Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ dolewek oleju silnikowego na zawartość wybranych pierwiastków śladowych
PL
Podjęto próbę ilościowego ujęcia zmian zawartości wybranych pierwiastków (Ca, P, S, Zn, Mo) w oleju silnikowym po uzupełnieniu miski olejowej porcją świeżego oleju w trakcie eksploatacji. Pierwiastki te występują w dodatkach uszlachetniających do oleju silnikowego. Uzupełnienie oleju w ilości ok. 10% pojemności miski olejowej spowodowało wzrost ich stężenia w granicach 0,4-ok. 7% mas., w zależności od pierwiastka oraz badanego oleju.
EN
The contents of P, S, Ca, Zn and Mo in 5 samples of fresh oil (before introducing to an oil sump), after the course of 3500 km as well as after the next 50 km after introducing 500 mL of extra fresh oil to the oil sump were detd. by using an analyzer operating on the basis of high resolution X-ray fluorescence spectroscopy. Supplementing the oil in the oil sump resulted in an increase of the content of the analyzed elements from 0.4% to about 7%.
PL
Przedstawiono wyniki badań wybranych odpadowych produktów przetwórstwa rolno-spożywczego (łuski orzecha włoskiego, łuski orzecha laskowego i łuski słonecznika) w aspekcie ich energetycznego wykorzystania. Wykonano analizę chemiczną, techniczną i elementarną badanej biomasy. Przeprowadzono również analizę termograwimetryczną. Badania wykazały, że łuski orzecha laskowego i włoskiego stanowią cenny surowiec lignocelulozowy o dużej zawartości ligniny i wysokiej wartości opałowej, a parametry te są porównywalne z parametrami surowców drzewnych. Tym samym wykazano, że badane materiały stanowią istotny potencjał odnawialnych i zrównoważonych zasobów energetycznych.
EN
Hulls of hazelnuts and walnuts as well as sunflower seed husk were shredded to a grain size below 1 mm and washed EtOH in a Soxhlet app. for the extn. of lignin, cellulose and hemicellulose. Their content was detd. in the dried exts. in accordance with the relevant stds. A content of moisture, volatile compds., ash, C, H, N, S and O as well as the heat of combustion and calorific value were also detd. The hulls of hazelnut and walnut had a high content of lignin and hemicellulose and calorific value comparable to the parameters of wood raw materials.
PL
Przedstawiono wyniki badań oceny zdatności eksploatacyjnej płynów hamulcowych stosowanych w wybranych pojazdach (samochody osobowe). Jako kryterium oceny przyjęto jeden z głównych parametrów charakteryzujących stan płynów hamulcowych opartych na bazie eterów alkilowych glikoli alkilenowych, temperaturę wrzenia płynu hamulcowego. Liczba przebadanych pojazdów, ich zróżnicowanie pod względem wieku, przebiegu oraz brak pełnej informacji na temat sposobu ich użytkowania utrudniają precyzyjne wnioskowanie, jednakże pozwalają na bardzo ciekawe spostrzeżenia.
EN
Brake fluids used in 159 passenger cars, produced in 1998–2017 with a varied mileage were studied for b.p. Fluids with b.p. above 180°C (55.4%), in the range of 180–155°C (33.3%) and less than 155°C (11.3%) were qualified as materials for further exploitation, short-term use or decommissioning, resp. The b.p. values of brake fluids decreased with an increase of the age of cars and their annual and total mileages.
PL
Dynamiczny rozwój rynku biomasy powoduje, że jej tradycyjne źródła nie dają możliwości pokrycia zapotrzebowania na nią. Alternatywą może być biomasa pozyskiwana z innych źródeł w tym biomasa typu agro, która mogłyby zastąpić pelety drzewne stosowane w indywidualnym ogrzewnictwie. Przed jej szerszym wprowadzeniem do użytkowania należy wziąć pod uwagę, że efektywność techniczna i eksploatacyjna generowania ciepła w źródłach małej mocy uzależniona jest zarówno od paliwa jak i od urządzenia grzewczego. Charakterystyka techniczna urządzenia grzewczego determinuje dobór paliwa, z kolei jakość paliwa wpływa na organizację procesu spalania. Rozważając spalanie w nich peletów z innych rodzajów biomasy, należy prowadzić proces w sposób kontrolowany, tak aby nie destabilizować procesu spalania a tym samym zwiększać strat i emisji. Celem przeprowadzonych badań było wykazanie i przeanalizowanie efektów ekologicznych i problemów eksploatacyjnych wynikających ze stosowania peletów z biomasy typu agro w kotle małej mocy przystosowanym do spalania peletów drzewnych. Określono emisję CO, NO, SO2, podczas spalania w kotle automatycznym, o mocy 10 kW peletów: drzewnych, ze ślazowca pensylwańskiego, miskanta olbrzymiego, słomy rzepakowej i z łusek słonecznika. Instalacja zastosowana w badaniach była typową instalacją wykorzystywaną do ogrzewania domów jednorodzinnych przeznaczoną do spalania peletów drzewnych. Najniższe stężenie CO i SO2 stwierdzono podczas testu spalania petów drzewnych. Wynosiło ono, po przeliczeniu na 10% zaw. O2 w spalinach, odpowiednio: CO 70,16 mg∙m-3; SO2 0,0655 mg∙m-3. Najwyższe stężenie CO stwierdzono podczas testu spalania peletów z łusek słonecznika: 470,21 mg∙m-3 (10% zaw. O2), a najwyższe stężenie SO2 odnotowano podczas testu spalania peletów ze słomy rzepakowej 0,1384 mg∙m-3 (10% zaw. O2). Otrzymane wyniki badań emisji SO2 korespondują z badaniami zwartości siarki w spalanych paletach. Najwyższe stężenie NO (10% zaw. O2) stwierdzono podczas spalania peletów drzewnych 271,73 mg∙m-3 i peletów ze ślazowca pensylwańskiego 248,31 mg∙m-3, nieco niższa podczas spalania słomy rzepakowej 136,76 mg∙m-3 a najniższe podczas spalania peletów z miskanta olbrzymiego i łusek słonecznika 75,79 mg∙m-3 i 58,62 mg∙m-3. Największe problemy z ustabilizowaniem pracy kotła wystąpił podczas spalania peletów z łusek słonecznika, co przełożyło się na najwyższą emisję tlenku węgla w spalinach, wynikającą z niezupełnego spalania paliwa.
EN
The dynamic development of the biomass market makes its traditional sources are not capable of covering demand for it. Alternatively, biomass can be obtained from other sources including biomass agro type that could replace wood pellets used in individual heating systems. Before to its introduction to the wider use should be taken into account that the effectiveness of technical and operational generating heat sources of low power depends on both the fuel and the heating device. Technical characteristics of the heating equipment determines the choice of fuel, in turn, affects the quality of fuel organization of the combustion process. Considering the combustion of these pellets in other types of biomass, the process should be carried out in a controlled manner so as not to destabilize the combustion process and thereby increase the losses and emissions. The aim of the study was to demonstrate and analyze the effects of environmental and operational problems arising from the use of pellets from biomass in agro-type boiler low power adapted to burn wood pellets. Specified emission of CO, NO, SO2, during combustion in the boiler automatic 10 kW pellets: wood, from Virginia mallow, giant miscanthus, rape straw and sunflower husk. The installation used in the study was a typical installation, used for heating houses designed to burn wood pellets. The lowest concentration of CO and SO2 were found during the combustion test wood pets. It was, after conversion to 10% excl. O2 in the exhaust gasses, respectively, CO 70.16 mg∙m-3; SO2 0.0655 mg∙m-3. The highest concentration of CO were found during the combustion test pellets from sunflower husk: 470.21 mg∙-3 (10% excl. O2), and the highest concentration of SO2 was recorded during the combustion test pellets from rape straw 0.1384 mg∙-3 (10% excl. O2). The results obtained SO2 emissions correspond to the sulfur concentration in burned pallets. The highest concentration of NO (10% excl. O2) found during the combustion test wood pellets 271.73 mg∙m-3 and pellets from Virginia mallow 248.31 mg∙m-3, slightly lower than the combustion of rape straw 136.76 mg∙m-3 and the lowest during the combustion of pellets from giant miscanthus and sunflower husk 75.79 mg∙m-3 and 58.62 mg∙-3. The biggest problems with the stabilization of the boiler occurred while burning pellets from sunflower husk, which resulted in the highest emissions of carbon monoxide in the exhaust gasses resulting from incomplete combustion of fuel.
PL
Określono rozrzut metali ciężkich między strumienie odpadów podczas spalania peletów z biomasy ślazowca pensylwańskiego. Wykonano analizy laboratoryjne spalanego paliwa, a tak- że popiołu paleniskowego powstającego w procesie spalania. Oznaczono zawartość As, Cd, Cr, Cu, Pb i Zn. Zawartość tych metali w badanych próbkach nie odbiegała od typowej ich zawartości w biomasie pochodzącej z celowych upraw energetycznych. Wprowadzone z paliwem metale ciężkie były głównie wyprowadzane do atmosfery. Mniejsza ich ilość znajdowała się w odpadzie paleniskowym. Wyjątkiem była miedź, której 70% oznaczono w odpadzie paleniskowym.
EN
Sida hermaphrodita (L.) Rusby biomass pellets were combusted in a low-power boiler to study the distribution of heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn) in bottom ash and exhaust gas. During combustion, the heavy metals introduced with the fuel were mainly emitted into the atm. except for Cu deposited mostly (70%) in the bottom ash.
PL
Przedstawiono wyniki badań kinetyki procesu ETG ze szczególnym uwzględnieniem transformacji bioetanolu do DME na katalizatorach zeolitowych promowanych miedzią. Wyniki badań wskazują na szczególną rolę miedzi w podwyższeniu selektywności procesu w kierunku DME.
EN
Biomass-derived EtOH was converted to Me2O on optionally Cu-doped clinoptilolite, ZSM-35 zeolite and ferrierite at 660–730 K under 1.2 bar to det. the reaction kinetics and isokinetic temps. The selectivity of Me2O synthesis decreased with increasing SiO2/Al2O3 modulus of the catalyst.
PL
Pakiet klimatyczny1) wprowadzony w UE i podpisany przez kraje członkowskie, w tym Polskę, a także zmniejszanie się zasobów ropy naftowej stwarzają konieczność poszukiwania nowych, najlepiej odnawialnych źródeł energii, które mogłyby zastąpić paliwa stosowane w transporcie1–3). Badano katalizatory przeznaczone do reakcji przemiany etanolu w kierunku DME, przygotowane przy użyciu technik DIM (podwójnej impregnacji) i CIM (klasyczna impregnacja). Bazę katalizatorów stanowią zeolity klinoptylolit, ZSM-35 i ferrieryt. Właściwości fizykochemiczne prekursorów katalizatorów badano za pomocą technik XRD oraz FT-IR/PAS.
EN
Samples of zeolites (clinoptilolite, ZSM-35, ferrierite) were doped with Cu ions (concn. 1–5%) by the pre-immersion in a Na2 versenate soln. at concn. of 0.1 M, immersion in a CuSO4 soln. and calcinations. The Cu contents in the doped samples were detd. by X-ray fluorescence. The incorporation of Cu in the zeolites structures was confirmed by IR spectroscopy with Fourier transformation and X-ray diffraction. The total surfaces of doped materials were slightly lower than that of raw zeolites as detd. by lowtemp. N2 adsorption.
PL
Polityka bezpieczeństwa energetycznego każdego państwa musi uwzględniać trzy podstawowe cele: niskie koszty dostaw, zapewnienie ciągłości dostaw i ochronę środowiska naturalnego. W realizację celów bezpieczeństwa energetycznego wpisuje się rozpowszechnienie rozproszonych źródeł energii o niewielkiej mocy, wytwarzających energię lokalnie i dostarczających ją bezpośrednio na potrzeby indywidualnych gospodarstw. Kryteria te spełniają najlepiej instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, takie jak: kotły na biomasę, mikrobiogazownie, małe turbiny wiatrowe oraz kolektory słoneczne. Celem pracy było przedstawienie roli energii odnawialnej i konieczności zwiększania jej udziału w bilansie energetycznym kraju jako elementu pozwalającego na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii. Analizy problemu dokonano na postawie opracowań i rezultatów badań opublikowanych w literaturze przedmiotu.
EN
An energy security policy of each country is to take into account the three major objectives that are: low costs of energy supplying, continuity of the supplying and protection of the environment. There is need to propagate scattered power stations of low power to achieve the objectives of the security policy. The power stations should produce energy locally and provide it directly for the needs of individual householdings and farmsteads These criteria are met best by installations that use renewable energy sources such as biomass boilers, micro biogas plants, small wind turbines and solar panels. The aim of the study was to present the role of renewable energy and the need to increase its participation in the energy balance of the country as a factor that increases energy security by diversifying energy sources. The analysis of the problem was made on the basis of elaborates data and research results published in the literature of the subject.
EN
Ecological aspects and environmental threats indicate that wood pallets should be used mainly in low-power furnaces for heating households. Because burners and fuel feeding systems were adjusted to wood pellets, pellets from other types of biomass, including the waste biomass in systems which enable a controlled process, should be considered. Taking into consideration the possibility of use of Virginia mallow pellets for supply of low-power furnaces as alternative fuel to wood pellets, the objective of the research was to determine and compare indicators of emission of CO, NOx, SO2, 16 WWA including B(a)P, TOC and dust during combustion of these two biofuels. Emission indicators were referred to the mass of combusted biofuel and the amount of the obtained energy. Installation used in the research was a typical installation used for heating of one-family houses and designed for combustion of pellets. CO and dust emission indicators for Virginia mallow pellets were considerably higher in comparison to the indicators for wood pellets. Emission indicators of the remaining pollutions (SO2, NOx, TOC, dust, WWA, B(a)P) were similar to both tested biofuels.
PL
Aspekty ekologiczne i zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska wskazują, że pelety drzewne powinny być wykorzystywane przede wszystkim w kotłach małej mocy do ogrzewania gospodarstw domowych. Ze względu na dostosowanie palników i układów podających paliwo do peletów drzewnych, należy rozważyć spalanie peletów z innych rodzajów biomasy, w tym odpadowej w systemach umożliwiających prowadzenie tego procesu w sposób kontrolowany. Mając na uwadze możliwość wykorzystywania peletów ze ślazowca pensylwańskiego do zasilania kotłów grzewczych małej mocy, jako paliwa alternatywnego w stosunku do peletów drzewnych, za cel badań postawiono wyznaczenie i porównanie wskaźników emisji CO, NOx, SO2, 16 WWA w tym B(a)P, TOC i pyłu podczas spalania tych dwóch biopaliw. Wskaźniki emisji odniesiono do masy spalanego paliwa i ilości uzyskanej energii. Instalacja zastosowana w badaniach była typową instalacją wykorzystywaną do ogrzewania domów jednorodzinnych przeznaczoną do spalania peletów. Wskaźniki emisji CO i pyłu dla peletów ze ślazowca pensylwańskiego były znacznie wyższe w porównaniu do wskaźników dla peletów drzewnych. Wskaźniki emisji pozostałych zanieczyszczeń (SO2, NOx, TOC, pył, WWA, B(a)P były zbliżone dla obu badanych biopaliw.
PL
Zainteresowanie zagospodarowaniem wód opadowych i ich wykorzystaniem w gospodarstwach domowych w ostatnich latach gwałtownie wzrasta nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Na proces ten wpływa coraz powszechniejsza orientacja proekologiczna oraz stale rosnąca cena wody pitnej. W pracy przedstawiono wyniki badań jakości wód opadowych spływających z dachu i gromadzonych w specjalnych zbiornikach przy budynku jednorodzinnym oraz określono możliwości ich wykorzystania w indywidualnych gospodarstwach domowych. Badania wykonywano w 2013 roku przy gospodarstwie domowym w gminie Jastków w woj. lubelskim. Przeprowadzone badania wskazują na korzystny skład chemiczny wód opadowych, odpowiadający zazwyczaj rygorystycznym normom, określonym dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi. W anali-zowanych wodach opadowych stwierdzono głównie zanieczyszczenia bakteriologiczne oraz zaobserwowano duże zróżnicowanie odczynu od kwaśnego do słabo zasadowego, jak również odnotowano podwyższone ilości amoniaku, manganu, żelaza i siarczanów. Z wykonanych badań wynika, że wody opadowe mogą być wykorzystywane w indywidualnych gospodarstwach domowych do zaspokajania zapotrzebowania na wodę, szczególnie o gorszej jakości. Nadają się one przede wszystkim do spłukiwania toalety, mycia samochodu, podlewania ogrodu i prac porządkowych.
EN
The interest in management of rainwater and its use in households has been rapidly growing in recent years not only in Poland but all over the world. This process is influenced by more and more common ecological orientation and ever growing price for 1 m3 of drinking water. The paper presents the results of quality analysis of rainwater flowing down the roof and collected in special tanks at a detached building and it determines its use in individual households. The study was performed in 2013 at a household in Jastków village in lubelskie province. The studies indicate a favorable chemical composition of rainwater, usually corresponding to the stringent standards set out for water intended for human consumption. The analyzed rainwater showed mainly bacteriological contamination and large variation of pH from acidic to slightly alkaline, as well as increased amounts of manganese ammonia, iron and sulfate. The conducted research shows that rainwater can be used in individual households to satisfy the demand for water, particularly of poorer quality. They are suitable mainly for flushing the toilet, washing the car, watering the garden and cleaning work.
PL
Zakup ciągników rolniczych w ostatnich latach to najbardziej aktywna działalność inwestycyjna rolników. Wynika to z zaniedbań w wyposażeniu gospodarstw rolnych w sprzęt rolniczy, a także z ich niedostosowania i braku komplementarności w stosunku do obecnych potrzeb technologicznych gospodarstwa. Powstaje więc pytanie jakie czynniki decyzyjne wśród rolników są najważniejsze, że próbują te zaległości nadrobić. W pracy przedstawiono zatem analizę w zakresie potrzeb odnowy lub uzupełnienia parku cią- gników rolniczych w wybranych 20 gospodarstwach rolnych gminy Krasnystaw w województwie lubelskim. Całość sprowadza się do weryfikacji czynników wpływających na decyzję dotyczącą odnowy parku ciągników rolniczych przez rolników w ich gospodarstwach.
EN
A purchase of agricultural tractors in the recent years is the most active form of farmers’ investment activity. This is due to a negligence in the furnishing of agricultural equipment, as well as their inadequacy and lack of complementarity with the current technological needs of the farm. So the question is what are the most important decision-making factors influencing farmers, that they are trying to catch up. The paper presents the analysis of needs in the area renewing and supplementing the potential of park tractors in the 20 selected farms of Krasnystaw municipality in the province of Lublin. It is really a verification of the factors affecting the decision on the renewal of the agricultural tractors by the farmers on their farms.
PL
W artykule opisano najważniejsze funkcje systemu PDM, które umożliwiają sprawne zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie, a w konsekwencji odniesienie się do wzrastających wymagań rynku. Wykazano, że wdrożenie systemu PDM daje szereg korzyści dla firmy, m. in. wykorzystanie dostępnych w firmie informacji w celu zwiększenia produktywności, zmniejszenia kosztów związanych z cyklem życia produktu, umożliwienia współpracy na skalę globalną oraz dostarczenia widoku danych umożliwiających podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.
EN
The article presents the most important functions of a PDM system that allow efficient information management in the company, and consequently the right reaction for the increasing demands of the market. It is shown that the implementation of PDM system provides a number of benefits for the company, with are: the use of available information in the company in order to increase productivity, reduction of costs associated with product's life cycle, enabling global collaboration and to providing the data view enabling better business decisions.
PL
W pracy przedstawiono aspekty związane z rynkowym podejściem do klienta oraz proces poszukiwania przez klienta coraz częściej produktów nowoczesnych. Z perspektywy przedsiębiorstwa takie zagadnienie określa się mianem skrojonych na miarę produktów. Zaprezentowane w pracy zagadnienie masowej kastomizacji porusza ten sposób wdrażania działań produkcyjnych dostosowanych do oczekiwań konsumentów. W pracy zdefiniowano pojęcie masowej indywidualizacji oraz dokonano charakterystyki różnorodnych strategii dla procesu kastomizacji. Został także określony łańcuch wartości dla masowej kastomizacji.
EN
The paper presents aspects of a market approach to the customer, and the process where more often the customer searches more modern products. From the perspective of a company such action is referred as a tailor-made product. The issue of a mass customization, presented in the paper, treats about the implementation of production activities tailored to the needs of consumers. The paper defines the concept of a mass customization and characterises various strategies for the process of customization. There was also determined the chain value for the mass customization in the elaboration.
PL
Sprostanie wzrastającemu popytowi na biomasę wymaga przede wszystkim stworzenia sprawnego systemu zapewniającego ciągłość dostaw, obejmującego pozyskiwanie, przetwórstwo, transport, magazynowanie. Łańcuch dostaw biomasy powinien wiec zawierać w sobie szereg procesów zapewniających ekonomicznie efektywnego przepływu surowców a efektem finalnym powinno być zapewnienie stabilnej bazy paliwowej dla firm produkujących energię. Celem artykułu było przybliżenie najważniejszych zagadnień związanych z tym tematem.
EN
To meet the increasing demand for biomass, first of all an efficient system ensuring continuity of supply and including: gaining, processing, transport and storage. Therefore, the biomass supply chain should contain of several processes ensuring cost-effective flow of raw materials, and the final result should be a stable fuel base for companies for energy production. The aim of the article was to present the most important issues related to that topic.
PL
Obowiązujące w kraju regulacje prawne nakładają na zakłady energetyczne obowiązek systematycznego wzrostu udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Duże elektrownie zawodowe potrzebować będą biomasy rolniczej w setkach tysięcy ton. Trzeba umieć określić potencjalne możliwości pozyskania takich ilości biomasy, zorganizować jej produkcję i dostarczyć biomasę do elektrowni. Biomasa ma małą gęstość, dlatego właściwa organizacja logistyki ma w tym przypadku bardzo duże znaczenie. Konieczność zachowania stałości dostaw biomasy w określonej i to dużej ilości, dla energetyki zawodowej, to wymóg kategoryczny, wynikający z jej charakteru. Celem pracy jest przedstawienie głównych problemów związanych z dostawami biomasy pochodzenia rolniczego wykorzystywanej w elektrowniach zawodowych w Polsce.
EN
Existing in the country regulations impose an obligation on energy companies systematically increase the share of energy from renewable sources. Large power plants will need agricultural biomass in the hundreds of thousands of tons. There is a need to be able to determine the potential acquisition of a quantity of biomass, organize its production and delivery biomass to the power plants. The biomass has a low density, so the competent organization of logistics in this case is very important. The need to maintain stability a supplying of biomass in huge scale, for the power industry, is the critical requirement. The aim of the study is to present the main problems related to the supplying of biomass of agricultural origin used in power plants in Poland.
PL
Wytwarzanie brykietów i peietów z biomasy roślinnej może stać się ważną gałęzią produkcji rolniczej i spowodować rozwój obszarów, na których są produkowane i przetwarzane. Taka dywersyfikacja produkcji w rolnictwie jest dzisiaj wskazana nie tylko ze względu na nowe możliwości zarobkowe rolników, ale również wpisuje w problematykę przeciwdziałania zmianom klimatu i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Celem badań było poznanie spostrzeżeń respondentów na temat przedmiotu badania jakim były problemy związane z produkcją brykietów dla energetyki zawodowej. 2godnie z założeniami badanie zostało przeprowadzone wśród producentów brykietów ze słomy dla energetyki zawodowej z terenu województwa lubelskiego, jeden z producentów odmówił udziału w badaniu.
EN
Production of briquettes and pellets made of plant biomass can become an important branch of agricultural production and lead to the development of the areas in which they are produced and processed. Today such diversification of production in agriculture not only indicated because of the earning opportunities for farmers, but also fits perfectly into the environment protection and energetic independency of the country. The aim of the study was to investigate the perceptions of the respondents on the subject of the study which were the problems associated with the production of briquettes for power plant's needs. The survey was conducted among five producers of briquettes made of straw located in the region of Lublin.
18
Content available remote Metale ciężkie w rowach odwadniających ciągów komunikacyjnych
EN
Heavy metals are among the most dangerous pollutants roadside. Heavy metal ions of automobile origin enter the soil, among other things, with the solid particles PM (particulate matter), on which they are adsorbed. In view of the increasing number of vehicles on our roads each year, it is extremely important to determine the risk of heavy metal emissions caused by communication nowadays. In the studies assessing the impact of vehicles on soil pollution with heavy metals much attention is given to urban areas but few works are dedicated to soil pollution in open (agricultural) and forest areas, while maintaining the lowest possible course of anthropogenic impact. In addition, these works apply various methods of soil sampling (different depths and distance from roads). It also happens that no soil samples are taken from the two levels, making it impossible to assess the degree of heavy metals enrichment. The aim of this study was to determine the soil pollution with heavy metals (Cd, Pb, Ni, Zn, Cu) in the drainage ditches along the communication routes in Roztocze National Park (RNP) and the Landscape Park Foothills (LPF). It shows the contents of the studied heavy metals and pH determination in soil samples taken from two levels (0–5 cm and 5–20 cm), which allowed to identify the anthropogenic origin. Six road sections selected on the basis of measuring similar traffic congestion on the routes were chosen. The content of the analyzed heavy metals elements in the soil samples tested, ranged as follows: cadmium <0,23–0,86 mg kg-1 a.d.m., lead 10,22–29,0 mg kg-1 a.d.m., nickel, 4,0–37.3 mg kg-1 a.d.m., Zn 40–256 mg kg-1 a.d.m., copper 4,0–23,0 mg kg-1 a.d.m.. The obtained results revealed that cadmium, lead and copper in all analyzed soil samples did not exceed concentration limits in areas subject to environmental protection. However, nickel and zinc concentration slightly exceeded the limit. In addition, higher content of heavy metal elements discovered in the subsurface soil layer, taken from the depth of 0–5 cm, proves both their anthropogenic, automotive origin and the enrichment of soil. The overall decrease in heavy metal content with the depth in the soil profile and increase in traffic congestion indicate the relationship with the automotive environmental pollution. The role of drainage ditches as a barrier against further spread of dust produced during the operation of transport infrastructure turned out to be essential. Sealing and guttering of drainage ditches in the protected areas are necessary in order to protect the soil from excessive amounts of chemical contaminants.
PL
Głównym czynnikiem pogarszania się jakości klimatu akustycznego środowiska, tj. wzrostu hałasu do poziomów dużej i bardzo dużej uciążliwości, jest komunikacja drogowa. Niezbędne staje się podjęcie adekwatnych, optymalnych i skutecznych działań naprawczych – w zakresie ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego wzdłuż profili pomiarowych wyznaczonych prostopadle do biologicznego ekranu drogowego, który stanowiły pasowe nasadzenia ślazowca pensylwańskiego o szerokości ok. 15 m i długości 360 m. Pas zieleni składał się z dwóch działek, różniących się rozstawem między rzędami roślin: działka 1 o rozstawie między rzędami roślin 0,75 m i działka druga o rozstawie między rzędami roślin 0,5 m. Działki doświadczalne znajdowały się na różnym poziomie w odniesieniu do płaszczyzny jezdni (droga powyżej otaczającego poziomu terenu). Różnica poziomu drogi w stosunku do działki 1 wynosiła ok. 0,5–0,6 m, a w stosunku do działki 2 ok. 2,0–2,5 m. Wyznaczono cztery różne profile pomiarowe, pomiary prowadzono w czterech odległościach od krawędzi jezdni: 7 m – przed ekranem,15 m – w środku ekranu, 22 m – bezpośrednio za ekranem i 35 m – 13 m za ekranem. Dla każdej z tych odległości, dla danego profilu wykonano pomiary na trzech różnych wysokościach od powierzchni terenu: 2 stałych 0,5 m i 4 m oraz jednej zmiennej, zależnej od wysokości roślin w danej fazie wzrostu. Pomiary wykonywano od marca do listopada, co 30–40 dni. Przedmiotem badań w pomiarach równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego (LAeq) wzdłuż profili pomiarowych był rozkład tego wskaźnika, obiektem badań był dźwięk wzorcowy (hałas komunikacyjny). Badania prowadzono w różnych fazach wzrostu roślin. Analiza wyników badań równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego (LAeq) wzdłuż profili pomiarowych wskazuje na tłumienie hałasu przez ekran ze ślazowca pensylwańskiego od maja do października. W celu określenia efektywności pasowych nasadzeń ślazowca pensylwańskiego jako ekranu akustycznego dokonano obliczeń redukcji hałasu. Jako referencyjny przyjęto profil pomiarowy bez nasadzeń roślinności. Najwyższe redukcje hałasu, stwierdzono na wysokości pomiarowej 0,5 m, w odległościach pomiarowych 22 i 35 m od źródła hałasu. Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań wykazała na tłumienie hałasu przez ekran ze ślazowca pensylwańskiego, w pełnej fazie wzrostu roślin, na wysokości pomiarowej 0,5 m, w odległości 22 m od źródła hałasu. Doniesienia literaturowe dowodzą, że ekrany roślinne mogą być z powodzeniem wykorzystywane do redukcji hałasu. Odpowiednio wysoki, szeroki i gęsty pas naturalnej roślinności może zmniejszyć poziom hałasu komunikacyjnego.
PL
W pracy przedstawiono analizę produkcji i wykorzystania biogazu w oczyszczalni ścieków Hajdów w latach 2007-2011. Produkcja biogazu w analizowanym okresie była stała i wynosiła średnio 4,6 min m3. Głównym kierunkiem zagospodarowania biogazu było wykorzystanie go do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Pozostałą część biogazu w niewielkich ilościach sprzedawano na zewnątrz bądź spalano w pochodni. Energetyczne wykorzystanie biogazu przyniosło oczyszczalni ścieków wymierne korzyści zarówno ekologiczne, pozwalając na redukcję emisję gazów zawierających metan i utylizację osadu ściekowego, jak i ekonomiczne, dzięki zmniejszeniu kosztów bieżącej eksploatacji.
EN
The paper presents an analysis of the production and use of biogas in sewage-treatment plants” Hajdów” in 2007-2011. Biogas production during the period was stable at the level of 4.6 million m3 per year. The main direction of the biogas utilization was the production of heat and electricity. The remaining surplus of the biogas was sold out or burned in a flare. The energetic utilization of the biogas has brought tangible benefits to sewage-treatment plants “Hajdów”. Ecological benefits were concerned with the reduction of greenhouse gas containing methane and disposal of sewage sludge and economic ones concerned reducing the operational costs of the sewage-treatment plants.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.