Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Rough Sets and Sorites Paradox
EN
We discuss the rough set approach to approximation of vague concepts. There are already published several papers on rough sets and vague concepts staring from the seminal papers by Zdzisław Pawlak. However, only a few of them are discussing the relationships of rough sets with the sorites paradox. This paper contains a continuation of discussion on this issue.
2
Content available remote Dialogue in Hierarchical Learning of Concept using Prototypes and Counterexamples
EN
This paper is an attempt to introduce a notion of dialogue among different agents, e.g. a user or situation descriptor and an information provider or machine, to better understand a user’s need of information. When a user describes a concept through some keywords first the system needs to choose the relevant attributes for initiating the search. Regarding this, a series of dialogues may help the system to better understand the user’s language of expresssion. After fixing the relevant attributes, the system needs to look at its repertoire of positive and negative cases of different concepts characterized with respect to this set of attributes. Then through a step-by-step process of matching and comparing similarity of user’s described situation with those positive and negative cases of a concept, incorporating several layers of dialogue, the system may provide information closer to the user’s need. The target of this paper is to develop a theoretical model, incorporating the above features, for characterizing one’s concern of concept based on dialogue and similarity based reasoning.
EN
When designing or developing friction materials, it is crucial to predict how the modification of the formulation will affect their properties. Fibres are introduced in the composition of the phenolic-based brake friction materials to improve their mechanical strength. Apart from reinforcing the composite, fibres can also affect its tribological and thermophysical properties. In this study two composite friction materials are compared. The difference between the materials was the type of reinforcing fibre used in the formulation – in one case it was glass fibre, in the other steel fibre. Thermal diffusivity of both materials was measured and thermal conductivity was calculated. Frictional characteristics determined by means of full-scale dynamometer tests are analysed and discussed. Substitution of glass fibre with steel fibre led to increase in the friction coefficient. Maximum average temperature below wheel surface, observed during the test of the material containing steel fibre, was lower as compared to the test results of the material with glass fibre in its formulation, despite higher heat flux in the course of brake applications. Thermal conductivity of the friction material was enhanced by including steel fibre in the formulation.
PL
W pracy zaprezentowano model numeryczny wykorzystany do obliczenia rozkładu temperatury w parze ciernej w trakcie hamowania długotrwałego, przy użyciu kolejowego hamulca klockowego. Przedstawiono porównanie obliczonych wartości temperatury z pomiarami dokonanymi przy użyciu termopar umieszczonych pod powierzchnią koła podczas badania przeprowadzonego na pełnowymiarowym stanowisku dynamometrycznym. Dla celów symulacji numerycznej stworzono, wykorzystując metodę elementów skończonych, trójwymiarowy model koła kolejowego i kompozytowej wstawki hamulcowej. Wartość współczynnika tarcia pomiędzy kołem a materiałem kompozytowym oraz moc hamowania, wykorzystane w analizie, zostały wyznaczone podczas badania na pełnowymiarowym stanowisku dynamometrycznym. W modelu uwzględniono fakt, iż wartość współczynnika tarcia nie jest stała podczas całego hamowania i zależy od temperatury. Zaprezentowano rozkład temperatury na powierzchni pary ciernej po zakończeniu hamowania. Przedstawiono wykresy zmiany wartości temperatury podczas całego hamowania dla wybranych punktów poniżej powierzchni tocznej koła. Wyniki analizy numerycznej wykazują dobrą zgodność z wynikami uzyskanymi podczas badań eksperymentalnych. W pracy przedstawiono wyniki symulacji wjednej z możliwych konfiguracji hamulca kolejowego. Model stworzony na potrzeby niniejszej pracy można w przyszłości modyfikować i zastosować do zbadania rozkładu temperatury w innych konfiguracjach kolejowego hamulca klockowego.
EN
The paper presents numerical model used to calculate temperature distribution in the friction pair during continuous application of railway tread brake. Calculated and measured temperature values are compared. The temperature was measured during the test performed on a full-scale dynamometer by thermocouples located under the surface of the wheel tread. For the purpose of numerical simulation, a threedimensional model of railway wheel and composite brake shoe was created using finite element method. The coefficient of friction between the wheel and composite brake shoe as well as braking power, which were introduced to the analysis, were determined in the course of the tests conducted on a full-scale dynamometer. The model accounts for the fact that the coefficient of friction is not constant throughout the brake application and is temperature-dependent. Temperature distribution on the surface of the friction pair at the end of brake application is presented. Temperature changes in the course of the entire brake application are shown on graphs for selected points below the wheel tread. The results of numerical analysis show good agreement with the results obtained by experimental tests. The results of simulation presented in this paper concern one of possible railway tread brake configurations. Model created for this study may be modified in the future to investigate the temperature distribution in different configurations of railway tread brake.
EN
The effect of using straw and the application of effective microorganisms on soil moisture and compaction in plowing tillage and direct sowing is presented. Data were collected during the spring growing season during the three-year monoculture of winter wheat. Soil moisture and compaction at four levels to a depth of 40 cm were measured. Plowing tillage in comparison to direct sowing resulted in a reduction of average soil moisture at all depths, and soil compaction at the 10-40 cm levels. The application of effective microorganisms in plowing tillage caused an increase in soil compaction at all depths and moisture content of the deepest layer. The effective microorganisms used in direct sowing resulted in higher moisture content primarily in the surface layer. The use of straw did not affect significantly soil moisture but resulted in a reduction in compaction under direct sowing conditions. Straw, soil tillage method, application of the effective microorganisms and the interaction among those factors significantly affected soil moisture and compaction. The influence of the effective microorganisms on soil moisture is the most significant in plowing tillage, while the effect of straw on soil compaction is the most evident for direct sowing.
PL
Właściwości fizyczne gleby są ważnym czynnikiem produkcyjności roślin. W trzyletniej monokulturze pszenicy ozimej określono wpływ stosowania słomy oraz zróżnicowanej uprawy roli (uprawa płużna, siew bezpośredni) wraz z aplikacją efektywnych mikroorganizmów na wilgotność i zwięzłość gleby do głębokości 40 cm w okresie wiosennej wegetacji. Wilgotność i zwięzłość wierzchnich warstw gleby do głębokości 20 cm były bardzo zmienne w czasie i silnie ujemnie ze sobą skorelowane. Stosowanie słomy nie wpłynęło istotnie na wilgotność gleby, spowodowało natomiast zmniejszenie jej zwięzłości w warunkach wykonywania siewu bezpośredniego. Płużna uprawa roli w porównaniu z siewem bezpośrednim spowodowała zmniejszenie średniej wilgotności gleby do głębokości 40 cm, a zwięzłości gleby na głębokości 10-40 cm. Wnoszenie efektywnych mikroorganizmów do gleby uprawianej płużnie wywołało tendencję wzrostu zwięzłości wszystkich jej warstw do głębokości 40 cm, a wilgotności zwłaszcza warstwy najgłębszej - 30-40 cm. W przypadku siewu bezpośredniego efektywne mikroorganizmy nie spowodowały wzrostu zwięzłości gleby, a większa wilgotność wystąpiła głównie w warstwie powierzchniowej.
PL
Dane zbierane podczas prób eksploatacyjnych mogą służyć do przeprowadzenia analizy kosztu cyklu życia (LCC) wagonu. W artykule przedstawiono metodologię prowadzenia prób eksploatacyjnych kompozytowych wstawek hamulcowych typu K oraz wyniki takich badań. Bazując na danych doświadczalnych dla dwóch kompozytowych wstawek hamulcowych posiadających homologację UIC, zbadano wpływ rodzaju materiału wstawki kompozytowej na koszt cyklu życia wagonu. Wykazano, że uwzględnienie właściwości użytkowych części zamiennych może uzasadnić ponoszenie wyższego kosztu ich zakupu, niosąc ze sobą długofalowe oszczędności.
EN
Service test of freight cars is a valuable source of the data that may be used to analyse the life cycle cost (LCC) of the vehicle. The paper presents the methodology for conducting service test of type K composite brake blocks and the results thereof. Based on the experimental data obtained for two type K composite brake blocks with the UIC approval, the effect of the type of composite material on the life cycle cost of the freight car is investigated. It has been shown that taking into account functional properties of the spare parts can justify bearing the higher cost of the purchase, resulting eventually in long-term savings.
PL
Artykuł dotyka kwestii redukcji hałasu toczenia emitowanego przez wagon towarowy poprzez zastosowanie kompozytowej wstawki hamulcowej. Przedstawiono możliwości zastosowania kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL, nie posiadającej homologacji UIC, w wagonach towarowych poruszających się w transeuropejskim systemie kolei. Publikacja zawiera analizę obecnie obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów, regulujących interoperacyjność kolei w zakresie układu hamulcowego oraz przedstawia sposób postępowania umożliwiający zastąpienie wstawek żeliwnych kompozytowymi w istniejącym taborze. W artykule zaprezentowano ponadto wyniki prób stanowiskowych i eksploatacyjnych kompozytowej wstawki hamulcowej FR510 przeprowadzone w Polsce i w Maroku oraz porównanie właściwości tego materiału z wynikami wstawek typu LL, które uzyskały homologację UIC w projekcie EuropeTrain.
EN
The article presents the possibility to apply type LL composite brake shoes, which are not UIC-approved, in freight wagons being in service in trans-European rail system. The publication contains an analysis of the existing European Union law governing the interoperability of the rail system in the scope of the brake system and shows a feasible procedure that allows cast-iron brake shoes to be replaced with composite brake shoes in the existing rolling stock. The article presents the results of bench and field tests of the FR510 composite brake shoe conducted in Poland and Morocco and a comparison of the properties of this material to the results of LL-blocks that were approved in UIC project EuropeTrain.
PL
Właściwa adaptacja do służby wojskowej ma wpływ na efekt szkolenia, a także umożliwia każdemu nowo wcielonemu żołnierzowi odbycie służby w sposób jak najbardziej dla niego komfortowy. Dlatego nacisk powinien być kładziony na przystosowanie się żołnierza do zbiorowego życia w warunkach koszarowych, do zwiększonych wymagań i konieczności podporządkowania się realizowanym zadaniom, jak też wytworzeniu w grupie atmosfery niezbędnej do współdziałania w kolektywie – wszystkich, bez względu na staż służby. Poniższy artykuł nie stanowi ścisłej instrukcji czy niezawodnego algorytmu niesienia pomocy żołnierzom. Warunki życia człowieka, on sam i jego aktywność stale się zmieniają, w związku z tym pojawiają się coraz to nowe problemy życiowe jednostki. Niniejszy materiał winien uczulić kadrę zawodową na potrzebę udzielania pomocy podwładnym w ich osobistych trudnościach życiowych i pomoże jej znaleźć sposoby, które umożliwią przyspieszenie procesu adaptacji do służby wojskowej, szczególnie teraz, gdy nasza armia wkroczyła na ścieżkę pełnego uzawodowienia.
PL
W badaniach określono zużycie oleju napędowego na wykonanie zabiegów płużnej, bezpłużnej oraz minimalnej, ograniczonej do talerzowania, uprawy roli pod rzepak ozimy, pszenicę ozimą, jęczmień jary, kukurydzę i buraka cukrowego w zależności od ich przedplonu w zmianowaniu. Terminy zbioru poszczególnych przedplonów dla każdej z pięciu uprawianych roślin były różne, co różnicowało długość okresu do siewu rośliny następczej i liczbę możliwych do wykonania zabiegów w danym sposobie uprawy roli. Największe zużycie paliwa, ponad 22,0 l·ha-1, odnotowano podczas wykonywania orki przedzimowej niepoprzedzonej innym zabiegiem uprawowym pod zboża jare i buraka cukrowego w stanowisku po kukurydzy. W agrotechnice każdej rośliny, z wyjątkiem rzepaku ozimego w stanowisku po zbożach, największych nakładów paliwa wymagała uprawa płużna. Zużycie oleju napędowego podczas przygotowania roli tym sposobem pod buraka cukrowego po pszenicy ozimej z jesiennym terminem stosowania obornika wyniosło 46,2 l·ha-1. Na dużą redukcję zużycia paliwa, nawet o ponad 20,0 l·ha-1, pozwala ograniczenie uprawy roli do 1-2 zabiegów talerzowania, w zależności od rośliny uprawnej i jej przedplonu w zmianowaniu.
EN
The study investigated fuel consumption in tillage practices and whole ploughing, noploughing and minimum, limited to disking, soil tillage in winter oilseed rape, winter wheat, spring barley, maize and sugar beet depending on their previous crops in the crop rotation. Dates of harvest for each of the five crops were different, which diversified the length of time for sowing successive crop and the number of possible practices in a particular manner of the soil cultivation process. The highest fuel consumption, more than 22 l·ha-1, was recorded during autumn ploughing not preceded by other tillage practice in spring cereals and sugar beet grown in the stand after corn. In the agricultural practices of each plant, with the exception of winter rape in the stand after cereals, ploughing tillage required the largest fuel inputs. Consumption of diesel oil during the preparation of the soil in this manner under sugar beet after winter wheat in the autumn term of manure was 46.2 l·ha-1. The significant reduction in fuel consumption by more than 20 l·ha-1, allows limiting the soil tillage to 1-2 disking, depending on the crop and its previous crop in the crop rotation.
10
Content available remote Outlier Detection by Interaction with Domain Experts
EN
We present a method for improving the detection of outlying Fire Service's reports based on domain knowledge and dialogue with Fire & Rescue domain experts. The outlying report is considered as an element which is significantly different from the remaining data. We follow the position of Professor Andrzej Skowron that effective algorithms in data mining and knowledge discovery in big data should incorporate an interaction with domain experts or/and be domain oriented. Outliers are defined and searched on the basis of domain knowledge and dialogue with experts. We face the problem of reducing high data dimensionality without loosing specificity and real complexity of reported incidents. We solve this problem by introducing a knowledge based generalization level intermediating between analyzed data and experts domain knowledge. In our approach we use the Formal Concept Analysis methods for both generation of the appropriate categories from data and as tools supporting communication with domain experts. We conducted two experiments in finding two types of outliers in which outlier detection was supported by domain experts.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy przydatności węzłów radiowych pracujących w paśmie 868 MHz do zastosowania w systemie wspomagania poruszania się osób słabowidzących i niewidomych we wnętrzach budynków. Projektowany bezprzewodowy system lokalizacji wykorzystuje pomiary mocy sygnału odebranego. Położenie użytkownika estymowane jest z wykorzystaniem metod korelacyjnych i na podstawie wykrywania obecności znacznika małej mocy. Dzięki wykorzystaniu węzłów małej mocy możliwe jest potwierdzanie odnalezienia poszukiwanego pomieszczenia. W artykule opisano wyniki badań wielkości strefy wykrywania obecności znacznika w funkcji zaprogramowanych parametrów układu nadawczego, tj. poziomu mocy nadawania oraz szybkości transmisji.
EN
The paper presents the results of the analysis of the 868 MHz radios usefulness for implementation in aiding system for visually impaired and blind in public buildings. In the investigated system users are localized with the use of correlation-based methods as well as proximity detection. Both methods utilize received signal strength measures. Correlation based method is used for coarse localization estimation and next proximity detection of low power radio transmitters is used for verification localized objects. The analysis of proximity area detection as a function of transmit signal power and bitrate is also presented in the paper.
PL
W artykule przestawiono ocenę dokładności algorytmu służącego do lokalizacji węzłów bezprzewodowej sieci sensorowej wykorzystującego wartości mocy odbieranego sygnału radiowego (RSS - Received Signal Strength). Celem pracy było zbadanie, czy uzyskana dokładność jest wystarczająca do bezpiecznego nawigowania osoby niewidomej lub słabowidzącej w warunkach miejskich. W pracy przedstawiono wyniki symulacji oraz określono zakres stosowalności i ograniczenia badanego algorytmu.
EN
In the paper the accuracy of the RSS (Received Signal Strength) based algorithm for nodes localization in Wireless Sensor Networks is investigated. The aim of the works was to evaluate the usefulness of the algorithm for safe navigation of visually impaired persons in urban environment. In particular, the crosswalk to tram stop located between lines of the road was analysed. Simulation results as well as range of applicability and algorithm limitations are presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę parametrów anteny typu ''odwrócone F" wykonanej techniką obwodów drukowanych. Badana antena przeznaczona jest do pracy w paśmie 2,5 GHz. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych impedancji wejściowej i charakterystyki promieniowania anteny w wolnej przestrzeni oraz w pobliżu ciała człowieka. Na podstawie analizy wyników symulacji określono odstrojenie impedancyjne oraz zmianę zysku energetycznego anteny spowodowaną umieszczeniem anteny na ciele.
EN
In the paper the analysis of inverted F antenna made on printed board is presented. Investigated antenna is designed for 2,5 GHz band. Computer simulation were used to calculate antenna input impedance and radiation pattern for open space and on body location. The impedance and gain shift caused by human body are also presented.
PL
Artykuł przedstawia problematykę dotyczącą psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka w różnych rodzajach sytuacji, zwłaszcza działaniu żołnierzy w sytuacji pola walki. Autorzy wychodzą od psychologicznych teorii dotyczących środowiska i poprzez opisanie działania człowieka w sytuacjach i ich wpływu na jego późniejsze funkcjonowanie, starają się przybliżyć mechanizmy odpowiedzialne za kształtowanie sfery psychicznej człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania zawodu żołnierza.
EN
The article presents the issues concerning the psychological aspects of human functioning in different situations, with emphasis placed on the actions of soldiers in battlefield (combat) situations. The authors start with psychological theories about the environment and, by describing human activities in situations and their influence on a person's subsequent functioning, they attempt to explain the mechanisms responsible for shaping the human psychic sphere, with particular emphasis on a professional soldier.
16
Content available remote Wszystko tak szybko minęło…
PL
Przedstawiono koncepcję systemu wykorzystującego infrastrukturę lokalnych sieci bezprzewodowych oraz techniki korelacyjne do wyznaczania położenia osoby niewidomej lub słabowidzącej we wnętrzu budynku biurowego. Opisano architekturę systemu oraz zaimplementowane metody wyznaczania położenia użytkownika. Wyniki badań umozliwiają ocenę dokładności wyznaczania położenia jako wystarczającą do określenia strefy budynku, w której znajduje się użytkownik oraz wskazania pomieszczenia, przy którym się znajduje.
EN
The idea of the system involving local short range radio networks and localisation methods based on fingerprinting for guidance of visually impaired in indoor environment is presented in the paper. The architecture of proposed system and localisation methods are described. Verification results show that localisation accuracy is sufficient to identify the building zone and the nearest office room.
PL
W artykule przedstawiono projekt rozwiązania wykorzystującego sieci łączności radiowej krótkiego zasięgu do wspomagania poruszania się osób niewidomych i slabowidzących we wnętrzach budynków. Osoba niewidoma korzystająca z bezprzewodowego systemu lokalizacji będzie mogła samodzielnie odnaleźć określone miejsce w budynku. Dzięki dwukierunkowej komunikacji mobilnego asystenta osoby niewidomej z serwerem lokalizacji, możliwe będzie przekazanie takiej osobie dodatkowych informacji ułatwiających np. dostęp do usług oferowanych przez urzędy lub inne instytucje użyteczności publicznej. W artykule przedstawiono zasadę działania systemu oraz opisano funkcje pełnione przez jego poszczególne elementy.
EN
The paper presents a proposal of indoor guidance system for blind and visually impaired utilizing short-range radio communication technology. Presented system will allow the blind and visually impaired to locate given place in a public building. Bidirectional communication between mobile assistant module and localization server will enable access for additional information and thus facilitate access to supplementary office and government services In the article the idea of the whole system as well as the description of its components are presented.
PL
W pracy przedstawiono projekt systemu wspomagania osób niewidomych przy korzystaniu z miejskiego transportu zbiorowego. System wspomagający osoby niewidome i słabowidzące integruje się z systemem zarządzania transportem publicznym miejskiego przewoźnika oraz wykorzystuje podsystem znaczników radiowych umożliwiających lokalizację pojazdów transportu zbiorowego oraz punktów charakterystycznych. Osoba niewidoma korzystająca z tego systemu przy opcjonalnej współpracy ze zdalnym asystentem będzie mogła samodzielnie poruszać się po mieście i korzystać z transportu publicznego. W artykule przedstawiono ideę działania systemu oraz opisano rolę znaczników radiowych umożliwiających precyzyjne zlokalizowanie przystanku i pojazdu komunikacji miejskiej.
EN
The paper presents the project of the system facilitating the access to public transportation information system by visually impairea and blind. Proposed solution integrates municipal public transportation system with the network of radio markers located at public transportation vehicles, stops and other points of interest. Visually impaired person guided by this system can be able to walk through the city and use public transportation without assistance. Optionally the remote assistant can be involved. In the article the idea of the whole system as well as the role of radio markers for platforms and public transport vehicles localization is decribed.
20
Content available Toward interactive rough-granular computing
EN
Computations in Rough-Granular Computing (RGC) are performed on (information) granules. The rough set approach is used in RGC for inducing granules approximating other granules about which imperfect knowledge is given only. For modeling of complex systems, it is important to extend the RGC approach to Interactive Rough-Granular Computing (IRGC) based on interactions of granules. In this paper, we discuss some fundamental issues for interaction of granules such as general scheme of interactions and the role of dynamic attributes and dynamic information systems in modeling interactive computations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.