Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 310

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system zarządzania jakością
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
Purpose: The main objective of this article is to identify the possibilities of using quality management systems to undertake innovation activities in an organisation representing the chemical industry. Design/methodology/approach: A literature review was carried out to find out the state of the research on the subject. It was conducted according to the research methodology proposed by J.W. Creswell (2013). Ten employees from one of the key departments of an organisation belonging to the chemical industry were interviewed. Findings: The interviewees are of the opinion that their organisation’s quality management system is a useful tool. However, if the system is to support innovation activities, employees should be trained more extensively, they should be provided with information on the potential benefits of quality improvement and innovations, competitions for best organisational solutions should be organised and the quality management system itself should be improved so that it is less documentation-intensive. Research limitations/implications: A literature review is not a perfect way to obtain information. Previous research has been conducted in different organisations and in different cultures. Secondly, it is important to remember the limitations inherent in qualitative research. Practical implications: Based on the results of the research, those responsible for the functioning of management systems can take appropriate measures aimed at increasing the scope of innovation activities of employees. Originality/value: Quality management systems conducive to innovation activities in the chemical industry are not a frequent research topic.
PL
Cel: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości realizacji programów ESG przy zastosowaniu istniejących znormalizowanych systemów zarządzania. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W celu zapoznania się ze stanem dotychczasowych badań wykorzystano przegląd literatury. Zastosowana procedura była zgodna z zasadami badań prowadzonych w obszarach zarządzania i biznesu. W opracowaniu wykorzystano przykładowe programy ESG realizowane przez wiodące firmy z branży przemysłowej. Wyniki/wnioski: Firmy posiadające systemy zarządzania jakością i/lub systemy zarządzania środowiskowego zdecydowanie lepiej radzą sobie w realizacji programów ESG. Dzieje się tak, ponieważ w systemach tych zawartych jest wiele kryteriów, które w bezpośredni sposób można wykorzystać do realizacji takich programów. Szczególnie pomocne są badania kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego, potrzeb i oczekiwań interesariuszy, dokonywanie przeglądu wymagań i przeglądów zarządzania, realizacja planów jakości i środowiska, stosowanie pełnego podejścia procesowego i nadzorowanie procesów zewnętrznych. Ograniczenia: Przegląd literatury nie jest doskonałym sposobem pozyskiwania informacji. W artykule przedstawiano jedynie ogólne wytyczne realizacji programów ESG, które muszą być dostosowane do potrzeb konkretnych organizacji. Zastosowanie praktyczne: Wyniki badań mogą być przydatne do wdrażania programów ESG na podbudowie znormalizowanych systemów zarządzania. Oryginalność/wartość poznawcza: Łączenie systemów zarządzania z programami ESG jest rozwiązaniem stosunkowo nowym.
EN
Purpose: The aim of this article is to show the possibilities of implementing ESG programs using existing standardized management systems Design/methodology/approach: To get acquainted with the current state of research a literature review was used. The procedure used was consistent with the principles of research conducted in the areas of management and business. The study uses exemplary ESG programs implemented by leading companies from the industrial sector. Findings/conclusions: Companies with quality management systems and/or environmental management systems are much better at implementing ESG programs. This is because these systems contain many criteria that can be directly used to implement such programs. Particularly helpful are studies of the external and internal context, stakeholder needs and expectations, reviewing requirements and management reviews, implementing quality and environmental plans, applying a full process approach and supervising external processes. Research limitations: A literature review is not a perfect way to obtain information. The article presents only general guidelines for the implementation of ESG programs, which must be adapted to the needs of specific organizations. Practical implications: The research results may be useful for implementing ESG programs based on standardized management systems. Originality/value: Combining management systems with ESG programs is a relatively new solution.
PL
Cel: Celem badania jest ocena postrzegania przez audytorów wewnętrznych oraz pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością Uniwersytetu Morskiego w Gdyni czynników wpływających na skuteczność procesu audytu wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Do realizacji celu pracy zastosowano analizę piśmiennictwa poświęconego skuteczności audytu wewnętrznego systemu zarządzania jakością oraz metodę ABCD Suzuki. Wyniki/wnioski: Zdaniem ankietowanych skuteczność audytu wewnętrznego w największym stopniu determinują: komunikacja między zespołem audytującym i audytowanymi pracownikami, przygotowanie audytora do audytu, zaangażowanie kierowników audytowanych komórek w proces audytu, zaangażowanie audytorów w realizację działań audytowych oraz kompetencje audytorów w zakresie systemu zarządzania jakością wdrożonego w organizacji. Doskonaląc proces audytu wewnętrznego, organizacja powinna ukierunkować działania na poprawę tych właśnie czynników. Ograniczenia: Przedmiotem badania był tylko audyt wewnętrzny systemu zarządzania jakością, badanie zostało przeprowadzone na grupie audytorów wewnętrznych oraz pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością tylko jednej organizacji. Uzyskane wyniki nie mogą być więc uogólnione na całą populację organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 i odniesione do wszystkich rodzajów audytów. Badania przeprowadzone w organizacjach innego typu, np. produkcyjnych, o różnym stopniu dojrzałości systemu zarządzania, a także poświęcone innym rodzajom audytów (np. zewnętrznym – drugiej i trzeciej strony), mogłyby dostarczyć inne wyniki. Ponadto badaniem nie objęto opinii innych stron zaangażowanych w proces audytu, np. kierownictwa Uczelni, pracowników oraz kierowników audytowanych komórek, którzy mogą inaczej postrzegać czynniki wpływające na skuteczność audytu. Zastosowania praktyczne: Wyniki mogą być wykorzystane przez Uniwersytet Morski w Gdyni podczas określania i wdrażania działań mających na celu zwiększanie skuteczności procesu audytu wewnętrznego oraz jego zdolności do tworzenia wartości dodanej dla Uczelni. Mogą być także inspiracją dla innych organizacji posiadających wdrożony system zarządzania jakością do analizy czynników wpływających na skuteczność audytów wewnętrznych prowadzonych w ramach ich systemów zarządzania. Oryginalność/wartość poznawcza: Badania poświęcone ocenie skuteczności audytów wewnętrznych z wykorzystaniem metody ABCD Suzuki dotychczas nie były prowadzone. Umożliwiły wskazanie czynników w największym i najmniejszym stopniu determinujących jakość audytów.
EN
Purpose: The aim of the study is to assess the perception by internal auditors and quality management system representatives of Gdynia Maritime University of factors affecting the effectiveness of the internal audit process of the quality management system. Design/methodology/approach: To achieve the objective of the work, an analysis of literature on the effectiveness of the internal audit of the quality management system and the ABCD Suzuki method were used. Findings/conclusions: According to the respondents, the effectiveness of the internal audit is determined to the greatest extent by communication between the auditing team and the audited employees, the preparation of the auditor for the audit, the involvement of the managers of the audited units in the audit process, the involvement of auditors in the implementation of audit activities and the auditors’ competence in the field of quality management system implemented in the organization. When improving the internal audit process, an organization should focus its efforts on improving these factors. Research limitations: The subject of the study was only the internal audit of the quality management system, the study was conducted on a group of internal auditors and quality management system representatives of only one organization. Therefore, the obtained results cannot be generalized to the entire population of organizations that have implemented a quality management system compliant with ISO 9001:2015 and referred to all types of audits. Studies conducted in other types of organizations, e.g. production organizations, with different levels of maturity of the management system, as well as other types of audits (e.g. external – second and third party), could provide different results. In addition, the survey did not include the views of other parties involved in the audit process, e.g. the university authorities, personnel and heads of audited units, who may have a different perception of the factors affecting audit effectiveness. Practical implications: The results can be used by the Gdynia Maritime University when defining and implementing actions aimed at increasing the efficiency of the internal audit process and its ability to create added value for the university. They can also inspire other organisations with a quality management system in place to analyse the factors affecting the effectiveness of internal audits conducted as part of their management systems. Originality/value: Research on the assessment of the effectiveness of internal audits using the ABCD Suzuki method has not been conducted so far. They made it possible to indicate the factors that determine the quality of audits to the greatest and least degree.
PL
W artykule omówiono wdrażanie systemu zarządzania jakością w instytucie, rozumianym jako jednostka naukowa, w aspekcie specyfiki jego działalności. Przedstawiono instrumenty, jakie daje norma ISO 9001, aby móc osiągnąć spełnienie wymagań Klienta i tym samym jego pełną satysfakcję.
EN
The article discusses the implementation of a quality management system in the institute, understood as a research unit, in terms of specificity of its activities. The instruments provided by ISO 9001 standard are presented in order to meet the requirements of the customer and thus achieve its full satisfaction.
PL
Program Polskiej Energetyki zakłada wybudowanie i oddanie do eksploatacji pierwszego bloku jądrowego w Polsce, w 2033 r. Harmonogram jest napięty. Trwają prace organizacyjne oraz wypełniane są kolejne zobowiązania.
6
Content available remote Certyfikacja systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady przeprowadzenia certyfikacji systemu zarządzania, uwzględniając specyfikę sektora budowlanego. Na przykładzie trzech etapów wyjaśniono kolejne kroki, które należy podjąć w celu uzyskania i utrzymania certyfikacji. Dodatkowo wskazano najczęściej podnoszone wady oraz zalety wykonania certyfikacji wśród przedsiębiorstw budowlanych wraz z komentarzem, przybliżając zagadnienia związane z uzyskaniem certyfikatu szczególnie w grupie MŚP budowlanych, które, co pokazują autorskie badania, są grupą najmniej świadomą korzyści płynących z posiadania certyfikowanego systemu zarządzania jakością.
EN
The article presents the basic principles of the management system certification taking into account the specificity of the construction industry. The 3-step example explains the next steps to be taken to obtain and maintain certification. In addition, the most frequently raised disadvantages and advantages of certification among construction companies were indicated, along with a commentary on the issues related to obtaining a certificate, in particular in the group of construction SMEs, which, as shown by proprietary research, are the group least aware of the benefits of having a certified quality management system.
EN
Along with the development of quality systems, there was a need to analyze the expenditure incurred to obtain the appropriate quality of products or services and the impact of the actions taken on the results achieved by an entity. Quality costs are an important tool for improving the quality of offered products and efficiency of management, provided that the enterprise maintains a quality cost calculation. It is a system for capturing and analyzing all costs related to quality and taking actions aimed at increasing quality while minimizing production costs. The purpose of quality cost account is not only to identify areas in need of improvement, but most of all to provide information enabling the assessment of the effectiveness of the QMS implemented in the enterprise. The article indicates the essence of quality cost account. It also presents a method of implementing quality cost account in an enterprise which can be the basis for the development of a procedure within the scope of the quality management system. The presented methodology of quality cost account comprehensively indicates the scope of its conduct, responsibility for the activities carried out within it, the method of recording quality costs in the enterprise and indicators the analysis of which allows for an objective assessment of the effectiveness of the implemented quality management system.
PL
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi wszystkie dawki promieniowania użyte w ramach realizacji procedur radiologicznych muszą być uzasadnione (Ustawa Prawo Atomowe i Rozporządzenia współtowarzyszące), podlegać procesom optymalizacji i być dostarczane w zakresie zatwierdzonych medycznych procedur radiologicznych bezpiecznie i w ramach dobrze ustalonej praktyki. Struktura i realizacja procedur radioterapeutycznych powinny zapewniać dostarczanie optymalnej dawki promieniowania w celu uzyskania jak najlepszych wyników leczenia pacjentów. Zgodność praktyki z pisemnymi procedurami oraz procedur z obowiązującym stanem prawnym powinna być potwierdzana w drodze audytu i nadzorowana przez wielodyscyplinarny zespół doradczy (klinicyści, technicy, fizycy, inspektorzy ochrony radiologicznej). Proces zarządzania, przeglądu, audytów procedur oraz dokumentacji systemu zarządzania jakością może wesprzeć mapowanie i strukturyzowanie ich w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.
EN
In accordance with applicable regulations, all radiation doses delivered during radiological procedures must be justified (The Atomic Act and Associated Statutory Instruments). These doses must be optimised and delivered within the scope of approved medical radiological procedures safely and within the framework of approved clinical practice. The structure and implementation of radiotherapeutic procedures should ensure the delivery of the optimal dose of radiation in order to obtain the best possible results of the patient treatment. Approved locally procedures must be compliant with regulations what should be confirmed during reviewing, audits and supervised by a multidisciplinary advisory team (clinicians, technicians, physicists, radiation protection inspectors It can be supported by making a compliance map for procedures and documentation of the quality management system based on applicable legal requiraments.
PL
Przepisy prawne regulujące wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu wymagają od producentów wdrożenia zakładowej kontroli produkcji, a w niektórych przypadkach posiadania również certyfikatu dla wyrobu budowlanego wydanego przez jednostkę certyfikującą wyroby. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2015-10 jest natomiast dobrowolną decyzją producenta, tak samo jak późniejsze jego certyfikowanie przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania. W artykule omówiono możliwość prowadzenia przez jednostkę certyfikującą wspólnych procesów certyfikacji wyrobu budowlanego i certyfikacji systemu zarządzania jakością, wskazując na korzyści dla producentów wyrobów budowlanych.
EN
Legal regulations governing the placing of construction products on the market require manufacturers to implement factory production control, and in some cases also have a certificate for a construction product issued by a product certification body. The implementation of a quality management system compliant with PN-EN ISO 9001:2015-10 is a voluntary decision of the manufacturer, as is its subsequent certification by a management system certification body. The article discusses the possibility of the certification body conducting joint construction product certification and quality management system certification processes, indicating the benefits for manufacturers of construction products.
EN
Purpose: The objective of the study is to present the results of a study on disruptions occurring in organizations, certified for compliance with the requirements of ISO 9001:2015, as well as the results of analysis on the results obtained. Design/methodology/approach: The study was carried out on a group of 69 organizations certified by a large international certification body. The original method of analyzing disruptions in systems, based on non-compliance identified during third-party audits, was used in the study. Findings: The results of the study have been presented. A summary of the number of non-compliances identified in relation to the sections and subsections of the ISO 9001:2015 standard has been prepared. A summary of the number of non-compliances identified in small, medium-sized and large organizations in relation to subsections of the standard has also been drawn up. Practical implications: It has been pointed out that the evaluation of disruptions in the system should consist in analysis of their causes and taking actions that will protect the organization from further occurrences. Such knowledge should help organizations better maintain and improve quality management systems. Originality/value: Specific sections and subsections of the standard, in which problems have been identified, were indicated. An attempt was made to determine the impact of the size and type of the organization's activities on the type of disruptions. Yet again, it was confirmed that examination of problems with the original method, based on the results of third-party audits, provides objective information on non-compliance in organizations.
EN
The article presents the issues that arise in the establishment and actual activation of Quality Policies. The first part of the article describes the essence of the Quality Policy and its implications for the structure, functioning and effectiveness of the enterprise management system in the area of quality. It also describes selected factors that mainly determine the Quality Policy, and includes the results of research carried out in 2015-2019 among 166 industrial enterprises operating in Poland. The aim of the research was to assess the actual Quality Policy put in place in each enterprise. The data was obtained on the basis of a survey conducted among persons representing middle management. The article contains the results of research on the assessment of selected aspects of the Quality Policy in the area of enterprise improvement. Statistical analysis of the research results allowed an assessment of the level of focus on improvement of enterprises and to compare the results in groups of enterprises with different employment levels and various degrees of independence in determining and implementing Quality Policy.
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) concept is focused on understanding and managing the impacts a company has on the world around it and doing so as a part of core business activities. The common practice of most organizations is to implement a quality management system (mostly according to ISO 9001), and then implement other management systems. Companies in the Czech Republic have the possibility of certification of CSR via the Czech standard CSN 01 0391:2013 which corresponds to the structure and requirements of other ISO standards. The article analyses common elements of both standards. The output is a proposal of the process of parallel implementation of these two management systems into a newly established organization.
14
Content available System Zarządzania Jakością w OUP w Warszawie
PL
Tematem artykułu jest wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie.
EN
The subject of the article is implementation and maintenance of the Quality Management System in Regional Assay Office in Warsaw.
PL
Od 2015 roku, kiedy nowelizacja normy ISO 9001 została opublikowana przedsiębiorstwa miały 3 lata okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych wymagań. Pomimo obowiązywania już normy oraz wprowadzenia zmian w systemach zarządzania jakością w organizacjach, w tym w szczególności w dokumentacji, pojawia się szereg pytań odnośnie równic występujących pomiędzy poszczególnymi wydaniami norm. Często jest to spowodowane publikacjami, które wydają się być aktualne np. z lat 2015 czy 2016, ale bazują jeszcze na poprzedniej wersji normy. W artykule tym uporządkowano tę wiedzę i przedstawiono ją w sposób zwięzły i zrozumiały. Zmiany w nowej normie widoczne są głównie poprzez zmniejszenie wymagań dotyczących dokumentacji, co przyczyniło się do odbiurokratyzowania sytemu zarządzania jakością. Inną istotną zmianą jest zwiększenie obowiązków kierownictwa organizacji, od którego wymaga się szczególnego zaangażowania w tworzenie systemu zarządzania. Nowelizacja normy ISO 9001 zdecydowanie była koniecznością wynikającą z braku przejrzystości oraz niejasnej interpretacji wymogów w poprzedniej wersji.
EN
Since 2015, when the amendment of the ISO 9001 standard was published, enterprises had a 3-year transition period to adapt to new requirements. Despite the already existing standard and the introduction of changes in quality management systems in organizations, in particular in the documentation, a number of questions arise regarding the equations occurring between individual editions of standards. This is often caused by publications that seem to be up-to-date, eg from 2015 or 2016, but are based on the previous version of the standard. This article has organized this knowledge and presented it in a concise and understandable way. Changes in the new standard are visible mainly due to the reduction of documentation requirements, which has contributed to the de-bureaucratization of the quality management system. Another important change is the increase in the responsibilities of the organization's management, which requires special involvement in the creation of a management system. The amendment to the ISO 9001 standard was definitely a necessity resulting from the lack of transparency and the unclear interpretation of the requirements in the previous version.
PL
System Zarządzania Jakością (SZJ) w ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA został ustanowiony, udokumentowany i wprowadzony do stosowania już 1996 roku. Artykuł opisuje ewolucję systemu w ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA na przestrzeni 23 lat i wskazuje korzyści, jakie firma osiąga dzięki jego stosowaniu. Największej jego transformacji dokonano w 2017 roku dostosowując procesy funkcjonujące w firmie do wymagań zapisów normy ISO PN-EN 9001:2015. Artykuł przedstawia, jak wprowadzony system uwzględnia dbałość firmy o przestrzeganie zasad i wymogów zachowania bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych (RODO).
EN
Quality Management System (SZJ) in ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA was established, documented and introduced for use already in the year 1996. Described is the system evolution in ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA during the last 23 years and shown are benefits achieved by the company thanks to its use. The biggest transformation of the system was made in 2017 in the way of adaptation of processes functioning in the company to the provisions of the standard ISO PN-EN 9001:2015. Presented is how the introduced system takes into consideration the carefulness with which the company follows the rules and requirements of retaining information safety with special respect to personal data protection (RODO).
EN
The study deals with strategic management of organisations in conformity with quality management system requirements. The aim of the paper is to point out factors with impact on strategic performance of organisations, taking into account strategic concepts of its management. The implementation of a quality management system is a strategic decision that can improve the organization's overall performance. Results of the questionnaire survey focused on identification of industrial enterprises readiness to implement the ISO 9001:2015 are presented in the paper. Survey was also focused on strategic management of the organisations. The survey results recovered implemented strategic tools for performance management in industrial enterprises in the Slovak Republic. There is also described further continued research focussed on correlation between the factors impacting performance of organizations and strategic management tool s in conformity with quality management system.
18
Content available The history of ISO 9001 series up to ISO 9001:2000
EN
Nowadays ISO 9001 standards are highly widespread in the business world. Many international organization use it in its everyday business practice to standardize and manage their business processes. This paper concentrate on the history of ISO 9001 standard. There is an description of first two versions on the mentioned standards – ISO 9001:1994 and ISO:2000. The aim of the paper is to analyze first years of the ISO 9001 systems from its beginning up to ISO 9001:2000 version of the standards.
19
Content available The history of ISO 9001 series past 2000
EN
Nowadays ISO 9001 standards are highly widespread in the business world. Many international organization use it in its everyday business practice to standardize and manage their business processes. This paper concentrate on the history of ISO 9001 standard. There is an description of first two versions on the mentioned standards – ISO 9001:2008 and ISO:2015. The aim of the paper is to analyze this to standards especially the differences between them.
PL
Artykuł koncentruje się na problematyce skuteczności systemów zarządzania jakością. Celem publikacji jest wykorzystanie rachunku zdań rozmytych do analizy porównawczej systemów zarządzania jakością dwóch organizacji z branży obróbki metali. Dwie organizacje do badań zostały wybrane na podstawie doboru celowego - ich szczegółowa charakterystyka jest przedstawiona w publikacji. Następnie stosując rachunek zdań rozmytych dokonano porównania badanych organizacji w zakresie założonych kryteriów. We wnioskach dokonano analizy różnic występujących w zakresie skuteczności badanych systemów zarządzania jakością.
EN
The article focuses on the issue of the effectiveness of quality management systems. The aim of the publication is to use the fuzzy-logic analysis for comparative analysis of quality management systems of two organizations from the metal processing industry. Two organizations for research were selected on the basis of purposeful selection - their detailed characteristics are presented in the publication. Then, using the fuzzy sentences analysis, a comparison of the surveyed organizations with regard to the assumed criteria was made. In the conclusions we analyzed the differences in the effectiveness of the quality management systems under examination.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.