Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 148

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The manner and degree of taking over impact energy by the passive safety elements of the vehicle body is the basis for providing conditions for the survival of people using the means of transport (driver and passengers). The elements specially designed for this purpose in the self-supporting body are longitudinals. Their energy-absorbing properties are designed by using a specific shape, by using appropriate connections of their components and by choosing the right material. Determining the degree to which the vehicle (body) ensures safety during collision requires testing. The most complex and expensive tests are the ones carried out on a complete real object (whole vehicle). The solution worth considering is a bench test of individual body elements designed as energy-consuming (for example, longitudinals). In addition, it is also possible to carry out computer simulations in this area. The purpose of this article was to present and compare the results of dynamic studies on model energy-consuming real objects and compare the results obtained this way with the results of computer simulation in the same range. The scope of work was adopted on this basis: passive safety, model energy-absorbing elements of steel self-supporting vehicle body, dynamic tests, computer simulations. For the purpose of this study, a model of vehicle passive safety elements (model longitudinals) was designed for which dynamic tests were carried out on a specially designed test stand (speed of the hammer was up to 9.7 m/s, impact energy was up to 23.6 kJ). This test stand enabled registration of the deceleration during impact and deformation of the tested object. Next, computer simulations were carried out for geometrically and material-identical models. On the basis of the conducted tests, it was found that it is worth considering the replacement of collision tests of the whole vehicle by tests of its individual components. These tests can also be supported by computer simulations.
EN
The paper presents the influence of selected operating factors, i.e. load, slip, and wear rate, and surface conditions. The wear mechanism between the cooperating rolling surfaces in the rolling/sliding combination varies due to the interaction of the complex stresses / deformations caused by the variable operating conditions. Surface roughness studies have allowed determining the stereological parameters that are specific to the set type of wear. In addition, simulation studies using the Finite Element Method in a roll-to-roll system have been used to determine the value and depth of maximum stresses and deformations occurring in the surface layer due to the interaction of two co-operating bodies. Geometric models have the same properties and disadvantages as the surface layer in a real object. Reflecting the operating conditions and defining the wear mechanisms in the proposed research allowed us to determine the state of the surface layer and predict its durability.
PL
W pracy przedstawiono wpływ wybranych czynników eksploatacyjnych, tj. obciążenia, poślizgu i prędkości na zużycie i stan warstwy wierzchniej. Mechanizm zużywania pomiędzy współpracującymi powierzchniami tocznymi w skojarzeniu toczno-ślizgowym zmienia się na skutek oddziaływania złożonego stanu naprężeń/ odkształceń wywołanego przez zmienne warunki eksploatacji. Przeprowadzone badania chropowatości powierzchni pozwoliły na określenie parametrów stereologicznych, które są charakterystyczne dla danego rodzaju zużycia. Dodatkowo przeprowadzone badania symulacyjne za pomocą metody elementów skończonych w układzie rolka-rolka pozwoliły na określenie wartości i głębokości zalegania maksymalnych naprężeń i odkształceń powstających w warstwie wierzchniej w wyniku oddziaływania wzajemnego dwóch ciał ze sobą współpracujących. Wykonane modele geometryczne miały takie same właściwości i wady, jakie ma warstwa wierzchnia w obiekcie rzeczywistym. Odzwierciedlenie warunków eksploatacji i określenie mechanizmów zużywania w zaproponowanych badaniach umożliwiło wyznaczenie stanu warstwy wierzchniej i prognozowanie jej trwałości.
PL
W artykule przedstawiono cel modelowania dynamicznego przekładni zębatych, przykłady opracowanych modeli oraz pola ich zastosowań. Zaprezentowano także krótką charakterystykę zjawisk dynamicznych zachodzących w przekładniach zębatych oraz ich źródła.
EN
The article presents the purpose of dynamic modeling of toothed gears, examples of developed models and their fields of application. A brief description of the dynamic phenomena occurring in gear and their sources are also presented.
PL
Znaczenie eco-drivingu jako istotnego źródła redukcji kosztów firm transportowych stale wzrasta. Coraz częściej stanowi istotny cel strategiczny w zakresie zarządzania flotą pojazdów. Niniejszy artykuł przedstawia wynika analiz, których celem była jakościowa ocena efektywności szkoleń wśród zawodowych kierowców w zakresie eco-drivingu. Przyjęto założenie, że wzrost świadomości i stosowanie się do zasad eco-drivingu, jako efekt krótko i długo terminowy powoduje zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazdy kierowane przez kierowców po odpowiednich szkoleniach. W artykule przedstawiono główne zasady eco-drivingu, które prezentowane są podczas szkoleń oraz jakie możliwości uzyskują firmy transportowe zakupując pojazd razem ze szkoleniem z eco-drivingu. Przeanalizowano także pakiety usług posprzedażowych dostarczanych wraz z pojazdem z zakresu wsparcia kierowcy, jak również podstawowe systemy wsparcia kierowcy w zakresie monitorowania pracy pojazdu. Dodatkowo przedstawiono wyniki analizy okresowej na podstawie danych z systemu raportowania kierowców i ich stylu jazdy.
EN
This article is a summary of the collected data from December 2016. by mid May 2017. The information that has been obtained from the vehicles of the leading truck manufacturer in the world. These figures apply to the model year 2016 and the 450 hp. This data comes from the official source from the vehicle manufacturer and is authorized by this manufacturer. This article focus on the rules how professional drivers are trained and what the transport companies obtain from the manufacturer. The after-sales service packages provided with the driver assistance vehicle are analyzed as well as the basic driver support systems for vehicle monitoring are analyzed. The most important part of this article is devoted to periodic analysis based on the data derived from the driver data reporting system and their driving style. This topic is extremely important because of the growing logistic industry in Poland and the search for savings in transport companies.
EN
In the article authors presents results of study, which have on aim qualification of technical state of rolling bearings with vibroacoustics methods. Examined bearings were mounted in rollers of belt conveyor working in coalmine. Research was conducted after certain time of rollers’ operation. For analysis were used vibrations signals, recorded in laboratory, on special test stand. The basis of evaluations was changes in signals caused by damages and wear of bearings.
EN
In the past period, around the world there were signs of depletion of natural energy sources. This is manifested by rising fuel prices and a significant increase in commitment to the search for alternative sources of energy that can be used in vehicles. The said increase in fuel prices caused the operators of the vehicles attempted to reduce its consumption by introducing the principles of economic and efficient driving. These rules represent a compromise between the economy, security and pleasure. It combines a quiet, smooth ride under certain conditions with dynamic acceleration when possible. The paper presents the influence of selected traffic conditions on its economy. It is a development of the literature of this subject [1-13].
PL
W minionym okresie na całym świecie pojawiły się symptomy wyczerpywania się zapasów naturalnych źródeł energii. Przejawia się to poprzez rosnące ceny paliw oraz znaczne zwiększenie zaangażowania w poszukiwania alternatywnych źródeł energii, które mogą znaleźć zastosowanie w pojazdach samochodowych. Wspomniany wzrost ceny paliwa sprawił, że użytkownicy pojazdów podjęli próby zmniejszenia jego zużycia poprzez wprowadzenie zasad ekonomicznej i oszczędnej jazdy. Zasady te stanowią kompromis pomiędzy oszczędnością, bezpieczeństwem oraz przyjemnością. Łączy spokojną, płynną jazdę w określonych warunkach z dynamicznym przyspieszaniem wtedy, kiedy jest to możliwe. W artykule przedstawiono wpływ wybranych warunków ruchu na jego ekonomiczność. Stanowi on opracowanie literaturowe omawianej tematyki [1-13].
EN
This paper aims at determining the technical state of combustion engines with the use of vibroacoustic diagnostics methods. In order to do so, two defects of engines were simulated that in the relationship with vibroacoustic information defined for the same engines in a good technical condition, allowed to indicate symptoms caused by the occurrence of defects and specifying the methods for signal processing which are sensitive on detection of changes of the technical state of the studied objects. Due to the fact that the registered vibration signals of the engine block and cylinder head can be non-stationary, mainly signal processing methods in the time and frequency domains, as well in time and scale domains – the Wigner-Ville transform and continuous wavelet analysis, were applied.
EN
The programing documents of the European Union determine the direction of transport systems development, including large cities and agglomerations. The context of these actions which aim to transform into ecologically clean and sustainable transport system is a significant reduction of greenhouse gas emissions. Assuming that public transport will significantly reduce the use of combustion-powered buses, studies on urban logistic enabling the use of electric buses for public transport are needed. The article presents the variants and scenarios for electric buses implementation in urban public transport, as well as the decision algorithm to support electric bus implementation based on technological, organisational, economic and ecological variables.
PL
Dokumenty programowe Unii Europejskiej wytyczają kierunki rozwoju systemu transportowego także w dużych miastach i aglomeracjach. Kontekstem tych działań, mających na celu przemianę systemu transportowego w transport ekologiczny i zrównoważony, jest znaczące ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Zakładając, że w transporcie publicznym nastąpi znaczne ograniczenie wykorzystania autobusów z napędem spalinowym, niezbędne są badania nad logistyką miejską, umożliwiające wykorzystanie autobusów elektrycznych do transportu publicznego. W artykule przedstawiono warianty i scenariusze wdrażania autobusów elektrycznych w publicznym transporcie zbiorowym oraz zaprezentowano algorytm wsparcia decyzji na podstawie zmiennych technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i ekologicznych.
9
Content available remote Badania ekonomiczności przewozów z wykorzystaniem systemu zarządzania flotą
PL
Dokładna analiza procesów transportowych jest źródłem informacji determinującym zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym. Jakość analizyjest warunkowanajakością i ilością danych rejestrowanych podczas procesu. Systemy zarządzania flotą stanowią źródło cennych informacji do innych dedykowanych aplikacji,jak na przykład systemu zarządzania transportem, który pozwala na optymalizację i analizę efektywności procesów transportowych. Podstawowym kryterium oceny ekonomiczności transportu jest zużycie paliwa. Jednak tak ogólna informacja i ocena nie umożliwia analizyjej źródeł i ewentualnych czynników determinujących, które należy poprawić w celu uzyskania większych oszczędności. W artykule przedstawiono analizę kryteriów i parametrów będących podstawą oceny ekonomiczności przewozu. Przedstawiono także wyniki badań ekonomiczności na wybranej grupie pojazdów z wykorzystaniem systemu zarządzania flotą.
EN
A precise analysis of transport processes is a source of information determining process management in a transport company. The quality of the analysis is conditioned by the quality and quantity of data recorded during the process. Fleet management systems are a source of valuable information to other dedicated applications, such as transport management system, which allows to optimize and analyze the efficiency of transport processes. The basic criterion for assessing the economics of transport is fuel consumption. However, such general information and assessment does not analyze its sources and possible determinants that need to be improved in order to achieve reduction of cost. The article presents an analysis of the criteria and parameters underlying the assessment of the economics of transport. It also presents the results of research on the economics of a selected group of vehicles using the fleet management system.
PL
Współczesne samochody z silnikami Diesla zasilanymi układami Common Rail są chętnie wybierane przez użytkowników. Cechuje je duża moc i elastyczność, niskie spalanie oraz spełnianie ekologicznych norm emisji. Jednak niewielu użytkowników jest świadomych jak istotna jest jakość paliwa użytego do zasilania silnika z układem Common Rail. Kompleksowa regeneracja układu wtryskowego CR wraz z oczyszczeniem obiegu niskiego oraz wysokiego ciśnienia paliwa może przekroczyć rynkową wartość samochodu kilkuletniego. W sytuacji takiej oszczędności płynące ze stosowania paliwa słabej jakości są pozorne. W artykule przedstawiono badania wpływu zanieczyszczenia paliwa na charakterystykę pracy wtryskiwaczy Common Rail.
EN
Modern cars with diesel engines powered by Common Rail systems are willingly chosen by users. They are characterized by high power and flexibility, fuel efficiency, fulfilling the ecological emission standards. However, very few users are aware of how important is the quality of the fuel used to power the engine with Common Rail injection system. Comprehensive regeneration of CR injection system, including cleaning of the high and low fuel pressure cycle may exceed the market value of several years car. In this situation savings deriving from the use of poor quality fuels are apparent. The article presents a study on the impact of fuel contamination on the operating characteristics of Common Rail injectors.
PL
Wszystkie środki transportu wykorzystywane przez przewoźników do realizacji zadania transportowego w regularnym przewozie osób muszą spełniać szereg warunków technicznych, co stanowi zakres tematyczny niniejszej publikacji. Opisano w niej również przykład spełnienia wszystkich wymagań przez jednego ze śląskich przewoźników – Tyskie Linie Trolejbusowe. Jest to jeden z trzech przewoźników komunikacji trolejbusowej w Polsce. Obsługuje taborem trolejbusowym pięć linii na zlecenie Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach. „Ekologicznie do celu” – takim hasłem promowana jest komunikacja trolejbusowa w Tychach, jako bezemisyjna i całkowicie przyjazna dla środowiska. Przedsiębiorstwo realizuje tzw. przewozy regularne, czyli publiczne przewozy osób pomiędzy przystankami, według rozkładu jazdy i cennika podanych do publicznej wiadomości. Trzon taboru stanowią nowoczesne pojazdy marki Solaris Trollino 12MB zakupione dzięki funduszom europejskim.
EN
All means of transport used by carriers to carry out transport task in regular passenger transport must meet a number of technical conditions, which is the thematic scope of this publication. It describes the example of all the requirements for one of the Silesian carriers - Trolley lines of Tychy. This is one of the three trolleybus communication carriers in Poland. Trolleybus fleet supports five lines on the order of the Municipal Board of Communications in Tychy. "Ecologically to the destination" - by this slogan is promoted communication trolleybus in Tychy, as emission-free and completely environmentally friendly. The company implements the so-called regular service, so public transport of passengers between stops, according to the timetable and the price list given to the public. The core of the fleet is the modern vehicles Solaris Trollino 12MB purchased thanks to European funds.
PL
Transport jako element gospodarki narodowej, pełni w niej bardzo ważne funkcje, a usługi komunikacji miejskiej w postaci przewozów regularnych spełniają istotne role i charakteryzują się wieloma specyficznymi cechami. Przede wszystkim zaspakajają codzienne potrzeby ludności. Określa je przy tym powszechna dostępność jak i regularność funkcjonowania w oparciu o opublikowany rozkład jazdy. Problematyka przewozów osób jest bardzo złożona i uwarunkowana przez szereg przepisów. To specyficzny rodzaj transportu, który sprowadza na przewoźnika i organizatora przewozu ogromną odpowiedzialność. Aby wykonywać krajowy przewóz osób należy spełnić szereg obowiązków ustanowionych przez przepisy krajowe i unijne. W artykule omówiono uwarunkowania prawne związane z regularnym przewozem osób.
EN
Transport, as part of the national economy plays very important functions and services of public transport in the form of regular services fulfills important roles and has many specific features. First of all, it satisfies the daily needs of the population. They are characterized by the widespread availability; also important is regularity of the operation based on the published timetable. The issue of passenger transport is very complex and conditioned by a number of provisions. It is specific type of transport, which brings on the carrier and the transport organizer great responsibility. To carry out the national transport of passengers should be fulfilled a number of obligations conditioned by national and EU regulations. The article discusses the legal conditions for the regular transport of passengers.
PL
Komunikacja miejska autobusowa jest pojęciem powszechnie rozumianym jako przemieszczanie się autobusem z jednego do drugiego punktu. Pośród pasażerów można wyróżnić między innymi osoby niepełnosprawne. Najczęściej wybierane przez nie kierunki podróży to praca, szkoła, lekarz czy rehabilitacja. W ostatnim czasie społeczeństwo zaczyna postrzegać niepełnosprawnych jako osoby pełnowartościowe, które mogą aktywnie i samodzielnie uczestniczyć w życiu społecznym. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki analizy związanej z odpowiedzią na pytanie dotyczące dostępności komunikacji miejskiej autobusowej dla osób niepełnosprawnych. Obszar badań stanowiło miasto Zabrze.
EN
Bus public transport is a concept widely understood as a movement by bus from one point to another. Among the passengers can be distinguished among other people with disabilities. Most of their destinations are work, school, physician or rehabilitation. In recent times, society begins to perceive people with disabilities as full-fledged individuals who can actively and independently participate in social life. This article presents the results of analysis related to the response to the question about the availability of bus public transport for the disabled. The study area was the city of Zabrze.
EN
The main role of the coil springs, as any kind of elastic elements is shock absorption caused by the movement of the so called unsprung masses (wheels, brakes, suspension components) on the uneven ground. This is to ensure not only driving comfort, but also protect the car from damage. The article presents the principles of strength calculations for coil springs used in the suspension of contemporary cars. Modern technological and structural solutions in contemporary cars are reflected also in the construction and manufacture of coil springs. A proper construction and the selection of parameters influence the strength properties, the weight, durability and reliability as well as the selection of an appropriate production method. An improper preparation of Finite Element Method calculation models consequently leads to wrong results. It is particularly difficult to interpret the results and to find an error if we do not have a comparative calculation base (such as results of fatigue tests, analytical strength calculations). Coil springs with linear and progressive characteristics were taken into consideration. In article was conducted a comprehensive calculation of these springs (analytically and FEM using) in order to show the differences and problems in the construction process. A proper selection of springs, that is also taking strength parameters into consideration, has a fundamental effect on correct functioning of the suspension of motor vehicles.
PL
Główną rolą sprężyn, jak każdego rodzaju elementów sprężystych jest tłumienie wstrząsów wywołanych przez ruch tzw. mas nieresorowanych (kół, hamulców, elementów zawieszenia) po nierównej nawierzchni. Ma to zapewnić nie tylko komfort jazdy, ale też zabezpieczyć cały samochód przed uszkodzeniami. W artykule zaprezentowano podstawy obliczeń wytrzymałościowych sprężyn śrubowych stosowanych w zawieszeniach współczesnych samochodów osobowych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne w współczesnych pojazdach samochodowych są również widoczne w konstrukcji i produkcji sprężyn śrubowych. Prawidłowa konstrukcja i właściwy dobór parametrów sprężyn śrubowych wpływa na ich cechy wytrzymałościowe, ciężar, trwałość i niezawodność, a także na dobór odpowiednich metod produkcyjnych. Niewłaściwe przygotowanie modeli obliczeniowych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych prowadzi w konsekwencji do błędnych wyników. Bardzo trudna jest interpretacja wyników i znalezienie błędu, szczególnie jeśli nie dysponujemy danymi porównawczymi (takimi jak wyniki testów zmęczeniowych lub wynikami analitycznych obliczeń wytrzymałościowych). Uwzględniono zarówno sprężyny o charakterystyce liniowej jak i progresywnej. Przeprowadzono kompleksowe obliczenia tych sprężyn (analitycznie i z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych) w celu wykazania różnic i problemów występujących w procesie konstrukcyjnym. Właściwy dobór sprężyn, a więc również uwzględnienie parametrów wytrzymałościowych ma zasadniczy wpływ na poprawne działanie zawieszenia pojazdów samochodowych.
EN
This paper concerns issues related to the development of designs of stabilizer bars for new motor vehicle models. It involves not only the designing of a stabilizer bar with the shape required by the manufacturer, but also the preparation of bending and heat treatment processes as well as the performance of strength and fatigue tests. In the prototype development phase, the simulations techniques (FEM) may be used to assess the design. The article contains a detailed analysis of a stabilizer bar designated with the DC 218 VA symbol. Performed numerical strength and fatigue calculations showed that the developed stabilizer bar design with the desired shape did not achieve the required number of fatigue cycles. It was also proven at the test stand by testing a prototype stabilizer bar. Therefore, it was suggested to supplement the technological process with an additional shot peening operation whose main aim was to reduce the length of microcracks on the stabilizer bar’s surface. This effect was confirmed during comparative metallographic tests of not shot – peened and shot – peened stabilizer bars. After shot peening, the analysed stabilizer bar reached a fatigue strength which exceeded the limits set by the manufacturer.
PL
W artykule przedstawiono zarys metod obliczeniowych i produkcyjnych stabilizatorów samochodowych. Nowoczesne rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne we współczesnych samochodach znajdują również odzwierciedlenie w konstrukcji i produkcji stabilizatorów. Prawidłowa konstrukcja i dobór parametrów mają wpływ na cechy wytrzymałościowe, ciężar, trwałość oraz niezawodność a także wybór właściwej metody produkcyjnej. Dobór technologii wytwarzania ma zasadniczy wpływ na jakość i trwałość stabilizatorów.
EN
The article outlines the calculation and production methods for stabilizer bars. Modern technological and structural solutions in contemporary cars are reflected also in the construction and manufacturing of stabilizer bars. A proper construction and the selection of parameters influence the strength properties, the weight, durability and reliability as well as the selection of an appropriate production method. The selection of the manufacturing process has a fundamental impact on the quality and durability of the stabilizer bars.
PL
W pracy badano wpływ błędów geometrii na sprzężone drgania giętno-skrętne występujące w stanach nieustalonych w układach wirujących. Symulowano rozruch i przechodzenie przez stany krytyczne przykładowej maszyny wirnikowej składającej się z wału, na którym osadzono dwie cienkie tarcze (wirniki). Rozważano dwa rodzaje błędów: trwałe ugięcie wału w miejscu montażu wirników oraz pochylenie płaszczyzny wirników w stosunku do projektowanej osi obrotu maszyny. W badaniach symulacyjnych wykorzystano opracowaną przez autorów specjalistyczną bibliotekę Simulinka, która pozwala modelować układy wirujące o dowolnej konfiguracji oraz uwzględnić sprzężenia pomiędzy drganiami wzdłużnymi, giętnymi i skrętnymi. Głównym celem badań była próba oceny wpływu wielkości błędów geometrii na poziom drgań.
PL
Stale zwiększająca się liczba pojazdów coraz bardziej zwiększa zagrożenie jakie niesie ze sobą hałas samochodowy. Zarówno hałas zewnętrzny, czyli emitowany do otoczenia, jak i wewnętrzny – działający na ludzi we wnętrzu pojazdu jest zjawiskiem niepozostającym obojętnym dla zdrowia i samopoczucia człowieka. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu analizę wpływu wybranych warunków eksploatacyjnych samochodów osobowych na hałas odczuwalny zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu.
EN
The increasing number of vehicles puts ever greater threat posed by the car noise. Both external noise, which is emitted into the environment as well as internal - acting on the people inside the vehicle is a phenomenon not remaining indifferent to the health and wellbeing of man. The article presents the results of a study to analyze the impact of selected operating conditions of passenger cars to perceptible noise both inside and outside the vehicle.
PL
Najczęstszą przyczyną niepożądanych drgań w pojazdach samochodowych, poza pracą samego silnika napędowego, są zakłócenia związane z ruchem wzdłuż nierównej drogi, drgania wywołane niewyważeniem kół, czy też oporem przepływu powietrza względem nadwozia. Powstawanie źródeł drgań może być spowodowane przyczynami konstrukcyjnymi, technologicznymi oraz eksploatacyjnymi. Zakresy częstotliwości w jakich występują zjawiska wywołane przez te źródła są różne, różne są też drogi propagacji drgań. Ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, niezwykle istotne wydają się wszelkie inicjatywy zmierzające do redukcji drgań działających na kierowcę, a ze względów zdrowotnych – działających również na pasażerów pojazdów samochodowych. W artykule przedstawiono wyniki mające na celu zidentyfikowanie poziomu drgań ogólnych w samochodzie, działających na kierowcę i pasażerów przy różnych warunkach drogowych. Artykuł stanowi pierwszą z dwóch części.
EN
The most common cause of undesirable vibrations in automotive vehicles, in addition to the operation of the drive motor are interference associated with the movement along a uneven road, vibration caused by unbalance of the wheels, or the air flow resistance relative to the body. The formation of vibration sources may be imposed by structural, technological and operational circumstances. The frequency ranges in which phenomena are caused by these sources are different, there are also different vibration propagation path. Because of the road safety, essential seem to be any initiatives to reduce the vibration on the driver, and for health reasons - also acting on the passengers of motor vehicles. The article presents the results intended to identify the level of overall vibration in the car, acting on the driver and passengers with different road conditions.
PL
Najczęstszą przyczyną niepożądanych drgań w pojazdach samochodowych, poza pracą samego silnika napędowego, są zakłócenia związane z ruchem wzdłuż nierównej drogi, drgania wywołane niewyważeniem kół, czy też oporem przepływu powietrza względem nadwozia. Powstawanie źródeł drgań może być spowodowane przyczynami konstrukcyjnymi, technologicznymi oraz eksploatacyjnymi. Zakresy częstotliwości w jakich występują zjawiska wywołane przez te źródła są różne, różne są też drogi propagacji drgań. Ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, niezwykle istotne wydają się wszelkie inicjatywy zmierzające do redukcji drgań działających na kierowcę, a ze względów zdrowotnych – działających również na pasażerów pojazdów samochodowych. W artykule przedstawiono wyniki mające na celu zidentyfikowanie poziomu drgań ogólnych w samochodzie, działających na kierowcę i pasażerów przy różnych warunkach drogowych. Artykuł stanowi drugą (ostatnią) część.
EN
The most common cause of undesirable vibrations in automotive vehicles, in addition to the operation of the drive motor are interference associated with the movement along a uneven road, vibration caused by unbalance of the wheels, or the air flow resistance relative to the body. The formation of vibration sources may be imposed by structural, technological and operational circumstances. The frequency ranges in which phenomena are caused by these sources are different, there are also different vibration propagation path. Because of the road safety, essential seem to be any initiatives to reduce the vibration on the driver, and for health reasons - also acting on the passengers of motor vehicles. The article presents the results intended to identify the level of overall vibration in the car, acting on the driver and passengers with different road conditions.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.