Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system obsługi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The characteristics of the Vehicle Maintenance System in Tactical Air Base
EN
The subject of the paper is a functioning of the Vehicle Maintenance System (VMS) in the Tactical Air Base (TAB). In 2013 a new stationary Military Logistic System (MLS) was introduced based on the territorial division of the country. Newly created Regional Logistics Bases (RLB) and subordinated Garrison Support Units (GSU) have been essential for the new MLS. Due to the reform, military units have been relieved of economic and financial function, so that they can focus on operational tasks. The exceptions have been TAB and War Port Command (WPC) which have had operational tasks, but they have remained as economic departments and additionally have been tasked to give logistic and financial support for units deployed in allotted area of responsibility. In the wake of the above changes, the VMS was completely reorganized. The author’s present the rules of the VMS defined in the operative instructions and the organization of the VMS in the TAB. The article also analyzes selected indicators of the VMS based on equipment of the 21st TAB.
PL
Przedmiotem artykułu jest system obsług i napraw (OiN) pojazdów samochodowych (PS) funkcjonujący w Bazie Lotnictwa Taktycznego (BLT). W 2013 r. wprowadzono nowy stacjonarny Woskowy System Logistyczny oparty na podziale terytorialnym kraju. Powstały Regionalne Bazy Logistyczne, Wojskowe Oddziały Gospodarcze (WOG). BLT jako wyjątek pozostały oddziałami gospodarczymi i podobnie jak WOG otrzymały dodatkowe jednostki na zaopatrzenie gospodarcze w ramach przydzielonych rejonów odpowiedzialności. Wraz z powyższymi zmianami, zreorganizowano całkowicie system OiN PS. Wprowadzono nowe instrukcje (doktryny), które określiły role jednostek wojskowych, WOG oraz centralnych organów logistycznych w systemie OiN PS. Autorzy przedstawili m.in. zasady organizacji OiN PS w obowiązujących instrukcjach. Oprócz tego przeprowadzono również analizę wybranych wskaźników eksploatacji PS będących na wyposażeniu 21. BLT.
EN
Vulnerability of a transportation network influences, importantly, the function of public service systems constituted on the network. To be able to study the importance of an individual network arc for proper functionality of the system, we suggested a characteristic function of the arc transit time elongation together with its upper and lower estimations. We also suggested and verified an algorithm that enables the determination of parameters of the characteristic estimation, and we provide a reader with a computational study performed with real road networks.
EN
In this article authors researched maintenance system of the multirole F-16 aircraft. For the study purposes, the F-16 maintenance system model has been created. From this model, the main analysis domain was derived, comprising „Minor aircraft objects discrepancies removal” process. Considering such an analysis domain, on the basis of the schematic diagram of the hazard identification process, authors presented the following procedures: tools preparation for the hazard sources identification, hazard sources identification, hazard sources grouping and hazards formulation. The main goal of this article was to provide hazard identification process results as hazard specifications, which include: a group of hazard sources, hazards formulation and the most probable/predictable consequences, severities and losses/harms of the hazard activation.
PL
W pracy obszarem rozważań jest system obsługi samolotu wielozadaniowego F-16. Zbudowano model systemu obsługi samolotu wielozadaniowego F-16. W ramach tego modelu wyróżniono domenę analiz obejmującą proces „Usuwanie drobnych niezdatności obiektów samolotu”. Dla przyjętej domeny analiz, na tle schematu ideowego procesu identyfikacji zagrożeń, zaprezentowano procedury: przygotowywania narzędzi do rozpoznawania źródeł zagrożeń, rozpoznawania źródeł zagrożeń, grupowania źródeł zagrożeń i formułowania zagrożeń. Podano końcowe efekty procesu identyfikacji zagrożeń w postaci charakterystyk zagrożeń, na które składają się: grupa źródeł zagrożenia, sformułowanie zagrożenia, przewidywane straty / szkody będące wynikiem aktywizacji zagrożenia.
EN
The paper presents the eigenvalue problems of the stability of industrial steel buildings with a handling system. The aim of the calculations was to determine eigenvalues (critical forces) and corresponding eigenvectors for the building structure adapted to a crane operation. The FEM analysis was performed using Robot software. The impact of discretisation on the values of critical forces obtained was also examined.
PL
W pracy zwrócono uwagę na rozwiązania konstrukcyjne wprowadzane we współczesnych pojazdach rol-niczych, które wymuszają zmiany w zakresie metod diagnozowania i zwiększają różnorodność świadczo-nych usług przez autoryzowane stacje obsługi. Wprowadzane w budowie pojazdów systemy sterująco-dia-gnostyczne wspomaga proces użytkowania pojazdu, oraz jego bieżącą ocenę techniczną. Aktualizacja struk-tury systemu eksploatacji pozwala na uwzględnienie elementów diagnostyki technicznej w systemie obsługi pojazdów przez autoryzowane stacje obsługi.
EN
The paper highlights the construction solutions implemented in modern agricultural vehicles, which ne-cessitate changes in the methods of diagnosis and increase the variety of services provided by authorized service stations. Introduced in vehicle control and diagnostic systems supports the usage process of the vehicle, and its current technical assessment. Update operating system structure allows for use the elements of technical diagnostics in vehicle service system by authorized service stations.
EN
We consider a M2θ/G/1/m queueing system with arrival of customer batches, which uses a threshold control mechanism of the service time and arrival rate. The system receives two independent flows of customers, one of which is blocked in an overload mode (under the condition that the number of customers in the system exceeds a given threshold value h). Full blocking of the input flow is carried out from the moment when the queue length reaches the number m until the beginning of the service of the first customer, for which the number of customers in the system does not exceed h. From the beginning of the service of the first customer during the excess of number of customers in the system of h until the completion of full blocking the time of service of customer is distributed under the law of F(x) (an increased service rate is used). Rest of the time the system applies the normal service rate with the distribution function F(x) of service time. Laplace transforms for the distributions of the number of customers in the system during the busy period and for the distribution function of the busy period are found. The average duration of the busy period is obtained. Formulas for the stationary distribution of the number of customers in the system, for the probability of service and for the stationary characteristics of the system are established. The obtained results are verified with the help of a simulation model constructed with the assistance of GPSS World tools.
7
Content available remote Maintenance models - role of logistic support review
EN
This paper presents an overview of some recent developments in the area of inventory planning and maintenance scheduling issues. The emphasis is on spare part inventory models, which the authors divided into four main groups of models: models of optimal spare part inventory policy for system under PM, number of spare parts optimisation models, storage reliability models, multi-echelon systems models. The first group of models is discussed in more depth. Later, the paper considers the time dependent system of systems where the system total task must be executed during the constrained time resource. The simulation approach is used to investigate the influence of parameters of the procurement process (order quantity, critical inventory level, lead-time length) on the system of systems behaviour.
PL
W artykule przedstawiono przegląd literatury z zakresu modelowania logistycznego wsparcia funkcjonowania systemu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem modeli zaopatrzenia systemów technicznych w części wymienne. Autorzy przedstawili klasyfikację danych modeli, wyróżniając cztery podstawowe grupy: modele doboru optymalnych parametrów strategii sterowania zapasami przy ustalonej strategii obsługi profilaktycznej obiektu, modele doboru optymalnych strategii sterowania zapasami zapewniających maksymalną niezawodność obiektu, modele niezawodności magazynowanych elementów wymiennych oraz modele doboru optymalnej strategii sterowania zapasami obiektu technicznego z wielopoziomowym systemem obsługiwania. W artykule skupiono się na omówieniu pierwszej z wymienionych grup modeli. Następnie w artykule przedstawiono model nadsystemu z rezerwą czasową. Wykorzystano analizę komputerowej symulacji w celu oceny wpływu parametrów procesu zaopatrzenia (wielkości partii zamówienia, poziomu zamawiania, czasu dostawy) na zachowanie nadsystemu.
8
Content available remote Wielowymiarowe modele sterowania zapasami i ich zastosowanie
PL
W artykule przeprowadzono matematyczną formalizację wielowymiarowych modeli sterowania zapasami z wykorzystaniem procesów sum zmiennych losowych określonych na łańcuchu Markowa. Na podstawie tej formalizacji określono funkcję ryzyka funkcjonowania wielowymiarowych modeli sterowania zapasami. Rozpatrzono również zagadnienie analizy niezawodności funkcjonowania oraz ustalenia optymalnej struktury specjalnego systemu obsługi Markowa za pomocą określenia jego funkcji ryzyka.
EN
The multidimensional stock control that functions in a random Markov environment is considered. The mathematical formalization of this model was considered with the use of sums of the random variables de-fmed on the Markov chains. The authors introduce a definition of risk function of the type of downside risk measures and find the explicit formulas for its determinations. The example of the application of these formulas is provided: the tasks of the reliability and optimal configuration for the queueing problem are regarded. The formulas defining the function by the system parameters were obtained
PL
Rozpatrywany jest system obsługi E / G / 1 / N z ograniczaną kolejką. Nas interesują dokładne wzory dla rozkładu długości kolejki w okresie nasilenia oraz w każdej chwili czasu. Podany został także stacjonarny rozkład długości kolejki.
EN
The paper deals with the system E / G / 1 / N with the limited queue. We are interested in the explicite formulae for the distribution of the number of the customers in the system on the busy period and at any moment of time. The stationary distribution of the queue length is stated as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.