Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono istotę modelowania procesów przemysłowych na przykładzie procesu wydobywczego. Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia i opracowane modele wykorzystywane w analizie procesu wydobywczego. Zaprezentowano również nowe możliwości analizy procesów w przedsiębiorstwach przemysłowych, w tym również działających w branży górniczej, w oparciu o dzienniki zdarzeń pochodzące z systemów informatycznych.
EN
The article presents the essence of industrial processes modeling on the example of mining process. Present experiences and developed models used in the analysis of the mining process have been presented. New possibilities of process analysis, based on event logs from information systems in industrial enterprises, including those operating in the mining industry, were also presented.
EN
The main purpose of the paper is presentation of new opportunities for process modelling. In the literature review section, Petri nets as one of the formal modelling notation of processes is highlighted and introduction of relatively young research discipline – process mining – is presented. One of the process mining tasks is process model discovery from event logs gathered in informatics systems in enterprise. In the article practical example of process model discovery with ProM software is given with use of real event log from Volvo IT Belgium. In conclusions further opportunities of process mining techniques in process management are emphasized.
3
Content available Process Modelling Based on Event Logs
EN
Process modelling is a very important stage in a Business Process Management cycle enabling process analysis and its redesign. Many sources of information for process modelling purposes exist. It may be an analysis of documentation related directly or indirectly to the process being analysed, observations or participation in the process. Nowadays, for this purpose, it is increasingly proposed to use the event logs from organization’s IT systems. Event logs could be analysed with process mining techniques to create process models expressed by various notations (i.e. Petri Nets, BPMN, EPC). Process mining enables also conformance checking and enhancement analysis of the processes. In the paper issues related to process modelling and process mining are briefly discussed. A case study, an example of delivery process modelling with process mining technique is presented.
EN
In the paper we address the challenge of applying process mining techniques for discovering models of underground mining operations based on a sensor data. The paper presents practical approach of creation an event log based on industrial sensors data gathered in an underground mine monitoring systems. The proposed approach enables to generate event logs at different generalization levels based on several numbers of discovered stages of devices performance. For discovering process stages data mining techniques such as exploratory data analysis, clustering and classification have been applied. Created event log has been used in one of the process mining tasks - process model discovery.
EN
Business process management is now the most dynamically developing concept in organisation management. In order to further improve process efficiency, it is advisable to analyse the current situation and determine the position of the organisation in terms of its progress in implementing the process approach. This is where the evaluation of the organisation’s process maturity proves useful. And the available literature provides an array of models for such assessment. This paper presents the results of a process maturity study for a selected hard coal mine based on the Capability Maturity Model Integration (CMMI) framework. The mine was ranked level 3 in process maturity, which is on a par with other Polish businesses. This score suggests opportunities for further improvement towards a more process-oriented business approach.
PL
Zarządzanie procesami biznesowymi jest obecnie najbardziej prężnie rozwijającą się koncepcją w zarządzaniu organizacjami. Do dalszych działań mających na celu zwiększenie efektywności procesów warto jest dokonać analizy stanu obecnego i określenia miejsca, w którym faktycznie znajdują się przedsiębiorstwa w zakresie wdrożenia podejścia procesowego. W tym celu można wykonać badania poziomu dojrzałości procesowej organizacji, w oparciu o dostępne w literaturze modele. W artykule przedstawiono wyniki badań dojrzałości procesowej w wybranej kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem ogólnego modelu CMMI. Kopalnia została oceniona na 3 poziomie dojrzałości procesowej, co nie odbiega od ogólnej oceny innych polskich przedsiębiorstw. Uzyskany wynik świadczy także o istniejących możliwościach dalszych prac w zakresie reorientacji organizacji na procesy.
EN
Business process modelling is one of the most important stages of process management in an organisation. A reliable model which correctly reflects reality facilitates process analysis and further improvement based on the Business Process Management (BPM) cycle. Process models, in addition to expressing sequences of activities, possible process flows and task types, can store various types of information on the tangible and intangible aspects (resources) of the enterprise involved in its implementation. At this point, the very important aspect of skills, competences and knowledge of employees, which are essential for the performance of tasks and activities within the process, are often omitted. This article presents the possibilities of extending the process model with information on the intellectual capital used in a given process or generated as a result of process implementation. This information facilitates an in-depth analysis of the process in the context of the existing intangible capital in an organisation, and indicating places in the process which can extend this resource, influencing its more effective management. The article proposes a description of activities in the BPMN process model, taking into account the nature and type of knowledge required to perform a given task as well as knowledge created in the organisation as a result of task implementation. The proposed extension of the process model is illustrated by the example of a process of fixed assets ordering.
PL
Modelowanie procesów biznesowych jest jednym z najważniejszych etapów zarządzania procesami w organizacji. Rzetelny i właściwie odwzorowujący rzeczywistość model umożliwia dokonanie analizy procesu i jego dalsze doskonalenie w oparciu o cykl BPM (Business Process Management cycle). Modele procesu, oprócz wyrażenia sekwencji czynności, możliwych przepływów w procesie, rodzaju zadań mogą przechowywać różnego rodzaju informacje odnośnie do aspektów (zasobów) materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa zaangażowanych w jego realizację. W tym miejscu często pomijany jest bardzo ważny aspekt jakim są umiejętności, kompetencje i wiedza pracowników, które są niezbędne do wykonywania zadań i czynności w procesie. W niniejszym artykule prezentujemy możliwości rozszerzenia modelu procesu o informacje dotyczące kapitału intelektualnego wykorzystywanego w danym procesie lub generowanego na skutek realizacji procesu. Informacje te umożliwiają pogłębioną analizę procesu w kontekście istniejącego kapitału niematerialnego w organizacji oraz wskazanie miejsc w procesie, które mogą powiększać ten zasób organizacji, wpływając na bardziej efektywne nim zarządzanie. W artykule zaproponowano opis czynności w modelu procesu notacji BPMN z uwzględnieniem charakteru i rodzaju wiedzy potrzebnej do wykonania danego zadania oraz powstałej w organizacji w wyniku jego realizacji. Zaproponowane rozszerzenie modelu procesu zaprezentowano na przykładzie procesu składania zamówienia na usługę.
EN
The paper presents selected issues related to process and risk management in mining companies. For the purpose of identification and analysis of processes in the underground mine, process mining techniques were proposed. An example of their application in analysis of roof support operation process in underground coal mine is presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania procesami i ryzykiem w przedsiębiorstwach górniczych. Na potrzeby identyfikacji i analizy procesów w kopalni podziemnej zaproponowano wykorzystanie technik eksploracji procesów. Opisano przykład eksploracji procesu działania obudowy zmechanizowanej w kopalni podziemnej.
EN
In the paper optimisation of coal production in multi-plant company is described. Optimisation problem and proposal of optimisation criterion were formulated. As modern solution in this area the developed evolutionary algorithm is presented. An example of calculation results is presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie optymalizacji produkcji w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym. Zaprezentowano problem badawczy oraz kryterium optymalizacji. Jako nowe rozwiązanie w tym zakresie przedstawiono opracowany algorytm ewolucyjny. Zamieszczono również wyniki jego działania dla przykładowych danych.
PL
Eksploracja procesów jest relatywnie młodą dziedziną badań z pogranicza kilku nauk, między innymi: inteligencji obliczeniowej, eksploracji danych oraz modelowania i analizy procesów. W artykule zaprezentowano możliwości wsparcia zarządzania procesami w przedsiębiorstwie wybranymi technikami eksploracji procesów. Scharakteryzowano istotę podejścia procesowego oraz cykl zarządzania procesami w organizacji. Przedstawiono przykłady eksploracji wybranego procesu w programie ProM, z uwzględnieniem poszczególnych faz cyklu BPM.
EN
Process mining is a relatively young field of research at the frontier of several disciplines, including: computational intelligence, data mining, and process modeling and analysis. The article presents the possibilities of supporting process management in an enterprise by selected process mining techniques. The essence of the process approach and process management cycle in an organi¬zation were presented. Analysis of selected process in ProM is presented, taking into account individual phases of the BPM cycle.
10
Content available An expert system for underground coal mine planning
EN
In the current market situation, mining companies are faced with the necessity to take actions to improve the efficiency of the mining process. Some of these actions enforce a centralization of activities in the field of deposit economy and planning of mining operations in these companies. In the planning process with such scope the large knowledge of designers is required, which could be additionally supported by a knowledge base, supplied by information and data obtained during the completion of mining works, which also allows for use of the expert knowledge of other organizational units of the mine or the company. The paper presents an original expert system for mining works planning in the underground hard coal mines (MinePlanEx). The aim of the developed system is to support the designers of production planning in hard coal mines within the scope of: equipment selection, mining machinery combining into equipment sets and determining characteristic curves regarding the production results in the planned excavations. Knowledge of the system is represented by the rules selected with the chosen data mining techniques (association rules and classification trees) and obtained from experts. The first part of the paper presents a knowledge base, knowledge acquisition module and inference module which are the main components of the system. The second part contains an example of system operation.
PL
W obecnej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa górnicze stają przed koniecznością podjęcia działań, mających na celu zwiększenie efektywności prowadzonego procesu wydobywczego. Wśród tych działań znajdują się również łączenia kopalń (lub ich części), które wymuszają pewną centralizację działań w zakresie gospodarki złożem i planowania robót górniczych w tych przedsiębiorstwach. Dla poprawnej realizacji procesu planowania w takim zakresie wymagane jest posiadanie odpowiedniego zasobu wiedzy członków zespołu projektującego, który powinna uzupełniać baza wiedzy, zasilana informacjami i danymi uzyskanymi w miarę realizacji zaprojektowanych robót przygotowawczych i eksploatacyjnych oraz umożliwiająca wykorzystanie wiedzy ekspertów z innych jednostek organizacyjnych kopalni lub przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano oryginalny system ekspercki do planowania robót górniczych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego (MinePlanEx). Celem systemu jest wspieranie projektantów planowania produkcji w kopalniach węgla kamiennego w zakresie doboru sprzętu do warunków geologiczno-górniczych i określania charakterystyk dotyczących wyników produkcyjnych w planowanych wyrobiskach. Wiedza w systemie reprezentowana jest przez reguły wyznaczone z wykorzystaniem wybranych technik drążenia danych (reguły asocjacyjne oraz drzewa klasyfikacyjne) oraz uzyskane od ekspertów. W pierwszej części artykułu przedstawiono bazę wiedzy, moduł akwizycji wiedzy i wnioskowania, które są głównymi składnikami systemu. Druga część zawiera przykład działania systemu.
PL
W artykule zaprezentowano propozycję wykorzystania reengineeringu jako możliwość przygotowania krajowych przedsiębiorstw górniczych wydobywających węgiel kamienny do ich reorganizacji. Scharakteryzowano istotę podejścia procesowego w przedsiębiorstwie oraz najważniejsze pojęcia związane z reengineeringiem procesów. Zaproponowano model reorientacji przedsiębiorstwa górniczego w kierunku organizacji procesowej.
EN
The article presents the proposal to use process reengineering as an opportunity for reorganization of mining companies. In the paper the essence of the process approach in the enterprise is characterized as well as the most important concepts related to process reengineering. Model of mining company reorientation in the direction of the process organization is presented.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zaawansowanych technik eksploracji danych do analizy pracy aparatury zabezpieczeniowej stacji transformatorowej, używanej w oddziałach wydobywczych w kopalniach podziemnych. Celem analizy było znalezienie czynników, które sprzyjają występowaniu zadziałania zabezpieczeń oraz określenie, które z nich występują razem w przypadku zadziałania zabezpieczenia. W badaniach wykorzystano reguły asocjacyjne. Obliczenia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem środowiska R oraz dodatku Rattle (Graphical User Interface for Data Mining in R). W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano reguły wskazujące pojawiające się zależności warunkujące pracę aparatury zabezpieczeniowej wybranej stacji transformatorowej.
EN
The article presents the application of advanced data mining techniques to analyse the operation of protection device of transformer station used in underground mines. The aim was to find the factors that favour the occurrence of protection activation. In the research association rules were used. Calculations were performed using the R environment and the addition Rattle (Graphical User Interface for Data Mining in R). As a result various rules were obtained, describing dependencies in work of protection devices for selected transformer station.
PL
W artykule przedstawiono usługę OPTiCoalMine umożliwiającą modelowanie i optymalizację produkcji w kopalniach węgla kamiennego. Usługa została opracowana w ramach realizacji Gridu Dziedzinowego Energetyka w projekcie „Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PLGrid Plus” w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH. W pracy przedstawiono opis usługi i przykład jej wykorzystania dla wybranego przedsiębiorstwa górniczego.
EN
This paper presents the OPTiCoalMine calculation service that allows modeling and optimization of production in coal mines. The service has been developed within the framework of the Energy Power Grid in the project “Domain-oriented services and resources of Polish Infrastructure for Supporting Computational Science in the European Research Space – PLGrid Plus” coordinated by the Academic Computer Center Cyfronet in Cracow. The paper presents a description of the service and an example of its use for the selected mining company.
PL
W artykule opisano wyniki badań ankietowych mających na celu wskazanie czynników istotnie wpływających na dobór wyposażenia do warunków wyrobisk korytarzowych i ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. Badania w tym zakresie zostały wykonane w ramach prac nad systemem doradczym wspomagającym planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego
EN
The article describes the results of a questionnaire survey aimed to identify the factors significantly affecting the selection of equipment for the conditions of roadways and longwall gates in hard coal mines. The research in this respect has been conducted in the framework of works on the advisory system aiding the planning of development and coal winning works in the hard coal mines.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania skierowanych liczb rozmytych do wspomagania projektowania procesów przemysłowych. Zaprezentowano sposób modelowania wydobycia zmianowego w wybranym przodku ścianowym za pomocą skierowanych liczb rozmytych z uwzględnieniem możliwej zmienności parametrów wejściowych procesu wydobywczego.
EN
This paper presents a possibility of using the Ordered Fuzzy Numbers to support the design of industrial processes. The authors also describe the method of modeling of the shift mining in the selected longwalls by use of the Ordered Fuzzy Numbers (OFN), taking into account potential variability of input parameters of the mining process.nt potential variability of input parameters of the mining process.
PL
W artykule przedstawiono metodę określania płynności bieżącej w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem logiki rozmytej. Przedstawiono podstawowe wiadomości o zbiorach rozmytych, zdefiniowano funkcje przynależności poszczególnych elementów wchodzących w skład wskaźnika płynności bieżącej. Określono także bazę reguł oraz funkcje przynależności dla wskaźnika płynności bieżącej. Dokonano także obliczeń w celu określenia zaproponowaną metodą płynności bieżącej w wybranej kopalni węgla kamiennego.
EN
This paper presents a method of determination of the current liquidity ratio with the use of fuzzy logic in hard coal mines. Essential knowledge on fuzzy sets was presented, the appurtenance function of particular elements, included in the current liquidity ratio, defined and a set of principles and appurtenance functions for the current liquidity ratio determined. Additionally, calculations for this method to assess the current liquidity ratio in a selected hard coal mine were performed.
EN
This article presents examples of solutions supporting the design of certain elements of the mining process in coal mines. The focus is on two fuzzy systems: the first supports the selection of equipment for longwall faces (FSES); and the second supports the estimation of production results (FSOE). System FSES generates proposals for equipment in designed longwall faces. The module of fuzzing in this system enables a fuzzing operation for the following quantitative variables: longwall length; longwall height; longitudinal and crosswise incline of the longwall, workability of the coal and thickness of rock vein in a given section of the longwall. The knowledge base includes over 100 fuzzy rules indicating possible options for equipment under specified site conditions. After a proposal of equipment is generated, it is then possible to insert the values obtained into the second system FSOE, which estimates output for a given shift time using the chosen parameters. The module of fuzzing in system FSOE includes 9 variables, which are crucial in determining shift output for the given longwall face. The knowledge base in this system contains over 2000 rules. As a result of the operation of both systems, the designer receives both a proposal of equipment for the designed longwall face and the size of shift output under the given conditions. Operation of the two systems has been presented using a case study.
PL
Logika rozmyta pozwala na płynne i stosunkowo dokładne opisanie istotnych zależności pomiędzy zmiennymi o charakterze nieprecyzyjnym lub mało dokładnym, które są danymi wejściowymi do procesu projektowania. Prowadzony przez system rozmyty proces wnioskowania na podstawie zapisanych w bazie wiedzy reguł pozwala na uogólnienie posiadanej przez projektantów wiedzy, a także prowadzenie wnioskowania w sposób zbliżony do rozumowania eksperta. W artykule zaprezentowano przykłady opracowanych rozwiązań wspomagających projektowanie wybranych elementów procesu wydobywczego w kopalniach węgla kamiennego. Przedstawiono dwa systemy rozmyte, pierwszy wspomagający dobór wyposażenia do projektowanych wyrobisk ścianowych (FSES) oraz drugi wspomagający szacowanie wyników produkcyjnych (FSOE). System FSES umożliwia wyznaczenie propozycji wyposażenia dla projektowanych wyrobisk ścianowych. Moduł rozmywania w tym systemie umożliwia przeprowadzenie operacji rozmycia następujących zmiennych ilościowych: długość ściany, wysokość ściany, nachylenie podłużne i poprzeczne ściany, urabialność węgla oraz grubość przerostów w przekroju ściany. Baza wiedzy obejmuje ponad 100 reguł rozmytych wskazujących w konkluzjach możliwe do zastosowania wyposażenie, w określonych warunkach wyrobiska. Po wyznaczeniu proponowanego wyposażenia, możliwe jest wprowadzenie otrzymanych wartości do drugiego systemu FSOE, który umożliwia oszacowanie wydobycia zmianowego dla zadanych parametrów. Moduł rozmywania systemu FSOE obejmuje 9 zmiennych, które konieczne są do wyznaczenia wydobycia zmianowego w projektowanym wyrobisku. Baza wiedzy tego systemu zawiera ponad 2000 reguł. W efekcie działania obu systemów projektant otrzymuje propozycję wyposażenia dla projektowanego wyrobiska ścianowego oraz oszacowaną wielkość wydobycia zmianowego dla podanych warunków.
18
Content available remote Wyzwania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie górniczym
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą. Podkreślono istotę i znaczenie wiedzy w organizacjach, szczególnie takich, które prowadzą swój proces produkcyjny w specyficznych warunkach otoczenia, jak ma to miejsce w przedsiębiorstwach górniczych. Przedstawiono wyzywania, które stoją przed przedsiębiorstwami górniczymi, decydującymi się na wdrożenie procesu zarządzania wiedzą. Podano również przykłady działań podejmowanych przez światowe koncerny górnicze w tym zakresie.
EN
This article presents selected problems of knowledge management. The essence and importance of organizational knowledge were highlighted, particularly in enterprises whose production process takes place in specific environment conditions, e.g. mining enterprises. Challenges which mining enterprises have to face in case they decide to implement the process of knowledge management were described. In the end, examples of activities undertaken by global mining concerns were presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy warunków prowadzenia robót górniczych w wyrobiskach ścianowych wybranych, krajowych kopalń węgla kamiennego. Badaniami objęto 272 wyrobiska prowadzone w latach 2007÷2011. Analizę przeprowadzono w ujęciu warunków geologiczno-górniczych oraz techniczno-organizacyjnych. Podjęto również próbę określenia zależności postępu wyrobisk od wybranych parametrów.
EN
This paper presents the results of analysis of the conditions of longwall operations in the selected domestic coal mines. The study includes 272 excavations driven in the years 2007-2011. The analysis was conducted in terms of geological-mining and technical-organizational conditions. This article presents the results of attempts to determine the relation between the average monthly advance of the excavation and the selected parameters.
EN
In this paper a modern approach to the modeling and optimization of production in underground hard coal mines is presented. It begins with definitions and concepts linked to the planning processes associated with mining in hard coal mines. The main assumptions of the knowledge-based modeling of longwall characteristics are presented, as well as formulas for the optimization function. The use of mine planning knowledge discovered by Data Mining techniques is suggested as well as statistical analysis and application of the evolutionary algorithm, which is used as an optimization technique, to search for the best solutions in the engagement of longwall equipment in planned longwall faces. According to assumed criteria: the expected value of the net output of coal from the mining company [t/months] and the standard deviation of the net output of coal from the mining company [t/months]). Because of the multi-objective nature of the problem, a special evolutionary algorithm, MOEA-MPO, was designed. In this paper, we attempt to solve the problem of optimizing mining production for d longwall faces and n equipment installations with adequate constraints. MOEA-MPO deals with a population of N individuals representing candidate solutions linked to the optimization problem. Each individual encodes an integer vector x of length d, where each coordinate x/i of the vector x corresponds to the number of the equipment installation assigned to the i-th longwall face (therefore, x/i \E {1, 2,..., n}). In the proposed algorithm, three types of mutation operators as well as a crossover operator were implemented. The main elements and results obtained are described in the paper.
PL
W artykule zaprezentowano nowoczesne podejście do modelowania i optymalizacji produkcji górniczej w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym. W pierwszej części artykułu opisano charakterystykę procesu planowania prowadzonego w kopalniach węgla kamiennego. Następnie przedstawiono założenia dotyczące modelowania robót górniczych opartego na wiedzy. Zaproponowano wykorzystanie wiedzy w zakresie doboru sprzętu do warunków wyrobisk ścianowych oraz zestawiania maszyn i urządzeń ze sobą w zestawy ścianowe, pozyskanej w procesie Data Mining, do określenia możliwości wyposażenia planowanych wyrobisk ścianowych i ich wyników produkcyjnych. Etap optymalizacji realizowany jest przez specjalny algorytm ewolucyjny, umożliwiający wielokryterialną analizę i ocenę potencjalnych rozwiązań pod względem wybranych kryteriów, tj. minimalizację odchylenia wartości oczekiwanej wydobycia od wartości planowanych i minimalizację odchylenia standardowego wydobycia w analizowanym okresie w przypadku planowanych wyrobisk ścianowych. Sformułowany problem badawczy dotyczy optymalizacji produkcji górniczej dla d wyrobisk ścianowych i n zestawów ścianowych z uwzględnieniem istniejących ograniczeń. W opracowanym algorytmie MOEA-MPO analizie poddawana jest populacja N osobników reprezentujących potencjalne rozwiązania. Każdy osobnik reprezentowany jest przez wektor liczb całkowitych x o długości d, w którym każdy element wektora x/i odpowiada zestawom ścianowym przypisanym do danego wyrobiska ścianowego (x/i E{1, 2, ..., n}). W proponowanym algorytmie zastosowano trzy typy operatorów mutacji i operator krzyżowania. W artykule zaprezentowano główne elementy opracowanego algorytmu oraz przykładowe wyniki obliczeń.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.