Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 380

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania laboratoryjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Opracowano nowy model obliczeniowy określający niebezpieczeństwa związane z procesem koksowania (koksowanie bezpieczne, koksowanie ryzykowane oraz koksowanie niebezpieczne), oparty na badaniach uwzględniających wilgotność, zawartość popiołu, siarki i części lotnych, rozszerzalność, dylatację, skurcz, objętość oraz wskaźniki wytrzymałości koksu po reakcji (CSR) i umiarkowany wskaźnik reaktywności koksu (CRI).
EN
A new computational model detg. the danger of the coking process (safe coking, risky coking, and dangerous coking) was developed considering humidity, ash and S contents, volatile matter content, dilatation, contraction, volume as well as indicators of coke strength after reaction and coke reactivity. The coking coal classifier was recommended for energy and coking plants sectors to improve the coal quality control, decrease wear of the coke plant chambers and protect the environment.
2
Content available The durability of inverted roof insulation kits
EN
The paper analyses the loss mechanism of roof insulation kits’ performance due to dampness increase in the insulation layers. The analyzed structures were used in standard conditions for ten years and had thermal insulation made of expanded polystyrene with a hydrophobized surface. The dampness of the thermal insulation materials was determined after the referenced period for their future fitness as roof insulation, based on laboratory tests of material samples collected from the structures. They were completed with a computer simulation of heat transfer and dampness in the partition for working conditions specified for ten years, assuming the thermal conductivity was determined for the materials collected from the analyzed roofs. It was discovered that simulation-based calculation dampness values are much lower than those observed after ten years of roof utilization. Additionally, the authors attempted to determine the correlations between the period of thermal insulation materials used in real conditions and the selected properties of the products determined in laboratory tests. To that end, the collected material was dried to constant weight and then subjected to accelerated aging through total immersion in water at room temperature, for twenty-eight days, followed by 300 freeze-thaw cycles at –20°C and +20°C. The results helped conclude that the abovementioned laboratory testing cycle does not allow for assessing the fitness for the use of the referenced products for ten years. The directions of future laboratory tests were set, suggesting extending the testing cycle at least twice.
PL
W artykule przeanalizowano mechanizm utraty właściwości użytkowych przekryć dachowych o odwróconym układzie warstw wynikających ze wzrostu wilgotności warstwy termoizolacyjnej. Ocenę przeprowadzono analizując właściwości użytkowe obiektów eksploatowanych w warunkach naturalnych przez okres 10 lat, z izolacją termiczną wykonaną z polistyrenu ekspandowanego hydrofobizowanego powierzchniowo. Po ww. okresie użytkowania określono zawilgocenie materiałów termoizolacyjnych w funkcji ich przydatności użytkowej do dalszego pełnienia funkcji termoizolacyjnej przekrycia dachowego, na podstawie badan laboratoryjnych próbek materiałów pobranych z obiektów. Uzupełniono je o symulację komputerową przewodności cieplnej i zawilgocenia przegrody dla obciążeń użytkowych określonych również dla okresu 10 lat, przyjmując wartości współczynnika przewodzenia ciepła ustalone dla materiałów pobranych z analizowanych przekryć dachowych. Stwierdzono, że w efekcie obliczeń symulacyjnych uzyskiwane są wartości zawilgoceń znacznie niższe niż te notowane po 10 latach eksploatacji przekryć dachowych. Dodatkowo podjęto próbę ustalenia korelacji pomiędzy okresem użytkowania ww. materiałów termoizolacyjnych w warunkach rzeczywistych, a wybranymi właściwościami tych wyrobów określonymi w badaniach laboratoryjnych. W tym celu pobrany materiał wysuszono do stałej masy, a następnie poddano przyspieszonemu starzeniu polegającemu na całkowitym zanurzeniu w wodzie o temperaturze pokojowej, przez okres 28 dni a następnie działaniu 300 cykli zamrażania–rozmrażania, w temperaturach odpowiednio –20°C i +20°C. Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że ww. laboratoryjny cykl badawczy również nie umożliwia oceny przydatności użytkowej przedmiotowych wyrobów w okresie 10 lat. Wytyczono kierunki dalszych badan laboratoryjnych, sugerując co najmniej dwukrotne wydłużenie ww. cyklu badawczego. Stwierdzono również, że po wysuszeniu materiałów termoizolacyjnych do stałej masy kolejne wzrost zawilgocenia następuje szybciej niż dla materiałów nie poddanych wcześniej działaniu czynników eksploatacyjnych i przyjmuje, w przybliżeniu kształt funkcji liniowej po około 200 cyklach zamrażania –rozmrażania.
PL
Sekwestracja CO2 w formacje geologiczne wiąże się z szeregiem zjawisk fizycznych mających wpływ na strukturę skały, takich jak m.in. absorpcja CO2 przez matrycę skalną, a także wytwarzanie w solankach złożowych kwasu węglowego, mającego zdolność rozpuszczania węglanów. Zjawiska te mogą powodować zmniejszenie sztywności skał i w konsekwencji wpływać na zmianę warunków geomechanicznych w górotworze, ze szczególnym uwzględnieniem stref przyotworowych. Mogą także powodować zmniejszenie funkcji uszczelniającej skał nadkładu. Skały zróżnicowane pod względem składu mineralnego oraz warunków depozycji (ciśnienia, temperatury, obecności mediów porowych) mogą wykazywać charakterystyczne cechy zwiększonej lub zmniejszonej odporności na kontakt z CO2. W pracy zostały przedstawione laboratoryjne badania przypadków oddziaływania CO2 na piaskowce o spoiwie węglanowym oraz ilastym podczas hipotetycznej sekwestracji do poziomu zbiornikowego jednego z polskich złóż geotermalnych. Wyznaczono wpływ obecności mediów porowych zawierających CO2 (rozpuszczony w solance złożowej oraz w stanie nadkrytycznym) w skałach na ich właściwości geomechaniczne – dynamiczne parametry sprężystości. Po trzymiesięcznym okresie ekspozycji na CO2 w przypadku każdej z próbek zanotowano spadek prędkości fal sprężystych – zarówno P, jak i S, co jest potwierdzeniem danych literaturowych. Moduły Younga, odkształcenia postaci i objętości mierzonych próbek po ekspozycji na CO2 obniżyły się w zależności od konkretnego przypadku od kilku do kilkudziesięciu procent w stosunku do wartości wyjściowych. Zaobserwowano też zmiany we współczynniku Poissona. Efekt ten może być wyjaśniony osłabieniem szkieletu skalnego próbek przez oddziaływanie kwasu węglowego powstałego w wyniku rozpuszczenia CO2 w solance na spoiwo węglanowe oraz oddziaływaniem nadkrytycznego CO2 na minerały ilaste. Pomimo niewielkiej próby reprezentatywnej użytej w testach można stwierdzić, że ekspozycja na CO2 badanych piaskowców powoduje wyraźne zmniejszenie ich sztywności.
EN
CO2 sequestration in geological formations is related to a number of phenomena in the rock structure, such as absorption of CO2 by the rock matrix, as well as the production of carbonic acid in reservoir brines, capable of dissolving carbonates. These effects can cause a decrease in rock stiffness and change of rock-mechanics conditions especially in the near-borehole zones. They can also reduce the sealing function of the overburden rocks. Different types of rocks varying in mineral composition and deposition conditions (pressure, temperature, pore media) may show characteristic features of increased or decreased resistance to CO2. This paper deals with laboratory case study of the effect of CO2 on carbonate- and clay-cemented sandstones during the hypothetical sequestration to the reservoir level of one of the Polish geothermal deposits. The influence of the presence of pore media containing CO2 (dissolved in reservoir brine and a supercritical CO2) in the rocks on their rock-mechanics properties – dynamic elasticity parameters – was determined. After a 3-month exposure to CO2, a decrease in the velocity of both P and S waves was observed for each of the samples. Decrease of the Young's, bulk and shear moduli of all measured samples after exposure to CO2 were also observed, depending on a sample, by a few to several dozen % in relation to the initial values. Changes in Poisson’s ratio were also observed. These effects can be explained by the weakening of the sample’s matrix, by action of the carbonic acid formed by dissolving of CO2 in brine, and the action of supercritical CO2 on clay minerals. Despite the small representative sample used in the tests, it can be concluded that the exposure to CO2 of the tested sandstones causes a significant reduction in their stiffness.
PL
Podkonstrukcje systemów elewacji wentylowanych mają istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynku. Podczas projektowania elewacji wentylowanych niezmiernie ważne jest poprawne określenie parametrów wytrzymałościowych podkonstrukcji za pomocą badań laboratoryjnych. Wraz z rozwojem technik obliczeniowych coraz częściej parametry te oceniane są na podstawie symulacji numerycznych. W artykule przeprowadzono porównawczą analizę wyników badań laboratoryjnych odporności na działanie siły pionowej konsoli aluminiowej oraz wyników badań analitycznych uzyskanych na podstawie symulacji obliczeniowych.
EN
Substructures of ventilated facade systems have a significant impact on the safety of building use. When designing ventilated facades, it is extremely important to correctly determine the strength parameters of the substructure. These parameters are determined by laboratory tests. With the development of computational techniques, these parameters are more and more often determined on the basis of numerical simulations. The article presents a comparative analysis of the results of laboratory tests of resistance to the vertical force of the aluminum console and the results of analytical tests obtained on the basis of computational simulations.
PL
Praca w laboratorium wiąże się z korzystaniem z metod analitycznych. Metody te powinny być dobrane do odpowiedniego celu, określonego przez oczekiwania klienta, a rolą laboratorium jest zagwarantowanie, że oczekiwania klienta zostaną spełnione. W odniesieniu do zapewnienia jakości badań konieczne jest również bieżące monitorowanie przydatności metody do danego zastosowania - mamy więc do czynienia z cyklem życia metody analitycznej.
EN
Laboratory work requires the use of analytical methods. Laboratory methods should be fit for purpose, as defined by customer expectations, while the role of a laboratory is to ensure that the client’s expectations are met. It is also necessary to monitor the suitability of a method for a given application on an ongoing basis - hence we deal with the life cycle of an analytical method.
PL
Digitalizacja tektury falistej jest zagadnieniem bardzo aktualnym i często podejmowanym przez naukowców w ostatnich dekadach. Jest to niewątpliwie związane z ogólnoświatowym trendem dotyczącym optymalizacji produktu, jak również z optymalnym zużyciem surowców, czyli pośrednio także z ochroną środowiska. W niniejszej pracy pokazano dwie ścieżki postępowania w procesie digitalizacji tektury falistej. W pierwszej wykorzystuje się podstawowe badania laboratoryjne papieru, dodatkowo należy precyzyjnie ukształtować geometrię warstw przekroju, wykorzystując odpowiednie techniki numeryczne i dobrać poprawny model materiałowy do każdej warstwy. Druga ścieżka oparta jest na badaniach samej tektury falistej – w tym przypadku najistotniejszy jest odpowiedni dobór badań laboratoryjnych, tak aby uzyskać wszystkie parametry konstytutywne niezbędne do zbudowania zdigitalizowanego modelu tektury falistej. Celem niniejszej pracy było szczegółowe przeanalizowanie obydwu technik oraz wskazanie wad i zalet związanych z ich stosowaniem.
EN
Digitization of corrugated board is a very current issue and often taken up by scientists in recent decades. This is undoubtedly related to the global trend for product optimization and thus also to the optimal use of raw materials, and indirectly also to environmental protection. This paper shows two ways of proceeding in the process of digitizing corrugated board. In the first of the possible paths, basic laboratory tests of paper are used, additionally, the geometry of the cross-section layers should be precisely while using appropriate numerical techniques and, in the last step, the correct material model for each layer should be selected. The second path is based on testing the corrugated board itself – in this case, the most important thing is, of course, the appropriate selection of laboratory tests in order to obtain all the constitutive parameters necessary to build a digitized model of corrugated board. In this paper, both paths are analyzed in detail, and the advantages and disadvantages associated with the use of both techniques are indicated.
PL
W artykule poruszono problematykę oszczędności energii zużywanej przez górnicze przenośniki taśmowe. Wykorzystując pojęcie wskaźnika energochłonności, przedstawiono kierunki ograniczenia zużycia energii przenośników taśmowych przez zastosowanie energooszczędnych podzespołów, modernizację układu napędowego lub wprowadzenie zmian organizacyjno-technicznych w procesie odstawy urobku.
EN
The article discusses the issue of energy savings in the operation of mining belt conveyors. Using the concept of energy consumption indicators, the directions for reducing the energy consumption of belt conveyors are presented by applying energy-efficient components, upgrading the drive system, or introducing organizational and technical changes in the conveying process.
EN
The article discusses the issue of energy savings in the operation of mining belt conveyors. Using the concept of energy consumption indicators, the directions for reducing the energy consumption of belt conveyors are presented by applying energy-efficient components, upgrading the drive system, or introducing organizational and technical changes in the conveying process
PL
W artykule poruszono problematykę oszczędności energii zużywanej przez górnicze przenośniki taśmowe. Wykorzystując pojęcie wskaźnika energochłonności, przedstawiono kierunki ograniczenia zużycia energii przenośników taśmowych przez zastosowanie energooszczędnych podzespołów, modernizację układu napędowego lub wprowadzenie zmian organizacyjno-technicznych w procesie odstawy urobku.
PL
W artykule przedstawiono prace badawcze dotyczące weryfikacji sztywności połączenia różnych wariantów łączników barier względem odcinka liniowego. Wynikiem było określenie sztywności modelu przez analizę funkcji siła-przemieszczenie pasa dolnego i górnego oraz analiza wpływu rodzaju połączenia na deformację łącznika. Autorskie stanowisko pomiarowe i analizy umożliwiły wybór najlepszego wariantu łącznika systemu barier tymczasowych do separacji ruchu spełniających wymagania normy EN 1317-2.
EN
The paper presents research work on the verification of the stiffness connection of different variants of barrier connectors in relation to the linear section. As a result, the stiffness of the model was determined by analyzing the force-displacement function of lower and upper chords. In addition the effect of the connectors type on the deformation of barrier system was analysis. The author's measurement method allow to choose the best variant of the temporary barrier connector for traffic separation system that meets the requirements of the EN 1317-2 standard.
EN
Characterisation of spoil (surface mine overburden) material is essential when investigating geotechnical issues associated with the spoil, e.g., for investigating the stability of pit lakes formed with spoil or spoil-structure interaction for any structures built on the spoil as part of sustainable developments. A significant proportion of spoils found across European countries are classified predominantly as silty clay with significant plasticity index and low permeability. In this paper, the difficulties associated with laboratory testing of highly plastic spoil materials obtained from different post-mining sites within Europe are discussed. The issues associated with small-scale laboratory testing of field spoil samples, development of an equivalent spoil for performing physical modelling tests, and the difficulties of centrifuge tests with spoil models are discussed in detail.
PL
Charakterystyka odpadów pogórniczych (nadkładu kopalni odkrywkowych) jest niezbędna przy badaniu zagadnień geotechnicznych związanych ze zwałowiskami, np. w celu zbadania stabilności pokopalnianych zbiorników wodnych utworzonych ze zwałowanych materiałów lub interakcji zwałowisko-konstrukcja budowlana dla wszelkich konstrukcji zbudowanych na zwałowisku w ramach zasady zrównoważonego rozwoju. Znaczna część materiału zwałowego występującego w krajach europejskich jest klasyfikowana głównie jako ił pylasty o znacznym wskaźniku plastyczności i niskiej przepuszczalności. W niniejszej pracy omówiono trudności związane z badaniami laboratoryjnymi wysoce plastycznych materiałów pogórniczych uzyskanych z różnych terenów pokopalnianych w Europie. Szczegółowo omówiono zagadnienia związane z badaniami laboratoryjnymi w małej skali próbek materiału pobranego w terenie, opracowaniem materiału równoważnego do przeprowadzenia modelowania fizycznego oraz trudności związane z badaniami w wirówce geotechnicznej modeli materiałów zwałowych.
EN
The article presents the scope and methodology of investigations carried out in selected two locations of the internal spoil heaps of Jóźwin IIA and Jóźwin IIB open pits, PAK Konin S.A. Lignite Opencast Mine. The results obtained are also discussed. The studies carried out included geological drilling with undisturbed specimen sampling and borehole core sampling, SCPTu static soundings, and laboratory tests. The work was carried out in the frame of the international project „SUMAD Sustainable Use of Mining Waste Dumps”, financed by the Research Fund of Coal and Steel and co-financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education.
PL
W artykule przedstawiono zakres oraz metodykę badań wykonanych w wybranych dwóch lokalizacjach zwałowiska wewnętrznego PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A.: odkrywek Jóźwin IIA oraz Jóźwin IIB. Omówiono również uzyskane wyniki. W ramach przeprowadzonych badań wykonano m.in wiercenia geologiczne z poborem próbek NNS oraz rdzeni wiertniczych, sondowania statyczne SCPTu oraz badania laboratoryjne. Prace wykonano w ramach projektu SUMAD „Zrównoważone wykorzystanie zwałowisk górniczych” finansowanego ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
EN
The engineering behaviour of spoil (overburden) needs to be explored either to understand the stability of reservoir slopes under various geological and climatic conditions or for the effective utilisation of reclaimed mines for sustainable infrastructure (e.g., onshore wind turbines). The spoil material is usually considered as highly heterogeneous, and samples collected from the same site can exhibit widely varying characteristics. In this study, spoil material from a mine site in the Czech Republic is characterised using in-situ field tests and laboratory tests. Cone penetration tests were performed in the field and sample cores were collected for laboratory testing. In the laboratory, the index and engineering characteristics of the spoil were evaluated. Given the measured characteristics and behaviour of the field spoil, an equivalent spoil is proposed to perform physical modelling tests using geotechnical centrifuge. This enables simulation of the field spoil behaviour in controlled centrifuge testing, from which other aspects of spoil (e.g. stability of spoil slopes, spoil-structure interaction) can be investigated.
PL
Zachowanie zwałowisk pogórniczych (nadkładu) pod względem inżynieryjnym powinno zostać zbadane w celu określenia stabilności zboczy zbiorników poeksploatacyjnych w różnych warunkach geologicznych i klimatycznych lub w celu efektywnego wykorzystania rekultywowanych kopalń do budowy zrównoważonej infrastruktury (np. lądowych turbin wiatrowych). Materiał zwałowisk pogórniczych jest zwykle uważany za wysoce niejednorodny, a próbki pobrane z tego samego miejsca mogą wykazywać bardzo różne właściwości. W niniejszej pracy, materiał odpadowy z czeskiej kopalni został scharakteryzowany przy użyciu badań terenowych i laboratoryjnych in-situ. W terenie przeprowadzono sondowania CPT, a do badań laboratoryjnych pobrano próbki rdzeniowe. W laboratorium oceniono właściwości indeksowe i inżynieryjne materiału. Biorąc pod uwagę zmierzone cechy i zachowanie się materiału pogórniczego, zaproponowano materiał równoważny do wykonania modelowania fizycznego z wykorzystaniem wirówki geotechnicznej. Umożliwia to symulację zachowania się materiału w kontrolowanych badaniach wirówkowych, na podstawie których można badać inne cechy materiałów pogórniczych (np. stabilność skarp zwałowiska, interakcje zwałowisko-konstrukcja budowlana).
PL
W artykule zaprezentowano przegląd możliwości badawczych w budownictwie drogowym z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu (DIC). Przedstawiono możliwości przeprowadzania badań laboratoryjnych na próbkach materiałów drogowych, jak i badania polowe na wykonanych nawierzchniach drogowych. Opisano możliwość badania nawierzchni asfaltowych, jak również nawierzchni z płyt granitowych/betonowych.
EN
The paper presents an overview of the possibilities using the digital image correlation (DIC) method in road engineering. The possibilities of conducting laboratory tests for road materials samples as well as field tests performed on road surfaces are presented. The possibilities of testing asphalt surfaces and the surfaces made of granite or concrete slabs are also described.
EN
Trapezoidal-shaped hydrographs are typical of anthropized rivers, as this form is generally associated with the release of water from hydropower dams. To investigate how such unnatural waves can affect bedload rate, preliminary fume experiments were performed in Krakow, Poland, looking at bedload transport rate, bed shear stress and bed morphology. In addition, close-range bed surface photogrammetry was used to investigate bed changes due to the passage of the food wave. Three scenarios, having the same water volume but different wave magnitudes, were tested. The lowest wave showed almost no sediment transport and no visible changes in bed morphology, while higher waves changed the bed morphology, creating erosion and accumulation zones. The highest wave was characterized by an 8-shaped hysteresis of the bedload rate with a peak during the wave maximum. The lag time between the maximum bedload rate and the wave plateau was longer than expected due to zero-slope conditions.
PL
W celu oceny zjawisk fizycznych występujących w procesach sekwestracji ditlenku węgla w sczerpanych złożach gazu ziemnego przeprowadzono badania laboratoryjne wypierania płynów w układzie metan-ditlenek węgla. Eksperymenty laboratoryjne wykonano na zbudowanym do tego celu stanowisku do badań przepływów w ośrodkach porowatych. Pomiary przeprowadzono dla próbek rdzeni skalnych uzyskanych z odwiertów z rejonu Monokliny Przedsudeckiej. Badania prowadzono w warunkach ciśnienia i temperatury, w których ditlenek węgla jest w stanie ciekłym, gazowym lub nadkrytycznym dla różnych przepływów. Pokazano modelowanie matematyczne procesu wymiany masy w ośrodku porowatym z wykorzystaniem przybliżonych rozwiązań równania dyspersji hydrodynamicznej. Poprzez dopasowanie modelu analitycznego do danych pomiarowych określono stopień mieszania się gazów w skale i efektywność procesu wypierania w różnych warunkach przepływowych.
EN
Measurements of MeH displacement with CO₂ in permeable rocks were performed for 2 rock cores with different permeability sampled from wells located in south-west part of Poland. Pressure and temp. conditions during the measurements represented gaseous, liq. and supercrit. conditions of CO₂. The results were compared with approx. anal. models, which allowed for inference on the character of the displacement process and its efficiency under various conditions. Displacement of MeH with CO₂ was most effective for CO₂ in a supercritical or liq. state. The MeH depletion index varied in the range of 60-72% and 58-74% under supercritical and liq. CO₂ injection conditions, resp.
EN
The key metrological issue of substance and energy balance in research engines is the precise determination of the elemental composition of the applied fuel and its net calorific value. This makes it possible to calculate the amount of heat brought with the fuel into the combustion chamber, as well as the amount and gas composition of the exhaust. However, to fully assess the energy quality of the fuel used, its ignition properties should also be estimated. They determine the combustion kinetics and, consequently, the course of gas pressure alterations and heat release in the cylinder, which have a direct impact on the indicated power and thermal efficiency of the engine. This article presents the methodology for carrying out this type of laboratory tests and their representative results concerning six different low-sulfur marine fuels used to feed marine engines at present. The considerations focus mainly on measurement technology, as well as the measuring apparatus applied today. Additionally some existing metrological difficulties that might be met were shortly described. The laboratory tests in question stand for the first stage of the program of testing a new kind of low-sulfur marine fuels in real operating conditions of a diesel engine, which was carried out at the Department of Ship Power Plants of the Gdańsk University of Technology.
EN
The paper presents laboratory tests results of wear in the abrasive mass of cultivator coulters subjected to coated electrode pad welding. In the first stage of the test, one type of electrode was used and a padding weld was applied to the coulter surface in three different shape variants (perpendicular, parallel to the abrasive mass stream and V-shaped). The lowest abrasive wear was obtained for samples with a padding weld deposited perpendicularly to the abrasive mass stream. Therefore, in the second stage of the research, this padding weld shape was selected and made using three different electrodes. Tests of abrasive wear both in the first and the second stage of the experiment were carried out at a distance of 100 km by the "rotating bowl unit" method. Both the direction of the application of the padding weld (shape) and the chemical composition of the electrode used in the pad welding process significantly increased the resistance to abrasive wear compared to coulters whose surface has not been welded.
PL
W pracy zaprezentowano laboratoryjne wyniki badań zużycia w masie ściernej redlic kultywatora poddanych napawaniu elektrodą otuloną. W pierwszym etapie badań, używając jednego rodzaju elektrody, na powierzchnię redlic nałożono napoinę w trzech różnych wariantach kształtu (prostopadle lub równolegle do naporu strumienia masy ściernej oraz w kształcie litery „V”). Najmniejsze zużycie ścierne uzyskano dla próbek z napoiną nałożoną w kierunku prostopadłym do naporu strumienia masy ściernej. Dlatego w drugim etapie badań wybrano ten kształt napoiny i wykonano ją za pomocą trzech różnych elektrod. Badania zużycia ściernego zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie prowadzono na dystansie 100 km metodą „wirującej misy”. Kierunek (kształt) nałożenia napoiny i skład chemiczny elektrody wykorzystywanej w procesie napawania istotnie zwiększyły odporność na zużycie ścierne w stosunku do redlic, których powierzchnia nie została obrobiona nawet o 400%.
PL
Oceniano wpływ adiuwantów doglebowych, w tym nowej formulacji bazującej na mieszaninie oleju mineralnego i roślinnego wraz z kompleksem emulgująco-zwilżającym na przemieszczanie herbicydu zawierającego metazachlor w profilu glebowym, szybkość jego pobierania i skuteczność zwalczania chwastów. Testy prowadzono w warunkach laboratoryjnych i polowych na plantacji rzepaku ozimego. Testy laboratoryjne dowiodły, że zastosowanie adiuwantów doglebowych ogranicza przemieszczanie herbicydu w glebie i zwiększa jego pobieranie przez chwasty. Najlepsze wyniki uzyskano dla mieszaniny metazachloru z nową formulacją adiuwanta. Badania polowe potwierdziły przydatność wybranych testów laboratoryjnych. Łączna aplikacja herbicydu z adiuwantem doglebowym przyczyniła się do wzrostu skuteczności chwastobójczej, co również spowodowało wzrost plonu nasion rzepaku.
EN
Three adjuvants were prepd. and used to enhance the herbicide activity of 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamide (metazachlor) under lab. and field conditions in winter oilseed rape culture. The addn. of the adjuvants resulted in an increase of herbicide uptake by germination plants and herbicide leaching redn. into soil profile as well as an increase in seed yield.
EN
This article presents an innovative design of low voltage switchgear and measurements of the long-term current-carrying capacity of the main lines. The functional requirements for the switchgear have been defined for the purposes of powering the equipment and production lines of the domestic pulp and paper production plants. Due to the significant leakage inductance of the installed transformer, the originally planned long-term current-carrying capacity tests failed, therefore a simulation analysis of the influence of the installed transformer on the measurement was carried out.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia innowacyjną konstrukcję rozdzielnicy niskiego napięcia oraz pomiary długotrwałej obciążalności prądowej torów głównych. Wymagania funkcjonalne dla rozdzielnicy zostały zdefiniowane na potrzeby zasilania urządzeń i linii produkcyjnych krajowych zakładów wytwórczych branży celulozowo-papierniczej. Z uwagi na znaczną indukcyjność rozproszenia zainstalowanego transformatora nie udały się pierwotnie zaplanowane próby obciążalności długotrwałej prądowej, dlatego przeprowadzono analizę symulacyjną wpływu zainstalowanego transformatora na pomiar.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.