Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przeświecalna ceramika Al2O3 jest pożądanym materiałem z uwagi na swoje właściwości porównywalne z szafirem. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie, wysoką stabilnością chemiczną i doskonałą odpornością na korozję. Głównymi obszarami jej zastosowań są: wysokotemperaturowe wizjery, drobne elementy opancerzenia, detektory podczerwieni oraz koperty emiterów podczerwieni. Do wytwarzania transparentnej ceramiki stosowane są techniki HP, SPS i HIP. W niniejszej pracy materiały otrzymano z zastosowaniem technologii U-FAST (ang. Upgraded-Field Assisted Sintering Technology), jednego z najnowocześniejszych rozwiązań na rynku urządzeń do spiekania. Jest to efektywna i energooszczędna technologia przeznaczona do konsolidacji materiałów proszkowych, w tym nanokrystalicznych. Procesy spiekania przeprowadzono z wykorzystaniem handlowego proszku tlenku glinu, bez użycia dodatków. Zbadano wpływ parametrów procesu na mikrostrukturę i stopień zagęszczenia uzyskanych spieków, jak również na transmisję w zakresie światła widzialnego.
EN
Transparent Al2O3 ceramics arouses of great interest due to its properties comparable to sapphire. Alumina is characterized by high wear-resistance, high chemical stability, excellent corrosion resistance. The main areas of its applications are high-temperature light transmitting materials, small armor protection, infrared detectors, IR emitters envelopes. For the production of transparent ceramics, HP and SPS and HIP techniques are used. In this paper, the materials were made using the U-FAST technology (Upgraded-Field Assisted Sintering Technology), one of the most modern solutions on the market of sintering devices. It is an effective and energy-saving technology dedicated to consolidation of powder materials, including nanocrystalline materials. The sintering processes were carried out using commercial alumina powder without the use of additives. The influence of sintering parameters on the microstructure and density of the obtained sinters, as well as on transmittance in visible range were studied.
PL
W artykule zaprezentowano zbadane procesy zbiegania się elementów stożkowej wkładki kumulacyjnej do osi symetrii i podziału na części wewnętrzną wchodzącą do strumienia i zewnętrzną pozostającą w zbitku. Element wkładki miał długość komórki numerycznej i był podzielony na 18 warstw prostopadle do tworzącej wkładki. Pokazano występowanie gradientów prędkości wzdłuż części elementów wkładki tworzących strumień – pierwsze wewnętrzne warstwy elementów wkładki uzyskują maksymalne prędkości. W konsekwencji strumień kumulacyjny ma strukturę warstwową, podobnie jak strumień powstający podczas kumulacji wkładek półsferycznych. Jednorodność osiowa strumienia jest funkcją ziarnistości materiału wkładki, w naszym przypadku rozmiarów komórek numerycznych. Wyniki rozwiązań numerycznych zostały porównane z wynikami obliczeń metodą analityczną opartą na modelu PER.
EN
The paper describes the known processes of collapsing of shaped charge conical liner elements to the axis of symmetry and their partition into an internal part creating the jet and an external part remaining in the slug. An element of the liner has the length of a numerical cell and is divided into 18 layers perpendicularly to the liner contour. The existence of velocity gradients along some liner elements creating the jet is shown – the first internal layers of liner elements get the maximal velocities. In consequence the shaped charge jet has a layered structure which is similar to a shaped charge jet produced by half-spherical liner. Axial homogeneity of the jet is a function of liner material granulation and numerical cells dimensions in our case. Results of numerical calculations are compared with results of analytical calculations based on the PER model.
3
Content available remote Przeświecalna ceramika z tlenku glinu wytworzona w technologii U-FAST
PL
Celem opisanych badań było wytworzenie przeświecalnej w zakresie bliskiej podczerwieni ceramiki tlenku glinu z zastosowaniem technologii U-FAST, a także zbadanie wpływu parametrów procesu na mikrostrukturę i stopień zagęszczenia uzyskanych spieków. W temperaturze 1200 °C uzyskano spiek o stopniu zagęszczenia blisko 100% gęstości teoretycznej, który charakteryzował się transmitancją wynoszącą 83%. Nie zastosowano dodatków ułatwiających spiekanie.
EN
The aim of the work was to fabricate a transparent alumina ceramics in the near infrared range by U-FAST technology, and to determine the influence of sintering parameters on the microstructure and density of the obtained sinters. Samples with a density close to 100% of theoretical density and a transmittance of 83% were obtained at 1200 °C. No additives to facilitate sintering process were used.
EN
The paper presents the results of our research on graphene composites with organic polymers in various media. The following composites have been tested: PVDf/DMf/gr, PVDf/nMP/gr, PVDf/acetone/toluene/gr and PMMa/gr. The main purpose of this study is to evaluate hydrophobic properties of the selected materials by the contact measurements angle using the static method. the highest obtained value of the contact angle approached 180º for a superhydrophobic composite PVDf/acetone/toluene/gr.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty prac dotyczących kompozytów grafenowych z polimerami organicznymi w różnych ośrodkach. Badano PVDF/DmF/GR, PVDF/NmP/GR, PVDF/aceton/toluen/GR i PmmA/GR. Główny przedmiot badań stanowiła ocena właściwości hydrofobowych wytypowanych materiałów. weryfikowano je za pomocą pomiarów kąta zwilżania metodą statyczną. Najlepszymi parametrami charakteryzował się kompozyt PVDF/aceton/toluen/GR, który wykazywał właściwości superhydrofobowe z wartościami kąta zwilżania wodą zbliżonymi do 180º.
PL
W artykule opisano wyniki pilotażowych badań, dotyczący zakupów spożywczych w Internecie. W odróżnieniu od większości publikacji, prezentowane badania przeprowadzono w formie ustrukturalizowanego wywiadu pogłębionego na grupie 30 polskich e-konsumentów. Opisano dominujące style dokonywania zakupów, czynniki decydujące o wyborach konsumenckich oraz kategorie produktowe, celowo pomijane przy e-zakupach. Większość badanych kupuje żywność online raz na tydzień i pomija niektóre produkty. Jako najistotniejszy czynnik wpływający na decyzje zakupowe respondenci uznali promocje. Stwierdzono wyższą racjonalność deklarowanych zachowań konsumentów w sklepach spożywczych internetowych w porównaniu ze sklepami tradycyjnymi.
EN
The results of an exploratory study for online grocery shopping are described in the article. In contradistinction to other research, the study was conducted as a structured in-depth interview among thirty Polish e-consumers. The dominant style of shopping, factors determining consumer choices, and product categories intentionally omitted in online shopping are discussed. Most of the respondents make online grocery shopping once a week and they resign from some kind of food by purpose. Surprisingly, respondents found promotions as the most important factor influencing both online and offline grocery shopping A higher declared rationality of grocery consumer behavior was stated in online shops in comparison with conventional shops.
6
Content available remote Preparatyka nanoproszków tytanianu baru metodą hydrotermalną
PL
W pracy badano wpływ warunków syntezy hydrotermalnej nanocząstek BaTiO3 z użyciem azotanu, chlorku lub wodorotlenku baru oraz nanoproszku tlenku tytanu w temperaturach 100-200 °C. We wszystkich badanych przypadkach rentgenowska analiza fazowa potwierdziła istnienie BaTiO3. Jednakże, morfologia proszków uzyskiwanych w odmiennych warunkach zasadniczo się różniła. W przypadku zastosowania niższych temperatur syntezy (100-150 °C) cząstki miały postać wielościanów lub kształt gwiazd. Synteza w 200 °C pozwoliła na uzyskanie sferycznych cząstek, których rozmiar i stopień aglomeracji zależały od czasu procesu oraz rodzaju zastosowanych substratów.
EN
In this work the experimental conditions for growth of BaTiO3 nanoparticles in aqueous solutions using of barium nitrate, chloride or hydroxide were studied at 100-200°C. In all of the studied cases XRD proved the existence of BaTiO3 after hydrothermal synthesis. However, the morphology of the obtained powders was different. At lower temperatures (100-150 °C) star-like or polyhedron nanoparticles were observed. Synthesis at 200 °C allowed obtaining spherical particles of size and degree of agglomeration dependent on the process time and the type of the substrates used.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nowoczesnej technologii mikroobróbki laserowej biomateriałów opartej na wykorzystaniu interferencji impulsowych wiązek laserowych o dużej energii. Przeanalizowano wpływ polaryzacji promieniowania na formę wzorów w obrazie interferencyjnym. Eksperymentalnie wyznaczono wartości progów ablacji laserowej dla tytanu i warstw diamentopodobnych. W serii eksperymentów potwierdzono szczególne zalety metody bezpośredniej interferencyjnej litografii laserowej w periodycznej modyfikacji powierzchni dla uzyskania różnych jej topografii, włącznie ze strukturami hierarchicznymi, o różnym okresie i wymiarach wzorów. Opisano zastosowania tej technologii do kształtowania powierzchni materiałów wszczepialnych oraz rusztowań dla hodowli komórek i tkanek w bioinżynierii.
EN
The paper presents the results of research on modern laser micromachining technology based on utilization of the interference field of high energy, pulse laser beams. The influence of radiation polarization on a pattern shape in an interference image has been analyzed theoretically. Values of laser ablation threshold for titanium and diamond-like coatings were determined experimentally. The particular advantages of the direct laser interference lithography method have been shown in a series of tests devoted to the periodical surface topography modification, including creation of hierarchical structures with different periods and feature dimensions. Another trial of tests has confirmed also the application potential of this technique in shaping of implant surfaces as well as preparation of scaffolds for cells and tissues culturing in bioengineering.
PL
Pomorski Ośrodek Kompetencji (POK) działa w ramach struktur Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku jako innowacyjny ośrodek testujący. Jednym z obszarów działalności POK są zadania związane z ergonomią, polegające na określaniu możliwości klientów POK przez badanie funkcjonalne (Functional Capacity Evaluation - FCE), określanie wymagań fizycznych związanych z pracą klientów POK oraz doradztwo ergonomiczne. Działania te są realizowane przez terapeutów zawodowych - osoby wykonujące nowy w Polsce, a popularny na świecie zawód, którego celem jest poprawa jakości życia klientów. W artykule przedstawiono działalność Ośrodka w obszarze badania możliwości funkcjonalnych oraz działań ergonomicznych, stwierdzając innowacyjność społeczną usług świadczonych w POK.
EN
The Pomeranian Competence Center (Pomorski Ośrodek Kompetencji – POK) operates within the framework of the Voivodeship Labour Office in Gdansk as an innovative test center. One of the activity areas of POK are tasks related to ergonomics, consisting in evaluation of the functional capacity of customers, determining the physical work demands and giving the adequate ergonomic advice. These activities are carried out by occupational therapists. Occupational therapist (OT) is a new profession in Poland, though popular in the world. The main goal of OT is to improve the quality of life of clients. The article presents the basic premises of the Pomeranian Competence Center and describes its functioning on scope of Functional Capacity Evaluation (FCE) and ergonomic consulting. According to the model proposed by TEPSIE, the Pomeranian Competence Center fulfils the definition of social innovation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy skutków awarii autoklawu wypełnionego niebezpiecznym płynem pod wysokim ciśnieniem (400 MPa). Zbudowano niestacjonarny i osiowosymetryczny, fizyczno-numeryczny model 2D, umożliwiający komputerową symulację badanego zjawiska. Przyjęto przy tym, że podczas awarii wyrwany z korka trzpień jest napędzany wypływającym z wnętrza autoklawu płynem oraz występuje wypływ płynu pod wysokim ciśnieniem do otoczenia, któremu towarzyszy powstanie propagującej w powietrzu fali uderzeniowej. W wyniku analizy wyznaczono maksymalną prędkość i energię kinetyczną trzpienia oraz wielkości charakteryzujące falę uderzeniową. Na podstawie wielkości charakteryzujących falę uderzeniową generowaną przez wypływający płyn wyznaczono równoważnik trotylowy.
EN
In the paper were shown the results of the analysis of the consequences of an autoclave accidents, which is filled with dangerous fluid under high pressure (400 MPa). An axisymmetric, nonstationary, physic-numerical 2D model was built - that enables a computer simulation of the studied phenomenon. There was adopted that during the accident the pin breaks out from the stopper is driven by fluid which is flowing from the interior of the autoclave and then there is an outflow of high pressure fluid to the environment - as a result is created a propagating shock wave in the air. The analysis allows to determine the maximum velocity and kinetic energy of the pin and characteristic parameters of the shock wave, which were used to appoint the trinitrotoluene (TNT) equivalent.
PL
W artykule scharakteryzowano własności hydrofobowe warstw organicznych uzyskanych na powierzchniach gładkich i z celowo rozwiniętą powierzchnią, której geometria była przedmiotem badań. Przebadano własności żywic takich jak: polifluorowinyliden, polimetakrylan metylu, octatrichlorosilan. Przedstawiono cechy tych materiałów w zależności od rodzaju nośnika, sposobu przygotowania roztworu roboczego oraz metody osadzania na różnych powierzchniach. Własności hydrofobowe otrzymanych warstw weryfikowano za pomocą pomiarów kąta zwilżania (CA) statycznej kropli wody i metodą dynamiczną. Uzyskano wartości CA na poziomie od ok. 135° do 180°.
EN
In this paper we present the hydrophobic properties of organic layers obtained on both smooth and 3D surfaces. the geometry of which has been the research topic. We have investigated polymers such us: polyvinylidene fluoride, poly (methyl methacrylate), octatrichlorosilane. The properties of these layers depending on their preparation and deposition method have been determined. We have verified the wetting contact angle by performing static and dynamic measurements. The obtained values of the wetting contact angle have been in the 135° - 180° range.
11
Content available remote Mechanika kruchego pękania ceramiki Y2O3
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych ceramiki Y2O3 w temperaturze pokojowej oraz w 800 °C. Pomiary wytrzymałości na zginanie σc, odporności na pękanie KIc i rozwoju pęknięć podkrytycznych przeprowadzono w funkcji wielkości ziaren w zakresie 6-44 µm. Wartości KIc określano w teście na zginanie trójpunktowe belek z karbem. Wyznaczono parametry rozkładu Weibulla, jakiemu podlega wytrzymałość badanej ceramiki. Parametry rozwoju pęknięć podkrytycznych ustalono na podstawie testów, w których mierzono wytrzymałość próbek w funkcji szybkości przykładania obciążenia.
EN
The paper presents mechanical properties of Y2O3 ceramics determined at room temperature and at 800 °C. Measurements of bending strength σc, fracture toughness KIc and subcritical crack growth were carried out as a function of particle size in a range of 6-44 µm. KIc values were determined by the three-point bending test of notched beams. The Weibull parameters of strength distribution were determined. Parameters of subcritical crack growth were obtained on the basis of tests in which bending strength of the samples was measured as a function of stress rate.
EN
The paper compares the simulation results concerning two types of dangerous failures of the autoclave filled with hazardous media subjected elevated pressure (420 MPa). A nonstationary, 2-D axisymmetric, physical-numerical model of the system is proposed. It is assumed that it is possible to break off the mandrel of the autoclave or the whole cork assembly. In both cases the broken off structural elements are driven by the leaking medium and the leakage of the high pressure liquid into the environment is present. It is accompanied by the formation of the shock wave propagating in the air. The maximum speed and kinetic energy of the broken off elements has been determined, along with the characteristics of the shock wave. On the basis of parameters characterizing the shock wave generated by the discharged liquid, a TNT equivalent was determined.
PL
W artykule opisano zastosowanie metody AHP jako wspomagającej badania preferencji odbiorców komunikatów elektronicznych. Zaprezentowano wyniki badania preferencji tych odbiorców wykonane metodą AHP przy użyciu oprogramowania SoftIn na próbie 68 respondentów. Zbadano wpływ zastosowanej czcionki (styl, użycie dużych i małych liter) na preferencje odbiorców komunikatów elektronicznych.
EN
The article describes the method of AHP as a method of supporting testing of preferences of recipients of electronic messages. The results of research on subjective assessment of electronic messages made by AHP method using the software SoftIn on a sample of 68 respondents are presented. The influence of the applied font (style, the use of uppercase and lowercase letters) on the preferences of recipients of electronic messages was analyzed.
EN
This paper presents new solution to manufacturing Cu-Al2O3 composites with a dispersed reinforcement phase. It consists in substituting commonly used commercial alumina powder with crushed ceramic foam. Very low strength of thin-walled Al2O3 porous foams results in both their easy destruction and isolation of fragments <200 μm. The addition of the ceramic phase is 3-10 vol.%. The sintering process is performed for 30 min in a hot-press at 1050°C and 30 MPa. The aim of the presented paper is to study the effect of the volume content of the ceramic phase on the microstructure and selected physical and thermal properties of copper - alumina composites.
PL
Artykuł przedstawia nowatorskie rozwiązanie wytwarzania kompozytów Cu-Al2O3 z rozproszoną fazą wzmacniającą. Polega ono na wykorzystaniu zamiast powszechnie stosowanego handlowego proszku tlenku glinu, rozkruszonej pianki cera- micznej. Wysoka kruchość cienkościennych, porowatych pianek Cu-Al2O3 pozwoliła na łatwe ich rozdrobnienie i wyodrębnienie frakcji o fragmentach wielkości < 200 /im. Dodatek fazy ceramicznej wynosił 3-10%obj. Proces spiekania prowadzono w temperaturze 1050°C w czasie 30 min i pod ciśnieniem 30 MPa. Celem pracy było określenie wpływu ilości dodatku fazy ceramicznej na mikrostrukturę oraz wybrane właściwości otrzymanych kompozytów.
PL
Jak powszechnie wiadomo, w przypadku dwutlenku tytanu mają miejsce dwa zjawiska indukowane światłem. Pierwsze, dobrze już poznane zjawisko fotokatalizy, które prowadzi do rozkładu wielu związków organicznych i drugie, związane z wysoką zwilżalnością i zwane superzwilżalnością. Oba zjawiska są od wielu lat badane. Jednak nadal uważa się, że właściwości fotokatalityczne i hydrofilne warstw dwutlenku tytanu są zależne od sposobu wytwarzania, a poszukiwanie i wyjaśnianie czynników strukturalnych i technologicznych odpowiedzialnych za ich wielkość jest ciągle aktualne. W niniejszej pracy przezroczyste i mechanicznie odporne cienkie warstwy nanoziarnowego dwutlenku tytanu wytwarzano metodą magnetronowego rozpylania jonowego. Określono czynniki technologiczne wpływające na właściwości warstw. Warstwy charakteryzowano przy użyciu SEM i dyfrakcji rentgenowskiej. Dla oceny aktywności katalitycznej warstw TiO2 mierzono rozkład etanolu w specjalnie zbudowanym do tego celu stanowisku z wykorzystaniem spektrometru masowego. Pomiary kąta zwilżania przez wodę wykazały, że cienkie warstwy są hydrofobowe jeśli pozostają w ciemności. Podczas naświetlania UV warstwy konwertują do hydrofilnych. Dla porównywania jakości uzyskanych warstw obliczano szybkość reakcji rozkładu etanolu i szybkość spadku kąta zwilżania. Przeprowadzone badania wykazały, że wytworzone warstwy posiadają również właściwości bakteriobójcze, co sprawdzono na czterech szczepach popularnych, szpitalnych bakterii: gronkowiec, salmonella, pałeczka jelitowa oraz pałeczka ropy błękitnej. Obecność warstw dwutlenku tytanu na powierzchni ceramicznych płytek ściennych zwiększa 3-6 razy szybkość likwidacji bakterii w stosunku do płytek bez tych warstw.
EN
As is generally known there are actually two distinct photo-induced phenomena in TiO2. The first is the well-known photocatalytic phenomenon, which leads to the breakdown of organics, and the second, more recently discovered one involves high wettability. The latter phenomenon has been termed "superhydrophilicity". In this work, film parameters influencing the photocatalytic activity and hydrophilicity were investigated. To do that thin films of TiO2 were prepared by magnetron sputtering. Ethanol concentration versus time was measured and reaction rates for the photocatalytic breakdown were calculated. Wettability conversion was analysed by the measurement of contact angle as a function of UV illumination time. Contact angle decrease rate was also calculated. Antimicrobial activity of the films deposited on conventionally produced ceramic wall tiles against Salmonella Enteritidis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli was determined. The results clearly indicated that the bactericidal action of UV radiation was much stronger on the surfaces of tiles with TiO2 than on the tiles uncovered. In conclusion, the use of ceramic wall tiles coated with TiO2 films in hospitals, clinics, outpatient clinics and doctors' surgeries and veterinary clinics as well as in food processing industry, catering outlets, laboratories, and wherever UV radiation is applied to disinfect the surface should greatly improve the efficiency of disinfection and help to radically improve the hygienic conditions prevailing in these areas.
PL
W niniejszej pracy tworzywa ceramiczne o kontrolowanej porowatości przygotowano metodą polegającą na osadzaniu na tworzywie polimerowym proszku ceramicznego z masy lejnej (ang. polymeric sponge method). Jako podłoża wykorzystano gąbki poliuretanowe firmy Kureta. Ceramiczne materiały porowate otrzymano na bazie tlenku glinu (α-Al2O3, Almatis). Wodne zawiesiny tlenkowe przygotowano z wykorzystaniem dwóch rodzajów spoiwa: poli(alkoholu winylowego) oraz dyspersji polimeru na bazie estru kwasu akrylowego i styrenu. W pracy przedstawiono wyniki badań reologicznych sporządzonych mas lejnych oraz mikrostrukturę otrzymanych tworzyw ceramicznych.
EN
In the present study, porous ceramic materials were prepared by the polymeric sponge method. Polyurethane sponge (Kureta) was used as a substrate. Porous ceramic materials were obtained on the basis of aluminium oxide (α-Al2O3, Almatis), aqueous suspensions prepared with binders of two types: polyvinyl alcohol and a dispersion based on methacrylic acid esters and styrene. The paper presents the results of studies on the rheological properties of the ceramic slurries and the results of strength tests of the resultant ceramic materials.
PL
Głównym zadaniem konserwatorów dzieł sztuki i obiektów zabytkowych jest oszacowanie i analiza uszkodzeń (aktualny stan obiektu), restauracja obiektu (np. proces oczyszczania) oraz zabezpieczenie dzieła sztuki przed dalszą jego degradacją. Jedną z metod, która jest coraz powszechniej stosowana w procesie usuwania warstw wierzchnich (czyszczenia), jest metoda laserowa. Metoda laserowa jest: bezkontaktowa, selektywna, lokalna, kontrolowana, samoograniczająca, dająca natychmiastowe sprzężenie zwrotne z oczyszczanym obiektem i zachowująca najdrobniejszy relief - nawet ślad pędzla. W artykule przedstawiono opis jednowymiarowego (1D) modelu numerycznego oraz wyniki obliczeń numerycznych oddziaływania impulsu laserowego z wielowarstwową próbką imitującą metalowy oplot nici stosowanych w tkaninach zabytkowych. Model numeryczny wykazuje dużą uniwersalność i poprawnie pokazuje jakościowo- ilościowe zachowanie się naświetlanych obiektów. Może być wykorzystany podczas opisu oddziaływania jednego lub wielu impulsów laserowych na próbkę, w dowolnych przedziałach czasu i w dość szerokim zakresie wykorzystywanych gęstości mocy impulsów laserowych (do 108 W/cm2), stosowanych podczas usuwania nawarstwień z dzieł sztuki.
EN
Main task of conservators of artworks and historical monuments is evaluation and analysis of damages (actual object condition), object restoration (e.g. cleaning process) as well as artefact protection against further deterioration. Laser method is one of the processes of top layer removal, which turns to be more and more popular. Laser method is noncontact, selective, local, controlled, self-limiting, giving immediate feedback with cleaned object, and preserving in minute detail any relief - even paintbrush trace. Paper presents description of one-dimensional (1D) numerical model as well as calculation results of interaction of laser pulse with multilayer sample that imitates metal braid of threads used in historical fabrics. Numerical model shows high universality and correctly calculates qualitative-quantitatively behaviour of illuminated objects. It can be utilized in description of one or multiple laser pulses interaction with sample, in any period of time and in quite large range of laser pulse energy densities (up to 108 W/cm2) that are used during removal of encrustation from artworks.
PL
Ergonomia to dziedzina nauki zajmujaca się relacjami pomiędzy człowiekiem i jego materialnym otoczeniem, której celem jest - najogólniej rzecz ujmując - optymalne dopasowanie przestrzeni i przedmiotów do naszych potrzeb.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.