Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Siara inaczej colostrum jest swoistą wydzieliną gruczołu mlekowego ssaków, która powstaje tuż przed porodem i w pierwszych dniach po nim. Colostrum ze względu na swój unikalny skład – ponad 250 całkowicie naturalnych związków chemicznych ma liczne właściwości i działanie zdrowotne. Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej suplementów zawierających colostrum, które pozyskiwane jest głównie od krów. W artykule omówiono metody konserwacji tej substancji, takie jak: mrożenie, liofilizacja, suszenie rozpyłowe oraz zastosowanie nowych technologii m.in. pulsacyjnego pola elektycznego (PEF – Pulsed Electric Field), skoncentrowane go pola mikrofalowego (CMF – Content Microvawe Field).
EN
Colostrum is the first secretion produced by the mammary glands of mammals in late pregnancy in the first few days after delivery. Due to its unique composition, i.e. the presence of more than 250 natural chemical compounds, colostrum provides numerous health benefits. Colostrum, in particular bovine colostrum, has recently become an increasingly popular food supplement. This article discusses colostrum preservation methods such as freezing, lyophilization and spray drying as well as new technologies including the application of pulsed electric field (PEF) and concentrated microwave field (CMF).
PL
Opakowanie stanowi niezbędny czynnik w obrocie towarowym oraz ważny element reklamy. Pełni ono funkcje ochronne, marketingowe, logistyczne, informacyjne, ale też ekologiczne. Wymagania, dotyczące jakości opakowań ciągle ulegają zmianie i są wynikiem rozwoju rynku zbytu, zaostrzenia konkurencji i wzrostu świadomości konsumentów. W historii opakowalnictwa żywności zastosowanie znalazło wiele materiałów. Najważniejsze z tradycyjnych to: papier, szkło, metal oraz tworzywa sztuczne. Dynamiczny rozwój inżynierii materiałowej obserwowany w ostatnich latach przyniósł istotne zmiany w przemyśle opakowaniowym. Aktualnie obok tradycyjnych materiałów, konstrukcji i technologii pakowania. coraz częściej stosowane są nowe rozwiązania, które w literaturze określane są mianem opakowań aktywnych i inteligentnych. W pracy dokonano przeglądu materiałów i technologii wykorzystywanych aktualnie na potrzeby przechowywania chłodzonej żywności.
EN
Packaging is an indispensable factor in the trade of goods and an important element of advertising. It performs protective, marketing, logistic, information, but also ecological functions. The requirements concerning quality of packaging are constantly changing and are the result of the development of the market, tightening competition and raising consumer awareness. Many materials have found usage in the history of food packaging. The most important traditional ones are: paper, glass, metal and plastics. The dynamic development of material engineering in recent years introduced significant changes in the packaging industry. Currently, apart from traditional materials, construction and packaging technology, there are new solutions referred to in the literature as active and intelligent packaging. The thesis reviews the materials and technologies currently used to store chilled food.
PL
Celem niniejszej pracy była analiza i opis metodyczny nowoczesnych metod wykrywania zafałszowań produktów pochodzenia zwierzęcego. Omówieniu poddane zostały analizy fizykochemiczne, w tym: chromatograficzne, elektroforetyczne, spektralne, izotopowe, a także metody biologiczne i immunologiczne, do których należą: reakcja łańcuchowej polimerazy PCR oraz immunoenzymatyczny test ELISA. Przedstawione rozważania stanowią przekrój przez wymienione metody, skupiając się na ich rodzajach, zasadzie funkcjonowania oraz możliwościach zastosowania.
EN
The aim of present dissertation was to analyze and describe modern methods of detecting falsification in animal products. The thesis discusses following physicochemical analysis; chromatographic, electrophoresis, spectral and isotropic, as well as to describes biological and immunological methods such as polymerase chain reaction and enzyme-linked immunosorbent assay. The dissertation focuses on overview of the previously mentioned methods, taking into account not only on their variations, but also functioning and applicability.
PL
Rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością i jej rzeczywistym składem, ważna stała się problematyka autentyczności produktów. Do najczęstszych problemów autentyczności produktów należą zmiany ilościowe oraz jakościowe, a także podanie błędnych informacji na opakowaniu. Modyfikacje ilościowe to takie, które prowadzą do zmniejszenia lub zwiększenia określonego składnika w surowcu lub produkcie, zaś modyfikacje jakościowe odnoszą się do zatajenia informacji dotyczących użytych składników i nie podaniu ich na etykiecie. Nieprawidłowe oznakowanie dotyczy nieprawdziwych informacji w zakresie pochodzenia, czy też terminów przydatności do spożycia.
EN
Due to the growing interest of consumers in food and its real composition, the issue of the products authenticity has become immensely important. The commonest problems of the authenticity of products include quantitative and qualitative changes, as well as providing incorrect information on the packaging. Quantitative modifications are those that lead to the reduction or increase of a specific component in the raw material or product, and qualitative modifications refer to the concealment of information about the ingredients used and not to be given on the label. Incorrect labeling means false information about the origin or dates of shelf-life.
PL
Chłodzenie jest jedną z podstawowych metod utrwalania żywności, umożliwia bowiem zachowanie jej naturalnych właściwości – składu i wartości odżywczych. Ponadto nie ogranicza wykorzystania surowca do celów kulinarnych i produkcyjnych. Przechowywanie mięsa w niskich temperaturach nie chroni w pełni przed niektórymi zmianami właściwości fizycznych, chemicznych i biochemicznych, mogącymi się objawiać pogorszeniem rozpuszczalności białek i wodochłonności, zmianami barwy oraz częściową utratą charakterystycznego smaku i zapachu.
EN
Cold storage is one of the basic methods of food preservation, because gives possibility to preserve food natural properties - the composition and nutritional value. Furthermore this method does not limit the use of raw material for culinary and production purposes. Storage of the meat at low temperatures does not protect against certain physical, chemical and biochemical changes which can cause deterioration of solubility of the protein and water-holding capacity, colour changes and partial loss of the typical taste and aroma.
PL
Mięśnie piersiowe gęsi charakteryzuje zbliżona zawartość białka ogólnego, wyraźnie większa zawartość tłuszczu i nieco większa zawartość cholesterolu w stosunku do mięśni kurcząt. Wraz ze wzrostem znaczenia przemysłowego pakowania porcjowanego mięsa i wyrobów mięsnych obserwuje się rozwój metod pakowania w atmosferze ochronnej, w których zastosowano atmosferę próżni oraz gazów obojętnych. Taka forma pakowania mięsa ma na celu wydłużenie okresu trwałości, zwiększenie dyspozycyjności podczas dystrybucji oraz podniesienie jego atrakcyjności handlowej.
EN
Geese breast muscles have a similar total protein content, clearly higher content of fat and cholesterol content slightly higher as compared with the chicken muscles. With the growing of importance of industrial packaging portioned meat and meat products, it is observed the development of method of packaging under modified atmosphere conditions in which were used vacuum or inert gases. This packaging method causes prolongation of shelf life, increase the availability during distribution and commercial attractiveness.
PL
Techniki analityczne on-line są to proste, szybkie i nie wymagające dużych nakładów pracy nowoczesne metody oceny jakości chłodzonego mięsa i produktów mięsnych. Wśród najważniejszych zalet tych metod należy wymienić: analizę każdej próby, pracę bezpośrednio na linii produkcyjnej, łatwość obsługi i możliwość zachowywania danych przez dłuższy czas. Za pośrednictwem technik analitycznych on-line możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności i zagwarantowania wysokiej jakość wyrobów. Techniki te są coraz chętniej wykorzystywane w przemyśle mięsnym. Służą zarówno badaniu składu surowców, jak i ich cech organoleptycznych i mikrobiologicznych.
EN
These methods arę used in the on-line is simple, fast and does not require a lot of work. Among the most important advantages of these include: an analysis of each sample, work directly on the production line, ease of use and the ability to retain data for & longer period of time. Through analytical techniques, on-line it is possible to ensure food safety and to ensure the high quality of our products. These techniques are more likely to be used in the meat industry arę both study the composition of the raw materials and their organoleptic and microbiological tests.
PL
Składniki bioaktywne wykorzystywane są w produkcji wielu produktów. Możemy je spotkać m.in. w lekach, maściach, kosmetykach. W ostatnich latach coraz większy nacisk stawiany jest na zdrowe żywienie, dlatego produkty zawierające składniki bioaktywne stają się tak atrakcyjne. Mleko krowie jest źródłem licznych funkcjonalnych składników. Wpływają ona na aspekty zdrowotne i odżywcze produktów, a także m ich trwałość i walory sensoryczne.
EN
Bioactive components arę used in the manufacture of many products. We can meet such in medicines, ointments, cosmetics. In recent years, increasing emphasis is presented on healthy eating, so products containing bioactive components become so attractive. Cow's milk is the source of many functional components. It affects the health and nutritional aspects of products, as well as their durability and sensory qualities.
PL
Mleko i jego przetwory są dobrym źródłem składników odżywczych i prozdrowotnych, dlatego też odgrywają dużą role w diecie współczesnego człowieka. Właściwości prozdrowotne mleka warunkowane są obecnością m.in. wybranych składników frakcji białkowej i frakcji tłuszczowej mleka, a także witamin, szczególnie lipofilnych oraz niektórych składników mineralnych. Mleko i produkty mleczne należą do żywności o szczególnie dużej gęstości odżywczej (INQ - index of nutritional quality). Wszystkie składniki są dobrze przyswajalne i efektywnie wykorzystywane przez organizm, jedynym wyjątkiem jest laktoza.
EN
Milk and dairy products arę good sources of nutrients and healthy, and therefore play an important role in the diet of modern man. Health benefits of milk arę conditioned by the presence of such selected components of the protein fraction and the fraction of milk fat, and vitamins, particularly lipophilic and some minerals. Milk and milk products arę foods for particular nutritional density (INQ - index of nutritional quality). All the ingredients are well absorbed and efficiently utilized by the body, the only exception is lactose.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i wysokiej jakości produktów spożywczych stanowi główny cel producentów żywności. Sterowanie temperaturą podczas zarządzania łańcuchem chłodniczym jest skutecznym narzędziem umożliwiającym stabilność i zachowanie właściwych cech organoleptycznych oraz wysokiej jakości mikrobiologicznej żywności w czasie jej przechowywania. W dynamicznie rozwijającym się światowym rynku chłodzonej i mrożonej żywności transport chłodniczy ma zasadnicze znaczenie.
EN
The main aim of food producers is the assurance of food safety and the high quality of food products. Temperature control during refrigeration chain management is an effective instrument that enables stability and is responsible for maintaining proper organoleptic characteristics and a high quality of micro-biological content of food during storage. Refrigerated transport is of fundamental importance for the dynamically developing world market of chilled and frozen food.
PL
Celem pracy było określenie wpływu różnych metod rozmrażania mięsa wieprzowego na właściwości fizykochemiczne i sensoryczne polędwicy wędzonej. Materiał doświadczalny stanowiły tuczniki hybrydy PIC, o masie około 100-110 kg z reprezentacją płci 1:1, pochodzące z tuczami tego samego producenta trzody chlewnej. W przeprowadzonym eksperymencie mięśnie najdłuższe grzbietu w ilości (20 szt.) poddano zamrożeniu metodą owiewową, a następnie zamrażalniczemu przechowywaniu przez okres 2 tygodni. Po wyznaczonym czasie przechowywania mięśnie rozmrażano metodą mikrofalową (10 szt.) i tradycyjną w warunkach powietrza atmosferycznego (10 szt.). Uzyskany materiał badawczy (mięśnie wychłodzone i rozmrożone) poddano następnie procesowi peklowania przy użyciu solanki jednej z komercyjnych firm na rynku polskim oraz masowaniu i wędzeniu, celem wyprodukowania wyrobu gotowego - polędwicy wędzonej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że polędwice wędzone uzyskane z mięśni najdłuższych grzbietu rozmrażanych metodą mikrofalową po 2 tygodniach zamrażalniczego przechowywania charakteryzowały się niższym pH. Wykazano, że barwa polędwic wędzonych z mięśni rozmrażanych techniką mikrofalową była jaśniejsza w stosunku do drugiej analizowanej grupy doświadczalnej. Wyciek wymuszony w analizowanych grupach doświadczalnych polędwic wędzonych kształtował się na podobnym poziomie. Z przeprowadzonych badań wynika, że większość badanych wyróżników jakości sensorycznej wskazywała na podobną ich jakość, niezależnie od zastosowanych metod rozmrażania mięśni.
EN
The objective of this study was to determine the way in which various methods of thawing pork meat influence the physicochemical and sensory properties of smoked sirloin. The experimental materials comprised hybrid fatteners (PIC) with live body weight of about 100 to 110 kg, purchased from one producer. The sex ratio was 1:1. In experiment, the longest back muscles (20 samples) were deep-frozen in an air blast freezer and freeze storage for 2 weeks. After appointed time of storage, muscles were defrosted, applying modern, microwave method (10 samples) as well as the traditional one, in atmospheric air (10 samples). The obtained research material: cold and thawed muscles underwent the process of curing with the use of brine produced by one of Polish companies and also massaging processes and smoking, in order to manufacture ready product - smoked loin. On the basis of the results of the research it was concluded that the smoked sirloin obtained from the longissimus dorsi muscles thawed using the microwave method after two weeks of storage in a freezer were characterized by the lower pH. It was also proven that the colour of the sirloin from the muscles thawed using the microwave method was lighter than the sirloin from the second experimental group analysed. The water-holding capacity constituted another factor with similar results in both analysed groups of samples. It appears from the conducted research that the majority of the examined markers of the sensory quality indicated similarity in terms of the quality, regardless of the fact which method of thawing meat was applied.
PL
Liofilizacja jest jedną z metod suszenia produktu, której głównym założeniem jest usunięcie wody z zamrożonego materiału wskutek procesu sublimacji lodu, z pominięciem fazy ciekłej. Proces ten, zwany także suszeniem sublimacyjnym lub molekularnym, może przebiegać tylko w warunkach ujemnej temperatury oraz przy znacznie obniżonym ciśnieniu (poniżej 200 Pa). Otrzymany w ten sposób produkt charakteryzuje się wysoką jakością, ponieważ możliwość wystąpienia reakcji niepożądanych takich jak utlenianie czy inne zmiany chemiczne a także aktywność drobnoustrojów jest zminimalizowana w warunkach technologicznych procesu liofilizacji [24]. Suszenie sublimacyjne jest procesem wieloetapowym. Na początku odpowiednio przygotowany materiał poddaje się zamrożeniu. Następnie obniża się ciśnienie w komorze urządzenia, w której umieszczony jest produkt, tak aby mogła zachodzić sublimacja zamrożonej w nim wody. Po jej usunięciu w suszonym materiale pozostaje jeszcze część wody silnie związanej (chemicznie), która nie uległa zamrożeniu. Usuwa się ją w drugim etapie suszenia, zwanym desorpcyjnym, który polega na ogrzewaniu produktu [22]. Można wyróżnić trzy kategorie materiałów biologicznych poddawanych liofilizacji. Pierwsza z nich to tak zwane preparaty "nie żyjące", do których zalicza się roztwory hormonów, plazmę krwi, serum oraz produkty spożywcze. Druga kategoria obejmuje preparaty tkankowe, służące do transplantacji chirurgicznych. W kategorii trzeciej zawierają się "komórki żyjące", takie jak: bakterie, drożdże, wirusy [9]. W produkcji preparatów biologicznych rozpuszczalnikiem (zamiast wody) usuwanym w procesie liofilizacji, mogą być inne substancje, jak: dioksan, tetrachlorek węgla, chloroform i benzen [13].
PL
Opakowania żywności stanowią nie tylko fizyczną barierę chroniącą produkt przed negatywnymi czynnikami środowiska, ale także mogą spełniać wiele dodatkowych funkcji. Mogą m.in. kreować właściwości organoleptyczne, np. smak, zapach lub ograniczać rozwój drobnoustrojów szkodliwych dla człowieka. Stosowanie opakowań z substancjami przeciwdrobnoustrojowymi stanowi dobry sposób ochrony żywności przed rozwojem niepożądanych drobnoustrojów, a tym samym przedłuża trwałość produktu i zapewnia utrzymanie jego dobrej jakości podczas przechowywania.
EN
Food packaging is not only a physical barrier that protects the product from the negative environmental factors, they may also fulfill many additional functions. Packages can create organoleptic properties for example taste, odour or they can restrict the growth of bacteria harmful to human. Including antimicrobial substances as an integral part of the packaging is a good way to limit the growth of undesirable microorganisms, and thus extends the life of the product and ensure good quality during storage.
PL
W wielu dziedzinach gospodarki w ostatnim okresie został położony duży nacisk na ekologiczne aspekty produkcji. Działania takie są głównie spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi przez Unie Europejską odnośnie zanieczyszczenia środowiska. Nowy trend nie ominął również produkcji opakowań do chłodzonej żywności. Bardzo popularne staje się dziś poszukiwanie nowych materiałów służących do produkcji ekologicznych opakowań. Producenci nastawiają się na nowe rozwiązania, które pozwoliłyby stworzyć opakowania bezpieczne dla środowiska i spełniające oczekiwania klienta.
PL
Opakowanie jest jednym z głównych elementów oddziaływania produktu na rynek. Barwa i kształt opakowania poparte odpowiednimi rozwiązaniami graficznymi tworzą markę produktu i firmy. Jeżeli konsument ma pozytywne wyobrażenie o konkretnym produkcie, decyduje się na jego zakup, co z kolei przekłada się na dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa [13,14]. Jak podają Czerniawski i Michniewicz [2] "opakowanie oprócz wpływu na wartość handlową i użytkową wyrobów jest także środkiem edukacji konsumenta i tworzenia pewnych wartości kulturowych, wpływających w znacznej mierze na rozwój świadomości, inspiracji preferencji konsumenta, kształtujących jego gusty i upodobania".
PL
Żywność modyfikowana genetycznie, nazywana żywności ą transgeniczną lub żywnością GM jest to żywność powstała z roślin lub zwierząt zmienionych genetycznie. Są to produkty, które składają się z organizmów modyfikowanych (GMO) lub ich części i zawierają białka lub DNA tych organizmów. Ogólna wartość produkcji artykułów spożywczych otrzymywanych z zastosowaniem organizmów zmodyfikowanych genetycznie szacowana jest na ponad 100 mld USD i wykazuje tendencję wzrostową. Nowe cechy, jakie może posiadać żywność zmodyfikowana genetycznie to między innymi zmienione walory użytkowe, odżywcze, zdrowotne, technologiczne lub sensoryczne. W pracach genetycznych prowadzonych w celu uzyskania żywności transgenicznej dominują trzy kierunki: 1. wzbogacanie żywności w składniki podnoszące ich wartość żywieniową, 2. usuwanie substancji szkodliwych i niepożądanych, 3. poprawa cech funkcjonalnych związanych z procesami przetwórczymi. Największy wpływ na produkcję żywności transgenicznej mają modyfikacje genetyczne stosowane w roślinach uprawnych. Wyróżnia się dwa cele takich modyfikacji: 1. agronomiczne: odporność na herbicydy HT(ang. Herbicide Tolerance), - odporność na szkodniki roślin IR (ang. Insect Resistance) oznaczane również Bt od nazwy bakterii Bacillus thuringensis. Bakteria ta powszechnie występuje w środowisku glebowym w szerokim zakresie warunków przyrodniczych. W zależności od szczepu, produkuje białka o charakterze bioinsektycydów, toksyczne dla form larwalnych różnych szkodników (chrząszczy, dwuskrzydłych, motyli oraz nicieni), odporność na choroby wirusowe, grzybowe lub bakteryjne, odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne, np. mróz, suszę, zasolenie gruntu. 2. użytkowe: - przedłużona trwałość produktu końcowego, - zmiana składu chemicznego, - zmiana właściwości organoleptycznych, - poprawa własności handlowych. Zwierzęta gospodarskie modyfikuje się najczęściej w celu szybszego przyrostu masy, produkcji specyficznych białek, zwiększenia wydajności mlecznej oraz uodpornienia na choroby
PL
Mleko spożywcze zajmuje wyjątkową pozycję w asortymencie wyrobów przemysłu mleczarskiego. W artykule zaprezentowano wpływ niektórych opakowań na zmiany zachodzące w mleku oraz fermentowanych napojach mlecznych podczas przechowywania w różnych opakowaniach. Opakowania odgrywają obecnie znaczącą rolę w różnych gałęziach przemysłu. Dobór odpowiedniego opakowania dla konkretnego produktu zależy od wielu różnych czynników. Bardzo istotna jest znajomość procesów i czynników stymulujących przemiany fizyczne, chemiczne, biochemiczne i biologiczne zachodzące w produkcie podczas przechowywania, powodujących ograniczenie jego przydatności do spożycia.
EN
Milk takes up a unique position in the range of dairy industry's goods. This article presented changes which happen in milk and fermented milk drinks during storage in different packaging. Packaging plays a major role in dif-ferent kinds of industry. The choice of suitable packaging depends on many different factors. It is very important to know about the processes and factors which stimulate physical, chemical, biochemical and biological changes which happen in the product during storage and before the expiry date.
PL
Gospodarka odpadami opakowaniowymi ma na celu zmniejszenie zagrożeń środowiska, występujących w czasie obrotu chłodzoną żywnością, a także działania, które wiążą się z odzyskiem i unieszkodliwieniem powstałych odpadów. Surowce potrzebne do wytwarzania materiałów opakowaniowych i wykonywanych opakowań pobierane są z ekosystemu, a następnie - w rezultacie wielu procesów, po przejściu własnej "drogi życia" wracają do niego w postaci bezużytecznych odpadów, często też w postaci obciążających środowisko substancji toksycznych. Przynajmniej częściowy powrót surowców do obiegu, czyli zamknięcie cyklu materiałowego jest możliwe dopiero w wyniku np. recyklingu odpadów.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.