Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono problem interpretacji wyników modelowania dyspersji odorantów w powietrzu. Zwrócono uwagę na najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu ocen zapachowego oddziaływania danej instalacji na otoczenie. Wskazano różnice pomiędzy modelowaniem dyspersji odorantów a referencyjną metodą modelowania poziomów pojedynczych substancji w powietrzu (według rozporządzenia Ministra Środowiska z 2010 r.) Podano cztery możliwości przedstawiania i interpretacji wyników obliczeń modelowych, w tym występowania w skali roku określonego poziomu stężenia zapachowego oraz stężeń maksymalnych, pozwalające na wyciągnięcie praktycznych wniosków. Przedstawiono, w jaki sposób ocenia się zapachową uciążliwość danej instalacji na tle wybranych standardów zapachowej jakości powietrza, w tym wartości odniesienia określonych w projekcie polskiej ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej oraz w projekcie europejskiej dyrektywy horyzontalnej dotyczącej odorów (IPPC H4). Wyjaśniono różnicę między środowiskowym progiem wyczuwalności i rozpoznawalności zapachu a stężeniami progowymi określonymi w warunkach laboratoryjnych. Pokazano, jak modeluje się czas występowania zapachu na terenie objętym obliczeniami oraz przez ile godzin w roku zapach będzie wyczuwalny w stopniu co najmniej rozpoznawalnym. Przedstawiono na czym polega prognozowanie występowania zapachu o określonej intensywności, w tym jak przelicza się stężenie zapachowe na intensywność z zastosowaniem psychofizycznych praw Webera-Fechnera i Stevensa. Pokazano również, jak na podstawie wyników modelowania dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze można ocenić zapach mogący pojawić się w najgorszej sytuacji meteorologicznej i technologicznej. Podane przykłady mogą zostać wykorzystane podczas projektowania instalacji potencjalnie uciążliwych oraz sporządzania oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub prognozy jakości powietrza.
EN
The paper discusses a problem of result interpretation for odorants dispersion modeling. The most common mistakes were brought to attention when assessing the impact of odor nuisance caused by installations on the environment. Differences were indicated between odor dispersion modeling and the reference methodology for modeling of an individual substance air level (acc. to the Regulation of the Minister of Environment from 2010). Four approaches to present and interpret the results of model calculations were discussed, including annual frequency of certain odor levels and their maximum concentrations, which enable practical conclusions to be drawn. The method to estimate odor nuisance caused by an installation against the selected air quality standards was presented, including the reference values set out in the draft bills for the Polish Act on Counteracting Odor Nuisance and the European Horizontal Guidance for Odour (IPPC H4). The difference between the environmental odor detection and recognition threshold and the threshold concentrations determined under the laboratory conditions was explained. The forecasting method for odor frequency occurrence in the designated area was demonstrated as well as the annual number of hours the odor will be detectable at recognizable level. The way to forecast odor occurrence of certain intensity was demonstrated, including how to convert its concentration to intensity according to the psychophysical laws of Weber-Fechner and Stevens. In addition, application of modeling results of pollutant dispersion in the atmosphere was demonstrated in assessment of odors that may occur in the worst meteorological and technological circumstances. The examples discussed could be employed in modeling of potentially high impact installations as well as in development of environmental impact assessments of projects or air quality forecasts.
PL
W pracy poszukiwano zanieczyszczeń, które mogłyby pełnić funkcję wskaźnika przy projektowaniu, doborze czy monitoringu instalacji dezdodoryzującej gazy odlotowe z oczyszczalni ścieków. Analizie olfaktometrycznej GC-MS poddano gaz surowy oraz gaz oczyszczony za pomocą instalacji plazmowo-katalitycznej. Nie znaleziono korelacji między stężeniem zapachowym a stężeniami zanieczyszczeń. Postawiono tezę, że disiarczek dimetylu mógły być wskaźnikiem, jednak wymaga to potwierdzenia dalszymi badaniami.
EN
Pollutants, which could be an indicator in the design, choosing and monitoring of odour abatement installation of waste gases from wastewater treatment plants were searched. Crude waste gas and gas purified by the plasma-catalytic system were analyzed using the olfactometric and GC-MS methods. A correlation between odour concentration and concentration of individual pollutants was not found. A thesis that dimethyl disulfide could be the indicator was put forward but it should be confirmed by further studies.
PL
Celem pracy było doświadczalne określenie wielkości emisji zapachowej z typowej fermy tuczu trzody chlewnej - zespołu wielu emitorów o różnej charakterystyce - oraz obliczenie wartości wskaźnika emisji zapachowej (Fqod [ouE/sźtucznik]). Pomiary trwały osiem dni. Stosowano własnoręcznie wykonany sprzęt do pobierania próbek strumienia emitowanego z powierzchni gnojowicy. Próbki powietrza wentylacyjnego z chlewni pobierano klasyczną "metodą płuca". W olfaktometrycznych pomiarach stężenia zapachowego brała udział mało doświadczona studencka grupa pomiarowa, niespełniająca wymagań PN - EN 13725 stawianych zespołom pomiarowym. Mimo zaangażowania takiej grupy oraz uproszczeń dokonanych w czasie obliczeń wskaźnika emisji zapachowej, uzyskano wartość zgodną z wynikami publikowanymi przez profesjonalne europejskie zespoły olfaktometryczne. Stało się to możliwe dzięki zwielokrotnieniu pomiarów.
EN
The aim of the study was to determine experimentally the strength of odour emissions from typical swine facilities - a set of multiple odour emitters of different characteristics as well as to calculate an odour emission factor (Fqod [ouE/sźpig]). The measurement campaign lasted 8 days. A home-made sampling device for streams emitted from the manure surface was used. Air samples from the swine farms were collected using the classical "lung method". An inexperienced measurement group, who did not meet the PN-EN 13725 requirements set for measurement groups, participated in the odour concentration measurements. Despite the involvement of this group as well as simplifications made when calculating the odour emission factor, a correlation with the results published by professional European olfactometric teams was confirmed. This was achieved due to the multiplication of the measurements.
PL
Przeprowadzono modelowanie rozprzestrzeniania się odorantów w otoczeniu fenny trzody chlewnej w pięciu sytuacjach meteorologicznych (model referencyjny). Wykorzystano wskaźnik emisji zapachowej 30ou/sźtucznik, oszacowany na podstawie danych Brytyjskiej Agencji Ochrony Środowiska. Obliczono średnie i maksymalne wartości stężenia zapachowego cod,6Dm'n [ou/m]]. Zespołowe pomiary terenowe wykonano w smudze zanieczyszczeń z użyciem terenowych olfaktometrów Nasal Ranger oraz metodą skalowania intensywności zapachu. Potwierdzono zgodność wyników pomiarów olfaktometrycznych z prognozowanymi wartościami stężenia średniego.
EN
The odour dispersion modeling from a pig farm at five meteorological situations (reference model) was carried out. The odour emission factor 30ouE/s'pig, estimated on the basis of data published by the British Environment Protection Agency was used. Mean and maximum values of odour concentration cod,6Dm'n [ou/m'] were caIculated. Panel field measurements were conducted under pollution plume with the use ofthe Nasal Ranger Field Olfactometer as well as the odour intensity evaluation method. The correlation ofthe olfactometry results with the predicted mean concentration values was confirmed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.