Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deformacje górnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Observations of building structures in mining areas, reveal the occurrence of periodic and permanent excessive loading situations. These include ground deformations associated with the extraction of underground mineral deposits. In urban areas, these deformations significantly alter the operating conditions of building structures. For this reason, forecasts of ground transformation and analyses of possible changes in the technical condition of buildings on the ground surface are made in advance, even before mining is commenced. Taking into account previous in-house experience of the observed effects of mining impacts on building structures, an original method of monitoring changes in the condition of these structures has been developed. The aim of the monitoring is to record phenomena that change the operating conditions of the structures. In the developed method, measurements are made quasi-continuously using strain and deflection sensors mounted directly on structural elements. In the mining area affected by the mining operation being carried out in the years 2020 - 2022, and with a further one planned in the years 2023 - 2024, through the extraction of 14 coal parcels, three public utilities of special interest were monitored. The measurement results of deformation changes in the elements allow for an assessment of changes in the stress state of the structures, and the integration of sensors mounted on the structures into a wireless network fulfils the demands for maintaining public safety conditions in mining areas. It also contributes to the analysis of fatigue issues in masonry structures due to long-term multidirectional loads.
PL
W artykule przedstawiono zasady pomiaru pochyleń budynków spowodowanych podziemną eksploatacją górniczą. Wartość pochylenia może być miarą utraty wartości technicznej i ekonomicznej obiektu. Natomiast składowe pochylenia wzdłuż osi budowli wykorzystuje się w projektach technicznych rektyfikacji (prostowania) oraz analizach wytężenia istniejących konstrukcji. Pomiary pochyleń budynków są wykonywane na zewnątrz budynku i w pomieszczeniach wewnętrznych. Pochylenia są określane klasycznymi metodami geodezyjnymi przy zastosowaniu niwelatora lub teodolitu, a także z użyciem poziomicy elektronicznej z cyfrowym odczytem wyniku - pomiaru. W drugiej części artykułu zamieszczono dwa przykłady pomiaru pochyleń podłóg i wychyleń ścian od pionu, wyniki pomiarów i ich interpretację.
EN
The article presents the principles of measuring building inclinations caused by underground mining. The value of the inclination can be a measure of the loss of technical and ecomnomic value of an object. The components of the inclination along the axis of the building are used in technical rectification (straightening) projects. Building inclinations are measuring outside and inside building. The inclinations are determined by classical geodetic methods with use of a leveler or theodlite, as well as electronic spirit level with digital readout of the measurement result. The second part of the article presents two examples of measuring floor and wall inclinations from vertical level, as well as measurement results and their interpretation.
PL
Odkształcenia poziome towarzyszące deformacjom górniczym mają istotne znaczenie w aspekcie bezpieczeństwa zarówno infrastruktury technicznej, zabudowy powierzchniowej, jak i jakości życia osób żyjących na terenach podlegających przekształceniom. O ile kierunkowe odkształcenia poziome można łatwo wyznaczać wykorzystując klasyczne pomiary geodezyjne, o tyle brak jest metod obserwacji pełnego tensora odkształceń. W prezentowanych badaniach autorzy proponują nową metodę wyzna-czania tensora odkształceń poziomych, w której wykorzystywane są obserwacje satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR). W pierwszej kolejności sprawdzono poprawność działania metody na danych teoretycznych, modelowych. Błąd względny wyznaczony dla wartości ekstremalnych odkształceń nie przekroczył 0,02 przy odchyleniu σ = +/-0,003. W dalszej kolejności zastosowano proponowaną metodę na rzeczywistym poligonie badawczym. Przemieszczenia kierunkowe (LOS) wyznaczono metodą Multi-Temporal InSAR, w wariancie małych baz (SBAS), dla danych z misji Sentinel-1. Dla przedstawionego przypadku uzyskano przemieszczenia pionowe powierzchni terenu wynoszące do -167 mm i składową przemieszczeń poziomych w zakresie od -110 mm do +62 mm. Dla tak wykształconego pola przemieszczeń, ekstremalne wartości odkształceń poziomych wahały się od -0,52 mm/m do +0,36 mm/m przy σ = +/-0,050 mm/m. Uzyskane wyniki świadczą o wysokiej i wystarczającej dla celów praktycznych dokładności metody wyznaczania tensora odkształcenia poziomego. Nowa metoda analizy wyników satelitarnych obserwacji radarowych rozszerza istniejące dotychczas możliwości geodezyjnego wyznaczania odkształceń.
EN
Horizontal strain accompanying mining deformations have significant importance in terms of the safety of both technical infrastructure and the quality of life of people living in the areas undergoing transformation. While directional horizontal strain can be easily determined using classical geodetic measurements, there are no methods of observing the full deforma-tion tensor. In the presented research, the authors propose a new method for determining the horizontal strain tensor, which uses satellite radar interferometry (InSAR) observations. First, the correctness of the method was checked on theoretical and model data. The relative error determined for the extreme deformation values did not exceed 0.02 with the deviation σ = +/- 0.003. Subsequently, the proposed method was applied on a real cause study example. Directional displacements (LOS) were determined using the Multi-Temporal InSAR method, in the small baseline variant (SBAS), for the data from the Sentinel-1 mission. For the presented case, vertical displacements of the terrain surface were obtained, amounting to -167 mm, and the component of horizontal displacements ranging from -110 mm to +62 mm. For such a developed displacement field, the extreme values of horizontal deformations ranged from -0.52 mm/m to +0.36 mm/m with σ = +/-0.050 mm/m. The obtained results prove a high and sufficient for practical purposes the accuracy of the method of determining the horizontal strain tensor. The new method of analyzing the results of satellite radar observations extends the existing possibilities of geodetic determination of deformations.
PL
Podziemna eksploatacja górnicza powoduje na powierzchni terenu deformacje, które mogą negatywnie oddziaływać na drogi i rurociągi znajdujące się w obszarze ich wpływów. Zarówno drogi jak i rurociągi należą do tzw. obiektów liniowych, charakteryzujących się dużą wrażliwością na górnicze deformacje podłoża. Deformacje te wywołują dodatkowe obciążenia i przemieszczenia obiektów liniowych, które mogą powodować ich uszkodzenia. W artykule przedstawiono charakterystyczne uszkodzenia dróg i rurociągów zlokalizowanych na terenach górniczych. Przedstawiono skutki oddziaływania górniczych deformacji podłoża występujące w pasie drogowym, w szczególności na nawierzchni drogowej. Deformacje te prowadzą do pogorszenia równości podłużnej i poprzecznej dróg, powodując dyskomfort jazdy, a nawet mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawiono także skutki oddziaływania eksploatacji górniczej na rurociągi. Charakter uszkodzenia rurociągu zależy od rodzaju sieci, konstrukcji rurociągu i zastosowanego materiału do jego budowy, a także stanu technicznego, czy sposobu zabezpieczenia przed skutkami oddziaływania wpływów górniczych deformacji podłoża.
EN
Underground mining causes deformations on the surface of the land that may adversely affect roads and pipelines in the area of their influence. Both roads and pipelines belong to the so-called linear objects that are characterized by high sensitivity to mining ground deformations. These deformations cause additional loads and displacements of the linear objects that can contribute to their damage. The article presents the characteristic damage to roads and pipelines located in mining areas. The effects of underground mining extraction occurring in the roadway, particularly on the road pavement, caused by deformations of the subsoil, were presented. These deformations lead to the deterioration of longitudinal and transverse evenness of roads, causing driving discomfort, and may even pose a threat to road traffic safety. The article also presents the effects of mining extraction on pipelines. The nature of the pipeline damage depends on the type of network, pipeline structure and type of material used for its construction, as well as the technical condition or the method of protection against the effects of mining impact.
PL
W artykule przedstawiono część szeroko zakrojonych badań polowych istniejących budynków. Na obszarze, gdzie podziemna eksploatacja górnicza była prowadzona przez wiele lat, setki budynków jednorodzinnych, gospodarczych i budynków użyteczności publicznej poddanych zostało kontroli. Głównym celem tego badania było określenie rzeczywistego stanu technicznego budynków w celu identyfikacji ewentualnych wad i uszkodzeń oraz oceny efektywności zastosowanych wzmocnień. Szczegółowe wyniki badań przedstawiono w artykule. Przeprowadzone analizy wskazują, że najbardziej efektywne zabezpieczenie istniejących budynków na wpływy górniczych deformacji terenu powinno uwzględniać specjalne wzmocnienie fundamentów.
EN
The paper presents a part of wide field investigations of existing buildings. The area where underground mining operation was carried out for many years, hundreds of single-family houses, outbuildings and some public buildings were subjected to inspection. The main objective of such a technical survey was to determine the actual technical condition of the buildings in order to identify possible defects and damage and assess the effectiveness of structural members strengthening. Detailed results of the investigations are presented in the paper. Performed analyses indicate that the most effective protection of the existing buildings on the influence of mining deformation area should include special strengthening of concrete foundations.
6
EN
Structures located in areas affected by mining operation are subjected to movements and tilting. Continuous monitoring of the structure's response to these forces allows for the control of their impact on the technical condition of the structure. In the case of railway structures, the measurements may allow further determination of the impact of modifications to the geometry of the structure on the track. This paper presents the results of observing indications of Structural Health Monitoring installed on an actual bridge construction under which mining operations were being conducted.
PL
Obiekty zlokalizowane na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej ulegają przemieszczeniom i przechyłom. Ciągłe monitorowanie odpowiedzi obiektu na wymuszenia pozwala kontrolować ich wpływ na stan techniczny konstrukcji. W przypadku obiektów kolejowych pomiary mogą umożliwiać dodatkowo określanie wpływu zmiany geometrii konstrukcji na torowisko. W artykule zaprezentowano doświadczenia z obserwacji wskazań systemu monitorowania zainstalowanego na rzeczywistym obiekcie mostowym, pod którym prowadzona była eksploatacja górnicza.
PL
Górotwór solny ma cechy górotworu plastycznego lub półplastycznego, reagującego specyficznie na istnienie w nim pustek poeksploatacyjnych. Wyrazem tej specyfiki jest występowanie tu procesu wolnego zaciskania wyrobisk górniczych (zarówno wyrobisk chodnikowych, jak i komór). Proces ten można obserwować i prognozować z dużym prawdopodobieństwem. Przeprowadzone analizy wyników geodezyjnych obserwacji pozwalają ocenić wpływ prac zabezpieczających (podsadzania; w latach 2005-2010 wprowadzano do wyrobisk kopalnianych średnio 100 000 m3 podsadzki rocznie) na proces kształtowania się deformacji. Wpływ tych zabiegów uwidacznia się obecnie w rejonie szybu "Kościuszko" - nastąpiło tam znaczne zahamowanie prędkości obniżeń (o blisko 60%). Jest to przy tym centrum niecki obniżeniowej, lecz rejon ten jest peryferyjny w stosunku do zabudowy miejskiej i zabytkowych części kopalni. W pozostałych rejonach proces obniżeń wykazuje stałą lub nieznacznie zmieniającą się prędkość, a nawet niewielkie przyspieszenie. Wykonywana obecnie analiza rozkładu prędkości konwergencji oraz zmian rozstawu szczelin umożliwi postawienie dalszych wniosków na temat skuteczności prac zabezpieczających.
EN
Salt rock mass has the characteristics of plastic or semi-plastic rock mass, reacting specifically to the occurrence of post-exploitation voids in it. This specific feature is manifested in the occurrence of the process of slow convergence of old workings (both galleries and chambers). This process can be observed and predicted with large probability. The carried out analyses of the geodetic observations allows the assessment of the influence of security measures (stowing; in 2005-2010 on average 100,000 m3 were put into the workings) on the deformation process. The influence of these measures is now seen in the region of shaft "Kościuszko"; there was a significant decrease in the speed of subsidence (by nearly 60%). This is the centre of the subsidence trough, but this region is peripheral in the relation to the urban buildings and historic parts of the mine. In other regions the process of subsidence shows constant or slightly changing speed, and even small acceleration. The carried out now analysis of the distribution of the convergence speed and changes of the layout of changes in the opening of the cracks, will enable us to make further conclusions about the efficiency of security measures.
PL
Proces naruszenia pierwotnej struktury terenu górniczego określa się przez wyznaczenie przemieszczeń punktów w pewnej podprzestrzeni. Obecnie korzysta się tu z pomiarów w technologii GPS. Istotnym problemem jest określenie zmian współrzędnych charakterystycznych punktów na obiektach kopalnianych. Przedmiotem pracy jest koncepcja ciągłego pomiaru przemieszczeń punktów obiektów w obrębie obszaru górniczego. Analiza ilościowa wyników pomiaru zmian geometrii obserwowanego obiektu jest podstawą oceny stanu jego deformacji.
EN
The aim of the paper is to present the conception of continuous measurement registering the dislocations of the chosen points of the actual building objects within mining area. Then the state of the object deformation can be estimated on the basis of the quantitative analysis of the measurement results concerning the changes of the observed object geometry.
PL
W artykule zostaną przedstawione badania związane z określeniem przyczyn wystąpienia liniowej deformacji nieciągłej na terenie górniczym. Omówione zostaną warunki geologiczno-górnicze prowadzonej eksploatacji w rejonie deformacji nieciągłej oraz przedstawiona zostanie dokumentacja fotograficzna deformacji.
EN
Research connected with definition of reasons linear discontinuous deformation occurrence on mining land surface has been presented in the paper. Geological and mining conditions of mining excavation located near deformation and pictures has been discussed.
PL
Występowanie eksploatacji górniczej bezpośrednio pod drogą, jak również w jej sąsiedztwie, prowadzi do powstania dodatkowych oddziaływań, mogących wpłynąć w sposób zdecydowany na obniżenie jej stanu technicznego.
PL
Popularyzacja technik GPS i globalnych układów odniesienia, spowodowała wzrost praktycznego znaczenia łączenia pomiarów satelitarnych z klasycznymi. Dzięki odpowiednio dokładnemu modelowi geoidy, wykorzystanie technik satelitarnych daje możliwość realizacji pomiarów wysokościowych o dokładnościach porównywalnych z niwelacją geometryczną. Niewiele publikacji poświęconych praktycznym aspektom wdrożenia techniki GPS nie sprzyja jej upowszechnieniu w praktyce inżynierskiej. Przedstawione wyniki nawiązań wysokościowych osnów kopalnianych w rejonie Inowrocławia są przykładem potwierdzenia celowości wykorzystania techniki GPS w tego typu pracach, również w aspekcie ekonomicznym.
EN
The popularization of GPS technique and global positioning system has led to increase practical importance of satellite and classic survey combination. Thanks to adequately accurate geoid model advantages of satellite techniques proves execution of height measurements with accuracy that equals classic spirit levelling. The most discussions about GPS techniques concern reference system or geoid models. The small number of papers dealing with the problem of practical uses resulting from application of GPS technique to engineering practice (in the range of height measurements) does not allow to their dissemination (what implies economical effect as well). Presented paper discusses results of height measurements on Inowrocław region (reference measurements for mines' networks) and it is an example proving utility of GPS measurements in such works.
12
Content available remote Influence of mine activity onto slope deformation in landslide terrain
EN
Slope deformation of Doubrava - Vrcholec that occured in district Karvina in village Doubrava represents slope deformation reactived by mining effects. Also rainfall had invincible influence on slope movement. Greatest movements temporally evidently correlate with mining of most thick seams of mine. Objective area is situated in efficient distance of mining activity of both mining fields.
PL
Deformacja zbocza Doubrava - Vrcholec, zlokalizowanego we wsi Doubrava w powiecie Karvina, stanowi przykład deformacji terenu w wyniku eksploatacji górniczej. Na ruchy masowe mają również wpływ opady atmosferyczne. Największe przemieszczenia ewidentnie korelują z eksploatacją najgrubszych pokładów w kopalniach Doubrava i CSA. Omawiany teren jest usytuowany w wystarczająco dużej odległości od obu pól eksploatacyjnych.
PL
Problem postawiony w niniejszym artykule sprowadzono do poszukiwania sieci neuronowej, która najdokładniej przeprowadzi prognozę obniżeń. Zestaw dostarczanych jej danych wejściowych, sposób ich przetworzenia i rodzaj zwracanych przez nią wyników ustalono a priori. Kierowano się przy tym istniejącymi już modelami, a zwłaszcza rozpowszechnionym w Polsce modelem Knothego. Zaproponowano dwa kształty siatki (tj. kwadratowy i kołowy) wykorzystanej do przekazania sieciom atrybutów określających wymiary przeprowadzonej eksploatacji. W pierwszej fazie badań, dla sprawdzenia poprawności przyjętego sposobu opracowania danych przed ich dostarczeniem do sieci, przeprowadzono trening i weryfikację na nieckach teoretycznych obliczonych zgodnie z teorią Knothego. Próby rozpoczęto na prostszej w budowie siatce atrybutów kołowej. Przetestowano ją dla 10 różnych rozdzielczości. Ze względu na zadowalające wyniki aproksymacji nie przeprowadzano testów na bardziej rozbudowanej kwadratowej siatce atrybutów. W drugiej fazie przeprowadzono badania na nieckach obserwowanych. Zbiór danych wykorzystanych do nauki i weryfikacji uzyskanych rezultatów obejmował wyniki obserwacji z 10 linii obserwacyjnych łącznie zawierających 385 obserwowanych punktów. Wykorzystane do badań złoża były względnie poziome i nie zaburzone tektonicznie. Testowano oba rodzaje zaproponowanych siatek atrybutów w trzech różnych rozdzielczościach. Uzyskane wyniki prognoz dały wyniki dokładnościowo porównywalne z prognozą wykonaną modelem Knothego. Ze względu na stosunkowo niewielki zbiór uczący wykorzystany w badaniach niezbędne jest potwierdzenie uzyskanych wyników po nauce na kilkakrotnie większym zbiorze uczącym. Celowe wydają się także próby zastosowania sieci do tworzenia modeli do prognozowania obniżeń dla pojedynczych obiektów.
EN
Problem which is considered in this article amounted to searching such a neural network which carries out the most exact prediction of surface depression. A set of used input data, a way of their transformation and kind of returned results were determined a priori. Those decisions were guided by existing models, especially by Knothe's model which is very common in Poland. Two kinds of grids were proposed (circular and square). Both of them are used to deliver dimensions of exploitation to networks. In first phase of research, correctness of data preparation had to be checked. In order to achieve that training and verification were conducted onto theoretical troughs. Knothe's model has been used during the training. First attempts were launched with simpler in structure circular grid. It was tested for 10 different resolutions. Because of good results of approximation no more tests were carried out with much more complicated square grid. In second phase, researches on observed troughs were conducted. Data set used for training and verification consisted of 10 observations lines. Deposits used in researches were relatively horizontal and weren't dislocated tectonically. Both types of attributes grid in 3 different resolutions have been tested. Obtained prognosis accuracies were comparable to prognosis made with Knothe's model. In consideration of rather small amount of training data used in researches it's necessary to confirm obtained results after learning on 3-5 times larger learning data set. Application of neural networks in a process of creation depression models for single objects seems to be reasonable.
PL
Deformacje górotworu i powierzchni spowodowane podziemną eksploatacją górniczą dzieli się tradycyjnie na deformacje ciągłe i nieciągłe. Deformacje nieciągłe powierzchni są deformacjami w postaci lejów, stopni lub szczelin o dużych wymiarach. Pozostałe deformacje uważa się za deformacje ciągłe. Odkształcenia górotworu i powierzchni spowodowane podziemną eksploatacją górniczą są jednak odkształceniami "dużymi" i nie odpowiadają założeniu mechaniki ośrodków ciągłych o odkształceniach "małych". Stosowane do ich opisu funkcje ciągłe mogą w niektórych przypadkach nie obrazować zjawiska z wystarczającą dokładnością i wówczas potrzebne staje się uwzględnienie nieciągłości takich deformacji powierzchni. Nazwano je deformacjami o małej nieciągłości. Wyróżniono deformacje o małej nieciągłości względem czasu i deformacje nieciągłe względem punktów powierzchni.
EN
By tradition the mining deformations of strata and land surface, caused by a mining operation, are divided into continuous and deformations. The discontinuous surface deformations are those occuring in the form of large-size craters cascades or clefts. The other deformations are considered as continuous deformations. However, the strata and surface deformations caused by an underground mining operation are "big" deformations and do not comply with the premise of a continuous media mechanism with "small" deformations. The continous functions applied for portaying them may not represent the phenomenon with a sufficient accuracy and in such cases it is required to take into account the discontinuity of such surface deformations. These have been called deformations with small discontinuity. Distinguished have been the deformations with small discontinuity in relation to the time and discontinuous deformations in relation to the surface points.
PL
W wyniku prowadzenia eksploatacji górniczej na zewnątrz granicy filara ochronnego górotwór ulega złożonemu procesowi deformacji, co powoduje odkształcenia nie tylko rury szybowej, ale także powierzchni terenu. W celu określenia w rozpatrywanym rejonie wskaźników stanu naprężenia, wynikających z wpływu eksploatacji górniczej na szyb wykonano obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych, traktując zagadnienie jako przestrzenne. W niniejszej pracy podjęto próbę określenia wpływu eksploatacji pokładu wyrobiskiem ścianowym na szyb, traktując to zagadnienie jako zadanie przestrzenne. Zjawiska opisane w artykule są częścią szerszej pracy, w której porównanie wyników pomiarów z natury z wynikami obliczeń pozwoliło na sformułowanie wniosków w zakresie wpływu eksploatacji górniczej w otoczeniu filarów ochronnych szybów na deformacje powierzchni terenu i rury szybowej.
EN
As a result of the exploitation outside the border of the safety pillar, the formation undergoes changes what causes deformation not only to the shaft pipe but also to the ground's surface. In order to define the indicators of the condition of tension in that considering region various estimations had been carried out. The methods used in this estimations treated that subject as a spatial problem. The indicators of the conditions of tension are the results of the shaft's exploitation. This piece of work tries to explain the exploitation's influence of the layer on the shaft. The phenomenon which is described in this article is a part of wider work. Comparison of the measurements' results of natural conditions with the results of the estimations allowed to formulate a conclusions in the extend of exploitation's influence in the surroundings of the shafts' safety pillars on the ground's shaft's pipe deformation.
16
Content available remote Zasięg wpływów eksploatacji górniczej wewnątrz górotworu
PL
W referacie przedstawiono hipotezę przebiegu krzywej zasięgu eksploatacji górniczej w całym górotworze, od stropu eksploatowanego pokładu (z = 0) do powierzchni terenu (z = H). W konkluzji zwrócono uwagę na nieadekwatność stosowania teorii wpływów eksploatacji górniczej, opracowanej dla powierzchni terenu do opisu zjawisk deformacji górotworu zachodzących w pobliżu eksploatowanego pokładu.
EN
The paper presents the theory of the mining exploitation extension curve course in the whole rock mass, from the roof of the exploited bed (z = 0) to the terrain's surface (z = H). The conclusion point out the inadequate application of mining exploitation influences theory, elaborated for the terrain"s surface, to describe the rock mass deformations effects, in the neighbourhood of the exploited bed.
PL
W pracy przedstawiono pewne aspekty wyboru wielkości siatki obliczeniowej dla potrzeb wyznaczania powierzchniowych rozkładów wskaźników deformacji. Podstawowym zagadnieniem było określenie różnic pomiędzy interpolowanymi a teoretycznymi wartościami wskaźników deformacji.
EN
Risk maps in the mining areas are generated on the basis of predicted spatial surface and rock mass deformation. Usually predicted deformations are calculated in grid, with different grid size. Deformation in any interesting point, for example on the contour line, could be interpolated from the surrounding grid points using one of the interpolation methods. Some of the accuracy aspects by the interpolation procedure of the spatial deformation distribution were described in the paper. Comparison between predicted, in chosen control points and interpolated deformation value in these points was also presented. Problem of the optimal grid size for suitable accurate interpolated deformation contour lines was concerned in the paper.
18
Content available remote System informacji o pomiarach deformacji na terenie górniczym
PL
W referacie przedstawiono metodę archiwizacji cyfrowej wyników pomiarów geodezyjnych i przetwarzania danych pomiarowych do wyznaczania wskaźników deformacji terenu górniczego oraz ich wizualizacji graficznej dla dowolnie wybranego przedziału czasowego.
EN
The article presents a digital method of archivisation geodesic measurements and processing of surveys for determination of mining ground deformation indexes as well as its graphical visualisation for optional time interval.
PL
W pracy przeprowadzono rozważania dotyczące czynników reprezentujących przestrzeń i czas, mających wpływ na wiarygodność pomiarów deformacji. Zaproponowano mierniki wiarygodności tych pomiarów. Na przykładzie badań deformacji powierzchni górotworu Kopalni Węgla Brunatnego "Turów" wskazano na zalety techniki satelitarnej GPS, której wykorzystanie wpływa na podniesienie poziomu wiarygodności tych badań.
EN
In the article thoughts regarding the factors representing space and time influencing the reliability of deformation measurements have been presented. Reliability criteria of measurements have been proposed. Advantages of satellite GPS technique, increasing the level of reliability of ground deformation measurements, have been shown on the example of Open Brown Pit Coal Mine "Turów".
PL
Od wielu lat podstawowe pomiary deformacji w zakresie obniżeń punktów wykonuje się metodą niwelacji geometrycznej. Nowoczesna technika pomiarowa GPS pozwala na określanie wysokości punktów z coraz wyższą dokładnością. Pojawia się zatem pytanie, czy technika GPS może być przydatna do celów wyznaczania przestrzennych przemieszczeń punktów na terenach górniczych, i czy może zastąpić lub uzupełnić klasyczną metodę niwelacji. Porównano możliwości techniki GPS oraz klasycznej niwelacji w zakresie ich stosowania na konkretnym obszarze górniczym. Omówiono także aspekty dokładnościowe i ekonomiczne związane z wykonywaniem pomiarów tymi dwiema metodami pomiarowymi. Mając dostęp do archiwalnej dokumentacji z pomiarów niwelacyjnych i satelitarnych wyznaczono przybliżony model geoidy niwelacyjnej dla terenu górniczego O/ZG Rudna. Model ten porównano z innymi istniejącymi modelami dla obszaru Polski.
EN
From many years basic measurements of deformation in the aspect of levelling points subsidence are carried out by spirit levelling. Modern GPS technique yields a determination of points' height with higher and higher accuracy. Therefore, it appears a question, if GPS technique can be useful for application of spatial points' dislocations on mining area, and whether it can replace or complete classic levelling methods. The possibilities of GPS technique and classic levelling in the aspect of their application on a particular mining area were compared as well. Moreover, the accuracy and economic problems in respect to measurements with the use of the both methods was discussed. Having archival documentation on levelling and satellite measurements, the approximate model of levelling geoid for O/ZG Rudna Coal Mine area was established. This model was compared with other existing models for area of Poland.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.