Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  experimental test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przywołano dwa znane nieliniowe modele zniszczenia belek drewnianych przy zginaniu. Jeden z nich to model Suensona, w którym naprężenia ściskające w przekroju aproksymuje się za pomocą paraboli, a naprężenia rozciągające mają rozkład liniowy. Drugi to model Thunella, w którym rozkład naprężeń w całym przekroju belki aproksymuje się za pomocą linii łamanej złożonej z odcinków prostych. Na tle tych modeli przedstawiono model, w którym naprężenia w strefie ściskanej aproksymuje się za pomocą wielomianu 4 stopnia. W ramach tych modeli sformułowano związki między wytrzymałościami doraźnymi drewna bez wad na ściskanie, rozciąganie i zginanie oraz oszacowano moment zginający w belce w chwili zniszczenia. Na przykładach wykazano, że model Thunella oraz zaproponowany model nieliniowy 4 stopnia dobrze pasują do danych doświadczalnych i mogą być stosowane w obliczeniach praktycznych.
EN
The article refers to two known nonlinear models of failure of wooden beams in bending. One of them is the Suenson model, in which the compressive stresses in the cross-section are approximated by a parabola, and the tensile stresses have a linear distribution. The second is the Thunell model, in which the stress distribution in the entire cross-section of the beam is approximated by a line composed of straight segments. Against the background of these models, a model has been presented in which the stresses in the compressed zone are approximated by a polynomial function of degree 4. Within these models, it is possible to formulate the relationship between the compression, tensile and bending ultimate strengths of clear wood. It is also possible to estimate the bending moment in the beam at the moment of failure. The examples show that the Thunell model and the proposed nonlinear model of degree 4 fit well with the experimental data and can be used in practical calculations.
PL
W artykule poruszono problem zagospodarowania zalegających na terenie Pomorza piasków, powstających jako odpad poprodukcyjny w procesie hydroklasyfikacji. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest zastosowanie kruszywa odpadowego do wytwarzania konstrukcyjnych kompozytów ze zbrojeniem rozproszonym. Autorzy zaprezentowali wyniki badań wybranych właściwości kompozytów drobnokruszywowych o różnej zawartości włókien stalowych. Przeprowadzone badania pozwoliły dobrać taką ilość włókien, przy której fibrokompozyt wykazuje najlepsze właściwości i spełnia wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym. Stwarza to możliwość wykorzystania zalegających hałd piasku odpadowego, rozwiązując tym samym częściowo problem kosztownej rekultywacji terenów wyrobisk kopalnianych.
EN
In the paper a problem of waste sand deposits located in Polish Pomerania region was raised. These deposits an excavation by-product were obtained during the process called aggregate hydroclassification. One of the examples how to resolve this problem is application of waste sand for the production of steel fibre reinforced composites. The authors introduced their tests results based on selected properties of fine aggregate composites containing different fibre volume fractions. The research tests conducted on these type of composites have allowed to choose such a fibre volume fraction, at which fibre composite exhibits the best properties and meets the requirements of construction materials. The results of the research tests could create a good opportunity for the use of the waste sand and could partially solve the problem of expensive reclamation of former mine areas.
PL
W artykule przedstawiono badania nośności na ścinanie płyt z betonu zwykłego oraz lekkiego zbrojonego prętami kompozytowymi GFRP (ang. Glass Fibre Reinforced Polymer), w schemacie czteropunktowego zginania. Wykonano i poddano obciążeniu statycznemu łącznie 7 płyt betonowych o długości 2,8 m, szerokości 1,0 m i grubości 18 cm. Analizowano wpływ takich czynników, jak rodzaj betonu (zwykły, lekki), stopień zbrojenia i jego konfiguracja, obecność zbrojenia górnego a zachowanie się badanych płyt pod obciążeniem oraz ich nośność na ścinanie. Weryfikowano wybrane normowe modele obliczeniowe do określania nośności na ścinanie elementów zbrojonych prętami kompozytowymi. Stwierdzono brak wystarczająco wiarygodnej procedury obliczeniowej do wyznaczania nośności na ścinanie płyt z betonu lekkiego zbrojonego prętami GFRP.
EN
This paper evaluates the shear behaviour of simply supported normal-weight and lightweight concrete slabs reinforced with glass fibre reinforced polymer (GFRP) rebars and subjected to four-point static loading. A total of seven concrete slabs of 2.8 m long, 1.0 m wide and 0.18 m deep, were constructed and tested. Different parameters like type of concrete (normal – and lightweight), reinforcement ratio, reinforcement configuration and the existence of top reinforcement are considered in order to assess their influence on static behaviour and shear strength of concrete slabs. Furthermore several codes and theoretical models applied for predicting shear strength of concrete members reinforced with GFRP rebars have been compared with test results, and the discrepancies and compatibilities have been established and discussed. The lack of code models to predict accurately shear strength of LW concrete slabs reinforced with GFRP has been revealed.
PL
W artykule zaprezentowano ocenę nowego podejścia do przewidywania zmian ciśnienia podczas wyładowania gazu gaśniczego do pomieszczenia chronionego stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi za pomocą symulacji numerycznych CFD (ang. Computational Fluid Dynamics). Program badawczy składał się z dwóch etapów: pierwszy poświęcony był eksperymentalnym pomiarom zmiany ciśnienia podczas uwolnienia gazu gaśniczego do komory badawczej w skali rzeczywistej (70 m3) z zastosowaniem otworu odciążającego. Drugim etapem było wykonanie symulacji CFD pozwalających wyznaczyć zmiany ciśnienia podczas wyładowania gazu do reprezentowanej numerycznie komory testowej. Oszacowanie poprawności i użyteczności modelu CFD polegało na porównaniu wyników CFD ze standardowymi obliczeniami i pomiarami eksperymentalnymi.
EN
The aim of the article is to investigate and evaluate a new approach for prediction of changes of pressure during gas discharge inside the room protected by fixed gaseous extinguishing system by means of CFD simulations (ang. Computational Fluid Dynamics).The research program consisted of two stages. The first stage was dedicated to the experimental measurements of pressure changes during extinguishing gas discharge into the test chamber in a real scale (70 m3) with use of relief opening. The next step was about performing CFD simulations allowing to determine pressure changes during gas discharge into the numerically represented test chamber. Estimation of the correctness and usefulness of the CFD model was based on a comparison of the CFD results with standard calculations and experimental measurements.
6
Content available Ocena komfortu pieszego na kładkach. Case study
PL
Trend w projektowaniu nowych kładek dla pieszych wymaga, aby były one coraz bardziej „wyszukane” i lekkie. Bardzo często jednak z tego powodu obiekty te mają pierwszą częstotliwość giętną pomostu zbliżoną do wymuszenia chodem pieszego. W niniejszej pracy przedstawiono trzy konstrukcje kładek dla pieszych. Każda z nich znalazła się w innej grupie narażenia na wystąpienie drgań rezonansowych, z uwagi na pierwszą częstotliwość drgań giętnych pomostu. Przeprowadzone badania pokazały, że kładka nad drogą S8, która znajdowała się w wysokiej grupie ryzyka, bez względu na sposób wymuszenia spełnia najwyższy poziom komfortu. W przypadku kładki w Bydgoszczy, która znalazła się w średniej grupie ryzyka, poziomy przyspieszeń były znacznie większe. Przy wymuszeniach synchronicznych zapewniały często tylko minimalny komfort jej użytkownikom. W przypadku kładki w Gdyni, mimo stosunkowo wysokiej wartości częstotliwości drgań własnych i niskiego ryzyka wystąpienia rezonansu, nawet dla bardzo małych grup pieszych, przyspieszenia były na bardzo wysokim poziomie. Kładka w normalnych warunkach eksploatacji zapewnia użytkownikom minimalny komfort. Przy wymuszeniach synchronicznych poziom komfortu jest już jednak nieakceptowalny. Przeprowadzone analizy i badania pokazują, że jednym z kluczowych elementów etapu projektowania jest analiza dynamiczna.
EN
The trend in designing new footbridges requires them to be more slender and light. This is due to the fact that the vibration frequencies of the modern footbridges are often close to the frequencies which are induced by pedestrians. This work presents experimental tests and numerical analysis of three footbridges. Each of them was in a different group of risk of the occurrence of resonance, due to the first bending frequency of the deck. The conducted experimental research showed that the footbridge over the S8 expressway, which was in the risk group, regardless of the way of excitation, fulfilled the highest level of comfort. In the case of the footbridge in Bydgoszcz, which was in the medium risk group, the acceleration levels were much higher. For synchronous excitations, the only minimal comfort level was provided to its users. For the footbridge in Gdynia, despite the relatively high value of frequencies and low resonance risk, even for very small pedestrian groups accelerations were at a very high level. The footbridge exhibited a minimum level of comfort during normal exploitation. However, the level of comfort is unacceptable for synchronous excitations. The conducted numerical analyzes and experimental test show that one of the key elements at the design stage is dynamic analysis.
PL
Badania konstrukcji zespolonych typu blacha stalowa-beton, nie mają długiej tradycji. Są one z jednej strony modyfikacją klasycznych konstrukcji zespolonych typu stal-beton, a z drugiej kontynuatorem konstrukcji Möllera, stosowanych już pod koniec XIX wieku. Pewne podobieństwo występuje, między analizowanymi konstrukcjami a elementami żelbetowymi wzmacnianymi zespolonymi z nimi blachami stalowymi lub taśmami kompozytowymi. Rozwiązania te stosuje się przy wzmacnianiu belek żelbetowych. Krótki okres stosowania belek zespolonych typu blacha stalowa-beton sprawia, że wiele problemów - nawet natury podstawowej - jest jeszcze do rozwiązania. Dotyczy to także nośności przy obciążeniach doraźnych, a także ugięć i zarysowania oraz wpływu skurczu i pełzania betonu. W obliczeniach praktycznych nie uwzględnia się parametru czasu (obciążenia długotrwałe), a także odkształceń skurczowych betonu i jego pełzania. Celem pracy jest podanie rozwiązania teoretycznego, dotyczącego nośności na zginanie elementów zespolonych typu blacha stalowa-beton oraz przeprowadzenie analizy wpływu wybranych parametrów na tę nośność. Zakres pracy obejmuje podanie stosownych wzorów z uwzględnieniem specyfiki analizowanych belek. W analizie podanych rozwiązań wzięto pod uwagę geometrię przekroju poprzecznego belek oraz cechy mechaniczne materiałów składowych.
EN
The aim of the paper was to assess the bending strength of steel plate - concrete composite members, based on an experimental study performed by the authors together with theoretical and numerical analyses. The values of the mechanical parameters of the materials the beams were made from were adopted on the basis of the tests results. The proposed solutions have been verified by experiment. For this purpose the results of tests performed by the authors and other researchers have been used. The former ones are original, and the way of their presentation makes them applicable by other researchers. Following the results it can be stated that with respect to bending strengths from the experimental study the results obtained from the theoretical analysis are underestimated 6,6 % on average. The results based on the numerical analysis, on the other hand, are overestimated by - 7,5 % on average. The results of the theoretical and numerical analyses indicate that the interface slip between the steel plate and concrete part affect the bending strength of steel plate-concrete composite beams only slightly (about 2% on average).
EN
The aim of the work was the experimental and theoretical evaluation of the influence of the most important parameters determining the holding torque of a thin-walled bearing shell inside a housing bore of a connecting rod. The main investigated parameters were defined by authors experience in this field. In the first stage of research, a special test stand was designed in order to allow measuring the real values of the friction torque for different variants of bearing shell geometries and assembly conditions, additionally analysing the influence of the locking lip. Subsequently, theoretical computer-assisted FEM simulations were performed.
PL
Celem pracy było doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie wpływu najważniejszych parametrów wpływających na wartość momentu utwierdzenia cienkościennej panewki w gnieździe korbowodowym. W pierwszym etapie pracy zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze, na którym pomierzono rzeczywiste wartości momentów utwierdzenia dla różnych wariantów wykonania i montażu panewek w gnieździe, analizując również wpływ zaczepu. Następnie przeprowadzono badania teoretyczne z wykorzystaniem symulacji komputerowej MES.
9
Content available Badania ceglanych sklepień koszowych
PL
Przeprowadzono analizę efektywności zastosowania siatek FRCM we wzmacnianiu ceglanych sklepień koszowych. Wykonano badania doświadczalne oraz numeryczne. Opracowano monogramy ułatwiające analizę efektu wzmocnienia siatkami FRP.
EN
Reinforcing of masonry bucket vaults with FRCM was analysed. Experimental and numerical tests were made. Monograms of effect of using FRCM mats were provided.
PL
W artykule omówiono sposoby wzmacniania konstrukcyjnych elementów drewnianych za pomocą materiałów kompozytowych. Wskazano główne przyczyny wykonywania wzmocnień i podano podstawowe informacje o wzmocnieniach kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer). Przedstawiono też przykłady badań i realizacji wzmocnień z wykorzystaniem materiałów kompozytowych oraz wybrane metody szacowania nośności wzmacnianych elementów. Omówiono wyniki badań własnych dotyczące stosowania taśm CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) do wzmacniania zginanych belek z drewna litego w obiektach zabytkowych.
EN
The article describes methods of strengthening structural timber elements using composite materials. The main reasons for strengthening are presented. The basic information about FRP (Fiber Reinforced Polymer) is provided. The article presents examples of tests and reinforcements with composite materials. Chosen methods of assessing the strength of reinforced elements are described. The authors present the results of their tests concerning the usage of CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) tapes for reinforcing bent solid timber beams in historical buildings.
11
Content available remote Zakotwienie przyczepnościowe w elementach wzmacnianych techniką EBR
PL
W artykule przedstawiono założenia obliczeniowe zawarte w normach oraz przepisach SIA 166, fib Bulletin 14, TR55, CNR-DT 200/2004 i stosowane przy analizie nośności zakotwień przyczepnościowych w elementach żelbetowych wzmacnianych techniką EBR. Wyznaczone na ich podstawie wartości sił i odkształceń kompozytu w strefie zakotwienia porównano z wynikami badań elementów wykonanych ze słabego betonu (fc, cube ≈ 20 MPa) i wzmocnionych taśmą CFRP. Przeprowadzona analiza założeń obliczeniowych pokazała, że przedstawiane w wytycznych projektowych założenia obliczeniowe nie są w pełni poprawne dla rzeczywistych konstrukcji wykonanych z betonów niskiej wytrzymałości. Opracowane na podstawie wydzielonych fragmentów belek modele badawcze zakotwień i wynikające z nich typy zniszczenia elementów wzmocnionych przy użyciu materiałów kompozytowych nie odzwierciedlają pracy elementu w strefie zakotwienia.
EN
The paper presents calculation assumptions contained in the standards and regulations of SIA 166, fib Bulletin 14, TR55, CNR-DT 200/2004 and used in the analysis of the load capacity of bond anchorages in reinforced concrete elements strengthened by the EBR technique. The forces and strains values of the composite in the anchorage zone determined on their basis were compared with the results of tests of elements made of weak concrete (fc,cube ≈ 20MPa) and reinforced with single CFRP tape. The analysis of equations used to determine anchorage strength and active bond length showed that the calculation assumptions presented in the guidelines are not fully correct for real constructions made of low-strength concrete. The test models of bond anchorages developed on the basis of separated sections of beams and the subsequent types of damage of strengthened elements with composite materials do not reflect the actions of the anchorage zone.
EN
Experimental tests of steel unstiffened double side bolted end-plate joints have been presented. The main aim of the conducted tests was to check the behavior of joints in an accidental situation and possibility of creating secondary mechanism, i.e. catenary action in the scenario of column loss. Two types of end plate joints were tested: flush end-plate (FP) and extended end-plate (EP) with different thickness and different number of bolt rows in each. The tests were carried out on an isolated cross beam-column-beam type system until joint failure. During tests the available moment resistance and rotation capacity of bending joints and also values of tension forces in the beam were determined. The joints with extended end-plate have demonstrated higher bending and rotational capacity than flush end-plate. Significant deformation of column flanges, web and end plate were observed. The fracture of bolts was the failure mode of joints. Obtained results of axial force values in beam exceeded standard requirement what confirmed that the joints with unstiffened web column, flush or extended end-plate possess the ability of development the catenary action.
PL
W artykule przedstawiono badania doświadczalne śrubowych doczołowych nieużebrowanych węzłów obustronnych. Głównym celem badań było sprawdzenie możliwości utworzenia mechanizmu wtórnego, tzw. akcji cięgnowej w scenariuszu utraty słupa. Badaniu poddano dwa typy wezłów doczołowych: z blachą wpuszczoną (FP) i z blachą wystającą (EP) o różnej grubości oraz różnej liczbie rzędów śrub. Badania wykonano na wyizolowanym układzie krzyżowym belka-słup-belka do momentu zniszczenia połączenia. Wynikiem badań było określenie nośności połączeń przy zginaniu, ustalenie zdolności do obrotu tego typu połączeń oraz ustalenie wartości sił rozciągających w belkach. Połączenia z blachą wystającą wykazały większą nośność na zginanie oraz zdolność do obrotu niż węzły z blachą wpuszczoną. Miejscami znacznych odkształceń węzła były pasy i środnik słupa oraz blacha czołowa. Modelem zniszczenia węzłów było zerwanie śrub. Uzyskane w badaniach wartości siły osiowej w belkach przekroczyły wartości normowe, co potwierdza, że połączenia z nieużebrowanym środnikiem słupa, z blachą wpuszczoną lub blachą wystającą posiadają zdolność rozwoju akcji cięgnowej.
PL
Przedstawiono mechanizmy zniszczenia belek na ścinanie. Celem badań było określenie wpływu zbrojenia podłużnego na nośność na ścinanie oraz odkształcalność belek. Program obejmował siedem belek o przekroju teowym. Zastosowano trzy stopnie zbrojenia belek: 1,0; 1,4 oraz 1,8%. Do analizy rozwoju zarysowania zastosowano system cyfrowej korelacji obrazów.
EN
Mechanisms of shear failure are presented in the paper. The aim of the research was to investigate the influence of longitudinal reinforcement on the shear capacity and beams deformability. The test program consisted of seven T-section beams. Three reinforcement ratios were applied: 1.0; 1.4 and 1.8%. The digital image correlation system was used to analyse crack development.
EN
Two fundamental challenges in investigation of nonlinear behavior of cantilever beam are the reliability of developed theory in facing with the reality and selecting the proper assumptions for solving the theory-provided equation. In this study, one of the most applicable theory and assumption for analyzing the nonlinear behavior of the cantilever beam is examined analytically and experimentally. The theory is concerned with the slender inextensible cantilever beam with large deformation nonlinearity, and the assumption is using the first-mode discretization in dealing with the partial differential equation provided by the theory. In the analytical study, firstly the equation of motion is derived based on the theory of large deformable inextensible beam. Then, the partial differential equation of motion is discretized using the Galerkin method via the assumption of the first mode. An exact solution to the obtained nonlinear ordinary differential equation is developed, because the available semi analytical and approximated methods, due to their limitations, are not always sufficiently reliable. Finally, an experiment set-up is developed to measure the nonlinear frequency of oscillations of an aluminum beam within a domain of initial displacement. The results show that the proposed analytical method has excellent convergence with experimental data.
PL
Tradycyjny sposób podparcia ciała człowieka, w układzie klasycznego fotela, nie zmienił się od lat. Ma on wiele ograniczeń wynikających z geometrii podparcia i przeniesienia obciążeń wynikających z ciężaru. W pracy przedstawiono koncepcję siedziska, w którym zmodyfikowano układ podparcia ciała, w odniesieniu do rozwiązań standardowych. Proponowany układ charakteryzuje się zwiększeniem obszarów kontaktu wraz z obniżeniem położenia środka ciężkości. Zmiana geometrii podparcia powoduje obniżenie wartości nacisków, które mogą być identyfikowane w eksperymentalnym stanowisku z wykorzystaniem czujników. W pracy omówiono budowę stanowiska, sposób funkcjonowania oraz sterowanie. Zostały przedstawione przykładowe rozkłady nacisków w wybranych ustawieniach systemu podparcia. Omówione zagadnienia mają istotne znaczenie przy projektowaniu urządzeń dla osób niepełnosprawnych ruchowo, u których występują zaburzenia czucia. Odpowiedni dobór nacisków na poszczególne części ciała wpływa nie tylko na komfort, ale jest równocześnie istotnym elementem profilaktyki przeciwodleżynowej.
EN
The traditional way of supporting the human body, about the layout of the classic chair has not changed for years. It has a number of limitations from its sup-port geometry and load transfer resulting from the weight. The paper presents the concept of the seat, where the classic support has been changed with respect to standard solutions. The proposed system is characterized by an increasing contact area with reduction of the center of gravity. Changing the geometry of the support reduces pressure values, which can be identified in the experimental stand using sensors. The paper discusses the construction of the stand, mode of operation and control. Sample distributions of pressure were shown in the selected system settings support. Discussed issues are important in the design of equipment for people with physical disabilities who experience sensory disturbances. Proper selection of pressures on different parts of the body affects not only the comfort, but is also an important factor in anti-bedsore prevention element.
16
Content available remote Problemy analizy statycznej drewnianych konstrukcji szkieletowych
PL
Artykuł przedstawia problemy związane z analizą pracy statycznej szkieletowych konstrukcji drewnianych. Zaprezentowano wpływ podatności materiałowej oraz konstrukcyjnej drewna na sposób pracy wybranych elementów konstrukcji, co przekłada się na pracę całego obiektu. Przedstawiono przegląd badań doświadczalnych wykonanych przez autorów. Przeprowadzono testy na elementach konstrukcji szkieletowych w skali naturalnej oraz badania laboratoryjne podatności węzłów i połączeń w tego typu konstrukcjach.
EN
The paper presents problems related to the analysis of static work of light wood-frame structures. The impact of material and structural flexibility on the behaviour of individual structural elements is discussed because of affect on entire building work behaviour. An overview of the experimental studies conducted by the authors is presented. Full-scale testing of wall and floor elements has been carried out, as well as microscale experiments of joint flexibility.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i analiz numerycznych belek cienkościennych typu sigma wzmocnionych taśmą CFRP. Badaniom laboratoryjnym poddano sześć belek typu sigma [3] o wysokości 140 mm, grubości ścianki 2,5 mm i długości 3 m obciążonych w sposób równomiernie rozłożony. Cztery belki wzmocniono taśmami z włókien węglowych Sika CarboDur S. Modele numeryczne badanych belek opracowano w programie Abaqus z zastosowaniem modelu powłokowego MES, który poddano walidacji i weryfikacji na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość zwiększenia nośności belek przez odpowiednie umiejscowienie wzmocnienia taśmą CFRP.
EN
In the paper the results of laboratory tests and numerical analyzes of thin-walled CFRP-reinforced beams are presented. Full scale laboratory tests included six sigma [3] beams 140 mm high and 2.5 mm wall thickness, 3 meters long. The laboratory specimens were assumed as simply supported, single-span beams subjected to a uniformly distributed load. Four of tested beams were reinforced with carbon fiber tapes. Numerical models of the considered beams were developed in the program Abaqus and subjected to validation and verification based on laboratory results. Special attention was paid to the evaluation of the possibility of increase the load capacity of the beams by appropriate position of CFRP tape.
EN
The issues related to the use of test dummies for experimental research in the field of automotive engineering have been addressed. The article discusses the historical introduction and development of the dummies in the biomechanical tests, which have contributed to the replacement of, previously conducted tests on corpses or volunteers. The evolution of dummies development Evolution of the dummies construction development to the present times has been presented. Question was raised: what is the “similarity” between the dummy living human being. Contemporary dummies reflect very well features of the human body are made of good quality materials and can be equipped with numerous sensors performing various measurements. Comparative empirical tests carried out with an adult dummy and a living adult of similar parameters such as: size (weight and height) body proportions have been presented. The impact of vibrations on the human occupant riding a motor vehicle was examined, with road tests being carried out of realized driving on various road surfaces within that work and with the data recorded being analysed in the time domain and frequency domain. In the time domain, time histories of the accelerations recorded were analysed and the root-mean-square (RMS) acceleration values were calculated. In the frequency domain, the power spectral density (PSD) values and the absolute transmittance (amplification) values were determined for the acceleration signals recorded. The analysis of the measurement results for the ability to absorb vibration by living human being and the dummy has been done. The differences and similarities between the living human subject and the test dummy have been presented from the point of view of utilizing such subjects for experimental tests.
PL
Omówiono wyniki badań nośności nadproży ostrołukowych. Zwrócono uwagę na istotny wpływ warstw muru wkoło nadproża w analizie nośności oraz procesów zniszczenia.
EN
Article presents new results from experimental tests of gothic arched lintels. Impact of brick layers near gothic arched lintels on strength and destruction process of gothic arched lintels is presented.
20
Content available remote Ograniczenie zarysowania strefy podokiennej muru z silikatów
PL
W artykule opisano wyniki badań dotyczących ograniczenia zarysowań i sposób zniszczenia murów z bloczków wapienno-piaskowych. Na ich podstawie stwierdzono, że zarysowanie strefy podokiennej w niezbrojonych murach z elementów silikatowych wystąpiło w przypadku ok. 40% naprężenia niszczącego. Zastosowanie zbrojenia (niezależnie od typu) powodowało zwiększenie naprężeń rysujących model. Najlepsze było zbrojenie siatkami z tworzywa sztucznego oraz typu kratowniczka. Maksymalne zwiększenie naprężeń rysujących w murach zbrojonych, w porównaniu z modelami niezbrojonymi, wyniosło prawie 70%.
EN
The article describes the results of tests on the appearance of cracks and on the way of damaging spandrel panel walls made of sand-lime blocks. Based on the conducted tests, it was stated that the cracking of the zone under the window in the non-reinforced walls made of silicate elements appeared on the level of ca. 40% of the destruction stress. The application of all types of the reinforcement caused the increase of the stress that led towall cracking.The best reinforcement was made of glass fibers and reinforcement of truss type. The maximum increase of cracking stress in the reinforced walls was almost 70% in comparison to non-reinforced models.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.