Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Stanowisko pomiarowe do badań superkondensatrów
PL
W artykule przedstawiono budowę stanowiska pomiarowego w ramach Laboratorium Superkondensatorów (LS) funkcjonującego w Instytucie Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, uruchomionego w grudniu 2017r. przy wsparciu ze środków celowych Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Stanowisko służy do pomiaru parametrów użytkowych projektowanych superkondensatorów oraz materiałów, z których są budowane. Opisano działania podjęte w celu zapewnienia dużej niezawodności i dokładności aparatury pomiarowej będącej elementem stanowiska.
EN
The article describes the process of creation of the testing unit in the Supercapacitor Laboratory at the Czestochowa University of Technology, Faculty of Electrical Engineering. This unit has become operational in December 2017 with support from MSWiN (Ministry of Science and Higher Education) special funds. It is used to measure parameters of supercapacitors and materials they are made of. Actions taken to ensure high reliability and accuracy of the measuring apparatus being a part of the unit are described. The measurements were compared with reference values obtained at Drexel NanoMaterials Group USA. The accuracy of measurement carried out CUT FEE was about 1 % of reference value. There is assumed further developing on testing unit leading to selection of the theoretical model best fitted to real measurements. This model should include the most significant behaviours of all components of superconductor.
PL
Pomiary rezystancji przejścia są jednymi z ważniejszych pomiarów wykonywanych w celu oceny stanu ochrony przeciwkorozyjnej podziemnych, stalowych rurociągów. W pracy przedstawiono podstawy oraz metodykę pomiarową wyznaczania rezystancji przejścia rurociągów i ich odcinków. Wskazano właściwe techniki wykonywania pomiarów w przypadku rurociągów pokrytych powłokami o wysokim stopniu szczelności, rurociągów krótkich i rurociągów pokrytych powłoką szczelną, bezdefektową. Przedstawiono przykłady typowych błędów w wykonawstwie punktów pomiarowych oraz metody pomiarowe pozwalające na wykrycie tych błędów. Niniejsza praca pomyślana jest jako materiał szkoleniowy dla kursów certyfikacyjnych personelu ochrony katodowej drugiego stopnia.
EN
Measurements of structures to soil resistance (coating resistances) are one of the most important ones taken in order to asses the condition of anticorrosion protection of underground steel pipelines. This article shows the basics and measurements methodic of setting of coating resistances of pipelines as well as their segments. Correct techniques of measurements have been specified for: tight insulation coated pipelines, short pipelines and pipelines with tight and defectless/flawless coating. Examples of typical mistakes in the constructions of test stations have been given as well as measurement methods that help to identify these mistakes. This paper is meant as a basis for training courses for second grade staff certification.
3
Content available remote Bezpieczeństwo pomiarów elektrycznych
PL
Wybór urządzenia pomiarowego rozpatrywany pod kątem bezpieczeństwa porównywany jest często do wyboru kasku przez motocyklistę. Na pierwszy rzut oka rozpatrywane dwa kaski różnią się przede wszystkim ceną, a ich kształt i wygląd zewnętrzny jest do złudzenia podobny. Jednak to, co najważniejsze dla bezpieczeństwa motocyklisty, znajduje się pod błyszczącą skorupą kasku – specjalnie uformowane i wytrzymałe wypełnienie pochłaniające siłę uderzenia warunkuje cenę produktu.
PL
Hamiltonowski model przetwornika elektromechanicznego wymaga aproksymacji jego charakterystyki strumieniowo-prądowej. Można jej dokonać kawałkami afinicznie w oparciu o zbiory odpowiadających sobie punktów w przestrzeniach prądów i strumieni. W artykule przedstawiono cztery oryginalne metody konstrukcji tych zbiorów w oparciu o dane pomiarowe. Najlepsze rezultaty osiągnięto za pomocą metod wykorzystujących obliczoną wartość koenergii pola w maszynie.
EN
A Hamiltonian model of an electromechanical actuator requires an approximation of its flux-current characteristic. It can be made using a piecewise affine function, based on sets of corresponding points in the spaces of flux and current. In the paper four original methods of constructing these sets based on measurements results are presented. The best results are obtained using methods that incorporate the computed value of the magnetic field coenergy in the modeled machine.
5
Content available remote Pomiary elektryczne modeli laboratoryjnych turbiny wiatrowej i ogniwa PV
PL
W artykule autorzy zaprezentowali możliwości wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jakimi są wiatr i Słońce. W pracy zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na przykładzie modelu turbiny wiatrowej i modelu ogniwa PV. W opracowaniu przeanalizowano wpływ ustawienia kątowego łopat modelu siłowni wiatrowej na wartość mocy wyjściowej generatora, a także przebadano wpływ kąta nachylenia modułu fotowoltaicznego (PV) polikrystalicznego względem źródła światła na wybrane parametry pracy.
EN
In this article the authors present the production of electricity from renewable energy sources, which are wind and Sun. This paper presents the results of laboratory facilities producing electricity from renewable energy sources by the example of the wind turbine and PV cell model. The study analyzed the effect of angular blades of a wind turbine model for the output power of the generator, and examined the impact of the angle of the photovoltaic module (PV) polycrystalline relative to the light source to the selected operating parameters.
PL
W artykule omówiono wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych w układach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Jest to druga część artykułu, w której omówiono sprawdzanie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, ochronę przeciwporażeniową w obwodach z elementami energoelektronicznymi stosowanymi w układach klimatyzacji i wentylacji. W artykule przedstawiono również, jakie minimalne informacje powinien zawierać protokół z prób i pomiarów elektrycznych.
PL
Przedstawiono zasady wyznaczania niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich oraz sposoby prezentacji niepewności pomiarów przy sporządzaniu wykresów w elektrotechnice.
EN
The paper presents principles of determination of direct and indirect measurement uncertainty and methods of measurement uncertainty presentation when making graphs in electrotechnics.
PL
W artykule omówiono wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych w układach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. W części pierwszej przedstawiono podstawy prawne dotyczące obowiązku wykonywania pomiarów elektrycznych oraz zakres badań i pomiarów, w tym omówiono pomiary ciągłości przewodów i rezystancji izolacji.
PL
W pracy przedstawiono opis przygotowania oraz wyniki pomiarów elektrycznych rezystancyjnych czujników tlenu z wykorzystaniem SrTi0.65 Fe0.35 0₃. Czujniki wykonane zostały dwoma technikami: standardową metodą ceramiczną prasowania proszków oraz metodą wykorzystującą prekursory polimerowe. W ten sposób otrzymano zarówno czujniki w postaci pastylek, jak i cienkich warstw o grubości nie przekraczającej ∼2 µm na podłożu alundowym. Wytworzone czujniki przebadano pod kątem zastosowania jako rezystancyjne czujniki tlenu. Badania przeprowadzono w różnych ciśnieniach parcjalnych tlenu (10 ppm - 20% 0₂) oraz w różnych temperaturach (600...800°C).
EN
In this work a preparation and characterization of electrical properties of SrTi0.65 Fe0.35 O₃ (STF35) is reported. This composition has a very interesting feature; it is the so-called zero-TCR (temperature coefficient of resistivity) material, which means that its conductivity is dependent only on the pO₂ and not on the temperature. Sensors are constructed by two technologies: ceramic sintering of powders to built bulk sensor structure and using polymeric precursors, that allow Iow temperature formation of ceramic functional layers. In this case a dense alumina plates were used as a support for ∼2 µm thick sensors. This method is used for the first time for the fabrication of these sensors. The linear sensor response to pO₂ changes occurs at oxygen concentration of 0.4.. .20%. Temperature dependence of conductivity is very smali for both sensors.
11
Content available Elektryczne pomiary tlenkowych ogniw paliwowych
PL
W pracy opisano metody pomiarowe elektrochemii ciała stałego używane do badania właściwości tlenkowych ogniw paliwowych. W oparciu o prace własne oraz doniesienia literaturowe przedstawiono przykładowe wyniki badań wybranych metod elektrycznych. Wyniki prac własnych osiągnięte zostały w ramach badań dotyczących budowy jak i charakteryzacji tlenkowych ogniw paliwowych i innych urządzeń elektroceramicznych.
EN
Methods of solid state electrochemistry used for investigation of solid oxide fuel cells are presented. Appropriate examples of fuel cell characterization results based on own experience and literature data are included. The presented results were obtained in the course of research related to fabrication and evaluation of solid oxide fuel cells and other electroceramic devices. Some remarks on quality assurance of performing measurements are emphasized.
PL
W pracy opisano koncepcję nowego układu pomiaru rezystancji rozległych układów uziemień oraz oceny pomiarowej napięć rażeniowych i dotykowych, który jest odsprzęgnięty od zakłóceń sieci elektroenergetycznej. Układ bazuje na generacji dwóch częstotliwości lustrzanych względem częstotliwości sieci elektroenergetycznej. Wykazano, że zaproponowany układ różni się całkowicie od dotychczas stosowanych posiadając znacznie korzystniejsze właściwości.
EN
Novel idea of the system designed for global earthing resistance measurement as well as for measuring estimation of permissible touch voltage. The proposed system is decoupled form disturbances that come form power network. The proposed system is based on two frequencies that are mirrored in respect with the frequency of power network. It is proved that the proposed system differs completely from those that are in common usage and their properties are much better.
13
Content available remote Elementy stanowiska pomiarowego do badania przekładników prądowych klasy TPZ
PL
W artykule opisano zasadę pomiaru wymaganych przepisami normalizacyjnymi przekładników prądowych do zabezpieczeń w stanach przejściowych klasy TPZ. Podano sposób wyznaczania stałej czasowej obwodu pierwotnego i znamionowej stałej czasowej wtórnego oraz szczytowego błędu chwilowego składowej przemiennej prądu na podstawie rejestracji cyfrowej prądu pierwotnego i chwilowego prądu błędu. Przedstawiono opis wyposażenia skomputeryzowanego stanowiska pomiarowego wykorzystującego układ różnicowy . Podano przewidywane dane techniczne poszczególnych elementów układu probierczego.
EN
The article describes the principle of measurement of TPZ protective current transformers characteristics for transient performance, as required in the standard prescriptions. The procedure was given, for determining the specified primary time constant and secondary loop time constant as well as the peak instantaneous alternating current component error, basing on the digital record of the primary current and the erro r current of the current transformer. The equipment of computer-based measuring stand using the current difference test arrangement was described. The forecast technical data of the specific elements of the test arrangement were given.
EN
The impedance of muscular tissue (turkey-bird breast muscies) was tested electrically with needle-electrodes at a frequency of 100 Hz. The meat was stored in different conditions of conservation and preservation. The material was divided into three groups: the first not packed, the second packed vacuously and the third conserved by using lactic acid and then vacuously packed. The meat presents considerable inhomogeneity which is observed in the impedance value in time and in frequency domains. The greatest changes between samples exist at Iower frequencies. The impedance of meat depends strongly on the duration and method of its storage. The samples vacuously packed have the highest impedance in comparison with those not packed. The differences between particular days are up to 35%. Lactic acid conservation influenced the value of impedance in relation to samples vacuously packed. The differences approaches 26%.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów impedancji tkanki mięśniowej piersi indyka, przechowywanych w różnych warunkach. Wstępne testy przeprowadzono w zakresie częstotliwości 5 Hz do 500 kHz i z użyciem elektrod igłowych w różnych konfiguracjach. Zbadano wpływ liczby igieł i częstotliwości na wartość impedancji. Stwierdzono, że największe różnice miedzy próbkami mięsa występują przy małych częstotliwościach sygnału testującego. Materiał wykazywał znaczną zmienność biologiczną, co miało wpływ na wartość impedancji w dziedzinie czasu i częstotliwości. Zasadniczym celem pracy było określenie wpływu warunków przechowywania oraz konserwacji na zmiany wartości impedancji tkanki mięśniowej. Materiał biologiczny podzielono na trzy grupy: pierwsza - próbki niezabezpieczone, druga - próbki zapakowane próżniowo, trzecia - próbki spryskane kwasem mlekowym i następnie zapakowane próżniowo. Pomiary przeprowadzono przy użyciu dwóch elektrod igłowych, przy prądzie sinusoidalnie zmiennym o częstotliwości 100 Hz. Pomiary prowadzano od pierwszego dnia po uboju, nie dłużej jednak niż 23 dni. Potwierdzono wpływ czasu przechowywania i sposobu konserwacji na impedancję elektryczną. Stwierdzono większe wartości impedancji próbek pakowanych próżniowo w porównaniu z próbkami niezapakowanymi. Różnice w poszczególnych dniach dochodziły do 35%. Z kolei zastosowanie kwasu mlekowego zmieniało wartość impedancji próbek zapakowanych. Różnice pomiędzy impedancjami odpowiednich grup próbek dochodzą do 26%.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz przykład realizacji aktywnego, quasi-zrównoważonego układu do pomiaru współczynnika strat dielektrycznych tangens delta. Opisano zasadę działania oraz przedstawiono odpowiednie równania. Ponadto przedstawiono równania czułości rozważanego układu pomiarowego oraz ocenę niepewności pomiarów.
EN
A quasi-balanced circuit for a dielectric dissipation coefficient (tangent deltha) measurement has been presented in this paper. A principle of operation and appropriate equations have been presented as well. Sensitivity equations and uncertainty estimation have proposed.
PL
Przedstawiono uwarunkowania związane z pomiarem niskoczęstotliwościowych pól elektromagnetycznych. Uzyskanie wyników pomiarów o zadanej dokładności wolnozmiennych pól elektromagnetycznych wymaga precyzyjnego ustalenia metodyki pomiarów oraz warunków, przy jakich pomiary są wykonywane. Przy opracowywaniu stanowisk pomiarowych należy uwzględnić techniczne uwarunkowania aparaturowe mające wptyw na wykonywany pomiar. Należy również brać pod uwagę dodatkowe czynniki takie jak zakłócenia zewnętrzne przyczyniające się do powiększenia błędu pomiarowego.
EN
In this article there are presented conditions of measurements of low frequency electromagnetic fields. In order to achieve given accuracy of low frequency electromagnetic fields measurements it is necessary to carefully establish methodology and conditions of measurements. When designing a measuring position one should take into consideration the influence of measuring Instruments on the measurement process and additional factors such as external measurements disturbance which increase the measurement error.
PL
Przedmiotem referatu jest stanowisko pomiarowe, za pomoca którego można wyznaczyć wartości elektrycznych parametrów bezpieczeństwa oraz parametry energetyczne odbiorników o mocy zawartej w przedziale wartości od 0.1 kW do 66kW. Do pomiaru elektrycznych parametrów bezpieczeństwa tych odbiorników wykorzystano system pomiarowy firmy ET Testsysteme GmbH typu Tipturn E 500. Pomiar parametrów energetycznych realizowany jest za pomocą miernika parametrów sieci typu MPS. Do aktywizacji wyników pomiarów, uzyskanych za pomocą wymienionych przyrządów, wykorzystywany jest komputer PC.
EN
The position to measurement of the electric safety parameters and power parameters of receivers of power from 0.1 to 66kW is presented in the paper. To the measurement of electric safety parameters of these receivers was used the measuring system Tipturn E 500 produced by firm ET Testsysteme GmbH. The power parameters are measured by means of the power network parameters measure MPS. To acquisition of results of measurements obtained by means of these instruments a computer PC is used.
19
Content available remote Pomiary wielkości elektrycznych w laboratorium Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi
PL
W referacie przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zakresu pomiarów wielkości elektrycznych i możliwości pomiarowych w tej dziedzinie w Pracowniach Pomiarów Elektrycznych i Elektronicznych Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi
EN
In the paper some essential informations concerning the metrological possibilities in the field of electric measurements of the Regional Verification Office in Lodz were described. It also contains the list of the measuring instruments and reference standards owned by the Electric Department of this Office.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.