Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezpieczeństwo nawigacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Navigation traffic and the danger of collision are steadily increasing. Features of navigation in narrow corridors (water, air, etc.) require the development of modern methods for assessing the situation of convergence and the choice of maneuvering divergence of vessels. A method is proposed for forming the area of inadmissible values of the parameters of the movement of any vehicles (including marine) with remote control of the process of their divergence. Situations are considered when a collision of sea vessels can be avoided only by changing the speed in case such vessels cannot change course. The proposed method can be generalized to any environment of navigation.
EN
This paper describes presently applied sailing rules and environmental conditions on Danish waters such as Kattegat and the Sund. Those rules were established in late 70’s of the twentieth century by Danish authorities as Denmark is a coastal country and has the legal right to do so. Presently International Maritime Organization – IMO is in the process of approving a new set of routeing measures and traffic separation schemes which should comply with resolution A.257(14) – General provisions on ships’ routeing, and will be introduced by Organization.
PL
W artykule przedstawiono obecnie obowiązujące zasady żeglugi na wodach duńskich wraz z opisem warunków środowiskowych panujących w rejonie cieśnin Kattegat i Sund. Trasy żeglugowe w tym rejonie zostały ustanowione przez rząd duński jako państwo nadbrzeżne w latach 70. XX w. W chwili obecnej w IMO (International Maritime Organization) trwa proces uznania rozwiązań żeglugowych w Cieśninach Duńskich, jako zalecanych przez tę organizację oraz zgodnych z rezolucją A.572(14) („Zalecenia odnośnie tras żeglugowych”).
EN
As maritime tourism has been developing dynamically in recent years, including cruises into polar areas, the author attempts to identify factors essential for the safety of navigation in those sea areas, with a specific focus on the waters of the Antarctica. The presented methods of navigation take account of hazards that are typical in polar waters. All the considerations are based on the guidelines of the Polar Code.
4
Content available Safety of navigation in the Arctic
EN
This article presents the results of research based on analysis of ice conditions on the Arctic Sea in recent years and consequences of these changes. The Arctic ice extent are changed due to global warming. Reducing the ice surface leads to intensification of the navigation of the waters of the Arctic Sea, resulting in a significant reduction of the distance between the ports of Europe and East Asia and the North and South Americas. This phenomenon is conducive to the opening of new shipping routes leading through the Arctic Sea. After the entry into force of 1st January, 2017 The International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code) is expected to improve the safety of conducting the navigation of the waters. Analysis of maritime accidents in the Arctic waters shows that the number of accidents has a growing trend, however, last year brings them a significant decreasing.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań opartych na analizie warunków występowania lodu na Morzu Arktycznym w ostatnich latach oraz konsekwencjach tych zmian. Zasięg lodu arktycznego zmienia się w związku z ociepleniem klimatu. Zmniejszanie powierzchni lodu prowadzi do intensyfikacji żeglugi na akwenie Morza Arktycznego skutkującej znacznym zmniejszeniem odległości pomiędzy portami Europy i Wschodniej Azji oraz Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. To zjawisko sprzyja otwarciu nowych szlaków żeglugowych prowadzących poprzez Morze Arktyczne. Po wejściu w życie 1 stycznia 2017 roku The International Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code) oczekiwana jest poprawa bezpieczeństwa prowadzenia żeglugi na akwenach polarnych. Z przeprowadzonej analizy wypadków morskich na wodach Arktyki wynika, że liczba wypadków ma tendencję rosnącą, jednakże ostatni rok przynosi ich znaczny spadek.
5
Content available remote Osiadanie i uszkodzenia wraków przy Ryfie Mew wskutek oddziaływania pokrywy lodu
PL
Zależność szybkości destrukcji wraków od średniej maksymalnej grubości lodu w sezonach zimowych. Znaczenie utylitarne wyników badań w zakresie bezpieczeństwa transportu wodnego, żeglugi i rekreacji wodnej oraz w zakresie konstruowania i utrzymania lekkich konstrukcji wodnych.
EN
Relationship between destruction of wrecks and the normal distribution of the average maximum thickness of ice in winter seasons. Utilitarian significance of the research results in the field of water transport safety, navigation and water recreation as well as for the construction and maintenance of lightweight constructions sited in water.
PL
Artykuł zawiera analizę wymagań oraz wyników badań odnoszących się do ich przestrzegania w odniesieniu do wskaźników kursu stosowanych na morskich statkach handlowych. Autor prezentuje i uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w przepisach i praktyce, jako czynnika uaktualniającego stan rzeczywisty oraz mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo nawigacji.
EN
RIS is an instrument for the organisation and management of inland waterway transport. It is a service package in a broad meaning which makes use of modern technology in order to optimise traffic and transport flows. This system allows to increase the navigation safety and effectiveness by providing up-to-date information both to skippers – who based on it can make decisions concerning cruise parameters (e.g. velocity) – and to ship owners who can plan the use of their fleet more effectively. RIS also enhances the flow of information between the managers/supervisors of the waterway and its users, allowing for better enforcement of the law or gathering statistical data. It facilitates calculating port charges and charges for the use of waterways. The aim of this article is to discuss the process of RIS implementation in Poland and to present how it may be developed.
PL
RIS jest instrumentem zarządzania transportem śródlądowym. W szerokim rozumieniu jest to pakiet usług, który ma zastosowanie w nowoczesnych technologiach jak optymalizacja przepływu ruchu i transportu. System ten pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczności nawigacji poprzez dostarczanie aktualnych informacji zarówno dla kapitanów - którzy bazując na nim mogą podejmować decyzje dotyczące parametrów podróży (np. prędkość) - oraz armatorów, którzy mogą planować wykorzystanie floty bardziej efektywnie. RIS poprawia również przepływ informacji pomiędzy zarządzającymi drogą wodną a jej użytkownikami, co pozwala na lepsze egzekwowanie prawa, czy gromadzenie danych statystycznych. RIS usprawnia także naliczanie opłat portowych i opłat za korzystanie z dróg wodnych. Celem niniejszego artykułu jest omówienie procesu wdrażania systemu RIS w Polsce oraz przedstawienie kierunków i możliwości jego rozwoju.
8
Content available Criteria for estimating navigational safety at sea
EN
This article presents a structure of marine safety relating to navigation. It includes examples of documents which are currently in effect.
PL
W artykule przedstawiono strukturę bezpieczeństwa morskiego związanego z procesem nawigacyjnym. Podano przykłady dokumentów z zaliczeniem ich do obszarów obowiązywania.
EN
Spoofing and antispoofing algorithms have become an important research topic within the GNSS discipline. While many GNSS receivers leave large space for signal dynamics, enough power space is left for the GNSS signals to be spoofed. The goal of spoofing is to provide the receiver with a misleading signal, fooling the receiver to use fake signals in thespace for positioning calculations. The receiver will produce a misleading position solution. The article discusses a new approach to GNSS spoofing based on the application of GNSS signal repeating by potential terrorists. Practical spoofing that provides misleading navigation results at the receiver is difficult to conduct due to the signal infrastructure and by applying trivial anti-spoofing algorithms in GPS receivers, spoofing attacks can be easily detected. To detect spoofing attacks of this type a variety of methods exists. For example, the authors suggest the use of paired navigators and GNSS compasses as detectors of GNSS spoofing.
PL
Algorytmy spoofingu i antyspoofingu stały się ważnym tematem badań w ramach dyscypliny GNSS. Podczas gdy wiele odbiorników GNSS ma dużą przestrzeń dla dynamiki sygnału, wystarczająco dużo miejsca pozostaje dla sygnałów GNSS być sfałszowanym. Celem spoofingu jest dostarczenie odbiornika z sygnałem mylącym oszukać odbiornik w toku obliczenia pozycji. Odbiornik będzie produkować mylących pozycji. W artykule omówiono nowe podejście do spoofingu GNSS w oparciu o zastosowanie sygnału GNSS powtarzając przez potencjalnych terrorystów. Praktyczne spoofing, które zapewnia błędne wyniki nawigacji w odbiorniku jest trudne do przeprowadzenia ze względu na infrastrukturę sygnału oraz stosowanie trywialnych algorytmy anty-spoofingu w odbiorniki GNSS, ataki spoofingu można łatwo wykryć. Do wykrywania ataków fałszowaniu tego rodzaju istnieje wiele różnych metod. Na przykład, autorzy sugerują stosowanie sparowanych nawigatorów i GNSS kompasy jako detektorów spoofingu GNSS.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
4812--4826, CD 1
PL
Bezpieczeństwo manewrowe statku na drogach wodnych jest ściśle związane z bezpieczeństwem nawigacji. Głównym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo nawigacji ma szerokość bezpiecznego akwenu manewrowego lub szerokość pasa ruchu. Na podstawie w/w wskaźników bezpieczeństwa nawigacji oblicza się niezawodność nawigacyjną. W artykule zostały zaprezentowane próby szacowania niezawodności nawigacyjnej statku innymi metodami niż bardzo droga metoda symulacyjna.
EN
Safety of a ship maneuvering in waterways is closely connected with safety of navigation. The major factor affecting on safety of navigation is a width of safe maneuvering area or traffic lane width. According to those facts, the reliability of navigation is calculated. In the article have been presented samples of estimation of navigation reliability of the ship in different ways than very expensive simulation method.
EN
GNSS-dependent positioning and navigation have a significant impact on everyday life. One of the major problems of modern navigation for both manned and unmanned transport systems is the problem of navigation safety. Therefore, such a widely used system increasingly becomes an attractive target for illicit exploitation by terrorists and hackers acting from various motives. As such, spoofing and antispoofing algorithms have become an important research topic within the GNSS discipline. This paper will provide a review of the navigation and safety problems of unmanned systems. After introducing a spoofing signal model, a brief review of recently proposed anti-spoofing techniques and their performance in terms of spoofingdetection and spoofing mitigation will be provided. This paper will also provide a review of different spoofing scenarios in case of the application of signal repeater as a spoofer.
PL
Pozycjonowanie GNSS i nawigacja posiada znaczny wpływ na życie codzienne. Jednym z głównych problemów współczesnej nawigacji zarówno załogowych i bezzałogowych systemów transportowych jest problem bezpieczeństwa żeglugi. Dlatego takie powszechnie stosowany system staje się coraz bardziej atrakcyjnym celem dla nielegalnego wykorzystywania przez terrorystów i hakerów działających z różnych motywów. Algorytmy spoofingui antyspoofingu stały się ważnym tematem badań w ramach dyscypliny GNSS. Ten artykuł będzie stanowić przegląd nawigacji i bezpieczeństwa problemów systemów bezzałogowych. Po wprowadzeniu model spoofingu sygnału zostaną przedstawione krótki przegląd niedawno zaproponowanej techniki antyspoofingu. Ten artykuł będzie oraz zapewniać przegląd różnych scenariusze w przypadku stosowania wzmacniaku sygnałów, jako spoofer.
EN
The choice of a common coordinate and reference system is one step in the process of navigational data fusion and imaging. Nowadays, global satellite reference frames are adopted by most countries, although local varieties relating to local geoid approximation may occur. Besides, in geodetic and cartographic resources there still exist a lot of materials based on previous ellipsoids and systems of coordinates. This article presents basic concepts and issues connected with the determination of coordinate systems and reference frames, transformations between systems and their effect on the safety of navigation. The appendix contains parameters of the Helmert transformation.
PL
Jednym z elementów procesu fuzji danych nawigacyjnych oraz ich zobrazowania jest wybór wspólnego układu współrzędnych i odniesienia. Współcześnie globalne (satelitarne) układy odniesienia są przyjmowane przez większość państw, jednakże mogą występować lokalne odmiany związane z lokalną aproksymację geoidy. Poza tym nadal w zasobach geodezyjno-kartograficznych znajduje się dużo materiał opartych na wcześniejszych elipsoidach i układach współrzędnych. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i zagadnienia z określeniem układów współrzędnych i odniesienia, transformacji pomiędzy układami oraz ich wpływu na bezpieczeństwo nawigacji. W załączniku zamieszczono parametry transformacji Helmarta.
13
Content available remote A concept of a ship domain for the use of navigational safety assessment
EN
One of the most important concepts concerning the safety of navigation is the ship domain. The maritime domain is one of the oldest domains, which preceded the ones used in aviation, railway industry, chemical industry and medical. Through the concept of a ship domain is to be understood a certain area around the vessel, which the navigator wants to keep free of other fixed and moving objects. Navigational situation can be considered safe as long as no other ship neither any navigational obstacle would not exceed the area. In order to build and develop methods to assess the safety of the navigation, a ship probabilistic domains for three types of vessel encounter situations were determined based on the AIS traffic monitoring data. The aim of the paper is to present a method to identify navigational incidents on the basis of a probabilistic domain, which can be used to assess the safety of navigation and discovery places potentially dangerous for navigation in the selected areas of the Baltic Sea.
PL
Jedną z ważniejszych koncepcji dotyczącej bezpieczeństwa nawigacji jest domena statku. Koncepcja morskiej domeny jest jedną z najstarszych domen, albowiem poprzedziła domeny stosowane w lotnictwie, branży kolejowej, przemyśle chemicznym oraz medycznym. Poprzez pojęcie domeny statku należy rozumieć pewien obszar wokół statku, który nawigator chciałby utrzymać wolnym od innych obiektów stałych i ruchomych. Sytuację nawigacyjną można uznać za bezpieczną tak długo, jak żaden inny statek lub przeszkoda nawigacyjna nie przekroczy tego obszaru. W celu budowy i rozwinięcia metody oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego wyznaczono probabilistyczne domeny statku na podstawie danych z monitoringu AIS dla trzech typów sytuacji spotkaniowych między statkami. Celem pracy jest zaprezentowanie metody identyfikacji incydentów nawigacyjnych na podstawie domeny probabilistycznej, która może posłużyć do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego oraz odnajdywania miejsc potencjalnie niebezpiecznych na wybranych obszarach Morza Bałtyckiego.
14
Content available remote Technika ochrony odbiorników GPS przed atakami typu spoofing
PL
Artykuł został poświęcony problemowi tzw. spoofingu w systemach nawigacji satelitarnej GNSS. Mianem spoofingu GNSS określa się niepowołaną transmisję sygnałów GNSS, imitujących sygnały nadawane z satelitów nawigacyjnych. Celem takiego działania jest doprowadzenie do wskazania przez odbiornik GNSS nieprawidłowych informacji o położeniu, prędkości i czasie. Przeprowadzenie takiego ataku jest możliwe wskutek braku odpowiedniej ochrony integralności cywilnych sygnałów GNSS. Spoofing stanowi duże zagrożenie dla infrastruktury krytycznej, korzystającej z nawigacji satelitarnej, w tym portów lotniczych. Ochrona odbiorników GNSS przed spoofingiem ma szczególne znaczenie w związku z wprowadzeniem, w kwietniu 2013r., na 10 największych polskich lotniskach, procedur podejścia do lądowania w oparciu o nawigację satelitarną. W artykule przedstawiono metody wykrywania i przeciwdziałania spoofingowi w systemie GPS oparte na przestrzennym przetwarzaniu sygnałów. Analiza efektywności tych metod stanowi aktualny temat badań prowadzonych przez autorów.
EN
This article concerns the problem of spoofing in global navigation satellite systems. GNSS spoofing is defined as an unauthorized transmission of GNSS signals, imitating signals transmitted from navigation satellites. The aim of such activity is to force the GNSS receiver to indicate incorrect position, velocity and time information. Spoofing attack may be realized due to lack of civilian GNSS signals' integrity protection. Spoofing is a significant threat to GNSS-dependent critical infrastructure, including airports. Protection of GNSS receivers from spoofing is a matter of special importance with regard to introduction, in April 2013, on 10 largest Polish airports, GNSS instrument landing procedures. The article presents the methods of spoofing detection and mitigation, based on spatial signal processing. Analysis of the effectiveness of these methods is a topic of current research conducted by the authors.
PL
W przedstawionej pracy wykorzystano nowe możliwości, jakie pojawiły się wraz z wprowadzeniem systemu automatycznej identyfikacji statków AIS. Jest to system, który umożliwia nie tylko monitoring ruchu statków, ale również badania nad podstawowymi procesami rządzącymi ruchem jednostek na danym akwenie. Badania autorów wskazują, iż analizując dane o pozycjach statków można wyznaczyć obszar domeny probabilistycznej wokół statku, której przekroczenie jest uważane za incydent nawigacyjny oraz sprawdzić zależności między wypadkami nawigacyjnymi a incydentami. Autorzy opierając się na teorii trójkąta Heinrich'a stwierdzili, iż znalezienie zależności między incydentami a wypadkami nawigacyjnymi umożliwia podjęcie oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na badanym akwenie. Wyznaczenie stosunku liczby incydentów do wypadków na badanym obszarze, ma na celu znalezienie miejsc potencjalnie niebezpiecznych. Zakładanym wynikiem pracy jest zwiększenie świadomości nawigatorów o miejscach potencjalnie niebezpiecznych, co może skutkować zmniejszeniem liczby wypadków na badanym obszarze Morza Bałtyckiego.
EN
In the work the authors use new possibilities appeared with the implementation of the automatic identification system AIS. It is a system that allows not only the monitoring of maritime traffic, but also research into fundamental processes governing the movement of each vessel. The authors of the study indicate that by analyzing data on the positions of ships, you can designate an area of a probability domain around the ship, which the overrun is considered as a navigational incident and to examined the relationship between accidents and incidents. Based on the theory of the Heinrich's triangle it was assumed that finding the relationship between incidents and accidents allows you to take the assessment of navigational safety in the study area. The intended result of that work is to increase the awareness of the navigators of the potentially dangerous places for navigation, which may result in a reduction in the number of accidents in the Baltic Sea area.
PL
Artykuł prezentuje informacje o stanie kontroli dokładności i niezawodności wskaźników kursu na statkach morskich floty światowej. Zawiera analizę kuriozalnych, aczkolwiek powszechnie stosowanych praktyk wykrytych i zbadanych przez autorów, a mogących prowadzić do sytuacji zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz w znacznym stopniu zanieczyszczenia środowiska morskiego.
EN
The article presents information on the state of control accuracy and reliability indicators of the course on maritime vessels of the world fleet. Contains a study of peculiar, but common practices identified and examined by the authors, and which may lead to a situation of danger to human life and health, and to a large extent of pollution of the marine environment.
PL
W artykule dokonano analizy pojęć bezpieczeństwa żeglugi w rejonach, gdzie istnieje konieczność stosowania systemów VTS. Dokonano podziału metod kierowania ruchem statków oraz zastosowania działań prewencyjnych, mających na celu zmniejszenie awaryjności w tych rejonach.
EN
The term safety of shipping is analysed in reference to areas where VTS systems have to be operated. The methods of vessel traffic control have been classified as well as preventive actions aimed at the reduction of accidents in such areas.
EN
The problem of routine control of true courses from gyrocompass and from magnetic compass is presented. It is shown, that contemporary method of monitoring is not agree to science methods and is not agree to the intention of navigation safety. The reasons of this situation in aspect of history are analysed. The role of education at solution of this problem is exhibited. The problem is analysed at technical aspect, low aspect, moral aspect. The methods and means of resolving of the problem are presented.
PL
W artykule jest zaprezentowany problem codziennej rutynowej kontroli porównawczej kursów rzeczywistych z żyrokompasu i kompasu magnetycznego. Pokazano, że istniejąca metoda kontroli znajduje się w sprzeczności z zasadami naukowymi i nie odpowiada głównemu celowi bezpieczeństwa nawigacji. Przeanalizowano przyczyny takiego stanu w aspekcie historycznym. Odzwierciadlano rolę edukacji morskiej w rozwiązaniu tego problemu. Kwestię przeanalizowano pod kątem technicznym, prawnym, moralnym, etycznym. Pokazano sposoby rozwiązania tego problemu.
EN
The article describes the method of the determination of optimal parameters of the approach channels leading to the outer port in Świnoujście assuring safe navigation of LNG tankers of Q-flex type. The method used was specially developed for optimized design of waterway systems. Conditions of safe vessel operations within the system were defined.
PL
W artykule wyznaczono optymalne parametry systemu podejściowych dróg wodnych do portu zewnętrznego w Świnoujściu zapewniających bezpieczną nawigację gazowców LNG typu Q-flex. Zastosowano specjalnie opracowaną metodę optymalnego projektowania systemów dróg wodnych. Określono warunki bezpiecznej eksploatacji systemu.
EN
Navigational charts were, are and will probably be the most important aid to navigation on the ship's bridge. Paper charts have already been used for decades and now electronic ones are joined with the help of modern computer technology. The paper presents different types of navigational charts, electronic charts systems, their importance for safety of navigation, and the type of charts navigators can or should carry on board their ships.
PL
Mapy nawigacyjne są i zawsze będą najważniejszym źródłem pomocy w nawigacji na mostku kapitańskim. Papierowe mapy nawigacyjne były używane przez wiele dekad, a obecnie elektroniczne formy nawigacyjnych map są wprowadzane z pomocą nowoczesnych technologii komputerowych. Artykuł prezentuje różne typy map nawigacyjnych, elektroniczne systemy map, rolę, którą pełnią dla bezpieczeństwa nawigacji oraz typy map, które powinny być używane i zabierane na pokład statków przez nawigujących.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.