Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projekt inwestycyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Amerykański model spółdzielni energetycznych
PL
W niniejszym artykule przedstawiono jedną z metod finansowania projektów inwestycyjnych w energetyce jądrowej stosowaną w USA – spółdzielnię energetyczną. Przedstawiono główne cechy modelu, rozpowszechnienie, przykłady zrealizowanych i realizowanych inwestycji. Dokonano także porównania z podobnym modelem Mankala stosowanym w Finlandii i opisanym przez autora w poprzednich artykułach w PTJ (4/2019, 1/2019).
EN
This paper presents one of the methods of financing of investment projects in nuclear power sector, employed in the United States – an electric cooperative. The article presents main features of this model, extension of use, examples of invest ment projects (concluded and just under way). It also presents a comparison with similar Mankala model used in Finland, which was a subject of Author’s publication in previous PTJ editions (4/2019, 1/2019).
PL
W artykule, na przykładzie fińskiej spółki TVO, została zaprezentowana jedna z metod finansowania projektów inwestycyjnych w energetyce jądrowej, tzw. model Mankala. Przedstawiony jest krótki opis modelu, historia powstania spółki, zasady jej funkcjonowania, realizowane inwestycje oraz plany rozwojowe.
EN
This paper presents one of the methods of financing investment projects in nuclear power sector, the so-called Mankala model, based on example of Finnish company TVO. The Authors presented a short description of the model, history of the company and rules of its functioning, ongoing projects as well as development plans.
PL
W niniejszym artykule, na przykładzie fińskiej spółki Fennovoima, została zaprezentowana jedna z metod finansowania projektów inwestycyjnych w energetyce jądrowej, tzw. model Mankala. Jest to kontynuacja poprzedniego artykułu, w którym model Mankala został opisany na przykładzie spółki TVO.
EN
This paper presents one of the methods of financing of investment projects in nuclear power sector, the so-called Mankala, based on example of Finnish company Fennovoima. This is a follow-up to the previous paper concerning the Mankala model used by the TVO company.
EN
Background: This article is motivated by the fact that most approaches to capital budgeting are deterministic. In reality, the capital budgeting problem is accompanied by the uncertainty and risk associated with dealing with imprecise data. Taking this uncertainty into account when performing analyses and calculations not only helps to better measure the profitability of investment projects, but also to expand the applicability of capital budgeting methods under real-life or uncertain conditions. The major contribution of this paper is the development of a novel approach to assessing the profitability of an investment project in the presence of uncertainty. Methods: We present a novel approach for incorporating uncertainty into how the profitability of investment projects is assessed, which we term Ordered Fuzzy Net Present Value (OFNPV). The proposed method measures the level of investment project effectiveness using a model based on ordered fuzzy numbers (OFNs). In addition, ordered fuzzy numbers are used to describe changes to the investment parameters in the assumed time horizon. This paper illustrates an implementation of the proposed technique using a numerical example of an investment process in the logistics department of a company. Results: The use of the proposed method based on OFNs allows experts to gauge the real-life accuracy of the considered phenomenon, and to express their assessment of its dynamic changes. This is vital to the problem of profitability assessment in investment projects. Conclusions: Our approach offers a new perspective on the problem of investment in projects and constitutes an effective tool for assessing the profitability of investment projects. This tool could constitute a valuable source of knowledge for investors involved in decision-making processes.
PL
Wstęp: U podstaw rozważań leży stwierdzenie, że większość podejść do budżetowania kapitałowego ma charakter deterministyczny. W rzeczywistości problemowi budżetowania towarzyszy niepewność i ryzyko związane z przetwarzaniem nieprecyzyjnych danych. Uwzględnienie tej niepewności nie tylko pomaga lepiej zmierzyć efektywność projektów inwestycyjnych, ale także rozszerzyć zastosowanie metod budżetowania kapitałowego w warunkach rzeczywistych lub niepewnych. Głównym celem artykułu jest opracowanie nowatorskiego podejścia do oceny opłacalności projektu inwestycyjnego w warunkach niepewności. Metody: Prezentujemy nowatorskie podejście uwzględniające niepewność w ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych Ordered Fuzzy Net Present Value (OFNPV). Proponowana metoda umożliwia dokonanie oceny efektywności projektu inwestycyjnego za pomocą modelu opartego na skierowanych liczbach rozmytych (OFN). Ponadto skierowane liczby rozmyte służą do opisu zmian parametrów inwestycyjnych w założonym horyzoncie czasowym. Artykuł ilustruje wdrożenie proponowanego podejścia z wykorzystaniem przykładu procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie w obszarze logistycznym. Wyniki: Zastosowanie proponowanej metody opartej na OFN pozwala ekspertom ocenić dokładność rozpatrywanego zjawiska, a także wyrazić swoją ocenę na temat dynamiki ich zmian. Ma to kluczowe znaczenie dla problemu oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Wnioski: Proponowane podejście oferuje nowe spojrzenie na problem inwestycyjny i stanowi skuteczne narzędzie do oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Narzędzie to może stanowić cenne źródło wiedzy dla inwestorów zaangażowanych w procesy decyzyjne.
PL
W artykule zaprezentowano jedną z metod finansowania projektów inwestycyjnych w energetyce jądrowej, tzw. model Exeltium. Opisano mechanizm jego funkcjonowania, przyczyny i okoliczności utworzenia oraz zmagania inwestorów z Komisją Europejską w celu uzyskania zezwolenia na jego zastosowanie. Dokonano oceny sposobu jego wdrożenia i działanie w praktyce. Ponadto Autorzy poddali analizie możliwość zastosowania mechanizmu w Polsce i wskazali warunki, jakie powinny być spełnione, aby model ten mógł być wykorzystany do finansowania budowy nowej elektrowni jądrowej.
EN
This paper presents a particular way of financing of nuclear power projects called the Exeltium model. The article consists of a description of this model, causes and circumstances of its creation, as well as struggles of the investors with European Commission for issuing an acceptance against public aid rules. Authors assessed the implementation of the model and its functioning in practice. They also analyzed a possibility of its use in Poland and put forward a conditions that should be met to use this model to finance a new nuclear power plant.
EN
The development of industry and the consequences of the development have a negative effect on the environment, so legislative authorities are enforced to move from discussion of environmental problems to their actual solving. Accordingly, it is required to render more attention to, and provide monitoring of, industrial enterprises (specifically metallurgical plants, which are the largest environmental contaminants in Ukraine). Part of the financial resources of these enterprises must be allotted not only to meet the requirements presented in Section 3 of the Tax Code of Ukraine, which regulates taxes for environmental protection, but also to pay other reasonable environment-oriented expenditures. In this paper, the proposition is presented for the new scheme of classification of environment-oriented expenditures for environmental protection, which was developed according to the existing classification criteria proposed by Savchenko O.F., Saienko K.S., and Tuiakova Z.S., and for the increase of investments in the environmental education of the Kryvyi Rih region population in order to overcome the preceding negligent attitude to the environment. This paper contains the results of the comparative analysis of amounts and patterns of environment-oriented expenditures of the largest ore mining and metallurgical enterprises in the areas of their activities. The experience in performing recultivation works for restoring soil and vegetation coverings was studied by the example of the U. S. Steel Kosice metallurgical plant in Slovakia.
PL
Rozwój przemysłu i jego konsekwencje mają negatywny wpływ na środowisko, dlatego organy ustawodawcze są zmuszone do przejścia od dyskusji na temat problemów środowiskowych do ich faktycznego rozwiązania. W związku z tym konieczne jest zwrócenie większej uwagi i zapewnienie monitorowania przedsiębiorstw przemysłowych (w szczególności zakładów metalurgicznych, które w największym stopniu zanieczyszczają środowisko na Ukrainie). Część środków finansowych tych przedsiębiorstw musi zostać skierowana na podatki związane z ochroną środowiska i ponoszenie wydatków ukierunkowanych na ochronę środowiska. W artykule przedstawiono propozycję nowego systemu klasyfikacji wydatków ekologicznych na ochronę środowiska, który został opracowany zgodnie z obowiązującymi kryteriami klasyfikacji zaproponowanymi przez Savchenko O.F., Saienko K.S. i Tuiakova Z.S., a także w celu zwiększenia inwestycji środowiskowych w regionie Krzywy Róg Ukraina. Pozwoli to na zniwelowanie zaniedbania w stosunku do środowiska podczas wydobywania rud żelaza. Podobne rozwiązania prawne obowiązują na Słowacji. Artykuł zawiera wyniki analizy porównawczej wielkości i schematów środowiskowych wydatków największych przedsiębiorstw górniczych i hutniczych w obszarach ich działalności. Doświadczenie w wykonywaniu prac rekultywacyjnych w celu odnowienia pokrycia roślinności i gleby zostało zbadane na przykładzie zakładu metalurgicznego US Steel Kosice na Słowacji.
PL
Projekty inwestycyjne obejmują różne zadania związane z podjęciem decyzji odnośnie planowanej inwestycji. Z reguły prace te dotyczą przede wszystkim analiz ekonomicznych, na podstawie których dokonuje się wyborów najbardziej efektywnych przedsięwzięć inwestycyjnych. W warunkach gospodarki o obiegu zamkniętym ocena ekonomiczna okazuje się być niewystarczająca, dlatego w pracy przedstawiono nowe podejście do oceny projektów inwestycyjnych obejmujące ocenę środowiskową uwzględniającą wytyczne gospodarki o obiegu zamkniętym. Na przykładzie zagospodarowania odpadów w sektorze energetycznym przedstawiono istotę nowych metod oceny środowiskowej projektów inwestycyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie nowych zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym.
EN
Investment projects include various tasks associated with making a decision regarding the planned investment. Typically, these works mainly concern the economic analysis, which allow to choose the most effective investment projects. In the circular economic assessment is insufficient, so the work is presented a new approach to the evaluation of investment projects, including environmental assessment which takes into account the the circular economy guidelines. The example of waste management in the energy sector presents the importance of new methods for the environmental assessment of investment projects. The aim of the article is to present new issues for concerning investment decisions in the circular economy.
PL
Jednym z głównych powodów opóźnień w przygotowaniu krajowych projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym są protesty lokalnych społeczności i organizacji ekologicznych. Postawa NIMBY, przejawiająca się próbą zablokowania realizacji inwestycji w swoim sąsiedztwie, stała się powszechnym utrapieniem inwestorów, projektantów i wykonawców. W przededniu konieczności uruchomienia szerokiego frontu inwestycyjnego w polskiej energetyce, problem ten staje się szczególnie istotny. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, na podstawie wieloletniego doświadczenia w komunikacji społecznej związanej z procedurami ocen oddziaływania na środowisko, opracowała metodykę zarządzania dialogiem społecznym, która skutecznie minimalizuje ryzyko konfliktów i protestów inwestycji energetycznych.
PL
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w istniejących obiektach budowlanych związana jest z koniecznością wykonania rzetelnej weryfikacji ich aktualnego stanu technicznego, użytych materiałów, wprowadzonych zmian oraz uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji. Pozyskane informacje są podstawą do podejmowania decyzji zarówno technicznych, jak i ekonomicznych związanych z planami inwestycyjnymi. Błędy popełnione przez inżynierów przyczyniły się do podjęcia niewłaściwych decyzji, które skutkowały problemami już przy pierwszych pracach budowlanych w obiekcie. Po ujawnieniu jego rzeczywistego stanu technicznego proces inwestycyjny został wstrzymany, a istniejąca substancja techniczna obiektu nie przedstawiała w odkrytym stanie żadnej wartości materialnej, którą warto byłoby ratować.
EN
The execution of investment enterprises due to existing building structures requires a reliable verification of structural technical conditions, the materials, implemented, updates, and any damage concerning prior operation. Appropriately acquired information makes it possible to make both technical and economic decisions concerning the investment perspectives. The errors made by engineers triggered wrong decisions resulting in improper execution of the initial building operations. Explicit image of technical structural conditions made the investment process stop, thus any technical facilities did not present a significant property, in order to recover.
PL
Artykuł wpisuje się w nurt badań, których celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość przewidzenia przyszłej wartości projektów inwestycyjnych, poziomu ryzyka finansowego. Wyniki badań przedstawione w artykule mogą mieć znaczenie poznawcze i aplikacyjne: określenie wyników stosowania poszczególnych projektów wyrażonych stopą zwrotu i ryzykiem oraz wskazanie najbardziej efektywnych dla inwestorów strategii.
EN
This paper becomes a part of wider discussion on efficiency of investment project, level of investment risk. Those results complement the discussion abom the sources of this market anomaly and ability to make a practical use of those project. The literature review covers price momentum, persistence of performance, and effictient strategic hypothesis. The conclusions consist of summary, the possible explanation for results and ideas for further research.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania metod analizy wielokryterialnej przy szacowaniu wag kryteriów. Przedstawiony przykład pokazuje, jak przygotować ranking kryteriów niezbędny do dalszych analiz.
EN
The article presents the options of applying of multi-criteria analysis in estimating the weights of specific criteria. An example demonstrates how to prepare a sequence of criteria necessary for further analysis.
PL
Artykuł podejmuje próbę określenia czynników, przyczyniających się do efektywności i skuteczności projektów inwestycyjnych. Podejście metodologiczne badań, w celu określenia skuteczności innowacji, sprowadzone zostało do zdefiniowania kompletnych i jakościowych wskaźników, oceniających poziom efektywności inwestycji. Ich wieloaspektowa analiza, z uwagi na efekt innowacyjności w porównaniu do nakładów na innowacje, powinna na bieżąco pozwolić na ocenę realizacji założonych celów.
EN
Article attempts to identify the components that contribute to the effectiveness and efficiency of investment projects. The methodological approach of research to determine the effectiveness of innovation was brought to define a comprehensive and qualitative indicators of the level of efficiency of investment. Their multifaceted analysis in the context of: the effect of innovation compared to innovation expenditure, should on a regular basis to allow for the realization of its objectives.
EN
The focus of the study was on the analysis of the process of management of investment projects in housing development market by developers with consideration for a new approach to management. The study presents the effects of housing estate development in Poland, importance of housing estate to developer's activities and the process of real estate creation was analysed. The hypothesis of improved effectiveness of management in housing development and the effect of IT solution on facilitation and optimization of business processes that are performed in developer enterprises was verified. The results obtained in the study confirmed the hypothesis, leading to the conclusion that implementation of the IT system should substantially support optimization and controlling of the investment projects.
PL
Celem pracy jest analiza procesu zarządzania projektami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości mieszkaniowych przez deweloperów, z uwzględnieniem aspektu nowego podejścia do zarządzania. W pracy zaprezentowano efekty budownictwa mieszkaniowego w Polsce, znaczenie nieruchomości mieszkaniowych w działalności deweloperskiej oraz przeanalizowano zarządzanie procesem tworzenia nieruchomości. Zweryfikowano hipotezę o poprawie efektywności zarządzania w przedsiębiorstwach deweloperskich oraz wpływie rozwiązań IT na usprawnienie i optymalizację procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach deweloperskich. Uzyskane wyniki potwierdzają przyjętą hipotezę prowadząc do konkluzji, że wdrożenie systemu IT znacząco będzie wspierać optymalizację i pełen controling realizowanych projektów inwestycyjnych.
PL
W artykule przedstawiono przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego w Szardży, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na każdym etapie omawianego procesu opisana została wymagana dokumentacja techniczna, począwszy od mapy zagospodarowania terenu i warunków zabudowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zaprezentowany schemat postępowania został opracowany na podstawie wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami instytucji zarządzających emiratem Szardża oraz z menedżerami projektów z prywatnych budowlanych firm w Szardży, a także własnego doświadczenia zdobytego przy realizacji zabudowy mieszkaniowej w Abu Zabi (ZEA).
EN
Project management is fundamental to the successful delivery of architectural projects. The article presents a project management at every stage of the approval starting from an initial design to the completion in Sharjah, the United Arab Emirates. Presented scheme was based on the interviews conducted with representatives from the Government of Sharjah and project managers from the private sector in Sharjah, as well as on my own experience gained in the residential project development in Abu Dhabi (UAE).
15
Content available remote Problemy realizacyjne przedsięwzięć budowlanych
PL
Artykuł pokazuje przedsięwzięcia budowlane, których realizację stymulują przyjęte rozwiązania technologiczne. Przedsięwzięcia te są osadzone w uwarunkowaniach formalno-prawnych, specyficznych dla budownictwa, a także uwikłane w związki z wieloma interesariuszami, oddziałującymi na ich przebieg. Problemy, pojawiające się w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych, rodzą często spory pomiędzy ich uczestnikami, które znajdują epilog na salach sądowych. Takie przykłady wykorzystano jako ilustrację zagrożeń realizacji zadań budowlanych.
EN
The article presents construction projects whose execution depends on adopted technological solutions. These projects are set in the formal and legal conditions specific for the construction industry. They are also involved in relationships with a number of stakeholders having an impact on their progress. The problems that occur in the construction projects cause very often arguments between their participants, what usually may end in court. Such case studies were used as an example of the risk of construction pojects.
PL
W Polsce w ostatnich latach podejmowanych i planowanych jest wiele inwestycji kolejowych. Nowy budżet UE na lata 2014 – 2020 dotyczący dofinansowania inwestycji w Polsce, przewiduje dopływ 5 009 mln euro. Znaczna część tych środków ma współfinansować inwestycje kolejowe. Warto zadbać, aby środki te były wykorzystywane efektywnie. Jednym z ważnych etapów osiągnięcia tego celu jest właściwe przygotowanie inwestycji do realizacji, co wymaga dobrego rozeznania ich specyfiki. W artykule przedstawiono to zagadnienie z uwzględnieniem uwarunkowań organizacyjnych na terenie Polski. Zaprezentowano analizę zastosowania Warunków Kontraktowych FIDIC przy realizacji kontraktów kolejowych, w połączeniu z wewnętrznymi procedurami PKP PLK S.A.
EN
In Poland last years had been undertaken and planned many railway investments. The new budget financing of investments in Poland from the EU for 2014-2020, provides for the supply of funds at the level of 5 009 million. A significant portion of these funds will go just for railway investments. It should ensure that such measures are consumed efficiently as possible. One of the important steps to achieve this objective is the proper preparation of these investments for the implementation of which requires a good discernment of their specific. The article presents the issue with regard to the organizational conditions in Polish. Especially it presents an analysis of the direct application of FIDIC Conditions of Contract in the implementation of rail contracts, in conjunction with the internal procedures of PKP PLK S.A.
PL
W artykule szczególną uwagę poświęcono sferze zaopatrzenia materiałowego inwestycji w kontekście podejmowania decyzji z uwzględnieniem warunków ryzyka. Planowanie projektu inwestycyjnego z punktu widzenia teorii wspomagania procesów decyzyjnych może być ujmowane jako selektywny sposób uzyskiwania i przetwarzania informacji, umożliwiający podjęcie trafnej decyzji, dotyczącej jego realizacji lub zaniechania. Podstawowymi efektami opracowania i wdrożenia planu projektu, obejmującego również zarządzanie zaopatrzeniem, powinny być: ograniczenie niepewności, oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i szans (możliwości), a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji inwestycyjnych. Przeniesienie ryzyka projektowego z inwestora na wykonawcę, który zdecydowanie lepiej umie nim zarządzać, jak również potrafi dopasować rozwiązania projektowe do możliwości wykonawczych, powoduje, że ograniczenie niepewności i podejmowanie racjonalnych decyzji w fazie inwestycyjnej spoczywa w dużej mierze właśnie na wykonawcy projektu. Rachunek efektywności inwestycji, czy też określenie jej rentowności nie odzwierciedlają opłacalności projektu z punktu widzenia wykonawcy kontraktu. W jego interesie leży zapewnienie odpowiednich zysków wynikających z realizacji umów kontraktowych, a zatem rola wykonawcy w tym zakresie zasadniczo koncentruje się na decyzjach umożliwiających minimalizację kosztów i/lub maksymalizację wypracowanych z realizacji danego kontraktu zysków. Prostym, jednokryterialnym narzędziem wspomagającym podejmowanie tego typu decyzji jest teoria gier. Teoria gier może być wykorzystywana do analizy i badania wszystkich projektów, które wymagają rozwiązania specyficznych problemów w sytuacjach niepewnych, ryzykownych i konfliktowych.
EN
The paper pays particular attention to the area of material supply in the context of the investment decision, taking into account the risk conditions. Planning investment project in relation to the theory of decision support can be recognized as a selective method for obtaining and processing information, which enables taking rational decisions. The main effects of the development and implementation of the project plan, including the project procurement management, should be: reducing uncertainty, the estimation of the probability of threats and opportunities (possibilities) and, consequently, reduce the risk of making wrong investment decisions. The transfer of risk project from the investor to the contractor, who definitely knows how to manage it better, as well as project solutions can fit into possibilities implementing, makes reducing uncertainty and taking rational decisions in the investment phase depends largely on the project contractor. Measures of investment efficiency, or defining its profitability don’t reflect the project profitability from the point of view of the contractor. In the interest of contractor is providing adequate profits resulting from the implementation of contractual agreements, and therefore the role of the contractor in this area is mainly focused on the decisions to allow minimizing costs and/or maximizing profits from the performance of a contract. A simple tool to help taking this type of decision is the theory of games. The theory of games can be used to analyze and research all projects that require solving of specific problems in situations of uncertainty, risk and conflict.
PL
Na podstawie opisu przebiegu inwestycji związanej z budową portu jachtowego i koniecznych w trakcie tej realizacji zmian posadowienia obiektów portowych przedstawiono wpływ jakości procesów zarządzania ryzykiem na realizację projektu i możliwość dotrzymania założeń projektowych, takich jak czas realizacji, koszty projektu i jego jakość.
EN
Basing on the description of the course of the investment connected with the construction and the necessary alterations to the foundations of the facilities of the marina, the article presents the influence of quality of risk management processes on the project implementation and the ability to keep to the design stipulations such as time for completion, project costs and its quality.
EN
Eco-efficiency which takes into account the life cycle idea is a relatively new concept described by ISO International Standard 14045:2012. It can be used in environmental management by integration environmental considerations with economic analysis to improve products and technologies. Nowadays, eco-efficiency is a strategic tool and it is one of the key factors of it sustainable development. In the investment decision-making process, to assess new technology solutions and to choose the best options, the eco-efficiency account should be introduced. Life Cycle Assessment (LCA) as a method used to assess environmental aspects and quantified impacts of investment project is proposed. Life cycle cost analysis being the combination of Net present value (NPV) with life cycle cost (LCC) was chosen for quantifying their financial effects. The eco-efficiency analysis based on LCA can be recommended not only as a decision support tool for individual investors, but also for ranking of investment projects when applying of financial support from structural or other national funds, as well in sustainable public procurement.
PL
Oczywiste powiązania zawodowe pomiędzy wykonawcą wybranym w przetargu a autorem projektu inwestycji nie tylko naruszają przepisy dotyczące prawidłowości prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, faworyzując jednego z wykonawców w toku procedury przetargowej, ale również na etapie realizacji inwestycji mogą zaburzyć relację pomiędzy osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.