Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flash furnace
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The suspension of the copper droplets in the post-processing slag taken directly from the KGHM-Polska Miedź S.A. Factory (from the direct-to-blister technology as performed in the flash furnace) was subjected to the special treatment with the use of the one of the typical industrial reagent and with the complex reagent newly patented by the authors. This treatment was performed in the BOLMET S.A. Company in the semi-industrial conditions. The result of the CaCO3, and Na2CO3 chemicals influence on the coagulation and subsequent sedimentation of copper droplets on the crucible bottom were subjected to comparison with the sedimentation forced by the mentioned complex reagent. The industrial chemicals promoted the agglomeration of copper droplets but the coagulation was arrested / blocked by the formation of the lead envelope. Therefore, buoyancy force forced the motion of the partially coagulated copper droplets towards the liquid slag surface rather than sedimentation on the crucible bottom. On the other hand, the complex reagent was able to influence the mechanical equilibrium between copper droplets and some particles of the liquid slag as well as improve the slag viscosity. Finally, the copper droplets coagulated successfully and generally, were subjected to a settlement on the crucible bottom as desired / requested.
PL
W artykule omówiono zjawisko tworzenia piany na powierzchni żużla w piecu zawiesinowym, szczególnie w sytuacji rozruchu pieca po remoncie. Wykorzystując obliczenia modelowe wykazano, że dla uniknięcia ryzyka intensywnego pienienia żużel zalewany do pieca zawiesinowego przed startem powinien zawierać nie mniej niż 4 % Cu2O.
EN
The paper deals with the phenomenon of foam formation on the slag surface in a flash furnace, taking place particularly at its start-up after overhaul. The model-based calculations were made showing that in order to avoid intensive foaming the slag poured into the flash furnace because its start should not contain less than 4 % Cu2O.
PL
W artykule wykorzystano model utleniania ziaren koncentratu chalkozynowo-bornitowego z zanikającym rdzeniem. Opracowano algorytm obliczeń ujmujący utlenianie całej populacji ziaren koncentratu w czasie przemieszczania się w przestrzeni reakcyjnej pieca zawiesinowego. Opierając się na algorytmie, wykonano program komputerowy realizujący stosowne obliczenia. Wykonano wariantowe obliczenia postępu reakcji i uzyskiwanych produktów szybu reakcyjnego dla różnych składów ziarnowych koncentratu miedziowego. Wykazano możliwość kompensowania zmian w składzie ziarnowym poprzez odpowiednie sterowanie ilością tlenu podawanego do procesu.
EN
A model describing oxidation of the grains of chalcocite-bornite concentrate with diminishing core has been applied in this study. The calculation algorithm has been developed, which reflects oxidation of the whole population of the concentrate grains during their displacement in the reaction space of the flash furnace. Based on this algorithm, a computer program performing suitable calculation has been written. Alternative calculations of the reaction progress and the products obtained from the reaction shaft have been made for different grain size compositions of the copper concentrate. The possibility of compensating the changes in grain size composition by means of the controlled supply of oxygen to the process has been demonstrated.
PL
Wykonano obliczenia modelowe rozkładu prędkości gazów w szybie reakcyjnym i wannie odstojowej pieca zawiesinowego, wyznaczono dystrybucję przereagowanych ziaren koncentratu pomiędzy kąpiel, ściany pieca i unoszonych z gazami. Stwierdzono, że zmniejszenie odległości pomiędzy poziomem lustra kąpieli i sklepieniem wanny odstojowej powoduje ograniczenie ilości pyłów wynoszonych z pieca zawiesinowego oraz w przypadku drobniejszych frakcji koncentratu skraca średni czas pobytu ziarna w przestrzeni reakcyjnej.
EN
The model-based simulations of a gas velocity distribution in a reaction shaft and in a settler of the flash furnace have been carried out. The distribution of converted grains of a concentrate between the bath, furnace walls and those carried out by the gases has been determined. It was found that the reduction in a distance between a bath surface and the roof of a settler results in a reduction of an amount of dusts expelled from the flash furnace, and in the case of finer concentrate fractions, an average stay time of a grain in the reaction space becomes shorter.
PL
Artykuł jest historycznym przeglądem 28-letniego okresu istnienia pieca zawiesinowego Huty Miedzi GŁOGÓW. Przedstawiono w nim genezę jego powstania oraz szereg zmian technicznych i technologicznych, jakie w opisywanym okresie wpr-wadzono w odpowiedzi na wyzwania produkcyjne i kosztowe. Artykułem tym autorzy uzasadniają tezę, że ciągłe doskonalenie „polskiego” pieca zawiesinowego stawia go na czele najnowocześniejszych agregatów hutniczych w świecie.
EN
The paper is a historical cross-section through a 28-year period of operation of the direct-to-blister Flash Smelting Furnace in the KGHM Głogów Copper Plant. It presents the origin of the furnace as well as the path of numerous changes and modifications both in technology and process introduced in the furnace in response to the production and cost-reduction challenges. The authors provide justification of the statement that continuous improvement of the “Polish” Flash Smelting Furnace has ranked it among the most modern smelting units in the world.
PL
Przedstawiono wyniki prób prowadzonych w instalacjach pilotowych i przemysłowych dwuetapowego odmiedziowania żużla zawiesinowego polegającego na częściowej redukcji miedzi do 3-5 % mas. i powolnym studzeniu, a następnie na flotacji tak przygotowanego materiału. W zależności od warunków prowadzenia badań uzyskano koncentraty zawierające 15-37 % mas. Cu i odpady, w których stężenie Cu zmieniało się od 0,28 do 1,2 % mas. Cu.
EN
Results of tests carried out on pilot and industrial installations with two-stage decopperisation of a flash slag, which is based on partial reduction of copper content down to 3-5 mass % followed by slow cooling and flotation of the material prepared in this way, have been presented. Depending on the conditions of tests, the concentrates containing 15-37 mass % Cu and wastes with Cu content varying from 0.28 to 1.2 mass % Cu were obtained.
PL
Przedstawiono model złożonego procesu utleniania pojedynczych ziaren koncentratu przetapianego w KGHM Polska Miedź S.A. Opis uwzględnia główne reakcje chemiczne, zjawiska wymiany ciepła i masy wewnątrz ziarna oraz pomiędzy ziarnem i otoczeniem. Na podstawie wyników prób laboratoryjnych ustalono współczynniki określające transport tlenu w głąb ziarna i współczynniki decydujące o postępie reakcji chemicznych. Model utleniania pojedynczego ziarna zastosowano do analizy w skali "makro" - procesu przetopu koncentratu miedziowego w piecu zawiesinowym.
EN
A model describing the complex process of oxidation of single grains of a concentrate smelted at KGHM S.A. has been presented. The model takes into account main chemical reactions, and heat and mass exchange phenomena inside the grains, and between grain and the environment. Based on the results of laboratory tests, the coefficients describing oxygen transport deep into the grain, and coefficients influencing the progress of chemical reactions, have been determined. The model describing oxidation of a single grain has been applied for macro-scale analysis of the process of copper concentrate smelting in a flash furnace. It has been demonstrated that productivity of a flash furnace operating at GŁOGÓW II Copper Smelter could be increased with no harm for the products quality. This requires, however, that higher oxygen consumption indices be used, which shall subsequently increase a volume of dusts directed from the furnace to the gas cooling and dedusting system.
PL
W artykule omówiono wpływ dodatków upłynniających, temperatury i czasu reakcji na proces zawiesinowy prowadzony w Hucie Miedzi GŁOGÓW II. Zaproponowano zastąpienie dotychczas stosowanego CaCO3 dodatkiem Na2CO3, co pozwoliło upłynnić żużel już w niższej temperaturze, aniżeli ma to miejsce w dotychczas stosowanej technologii.
EN
An effect of fluidifying additives, temperature and reaction time on the flash process conducted at the Głogów II Copper Smelter has been discussed. Replacement of CaCO3 used so far by an addition of Na2CO3 has been proposed in order to enable slag fluidification already at lower temperature than that used in present technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.