Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 346

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
This study attempts to explain why the space in the centre of Katowice is formally called “The Market Square” even though the square itself no longer exists. Some archival documents and existing studies are analysed. The evolution of the market square in Katowice is presented against the background of historical and economic transformations, putting an emphasis on depicting valuable and interesting architecture that was irretrievably lost and replaced with entirely new urban fabric. Moreover, the article aims to show that the region of Upper Silesia does not only constitute industrial plants but also, created by the mixture of cultures and nationalities, other types of architecture, that was irretrievably lost. It was found out that the market is not actually the main square.
2
PL
W ostatnim czasie koncepcja cyfrowego bliźniaka wzbudziła duże zainteresowanie badawcze, szczególnie w obszarze produkcji. Czy warto ją wprowadzać i jak to dobrze zrobić?
3
Content available remote Wpływ przemian alotropowych na właściwości fizykochemiczne cyny
PL
Cyna jest jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów w produkcji układów elektronicznych. Jest relatywnie tanim metalem, ma srebrzystą barwę i jest plastyczna. Jak wykorzystuje się ją w przemyśle?
PL
Z powodu stale rosnących cen energii i transformacji energetycznej prowadzącej do zmniejszenia energochłonności, przemysł w Polsce stoi przed poważnym wyzwaniem. Na wzrost cen energii mają wpływ m.in. wojna w Ukrainie i odcięcie dostaw surowców (nie tylko energetycznych) z Rosji, a także pandemia Covid-19. W związku z taką sytuacją, UE podjęła stanowcze działania mające na celu znaczącą redukcję dostaw towarów z Rosji, a jednocześnie objęcie wsparciem najbardziej narażonych sektorów gospodarki.
PL
Europejski sektor tektury falistej ma ambicję osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku. Ambicja ta obejmuje pełny ślad węglowy sektora – konieczna jest więc współpraca z całym łańcuchem wartości. Aby wprowadzić sektor na wiarygodną ścieżkę prowadzącą do neutralności klimatycznej, FEFCO (Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej) w ścisłej współpracy z członkami, opracowało mapę drogową neutralności klimatycznej.
PL
Celem artykułu jest naświetlenie problemów rozwoju europejskiego przemysłu obronnego oraz prób jego reformowania. Prezentowany tekst został opracowany na podstawie dokumentów Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, w strukturach, których funkcjonują między innymi: Sztab Wojskowy UE oraz Europejska Agencja Obrony. W 2017 roku powołano kilka instytucji, które miały na celu modernizację oraz integrację kilkuset rozproszonych europejskich przedsiębiorstw zbrojeniowych i wyposażenie ich w konkurencyjne technologie. Ważną rolę w tej dziedzinie odgrywają Europejski Fundusz Obrony oraz Roczny Skoordynowany Przegląd Obronny (CARD). W 2022 r. procesy integracyjne w dziedzinie obronności zostały przyspieszone z powodu agresji Rosji przeciwko Ukrainie, a także po przyjęciu nowej strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej zwanej „Kompasem Strategicznym”. Europejska Agencja Obrony opublikowała także rezultaty i wnioski CARD 2022.
EN
The aim of the article is to highlight the problems of development of the European defense industry, and the attempts to reform it. The presented text was prepared on the basis of documents of the European External Action Ser-vice, in the structures of which they function, and among others the EU Military Staff and the European Defense Agency. In 2017, several institutions were established to modernize and integrate several hundred dispersed European defense companies and equip them with competitive technologies. The European Defense Fund and the Coordinated Annual Review on Defense (CARD) play an important role in this area. In 2022, integration processes in the field of defense were accelerated due to Russia's aggression against Ukraine, as well as after the adoption of a new European Union security strategy called the Strategic Compass. The European Defense Agency has also published the results and conclusions of CARD 2022.
PL
W 2021 roku liczba zainstalowanych robotów na świecie wzrosła rok do roku o 30% w samej UE o około 25%, przyrost w Europie Środkowej i Wschodniej wyniósł prawie 50%, a Polska wyróżnia się na tym tle ze wzrostem ponad 50% - mówi w rozmowie z Januszem Mincewiczem dr Agnieszka Tokaj-Krzewska, zastępca dyrektora w Biurze Dyrektora Centrum w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
PL
OMRON Europe wyznacza pięć najważniejszych trendów, które będą miały wpływ na automatyzację przemysłową w 2023 roku i kolejnych latach. Przemysł wytwórczy będzie w dalszym ciagu stawiał czoła wielu wyzwaniom, a uporanie się z nimi będzie związane z budowaniem odpornych i elastycznych modeli biznesowych. Jednocześnie firmy muszą korzystać z nowych technologii - w tym czujników robotyki, 5G czy sztucznej inteligencji - aby sprostać problemom wynikającym z wyzwań społecznych.
PL
Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie automatyzacji i robotyzacji w swoich procesach.
10
Content available Sustainable Industrial Development in Vietnam
EN
Vietnam is one of the countries with the highest industrial growth rate in the world. However, growing in the industry is based on the width factor and labour - intensive industries and assembly. The goal set out to 2030 is to turn Vietnam into a Middle-Income Country (MIC) with a modern industry that poses many challenges, requiring the industry to need stronger restructuring to improve competitiveness. competition and deeper participation in global value chains. From the analysis of the current situation of industrial development in Vietnam, the article identifies the limitations in the sustainable development of Vietnam's industry and gives orientations and solutions to promote the sustainable development of Vietnam's industry in the context of Industrial Revolution 4.0 and the digital economy.
EN
Workplace safety is of paramount importance in industries such as coal mining, where accidents and occupational illnesses can result in significant human and economic costs. This study aims to develop an action plan to improve safety standards at Duong Huy Coal Company from 2021 to 2025. A comprehensive survey involving 93 safety managers and 379 workers from various production sites was researched to gather insights and opinions on safety priorities. Focus group discussions and expert consultations were employed to assess the current safety situation, identify challenges, and develop coherent safety solutions. Based on the survey results, the proposed action plan focuses on the following objectives: reducing workplace accidents by 20-25% annually, progressing towards zero accidents in the following years, and increasing productivity and benefits for both workers and the company. The plan also emphasizes the role of company leadership in widely communicating their commitment to safety and the need for individual units within the company to proactively plan, budget, and implement safety measures following their functions and responsibilities. Collaboration with relevant state agencies, mass mobilization campaigns, and the application of science and technology in safety and occupational health will further contribute to the enhancement of workplace safety at Duong Huy Coal Company.
EN
The influence of artificial intelligence (AI) in smart cities has resulted in enhanced efficiency, accessibility, and improved quality of life. However, this integration has brought forth new challenges, particularly concerning data security and privacy due to the widespread use of Internet of Things (IoT) technologies. The article aims to provide a classification of scientific research relating to artificial intelligence in smart city issues and to identify emerging directions of future research. A systematic literature review based on bibliometric analysis of Scopus and Web of Science databases was conducted for the study. Research query included TITLE-ABS-KEY (“smart city” AND “artificial intelligence”) in the case of Scopus and TS = (“smart city” AND “artificial intelligence”) in the case of the Web of Sciences database. For the purpose of the analysis, 3101 publication records were qualified. Based on bibliometric analysis, seven research areas were identified: safety, living, energy, mobility, health, pollution, and industry. Urban mobility has seen significant innovations through AI applications, such as autonomous vehicles (AVs), electric vehicles (EVs), and unmanned aerial vehicles (UAVs), yet security concerns persist, necessitating further research in this area. AI’s impact extends to energy management and sustainability practices, demanding standardised regulations to guide future research in renewable energy adoption and developing integrated local energy systems. Additionally, AI’s applications in health, environmental management, and the industrial sector require further investigation to address data handling, privacy, security, and societal implications, ensuring responsible and sustainable digitisation in smart cities.
PL
W artykule zaprezentowano zarys początków i rozwoju przemysłu maszyn elektrycznych, który miał miejsce na terenie zaborów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do 1918 r.) i II Rzeczypospolitej Polskiej (do 1939 r.). Podjęto próbę charakterystyki ważniejszych zakładów wytwarzających maszyny elektryczne, tak prądu stałego, przemiennego, jak i transformatory. Szczególny nacisk położono na założoną w 1921 r. fabrykę w Żychlinie, która już w okresie międzywojennym stała się jedną z największych w Polsce.
EN
The article presents an outline of the beginnings and development of the electrical machines industry in the partitioned territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth (until 1918) and the Second Republic of Poland (until 1939). An attempt was made to characterise the most important plants producing electrical machines, both direct and alternating current, as well as transformers. Particular emphasis was placed on the factory in Żychlin, established in 1921, which already in the interwar period became one of the largest in Poland.
EN
The main aim of the article is an empirical verification of the channels through which the transfer of knowledge and technology from technical universities to enterprises takes place. The specific objective is to indicate the forms in which scientists can transfer knowledge and technology to enterprises in the field of sustainable solutions. In order to identify the features of the hidden dimensions of the university-enterprise relationship, the exploratory factor analysis (EFA) was used. The factor analysis showed that there are 3 channels through which scientists from technical universities establish relations with enterprises: the consulting and educational channel, the scientific and information channel, and the research and commercialization channel. In each of these channels, forms of knowledge and technology transfer have been identified that may relate to environmental topics for enterprises.
PL
Głównym celem artykułu jest empiryczna weryfikacja kanałów, którymi odbywa się transfer wiedzy i technologii z uczelni technicznych do przedsiębiorstw. Celem szczegółowym jest wskazanie form, w jakich naukowcy mogą transferować wiedzę i technologię do przedsiębiorstw, m.in. w zakresie rozwiązań środowiskowych. W celu identyfikacji cech ukrytych wymiarów relacji uczelnia--przedsiębiorstwo posłużono się eksploracyjną analizą czynnikową (EFA). Analiza czynnikowa wykazała, że istnieją 3 kanały, poprzez które naukowcy z uczelni technicznych nawiązują relacje z przedsiębiorstwami: konsultacyjno-edukacyjny, naukowo-informacyjny oraz badawczo-komercjalizacyjny. W każdym z tych kanałów zidentyfikowano formy transferu wiedzy i technologii, które mogą odnosić się do zagadnień środowiskowych ważnych dla przedsiębiorstw.
PL
Celem badań prezentowanych w niniejszym artykule jest wzbogacenie wiedzy na temat rozwoju przestrzennego i architektury osiedli robotniczych na obszarach wiejskich. Przedmiotem badań stało się osiedle robotnicze w Dobrzelinie, przy Cukrowni „Dobrzelin”. Przyjęta w artykule metoda badań ma charakter analityczno-poznawczy. Opiera się w głównej mierze na dogłębnej analizie dostępnych materiałów archiwalnych i literaturze przedmiotu. Uzyskane wyniki prowadzą do wzbogacenia wiedzy w zakresie charakterystyki oraz zmian zachodzących w rozbudowie osiedla robotniczego przy Cukrowni „Dobrzelin” od momentu jej powstania do czasów obecnych oraz mogą przyczynić się do ochrony lokalnych krajobrazów kulturowych.
EN
The purpose of the research presented in this article is to enrich knowledge about spatial development and architecture of workers' settlements in rural areas. The subject of the research became the workers' housing estate in Dobrzelin at the sugar plant „ Dobrzelin”. The test method adopted in the article is analytical - cognitive. It is mainly based on an in-depth analysis of available archival materials and the literature on the subject. The obtained results lead to the enrichment of knowledge in the field of characteristics and changes taking place in the expansion of the workers' housing estate at the sugar factory „Dobrzelin” from its beginning to the present and can also help protect local cultural landscapes.
EN
The main aim of the present paper is to present the latest architectural design achievements in the field of the adaptations of the postindustrial heritage in two neighbouring and culturally closely linked regions: Upper Silesia (Śląsk) and Dąbrowa Coal Basin (Zagłębie) for the new functions and to validate the potential of use of the unique combination of industrial architecture and art. The research focuses on the architecture which was designed for the local industry from the period: from the late 19th century to the 1st half of the 20th century modernism and adaptations and renovations of that industrial architecture for new functions associated with art: museums, art centres, art and exhibition galleries. That architectural heritage with its unique spatial, light and detail solutions and even industrial equipment preserved in situ, used both as a background and main exhibition, serve especially as an interesting space for the modern and contemporary art exhibitions and art activities. This paper presents similarities and differences in analyzed architectural adaptations of the post industrial heritage in Czech and Polish regions.
PL
Podstawowym celem autorów artykułu jest prezentacja ostatnich projektów architektonicznych i realizacji w zakresie adaptacji dziedzictwa postindustrialnego do nowych funkcji oraz ocena możliwości wykorzystania unikalnego połączenia architektury przemysłowej i sztuki na terenie sąsiadujących i powiązanych kulturowo ze sobą regionów Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Badania komparatystyczne i analizy zostały ograniczone do obiektów i zespołów poprzemysłowych powstałych od końca wieku XIX do 1. połowy XX stulecia, oraz skupiały się wyłącznie na renowacjach i adaptacjach tejże architektury do nowych funkcji związanych ze sztuką: muzeów, galerii i centrów kultury prezentujących sztukę. Poprzemysłowe dziedzictwo architektoniczne z jego unikatowymi rozwiązaniami przestrzennymi, możliwościami oświetlenia, wyjątkowym detalem architektonicznym czy nawet infrastrukturą, na którą składają się maszyny i rozwiązania techniczne służy jako interesująca przestrzeń do prezentacji współczesnej sztuki i działalności kulturowej. W artykulu zaprezentowano podobieństwa i różnice w zakresie analizowanych adaptacji architektonicznych dziedzictwa postindustrialnego w omawianych regionach w Czechach i Polsce.
PL
W artykule zaprezentowano zarys początków i rozwoju przemysłu maszyn elektrycznych, który miał miejsce na terenie zaborów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do 1918 r.) i II Rzeczypospolitej Polskiej (do 1939 r.). Podjęto próbę charakterystyki ważniejszych zakładów wytwarzających: maszyny elektryczne, tak prądu stałego, przemiennego, jak i transformatory. Szczególny nacisk położono na założoną w 1921 r. fabrykę w Żychlinie, która już w okresie międzywojennym stała się jedną z największych w Polsce.
EN
The article presents an outline of the beginnings and development of the electrical machines industry in the partitioned territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth (until 1918) and the Second Republic of Poland (until 1939). An attempt was made to characterise the most important plants producing electrical machines, both direct and alternating current, as well as transformers. Particular emphasis was placed on the factory in Żychlin, established in 1921, which already in the interwar period became one of the largest in Poland.
PL
Jednym z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej jest wiedza. Tylko firmy, które jako pierwsze wdrażają innowacyjne rozwiązania i produkty, mają szansę osiągnąć silną pozycję rynkową, dlatego tak ważne jest gromadzenie, dzielenie się i rozwijanie wiedzy. Celem artykułu jest identyfikacja czynników determinujących potrzebę wdrożenia e-learningu przemysłowego rozumianego jako proces zarządzania wiedzą za pomocą narzędzia rozwoju kompetencji, jakim jest platforma e-learningowa w polskim przedsiębiorstwie sektora chemicznego, w którym w rozważanym okresie nie wdrożono rozwiązań zapewniających odpowiedni przepływ wiedzy.
EN
A qual. case study was used and selected employees of various levels were interviewed. The personnel, economic and information factors detg. the need to implement an e-learning platform in a chem. company were detd. The sources of information sought by respondents were divided into external and internal data. Differences between classic academic e-learning and industrial e-learning were demonstrated.
PL
Celem publikacji jest przedstawienie roli i znaczenia przetwórni spożywczej w ramach klastrów spożywczych, które stanowią ważne narzędzie aktywizacji obszarów rolniczych zaniedbanych pod względem gospodarczym. Zakładane w różnych miastach, regionach i krajach klastry tworzą sieci współpracy, przyczyniając się do ich rozwoju. Dzięki ich obecności możliwe staje się przetwarzanie na miejscu surowców i materiałów oraz następnie oferowanie gotowych produktów odbiorcom - co skraca drogę towaru od wytwórcy do klienta.
EN
The aim of the publication is to present the role and importance of food processing plants within food clusters, which are an important tool for activating agricultural economically neglected areas. Clusters established in various cities, regions and countries create cooperation networks, contributing to their development. Thanks to their presence, it becomes possible to process raw materials and materials on site and then offer finished products to recipients, which shortens the path of goods from the manufacturer to the customer.
20
Content available Zastosowanie techniki ultradźwiękowej w przemyśle
PL
Branża tworzyw sztucznych, podobnie jak inne sektory przemysłu, ciągle poszukuje nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, które mogą sprzyjać poprawie zarówno jakości produktów, jak i efektywności procesów przetwórczych. Rozwiązania powinny być bezpieczne i przyjazne środowisku. Jedną z technik spełniającą powyższe oczekiwania wydają się być fale akustyczne w zakresie ultradźwięków. W pracy przedstawiono ogólne pojęcia dotyczące charakterystyki i właściwości ultradźwięków oraz potencjalne sposoby ich wykorzystania w praktyce przemysłowej, również w odniesieniu do ich potencjału zwiększania efektywności procesów jednostkowych.
EN
The plastics industry, like other industry sectors, is constantly looking for new technical and technological solutions that can contribute to the improvement of both quality of products and efficiency of processing processes, while being considered safe and environmentally friendly. One of the techniques meeting the above expectations are acoustic waves in the area of ultrasound. This article presents general concepts and properties of ultrasound and potential ways of their use in industrial practice, also in relation to their potential to increase the efficiency of unit processes.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.