Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  experimental method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this work, it is substantiated that it is possible to create a fire installation with parameters that will ensure higher environmental friendliness of the tests compared to large-sized furnaces. At the same time, its configuration will be universal, compact and capable of high reproducibility of experimental results. A full factorial experiment was conducted. According to its results, the parameters of the furnace chamber, which most significantly affect the reproducibility of the results, were determined. This are the volume of the chamber, the distance from the burners to the surface of the examined fragment of the load-bearing reinforced concrete building structure, and the height at which the opening for the exit of combustion products is located. Adequacy of operation of the designed installation was verified by the computer simulation method. Natural gas was used as fuel. On the basis of the received data, a sketch of the installation was created for conducting the experimental part of evaluating the fire resistance of load-bearing reinforced concrete building structures under the influence of the standard fire temperature regime. It can ensure a high degree of reproducibility of the test results.
EN
In this paper, an experimental method was utilized to investigate acoustic emission (AE) characteristics and to identify emission sources of the nonlinear AE signal on the cylinder body of a large low-speed two-stroke marine diesel engine in real-working conditions on the sea in misfiring and normal firing modes. Measurements focused on the AE signal acquired in a transverse direction in low-frequency (20-80 kHz), medium-frequency (100-400 kHz) and high-frequency (400-900 kHz) ranges. The collected signals were analyzed on the crank angle and crank angle-frequency domains. The results showed that all potential sources of the nonlinear AE signal could be mapped in the low-frequency range. However, only the AE signal caused by the combustion process at around the top dead center could be well-observed in the medium-to-high-frequency range. The findings also revealed that in normal firing conditions, the AE energy radiated by friction in the down-stroke period was smaller than in the up-stroke process due to gas-sealing forces. Moreover, the AE energy in the misfiring condition was higher than in the normal firing state. These outcomes considerably contributed understandings to characteristics of friction and wear around the mid-stroke area of the cylinder on a two-stroke marine diesel engine.
PL
Korozja stalowych elementów zbrojenia stanowi poważny problem dla trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych. Jednym z najbardziej agresywnych chemicznych składników powodujących korozję zbrojenia są jony chlorkowe działające poprzez ogólny mechanizm depasywacji powierzchni zbrojenia. Jony chlorkowe dyfundują w roztworze w porach betonu docierając do zbrojenia, dlatego znajomość współczynnika dyfuzji chlorków w betonie jest niezwykle ważna. Ten artykuł jest ostatnim z serii trzech prac, których celem jest przegląd metod doświadczalnych i modeli teoretycznych stosowanych do wyznaczania współczynników dyfuzji chlorków w materiałach cementowych. W tej części omówione zostały metody oparte na pomiarach elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Jest to stosunkowo nowa metoda wyznaczania współczynników dyfuzji chlorków, która pozwala wyznaczać współczynniki dyfuzji w czasie rzeczywistym, a zatem mierzyć ich zmienność w czasie. Wykonanie pomiaru impedancyjnego w pełnym zakresie częstotliwości pozwala nie tylko wyznaczyć współczynnik dyfuzji, ale także parametry charakteryzujące mikrostrukturę materiału cementowego.
EN
The corrosion of steel reinforcement (rebars) in concrete structures is a severe durability and safety problem. One of the most aggressive chemical species which induces such corrosion is the chloride ion via the general mechanism of depassivation of the rebar surface. Chloride ions can diffuse through the solution of pore system in concrete to reach the rebar, thus the assessment of the diffusion coefficient of chloride in concrete is of paramount importance. This paper is the last part of a series of three papers which are meant to provide an overview of experimental methods and theoretical models which are used to predict a concrete materials resistivity to chloride ingress. Part 3 deals with methods based on electrochemical impedance spectroscopy. It is relatively new method which allows to determine the diffusion coefficient in realtime, and in consequence to quantify its variation over time. If the impedance experiment is carried out in full frequency range it will produce not only the diffusion coefficient but also the microstructure parameters of cementitious materials.
EN
In the paper, the authors discuss the numerical and experimental modal analysis of the cantilever thin-walled beams made of a carbon-epoxy laminate. Two types of beams were considered: circumferentially asymmetric stiffness (i.e., CAS) and circumferentially uniform stiffness (i.e., CUS) beams. The layer-up configurations of the laminate were chosen to get a vibration mode coupling effect in both analysed cases. The aim of the paper was to perform the numerical and experimental modal analysis of the composite structures, when a flapwise bending with torsion coupling effect or flapwise-chordwise bending coupling effect took place. Firstly, numerical studies by the finite element method was performed. The numerical simulations were carried out by the Lanczos method in the Abaqus software package. The natural frequencies and the corresponding free vibration modes were determined. Next, the experimental modal analyses of the CAS and CUS beams were performed. The test stand was consisted of a special grip, two beams with an adhered holder, the LMS Scadas III system with a modal hammer and an acceleration sensor. Finally, the results of both methods were compared.
PL
W artykule przedstawiono eksperymentalną metodę wyznaczania parametrów cieplnych przyrządu energoelektronicznego Rth i Zth. Podano wyniki pomiarów tych danych wykonane dla diody dużej mocy. Omówiono problemy występujące w trakcie realizacji procedury pomiarowej. Przedstawiono także autorską metodę obliczania parametrów czteroczłonowego modelu cieplnego przyrządu na podstawie zależności Zth(t) uzyskanej eksperymentalnie.
EN
The paper presents experimental method of marking out of the semiconductor power devices thermal parameters – RthandZth. The results of the measuring these parameters for high power diode are presented also. Problems which appeared during of the measuring this procedure are discussed. The authors method of calculating of semiconductor power device four-part thermal model is exposed. This calculations are based on function thermal impedance performed by experimental method.
EN
The paper presents method of measuring the magnetic properties such as magnetic permeability and determination of the hysteresis B – H loop of magnetorheological composites. Magnetorheological composites are composition in which polarizable magnetic particles are dispersed in the soft elastomer mould. Magnetorheological composites have a big potential, which can be used in the aviation sector or in the motorization. Defining the magnetic properties of magnetorheological composites is essential; it allows determining the possibility of use of such materials and also gives opportunity to adapt materials characteristics to the needs of design. In the Institute of Aviation during the project “Butterfly wing“, the specialized test stand for testing of magnetic composite materials has been designed and manufactured. Construction of the test stand is based on electromagnet yoke, which allow generating magnetic field with a value above 1.5 T at low coercion value. Tests on the test stand were preceded by a simulation in the Maxwell Ansys environment. The article presents subsequent stages of magnetorheological materials testing, starting with electromagnet yoke characterization relative to the air gap to determining relation between magnetic induction B, and magnetizing current I, determining the correction factor of the electromagnet and ending on the measurement of magnetic B – H hysteresis loop of tested composite materials.
PL
Historyczne zaprawy są cennym źródłem informacji o technikach budowlanych stosowanych w przeszłości. Są one interesujące dla architektów, technologów i archeologów, którzy wykorzystują zaprawy jako dodatkowe kryterium dla ustalenia chronologii budowy muru w zabytkowych budynkach. Zgodnie z celem badań, stosowane są określone metody analityczne w zależności od wybranego programu badań i prac. Podstawowym problemem jest niewielki zasób opracowanych materiałów mogących służyć do porównań, drugi problem wynika z braku właściwej oceny materiałów stosowanych do napraw i konserwacji w przeszłości. Obecnie w praktyce dla prowadzonych prac badawczych przyjęte i mierzone parametry określane są indywidualnie dla obiektu, lub wynikają ze specyfiki badań prowadzonych przez architektów, archeologów, konserwatorów. Niestety przy braku określonego schematu postępowania uzyskanych wyników nie można porównać
EN
Depending on various factors like time, increasing air pollution due to technological improvements of the present era together with insufficiency of inspection leads to the formation of damages on these buildings which are part of our historical heritage. Conservation of such buildings which are as important as historical documents should be the first and foremost target of any project. Plaster used in former time are a valuable source of information of building techniques used in the past. They are of interest to technologists and archaeologists, who use plasters as an additional criterion for establishing the chronology of the construction of walling in historic buildings. In accordance with the purpose of the investigations, appropriate analytical methods of a defined precision and specially chosen program are applied. The first dimension of the current problem is the insufficiency of resources while the second dimension stems from the lack of proper evaluation of the material to be used in conservation and restoration. This study defines the importance of mortars and plasters along with their history and the reasons of deterioration. In addition, it sets up the information flow of mortar and plaster within a systematic decision making process. The necessary experimental methods for the production of new repair mortar or plaster that can be used in determining the character analysis of original mortar and deterioration morphology are also analyzed. The necessity has been emphasized for the introduction of investigation standards to be universally binding, which would make it possible to compare the results of investigations carried out in different laboratories. The practice has been for analytical programs adopted and parameters measured to be individually chosen by the particular investigators and cannot be compare.
EN
The present paper deals with the experimental studies carried out on free vibration of isotropic and laminated composite skew plates. The natural frequencies were also determined using QUAD8 finite element of MSC/NASTRAN and a comparison was made between the experimental values and the finite element solution. The effects of the skew angle and aspect ratio on the natural frequencies of isotropic skew plates were studied. The effects of the skew angle, aspect ratio, fiber orientation angle and laminate sequence (keeping the number of layers constant) on the natural frequencies of antisymmetric composite laminates were also studied. The experimental values of natural frequencies are in good agreement with the FE solutions. The natural frequencies are found to increase with an increase in the skew angle. The variation of natural frequencies with the aspect ratio is small and negligible both for isotropic and laminated composite skew plates.
9
Content available remote In vivo study of human mandibular distraction osteogenesis
EN
Distraction Osteogenesis (DO) is a surgical technique used to reconstruct bone defects. The evolution of forces acting during DO is known to be strongly influencing the clinical issue of the treatment. The aim of this study was to determine experimentally the timedependent forces imposed on bone regenerate by a distraction device in the case of a mandibular DO consecutive to a gunshot wound. To evaluate the bone transport forces, some fixing pins of the distraction device were equipped with strain gauges. Measurements were done during the first weeks of the treatment. An equilibrium analysis was achieved to determine the forces acting in bone regenerate from strains in the pins. Those quantities evolved during the records approximately from 5 N to 3–4 N and 2 N to 0–0.3 N for the tension and shear forces, respectively, depending on the record duration. For the longest record, the callus lengthening reached 0.17 mm during 75 minutes. This decrease of force and simultaneous callus extension can be attributed to the viscosity of regenerate and the elastic energy release of the device. Essential data were obtained concerning forces, extension and their evolution during mandibular DO. The low force level obtained was attributed to the absence of resistance of the soft tissues in the case of ballistic trauma restoration.
10
Content available remote Residual stresses and plastic zones' boundaries in two-dimensional elements
EN
In the paper, author presents the analysis of the elastic-plastic residual stresses and the boundaries of plastic zones in two-dimensional model with central circular hole. The experimental testing was carried out by photoelastic coating method. The duralumin model was loaded within the overelastic range by uniformly distributed tensile stresses. For various levels of loading, the photographs of isochromatic pattern were taken. The residual stresses along the axis of symmetry perpendicular to the stretching direction were calculated by the characteristics method, using multisectional schematization of sigma - epsilon relation for the material. The boundaries of plastic zones in the loaded model were obtained on the basis of the Treska-Coulomb yield condition directly from the isochromatic pattern. The analysis and discussion of the test results is presented.
PL
W pracy została przedstawiona analiza naprężeń własnych i granic stref plastycznych na przykładzie płaskiego modelu elementu konstrukcyjnego z otworem kołowym. Model wykonany z duraluminium został obciążony równomiernie rozłożonymi na końcach naprężeniami rozciągającymi wywołującymi częściowe uplastycznienie materiału. Do badań doświadczalnych zastosowano metodę pokryć optycznie czynnych. Na wybranych poziomach obciążenia w zakresie sprężysto-plastycznym zostały zarejestrowane obrazy izochrom, które posłużyły do wyznaczenia granic obszarów uplastycznionych oraz określenia wartości naprężeń własnych na osi symetrii prostopadłej do kierunku rozciągania. Granice obszarów plastycznych zostały wyznaczone metodą izochromy granicznej. Do rozdzielenia odkształceń wykorzystano metodę charakterystyk, a naprężenia zostały wyznaczone na podstawie przyjętego wieloodcinkowego modelu zależności sigma - epsilon dla materiału elementu. W pracy została przeprowadzona dyskusja otrzymanych wyników.
EN
A simple resistance-based method was used to study the epoxy-carbon composite material. Measurement of changes of the resistance between contacts, located on the composite specimens, allows detecting the damage process in quasi-static and fatigue tests. The method can be useful to determine the margin of safety of composite elements.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań kompozytów węglowo-epoksydowych z wykorzystaniem metody pomiaru zmiany rezystancji. Opisano badania rozciągania i wymuszonej delaminacji laminatu oraz połączenia sworzniowego (próby quasi-statyczne i zmęczeniowe). Zaobserwowano wyraźne zwiększenie rezystancji pomiędzy punktami pomiarowymi umieszczonymi na powierzchni próbek wywołane uszkodzeniem kompozytu. Otrzymane wyniki potwierdzają skuteczność metody w badaniu stopnia degradacji kompozytów węglowo-epoksydowych. Opisana metoda może znaleźć zastosowanie w prognozowaniu okresu bezpiecznej eksploatacji elementów i konstrukcji kompozytowych.
12
Content available remote Measurement of magnetic nonlinear characteristics of DC electromagnetic brake
EN
The paper deals with the experimental determination of magnetically nonlinear characteristics of electromagnetic brake. The magnetically nonlinear characteristics of electromagnetic brake are represented by position- and current-dependent characteristics of flux linkages, which mean that the characteristics are determined by measurements, considering the air-gap thickness and the value of brake current. The experimentally determined magnetically nonlinear characteristics are used in the development of a dynamic model of DC electromagnetic brake. The accuracy of the dynamic model is studied based on electromagnetic brake force measurements.
PL
W artykule przedstawiono metodę eksperymentalnego określenia magnetycznie nieliniowej charakterystyki hamulca elektromagnetycznego. Charakterystyka magnetycznie nieliniowa przedstawia zależność strumienia skojarzonego i pozycji hamulca i prądu, a zatem wymiaru szczeliny powietrznej i prądu hamowania. Charakterystyka służy do rozwoju modelu stałorądowego hamulca elektromagnetycznego.
13
Content available remote A review on matrix converters
EN
Matrix converter has several attractive features and some companies have shown a particular interest in its commercial exploitation. These paper gives an introduction to its technology and theory. After a brief historical review, the basic hardware solution for the development of matrix conveners are presented. An important part of the paper is dedicated to the discussion of the modulation and control strategies developed recently. Finally, some experimental results are given.
PL
Przekształtniki matrycowe posiadają wiele atrakcyjnych cech, dzięki którym układy te coraz częściej znajdują zastosowanie w aplikacjach komercyjnych. Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do przekształtników matrycowych. Krótki rys historyczny poprzedza opis podstawowej struktury przekształtnika. Istotnym elementem artykułu jest przegląd najnowszych metod modulacji i sterowania przekształtnikiem. Jako ilustracja prezentowanych problemów zamieszczone zostały wyniki badań eksperymentalnych.
EN
This paper deals with the estimation problem in a three-phase converter using a linear observer. In general, most of the schemes used to control the three phase voltage source converter assume the exact full state information provide by a set of sensors. However, from a practical point of view, it is useful to explore the possibility of reducing the number of sensors, or even using the soft sensors as back up for security purposes. On the basis of some structural properties of the converter, it can be mathematically shown that it is possible to design such estimators. In this light, a linear mathematical model observer with the average dc current is proposed. Simulations and experiment results are shown to demonstrate the performances of these soft sensors.
PL
Artykuł ten jest poświęcony problemowi estymacji z użyciem obserwatora liniowego w trójfazowym przekształtniku. Na ogół w większości schematów regulacji trójfazowego przekształtnika napięcia zakładana jest dokładna informacja o wszystkich zmiennych stanu dowstarczona przez zestaw czujników pomiarowych. Jednakże z praktycznego punktu widzenia użyteczne jest badanie możliwości redukcji liczby czujników, a nawet użycia wielkości estymowanych do celów zabezpieczeniowych. Opierając się na pewnych właściwościach struktury przekształtnika można wykazać matematycznie, że możliwe jest zaprojektowanie takich estymatorów. W świetle tego został zaprezentowany matematyczny model linowego obserwatora ze średnią wartością prądu dc. W celu przedstawienia osiągów tych estymatorów zostały pokazane wyniki symulacyjne oraz eksperymentalne.
PL
Wykorzystanie słomy jako paliwa, w postaci brykietów, dla kotłowni małej mocy jest w Polsce niewielkie w porównaniu z ilością słomy zbożowej produkowanej przez gospodarstwa rolne. Tradycyjna metoda tworzenia brykietów z pociętej słomy jest kosztowna i energochłonna. Zaproponowana konkurencyjna metoda zagęszczania nie pociętej słomy metodą zwijania jest procesem energooszczędnym. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zagęszczania słomy pszennej wspomnianą metodą.
EN
The utilization of straw as fuels, in the form of briquettes, for the boiler room of low power is in Poland not great to a quantity of the cereal straw produced by Polish farms. The traditional method of he creation of briquettes from cut-up straw is expensive and energy-consuming. Proposed competitive method of the inspissation of cut-up straw by method of curling is an energy-saving process. The paper presents experimental findings on the inspissation of wheat straw.
16
Content available remote Application of the ABSA-PPL survey-diagnostic system in experimental research
EN
According to the authors, survey systems can be classified into three categories: geodetic, survey-diagnostic and specialist. The ABSA-PPL system presented in the paper, developed for geotechnical research purposes, integrates two survey techniques: the geodetic one and the one using linear transducers. Developed for continuous monitoring of displacements, as well as periodical measurements, it is composed of linear displacement transducers, a control-processing unit and a mechanical base which is used as a reference system for vertical displacements. A special computer program set enables to carry out advanced data analysis of experiment results of foundation pile test loads. An analysis of the geometrical parameters of a rheological model of the deformation process is performed in the first stage. The results of this analysis with accuracy parameters are used to determine variables in relation to the deformation-load capacity of a structure element. Advanced computer procedures can also be used to optimize the program of field experiments. The algorithm of control procedures is based on a learning model and covers the number of observations, time of experiment and number of load stages. The assumed criterion takes into consideration the most important practical aspects, such as: organization of experiment, technical regulations and demands of a geotechnical engineer. The presented ABSA--PPL system is the first proposal of a survey-diagnostic system to solve problems of a geotechnical load-test completely if the experiment is carried out in field conditions.
PL
Klasyfikując systemy pomiarowe stosowane w geodezji inżynieryjnej, autorzy wyróżniają: systemy geodezyjne, pomiarowo-diagnostyczne i eksperckie. Przedstawiono system ABSA-PPL zbudowany pod kątem badań geotechnicznych realizowanych metodą próbnych obciążeń. Dużą dokładność monitoringu deformacji uzyskano dzięki integracji geodezyjnej techniki pomiaru z metodami wykorzystującymi przetworniki przemieszczeń liniowych. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia opracowanie wyników eksperymentu w trybie on-line. W pierwszym etapie na podstawie pomierzonych osiadań są wyznaczane geometryczne parametry reologicznego modelu procesu deformacji. Wyniki estymacji wraz z oszacowaniami dokładnościowymi tworzą zbiór danych analizowanych w drugim etapie przy estymacji zmiennych w relacji odksztalcenie-nośność elementu konstrukcyjnego. Tryb on-line umożliwia optymalizację eksperymentu. Sterowanie w procesie decyzyjnym opiera się na modelu uczącym. Sterowanie obejmuje liczbę obserwacji, czas badania oraz liczbę stopni obciążeń. Przyjęte kryterium wariancji procesu jest jednoznaczne z punktu widzenia możliwości kierowania przebiegiem eksperymentu, zaleceń przepisów technicznych oraz wymogów konstruktora projektującego eksperyment. Zaprezentowany system ABSA-PPL stanowi oryginalny przykład systemu pomiarowo-diagnostycznego. Przy realizacji geotechnicznego eksperymentu próbnych obciążeń w warunkach polowych rozwiązuje on wszystkie istotne problemy pomiarowe.
17
Content available remote Modeling of permanent magnet synchronous motor in d-q coordinates
EN
This work deals with the magnetically nonlinear two-axis dynamic model of a permanent-magnet synchronous motor with exterior rotor (PMSM). The model is written in the d-q reference frame, where the d-axis is aligned with the magnetic axis of permanent magnets. Magnetically nonlinear behavior of the PMSM iron core is accounted for by current- and position-dependent characteristics of flux linkages. This work focuses on experimental methods used for determining aforementioned characteristics of flux linkages. These characteristics are composed of two parts. The first part contains effects due to the permanent magnets at no armature excitation. It is determined from the induced voltages measured on the open motor terminals while the motor shaft is rotated with speed controlled load at constant angular speed. The second part of flux linkage characteristics contains effects due to the armature excitation. It is determined by tests performed on locked rotor. The SMPM is supplied by a controlled voltage source inverter. Current in one axis is closed loop controlled in order to keep constant value, while voltage in the orthogonal axis is changing in the stepwise manner. For the given position and constant value of controlled current in one axis, the flux linkage characteristic in the orthogonal axis is determined by numerical integration using measured applied voltage and responding current. In this way determined characteristics of flux linkages contain effects of saturation, cross-saturation and effects of slotting.
PL
Artykuł przedstawia analizę dwuosiowego dynamicznego modelu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi, uwzględniającego nieliniowość magnetyczną (PMSM). Model jest opisany we współrzędnych d-q, gdzie współrzędna d jest związana z osią magnetyczną magnesu. Badania skoncentrowane są na metodach eksperymentalnych do określenia charakterystyk strumienia magnetycznego.
PL
Coraz więcej technologii wykonuje się w atmosferach ochronnych, często w niskich ciśnieniach. W procesach tych o energetycznych i jakościowych aspektach decydują także ciśnienie i skład atmosfery. Wiedza o zachowaniu się materiałów wpływających na wymianę ciepła w tych warunkach jest niezbyt rozległa. W referacie przedstawiono metodę badań i przykładowe eksperymentalne rezultaty umożliwiające określenie współczynników: przewodności cieplnej izolacyjnych materiałów włóknistych oraz konwekcyjnego przejmowania ciepła. Otrzymane dla wybranych materiałów wartości uogólniono w celu wykorzystania ich do obliczeń cieplnych.
EN
More and more technologies are performed in a protective atmosphere, often in reduced pressure. In this processes pressure and composition of the atmosphere determine energetical and qualitative aspects. The knowledge benaviors of the materials in those conditions. influencing the heat exchange is still not sufficient. In this paper the experimental method is described and obtained results concerning measurement of the following coefficients: thermal conduction of the insulating fiber materials and heat transfer on the solid-liquid interface are presented. Obtained values enable to perform numerical simulation of selected electrothermal equipment.
PL
Celem pracy była analiza mechanizmu i kinetyki cyklicznego spalania paliw stałych, w warunkach naprzemiennego rozpalania i gaszenia ziaren paliwa, w różnych odstępach czasu. Przeprowadzono obszerne badania eksperymentalne, wykonane na stanowisku umożliwiającym zmiany parametrów decyzyjnych w szerokich granicach. W ich wyniku ustalono, iż cykliczna zmiana koncentracji tlenu wokół płonącego ziarna węgla prowadzi do istotnej zmiany, zarówno mechanizmu, jak i kinetyki spalania.
EN
In the work an attempt has been made to explain the mechanism and kinetics of solid fuels cyclic combustion in the conditions of cyclic interruptions of the process and repeated firing up of fuel particles at various time intervals. The comprehensive research was been conducted on the stand, which enables changes of parameters in broad limits. As a result it has been established, that cyclic changes of concentration of oxygen around burning particle of coal lead to essential change of mechanism and kinetics of combustion.
PL
Zaprezentowano wyniki analizy matematycznej i badań eksperymentalnych układu sterowania pracą prądnicową maszyny dwustronnie zasilanej pracującego bez czujnika kąta położenia wirnika. Wykazano, że opracowana struktura pozwala na uzyskanie podobnych własności jak w układzie z przetwornikiem kodowym. Wyjaśniono również, dlaczego opisywane wcześniej w literaturze fachowej próby wyeliminowania tego przetwornika powodowały pogorszenie właściwości dynamicznych układów.
EN
The results of mathematical analysis and experimental investigations of sensorless DFM generating system are presented in the paper. The properties of proposed structure are similar to those of the system with encoder. Also, the reason of worse properties of known earlier sensorless DFM control systems is explained.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.