Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soczewka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono projekt układu doświadczalnego do badania materiałów w silnych, impulsowych polach magnetycznych. Do wytwarzania pola wykorzystano ogniskowanie wiązek mikrofal w układzie złożonym z magnetronów albo wirkatorów oraz falowodów, soczewek i zwierciadeł parabolicznych. Wykonane obliczenia pokazały możliwość otrzymania pól magnetycznych o indukcji 9,64 T w obszarze o rozmiarach 10 mm oraz 967 T w obszarze o rozmiarach 0,1 mm. Przedyskutowano zalety i wady proponowanego układu i oceniono jego wykonalność.
EN
The experimental setup to research of materials in the pulsed high magnetic fields is presented. Focusing of the microwave beams in the system composed of magnetrons or vircators, and waveguides, parabolic lenses and mirror is exploited in the setup. Executed computation shows possibilities obtaining of the magnetic.
EN
In this research the factors used to evaluate the light transmission through two types of acrylic hydrophobic intraocular lenses, one that contained yellow chromophore that blocks blue light transmission and the other which did not contain that filter, were defined according to various light condition, e.g., daylight and at night. The potential influence of light transmission trough intraocular lenses with or without yellow chromophore on functional vision in everyday environmental conditions was analysed.
PL
Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie w dziedzinę nieobrazujących układów optycznych wykorzystywanych w układach nadążnych za pozornym ruchem Słońca; dokonuje przeglądu aktualnego stanu wiedzy i techniki z tej dziedziny oraz przedstawia konkretny przypadek wykorzystania soczewki Fresnela w układzie nadążnym o kształcie sferycznym. W pierwszej części opisano zagadnienie jakim jest refrakcja (załamanie) promieniowania słonecznego występujące w układach optycznych stosowanych m.in. w energetyce, w dalszej części dokonano analizy dostępnych dziś, w rozwiązaniach komercyjnych, nieobrazujących układów optycznych wykorzystujących soczewki Fresnela, w trzeciej, ostatniej, części przedstawiono metodologię wyznaczenia geometrii takiej soczewki dla układu optycznego o kształcie sferycznym, w celu jego zastosowania w urządzeniu nadążnym za pozornym ruchem Słońca przy jednoczesnej minimalizacji zjawiska aberacji sferycznej. W przeprowadzonych badaniach przyjęta została stała wysokość pierścienia (karbu) w zmienna dla dwóch zakresów zależnych od liczby pierścienia p. W pracy wykorzystano zjawisko załamania światła słonecznego występującego na granicy dwóch ośrodków o różnej gęstości (prawo Snell’a) przy czym na modelowanej soczewce występują dwa punkty załamania zarówno na zewnętrzna jak i na wewnętrznej (karbowanej) powierzchni. Przedstawione wyniki analizy zamodelowanego układu optycznego, w środowisku RayTracing, świadczą o poprawności wykonania programu obliczeniowego oraz o odpowiednim odwzorowaniu wyznaczonych parametrów w projekcie zrealizowanym w środowisku graficznym. Jak założono w projekcie położenie ogniska przypadło w środku (hemi)sfery czyli f=R.
EN
This article provides an introduction to the topic of non-imagining optics used in the sun trackers; gives a review of the current state of the art in this field and presents the specific case study of the spherical shaped Fresnel lens. The first part defines law of refraction of the solar radiation occurring in the optical systems used in ia. energy industry; in the second part analysis of already commercialized optical systems based on nonimagining Fresnel lens is carried out; and in the third and final, section the design methodology for the spherical shaped Fresnel lens to avoid spherical aberration, dedicated to the sun trackers, is presented. The fixed values of height of the notches w are assumed, 1 mm for the notches p from 1 to 100 and 2mm for the notches p from 101 to 150. The final geometry of the lens is based on calculating solutions to Snell’s law along the lens surfaces wherein refraction is occurring in two points simultaneously: outer and inner lens surfaces. Finally, analysis of the modeled lens in ray tracing environment has been carried out. Its results confirm correct calculation of lens geometry. As assumed the focal point has been observed in the center of hemisphere f=R.
4
Content available remote Fotowoltaika skoncentrowana, osiągnięcia i perspektywy rozwoju
PL
W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli skoncentrowanego słonecznego. Przedstawiono najnowsze osiągnięcia w zakresie parametrów określających wydajności konwersji energii słonecznej na energię elektryczną w różnych rodzajach systemów fotowoltaicznych przy zastosowaniu koncentratorów promieniowania słonecznego. Skoncentrowana fotowoltaika (CPV), przy użyciu wielowarstwowych ogniw fotowoltaicznych, pozwala na zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów instalacji. W artykule przeanalizowano także zastosowanie zintegrowanych mikroogniw fotowoltaicznych wykorzystujących skoncentrowane promieniowanie słoneczne. Zastosowanie systemów sterowania panelami fotowoltaicznymi zapewnia podwyższenie wydajności instalacji fotowoltaicznych. Scharakteryzowano obecny stan fotowoltaiki na Świecie, oraz przedstawiono perspektywy rozwoju.
EN
The article examines the possibility of using solar energy to generate electricity, with a particular focus on the role of the concentrated solar radiation. Describes the latest developments in the field of parameters that specify a conversion efficiency of solar energy into electricity in different types of photovoltaic systems using solar concentrators. Concentrated photovoltaics (CPV), using multilayer photovoltaic cells, allow an increase in performance and reduces the cost of installation. The article also examines the use of the integrated multi PV microcell utilizing concentrated solar radiation. Usage of navigated PV module systems provides an increase in performance of the photovoltaic installation. The article describes the current state of photovoltaics all over the world, and shows the prospects for future development.
EN
Oxygen permeability seems to be the most important parameter characterize the contact lens. Lenses, which permeable more oxygen to the cornea are safer, reduce the risk of infection and provide greater comfort of wearing. Oxygen permeability of contact lenses might be calculated by analysis of porosity of its surface. With using special program the size and number of pores on definite area was calculated and dependence of permeability and hydration on porosity were established.
PL
W Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej rozwijana jest technologia optycznych czujników zbliżeniowych. W pracy przedstawione zostały modele światłowodów zakończonych kulistymi mikrosoczewkami zbudowane w dwóch programach komputerowych: OSLO EDU i MATLABIE. W pracy pokazano wyniki dotyczące symulacyjnego wyznaczania ogniskowych takich soczewek. Uzyskane wyniki porównane zostały z wynikami uzyskanymi podczas pomiarów.
EN
The concept of fiber optics proximity sensors is developed in Department of Semiconductor and Optoelectronics Devices of Lodz University of Technology. This paper consists of models of optical fibers which are ended with microlenses created in two computer programs: OSLO EDU and Matlab. Both programs enable us to simulate the focal length of these lenses. Results of all simulations and real life experiment are compared in the table.
7
Content available remote Wpływ geometrii oprawy soczewkowej LED na jej parametry świetlne
PL
W artykule, na przykładzie soczewkowej oprawy o ograniczonym rozsyle strumienia świetlnego, przestawiono wyniki symulacji wpływu zmiany typu diody LED na krzywą światłości oprawy oraz wpływu niedokładności montażu na zmianę parametrów świetlnych oprawy. Przeprowadzono pomiary modelu zaprojektowanej oprawy wraz ze zmianą parametrów świetlnych w wyniku niedokładnego montażu elementów układu świetlno-optycznego.
EN
In the article the results of stimulations of the influence of changing the type of LED affect on a beam shape of the luminaire and the impact of misalignments on the beam shape are presented. The measurements of the designed luminaire model with the different light distribution parameters due to inaccurate assembly of the light-optical system have been presented.
EN
Roughness of surface of Intraocular Lens plays an important role, which can provide important information on the interaction between the surface of the implanted lens and lens capsule, among others. Although surfaces appear smooth to the naked eye, they are quite rough at the microscopic levels. The paper presents a technique for measuring surface roughness using AFM. It was found that the size of the scan area does not significantly affect the two standards parameters describing the surface roughness profile (Sa and Sq), however, significantly affect the parameters describing the shape irregularities (Ssk and Ska).
9
Content available remote Zaćma
PL
Rogówka i soczewka to główne elementy układu optycznego oka, o czym pisałem już w numerze 4/2012 „Optyki”.
10
Content available remote Nowoczesne metody korekcji prezbiopii
PL
Starczowzroczność, czy też lepiej prezbiopia, jest następstwem wieloczynnikowego, fizjologicznego procesu stopniowej utraty zdolności akomodacyjnych oka z powodu twardnienia i zmniejszania elastyczności soczewki [1,2]. Dotyka ona większość osób po 45. roku życia i stanowi nieuchronne następstwo procesu starzenia. W związku ze wzrostem długości życia w krajach wysoko rozwiniętych, rozwojem czytelnictwa, używaniem monitorów komputerowych i podniesieniem poziomu życia [3], zwiększa się również zapotrzebowanie na korekcję prezbiopii. Dążenie do coraz doskonalszego jej korygowania doprowadziło do rozwinięcia badań naukowych w tej dziedzinie i od wielu już lat stanowi wyzwanie dla okulistów, optyków i optometrystów.
11
Content available remote Soczewki dla opraw z diodami LED o dużej mocy
EN
High power LED diodes are characterized by the Lambertian luminous intensity curve, which is undesirable as far as uniform lightning for the target surface and the glare limitation are concerned. In order to obtain the luminous intensity curve assuring uniform lightning on the target surface, it is necessary to utilize lenses, which will dissipate the axial fraction of the luminous flux emitted by the diode. The presented luminous flux method for designing the general shape of such a lens provides means for obtaining the target luminous intensity curve for the given luminaire.
PL
Diody LED o dużej mocy posiadają lambertowski rozsył strumienia świetlnego, który jest niekorzystny zarówno pod względem możliwości równomiernego oświetlenia powierzchni roboczej jak i ograniczenia olśnienia. W celu osiągnięcia równomiernego oświetlenia w ograniczonym kącie należy zastosować soczewkę, która rozproszy przyosiową część strumienia świetlnego diody LED. Zaprezentowano metodę strumieniową projektowania kształtu soczewki zapewniającej uzyskanie założonej krzywej światłości oprawy.
PL
Szkło jako materiał ma zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach naszego życia. Praktycznie mamy do czynienia z nim na co dzień. Gdy spojrzymy wokół... Niektórzy, aby móc widzieć dokładniej używają przyrządów optycznych, takich jak okulary, lornetki, lunety, lupy, itp., zawierających szklane soczewki. To szkło optyczne ma różnorodne zastosowanie.
14
Content available remote Focusing large-aperture beams generated by high-peak-power lasers
EN
The properties of focusing large-aperture fight beams of parameters typical of the beams produced by picosecond terawatt lasers are analysed numerically with the use of 3-D computer code based on Fresnel-Kirchhoff integral formula. It is shown that, contrary to the case of small-aperture Gaussian-like beams, a peak intensity of light in the focus is a non-monotonic function of f/D with a local maximum at moderate f/D values (5 [left angle bracket]or= f/D [left angle bracket]or= 10), where f is the focal length and D is the aperture of a focusing system. For low f/D values (f/D [left angle bracket] 3) more than 80% of laser energy is scattered after focusing in a low-intensity large-dimension aureole round the central peak of focal intensity distribution. The amount of the scattered energy can be significantly decreased by an increase of f/D, and, as a result, the moderate values of this ratio seem to be optimum for most laser-target experiments. The above features appear for both spherical and aspherical focusing systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.