Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  injection mould
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Tool travel and tool switch planning are the two major issues in hole-making operations of industrial part which involves drilling, tapping etc. operations. It is necessary to find the sequence of operations, which minimizes the total non productive time and tool switch time of hole-making operations depending upon the hole location and the tool sequence to be followed. In this work, an attempt is made to reduce total non-productive time and tool switch time of hole-making operations by applying a relatively new algorithm known as shuffled frog leaping with modification for the determination of optimal sequence of operations. In order to validate the developed shuffled frog leaping algorithm with modification, it is applied on six different problems of holes and its obtained results are compared with dynamic programming (DP), ant colony algorithm (ACO), and immune based evolutionary approach (IA). In addition, an application example of injection mould is considered in this work to demonstrate the proposed approach. The result obtained by shuffled frog leaping algorithm with modification is compared with those obtained using ACO, particle swarm optimization (PSO) algorithm and IA. It is observed that the results obtained by shuffled frog leaping algorithm with modification are superior to those obtained using ACO, PSO and IA for the application example presented.
PL
Temperatura formy jest parametrem przetwórstwa, który znacząco wpływa na przepływ tworzywa w formie wtryskowej (traktuje o tym wiele publikacji naukowych). Jednak w rzeczywistych procesach często pole temperatury powierzchni formy jest nierównomierne. Publikacja jest próbą odpowiedzenia na pytanie związane z zachowaniem się tworzywa przy wypełnianiu formy wtryskowej o silnie zróżnicowanej temperaturze różnych jej obszarów. Próbom poddano dwa rodzaje tworzyw, które wtryskiwano do formy w taki sposób, że strumień tworzywa wtryskiwany był przez dwie przewężki zlokalizowane w częściach formy o różnej temperaturze. Innym razem przewężki zlokalizowano w obszarach gdzie panowała ta sama temperatura. Analizowano różnice w procesie wypełniania gniazda formy.
EN
The mould temperature is factor which has a significant influence on melt polymer flow in the mould cavity during injection molding process (it was described in many different scientific publications). However, in the real processes often proved that the surface temperature of the mold is patchy (not homogenous). The article is an attempt to answer the question concerning the behavior of materials during filling of the mold with a highly diversified at its various areas.The tests were performer with two kind of polymer materials that injected into the mold in such a way that the flow of material injected by two gate was located in different parts of the mold temperature. Another time, the gate was located in areas where there was the same temperature. Differences in the process of filling the mold cavity were analyzed during tests.
PL
W artykule przedstawiono możliwości badawcze eksperymentalnej formy wtryskowej wyposażonej w osiem niezależnych układów chłodzenia. Forma została wyposażona również w cztery termopary umieszczone bezpośrednio pod gniazdem formującym. Głównym celem wykonania formy była analiza wpływu pola temperatury formy na przepływ tworzywa w formie oraz właściwości otrzymanych wyprasek. Na rysunkach zamieszczonych w artykule przedstawiono schemat stanowiska badawczego wyposażonego w eksperymentalną formę wtryskową, termostat dwuobiegowy Wittmann, dwa rotametry wodne czterodrogowe oraz tor pomiarowy i rejestrujący temperaturę podczas procesu wtryskiwania.
EN
The research capabilities of experimental mould with eight independent cooling circuits were presented in the article. The main aim of the research was to determine the effect of the normal process of injection moulding on the temperature change in different areas of the mould and obtained moulding. Four thermocouples were placed under the cavity and connected to a recorder, thus giving the possibility of uploading data during the injection process. Diagrams showing the research stand equiped with experimental mould, injection moulding machine, thermo controler Wittman, two 4-way rotameters and on-line temperature monitoring system.
PL
W pracy zbadano możliwości wykorzystania kamery termograficznej do analizy procesu wtryskiwania na drodze pomiaru temperatury wypraski wtryskowej i gniazda formującego w funkcji ilości cykli wtryskiwania. Podczas badań wykorzystano wysokoudarowy polistyren (PS-HI), wtryskiwany do formy termostatowanej o temperaturze 22 °C. Do analizy zmian temperatury wyznaczono trzy punkty pomiarowe: T1 (w środku formy), T2 (w miejscu przebiegu układu chłodzącego) oraz T3 (położony w skrajnym narożniku). W trakcie realizacji pracy stwierdzono, że najwyższa temperatura, zarówno formy jak i wypraski występuje w punktach T1 a najniższa w T2. Odnotowano, że wraz ze zwiększaniem liczby cykli wtryskiwania temperatura formy wtryskowej wzrasta znacząco w odniesieniu do temperatury wypraski. Wykazano, że po 18 cyklach wtryskiwania nadal nie uzyskano stabilnej i niezmiennej temperatury formy (rozkład temperatury na powierzchni gniazda).
EN
The work concerning the application of infrared camera to analyze the injection molding process by means of measuring the temperature of injection molded parts and injection mold cavity as a function of the number of injection cycles. Mold with single cavity and cold direct runner was used. For making parts high impact polystyrene (PS-HI) was utilized. Mold temperature was set as a 22 °C and was controlled by a water chiller. Three measuring points were determined: T1 (in the middle of the mold), T2 (in the course of the cooling system) and T3 (at the edge of the cavity). Our investigations showed that the highest temperature is localized around point T1 and the lowest temperature is in T2 point, for both investigated objects: mold and the part. Also the studies has proved that increasing of the injection cycle number leads to significant rising mold temperature rather than temperature of injection part.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań przepływu polimeru podczas wypełniania gniazda formy w procesie wtryskiwania. Proces ten charakteryzuje się dużą dynamiką, przez co stwarza szereg trudności technologicznych zarówno podczas projektowania form wtryskowych, jak i na etapie wdrożenia wytworu do produkcji. Dogłębne poznanie zjawisk zachodzących podczas wypełniania formy wtryskowej może prowadzić do efektywniejszego projektowania narzędzi przetwórczych oraz skrócenia czasu wdrożenia i czasu produkcji. Porównano wyniki symulacji komputerowych procesu wtryskiwania z rezultatami rejestracji video przepływu tworzywa podczas trwania fazy wypełniania. Wykorzystano specjalistyczną formę wtryskową umożliwiającą obserwację i rejestrację przepływu tworzywa w procesie przetwórstwa. Forma ta umożliwia bezpośrednie monitorowanie przebiegu zjawisk wewnątrz gniazda formującego w dwóch płaszczyznach. Zastosowano transparentne wzierniki wykonane z materiału o nazwie Zerodur®, który charakteryzuje się współczynnikiem rozszerzalności cieplnej bliskim zeru. Do rejestracji przepływu zastosowano cyfrową kamerę wideo. Kamera ta umożliwiła rejestrację przepływów z szybkością 25 fps. Ograniczyło to zakres badań, gdyż przy dużych prędkościach przepływu tworzywa obraz rejestrowany stawał się mało czytelny. Sekwencje video zarejestrowane podczas badań poddano obróbce cyfrowej w celu wnikliwej ich analizy. Do badań symulacyjnych zastosowano profesjonalny program komputerowy Autodesk Moldflow Insight 2013. Wyniki badań umożliwiły udokumentowanie specyficznych zjawisk zachodzących w procesie wtryskiwania tworzyw polimerowych i ich kompozytów. Porównano zarejestrowane sekwencje video z wynikami obliczeń numerycznych i oceniono, w jakim stopniu symulacje komputerowe procesu wtryskiwania mogą być użyteczne w praktyce. Badania przeprowadzono w bardzo szerokim zakresie, jednak z konieczności przedstawiono tylko wybrane wyniki badań. Jako przykład opisano zagadnienie opływania prostokątnej przeszkody przez strumień tworzywa oraz przepływ strumieniowy. Otrzymane wyniki badań są na tyle zachęcające, iż skłoniły autora do kontynuacji tego typu eksperymentów.
EN
The paper presents chosen results of investigations on polymer flow during mould cavity filling phase of injection moulding process. The process is characterized by high dynamics, which causes several technological difficulties, both during injection mould design and during product implementation to production stage. Deep understanding of the phenomena which occur during filling the injection mould may lead to more effective design of the processing tools and shortening of the time for implementation and production time. The results of computer simulations of injection process have been compared with the results of video recording for the plastic flow during filling phase. A specialized injection mould which enables observation and registration of the plastic flow during processing has been employed. The mould enables direct monitoring of the course of phenomena inside the mould cavity in two planes. The transparent sight-glasses have been used, made of a material called Zerodur® which is characterized by the coefficient of thermal expansion close to zero. To record the flow, a digital video camera has been employed. The camera enabled to register the flows with the rate of 25fps. This reduced the scope of the investigations, since at higher plastic flow speeds the registered image became less clear. The video sequences registered during the investigations were later digitally processed in order to ensure in-depth analysis. For the simulation investigations a professional computer software Autodesk Moldflow Insight 2013 has been employed. The results of the investigations enabled documenting of specific phenomena which occur during plastics or their composites injection process. The registered video sequences have been compared with the results of numerical calculations and then it was estimated to what degree the computer simulation of injection process may be useful in practice. The investigations were performed on a wide scale, however, only chosen results have been presented. As an example the issue of flowing around the rectangular obstacle of the plastic stream and jetting have been described. The obtained results of the investigations are so encouraging that they made the author continue such experiments.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe technologie wtryskiwania z cyklicznymi zmianami temperatury formy wtryskowej oraz omówiono zasady i charakterystyki procesów dynamicznego sterowania temperaturą formy wtryskowej. Scharakteryzowano metody ogrzewania gniazd form wtryskowych z wykorzystaniem zjawisk: konwekcji, przewodnictwa cieplnego, promienników podczerwieni i indukcji elektro-magnetycznej. Przedstawiono także najczęściej obecnie stosowane metody: Variotherm, Rapid Temperature Cycling - RTC, Variomould IR, Rapid Heating Ceramics - RHC oraz Indu Mold. Omówiono zalety i wady każdej z powyższych metod oraz niezbędne do ich realizacji oprzyrządowanie. Porównano ponadto konwencjonalny proces wtryskiwania z procesem wykorzystującym cykliczne zmiany temperatury formy. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie istoty oraz obszarów zastosowania najnowszych metod wtryskiwania tworzyw polimerowych z zastosowaniem dynamicznych zmian temperatury formy wtryskowej. Opisane w pracy rozwiązania wyznaczają kierunek, w jakim obecnie rozwija się przetwórstwo tworzyw polimerowych, stawiając na poprawę właściwości produkowanych wyprasek przy jednoczesnym obniżaniu kosztów ich wytwarzania.
EN
In this article the injection molding technologies using the variable mold temperature technics together with the principles and characteristics of dynamic controlling of the injection mold temperature have been described. The methods of mold cavities heating using the convection, conduction of heat, infrared and electro-magnetic induction have been discussed. The Variotherm, Rapid Temperature Cycling - RTC, Variomould IR, Rapid Heating Ceramics - RHC and Indu Mold methods have been described. The advantages and disadvantages of each of these methods have been shown. The conventional injection molding process and variable mold temperature injection technics have been compared, too. This article aims to explain the nature and application areas of the injection molding process with the dynamic mold temperature change. Solutions described in this paper indicate the current directions in polymer processing technologies, which aim to improve the properties of produced moldings and reduce the production costs.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu asymetrii temperatury formy wtryskowej na odkształcenia wyprasek z polipropylenu, prostopadłościennych, o grubości 4 mm. Zastosowano formę zimno-kanałową z wlewem bezpośrednim, formę chłodzono wodą w układzie „ U”. Program badań dotyczył wytwarzania wyprasek w formie termostatowanej, dla której sekwencyjnie zmieniano temperaturę: cześć nieruchoma/część ruchoma odpowiednio: 30°C/30°C, 30°C/45°C, 30°C/60°C, 30°C/75°C. Po wyjęciu z formy wtryskowej zauważono widoczne deformacje płaszczyzn wypraski w kierunku części formy o niższej temperaturze. Wypraski wtryskowe posłużyły do wycięcia prostopadłościennych próbek, które poddano niestandardowej próbie zginania dla określenia siły potrzebnej do zniwelowania deformacji (ugięcia) próbki. Określono także naprężenia zginające. Badania odkształcenia powierzchni z wykorzystaniem optycznego skanera 3D ATOS II wykazały, że dla największej asymetrii temperatury formy 30°C/75°C odkształcenie krawędzi wypraski wynosi 2,3 mm w odniesieniu do powierzchni bazowej. Równocześnie stwierdzono, że naprężenia zginające towarzyszące zniwelowaniu ugięcia próbki wynoszą 3,56 MPa dla wypraski uzyskanej z formy termostatowanej: 30°C/75°C.
EN
The work concerning the analysis of asymmetrical mold temperature application on warpage of injection molded parts, with 4 mm of thickness made of polypropylene. The mold with cold runner and simple cooling channel with „U shape” was applied. Injection molded parts were made with the temperature mold set as: non-moved plate/moved plate respectively 30°C/30°C, 30°C/45°C, 30°C/60°C, 30°C/75°C. After cooling the warpage of injection molded parts was detected. The flexural strength was estimated with the samples cut from obtained details in 3-point bending non-standard test. The base of this test was to evaluate the force and finally the stress which is necessary to minimize the deformation of sample cut from the molding. To calculate the shrinkage and for the deformation analysis an optical scanner ATOS Triple Scan was used. It was noticed that the mold temperature settings have the significant influence on the deformation of the moulding.
EN
With increasing production of plastics crop up also the need to improve their processing abilities. New methods and materials in the construction of forms are examined. Low weight and easy machinability predestines aluminium alloys for use as a material for the production of injection moulds for manufacturing of small series production. The paper deals with the verification of the suitability for selected aluminium alloys for the production of mould inserts based on problem, which occurred at real injection mould used for small series production. Massive wear of material at contact of ejector pin made from 1.1203 and insert made of Al-alloy caused deformations at final moulding. At next experiments were four types of Al alloys used. At following materials hardness and wear of materials was evaluated. To simulate the adhesive wear of friction pairs 1.1203 - Al alloy with and without greasing was adhesive wear test machine AMSLER used with simulation of surface contact. Wear intensity was evaluated by the coefficient of friction.
PL
Z powodu zwiększenia produkcji różnorodnych elementów z tworzyw polimerowych zauważana jest konieczność poprawiania procesów przetwórczych, w tym konstrukcji maszyn i narzędzi do ich przetwórstwa. Dlatego badane są nowe metody i materiały w budowie form używanych w procesie wtryskiwania. Niska waga i dobra obrabialność stopów aluminium sprawiają, że materiały te są chętnie stosowane w produkcji form wtryskowych do produkcji małoseryjnej. Artykuł dotyczy weryfikacji przydatności wybranych stopów aluminium do produkcji wymiennych części form wtryskowych pod kątem zapewnienia jak najdłuższej prawidłowej eksploatacji narzędzi. Zagadnienie przedstawione w artykule dotyczy rzeczywistych problemów, które wystąpiły w formach wtryskowych stosowanych do produkcji krótkich serii. Występujące znaczne zużycie materiału na styku wypychacza wykonanego ze stali 1.1203 i części formy wykonanej ze stopów aluminium, oraz deformacje stopu aluminium wpływają na jakość przedmiotów produkowanych z tworzyw polimerowych. W kolejnych eksperymentach przetestowano cztery rodzaje stopów Al. Wyznaczono twardość materiałów i zużycie ścierne. Aby symulować współpracę węzłów tarcia 1.1203 – Al przeprowadzono testy z i bez użycia środka smarnego za pomocą urządzenia AMSLER.
PL
W niniejszym artykule został przedstawiony wpływ różnicy temperatury formy wtryskowej pomiędzy jej ruchomą i nieruchomą częścią na odkształcenia, a w szczególności na wartość strzałki ugięcia wypraski. W przeprowadzonych badaniach użyto dwóch gatunków transparentnych tworzyw polimerowych: poli(metakrylanu metylu) - PMMA oraz tworzywa (metakrylan metylu)-akrylonitryl-butadien-styren (MABS). Przedstawiono wyniki pomiarów odkształcenia wyprasek oraz wyniki badań elastooptycznych i ich analizę. Określono wzór opisujący zależność pomiędzy strzałką ugięcia a zmiennymi warunkami procesu przetwórstwa.
EN
The influence of the injection mould temperature difference between its movable and fixed part on deformation and, in particular, the value of the deflection of the part was presented in this paper. In the studies two grades of transparent polymeric materials: poly(methyl methacrylate) - PMMA and (methyl methacrylate)-acrylonitrile-butadiene-styrene plastic - MABS were used. The results and analysis of photoelastic tests and measurements of moulded parts deflection were presented. A formula describing the relationship between the deflection and the variable parameters of the study was determined.
10
Content available remote Metody termostatowania form wtryskowych
PL
Termostatowanie form podczas procesu wtryskiwania jest bardzo ważne z punktu widzenia właściwości fizycznych otrzymywanych wyprasek. Dotyczy to zarówno przetwórstwa tworzyw termoplastycznych jak i termoutwardzalnych. W znaczącej większości przypadków dąży się do zapewnienia jednakowego rozkładu temperatury na powierzchni gniazda formującego lub bardzo intensywnego ochładzania w celu uzyskania odpowiedniej struktury formowanego wytworu. Zaprezentowany artykuł ma charakter poglądowy i przedstawia różne metody termostatowania form wtryskowych i budowy układów chłodzenia w formach.
11
Content available remote Metody dekorowania wyprasek w formach wtryskowych. Cz. I
PL
W wielu wypadkach wypraski - poza funkcjami użytkowymi - muszą spełniać również funkcje dekoracyjne. Zdobienie może być wykonane na gotowej wyprasce w oddzielnym procesie (nadruk, lakierowanie, etykietowanie itp.) lub wykonane bezpośrednio w formie poprzez zespolenie umieszczonej w gnieździe powłoki z wtryskiwanym tworzywem. Dekorowanie wyprasek w formach to od 20 lat jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii wtryskiwania.
EN
In many cases injection moldings are expected not only to efficiently perform their practical function, but also to meet anticipated decorative function. Either finished injection molding can be subject to decoration treatment in a separate operation, or such treatment can be carried out immediately by application of decoration layer placed in the injection mold before injection operation.
EN
The work shows the use of simulation software for aiding the design of forming elements of injection moulds and for the analysis of the phenomena occurring while the injection mould cavities are filled with polymer material. The digital analysis was used for the design work of a research modular injection mould equipped with a hot runner system. The use of the injection moulding process simulation software significantly simplifies the analysis of the appropriateness of the assumptions concerning the plastic part shape, the location of the gating points, the gaiting geometry as well as facilitates the recognition of the phenomena taking place inside the mould cavity while polymer freezes. The use of the simulation software results from the necessity to adopt the right assumptions concerning the simulation model and the knowledge of the process parameters used for processing a particular plastic material. In addition to injection mould design aiding, simulation programs constitute a tool to define advantageous plastic material processing parameters.
PL
Celem pracy było zbadanie przyczyn otrzymywania różnych wyników wytrzymałościowych dla kształtek z klasycznym kanałem doprowadzającym oraz porównanie tych kształtek z próbkami ze zmodyfikowanym kanałem doprowadzającym wg PN-EN ISO 527:1998. Omówiono badania symulacji płynięcia tworzywa podczas wtryskiwania próbek typu "wiosełka", wykorzystywanych do badań wytrzymałościowych. Dokonano analizy wypełniania gniazd formy przy klasycznym doprowadzeniu tworzywa "w bok" wypraski oraz przy zmodyfikowanym doprowadzeniu tworzywa "od czoła" wypraski. Stwierdzono, że przy doprowadzaniu klasycznym gniazda formy wypełniane są nierównomiernie oraz występują znacznie większe odkształcenia próbek. Wskazano, że sposób doprowadzenia tworzywa może mieć wpływ na wyniki badań wytrzymałościowych.
EN
The aim of the paper was explanation of obtaining different results of strength properties for cast profiles with typical runner and comparison these profiles with samples with modified runner according to PN-EN ISO 527:1998. There was discussed simulation of plastic flow during injection process of samples ,,dumbbell" type, applied in strength tests. Analysis of mold form filling in typical and modified conditions of plastic feed was presented. It was found that during typical feed mold forms are filling in non-uniform way and deformation of samples is bigger. It was pointed out that mode of plastic feed could influence on results of strength tests.
PL
W artykule zaproponowano wytyczne odnośnie do wpływu promieni zaokrągleń pomiędzy przewężką a kanałem zasilającym oraz pomiędzy rozgałęzieniami kanałów zasilających. Podano również konstrukcyjne zalecenia ich doboru, uwzględniające warunek minimalizacji obciążenia formy. Scharakteryzowano wpływ przewężki na obciążenie formy oraz zaproponowano jej zalecane wymiary. Zbiór tych zaleceń został ustalony za pomocą symulacji numerycznej z wykorzystaniem programu Moldflow.
EN
Instructions concerning influence of radiuses of rounding between pinpoint gate and delivery channel and between branching of delivery channels were proposed in the paper. There were also given designing recommendations concerning delivery channels selection considered minimal loading of the mould. There was characterized influence of pinpoint gate on mould loading and recommended dimensions of the gate were given.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej dwóch kształtów przekrojów poprzecznych kanałów doprowadzających tworzywo w formach wtryskowych - przekroju kołowego i kwadratowego. W tym celu wykorzystano program do analizy spadku ciśnienia w kanałach doprowadzających oraz porównano wyniki obliczeń z wynikami symulacji w programie Moldflow.
EN
The results of comparison analysis of two runner cross-sections in injection moulds were presented. One cross-section is circular and the other is square. The computer program was used to do this and the results were compared with the results of simulation in Moldflow software.
17
Content available remote Modułowe formy wtryskowe
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z modułowymi formami wtryskowymi. Pokazano przykłady modułowych korpusów form dostarczanych przez producentów elementów znormalizowanych, przykłady systemów mocujących wkładki wymienne w korpusie oraz przykład konstrukcji modułowej formy wtryskowej do próbek do badań wytrzymałościowych.
EN
This article discusses issues of modular injection moulds. It presents examples of modular frames of moulds manufactured by producers of standard elements, examples of systems fixing removable (i.e. quick-change) inserts in frames, and examples of modular structures of injection mould for samples in strength tests.
PL
W ramach projektu badawczego zamawianego nr PW-004/ITE/05/2005 zaprojektowano i wykonano formę wtryskową, którą wyposażono w układ chłodzenia za pomocą płaszcza wodnego. Gniazda i rdzeń formy wykonano z elementów łączonych technologią klejenia. Oprócz płaszcza wodnego wykonano tradycyjny układ chłodzenia, co pozwoliło na porównanie wydajności chłodzenia. Dla celów badawczych formę wyposażono w układ do pomiaru temperatury.
EN
An injection mould has been designed and made during the realisation of research project No. PW-004/ITE/05/2005. The injection mould is equipped with a cooling jacket. The mould cavity and core have been made using glued elements. The traditional cooling system has also been made. This gives the opportunity for comparing the accuracy of both cooling systems. The injection mould has been equipped with temperature measurement system.
19
Content available remote Znormalizowane mechanizmy specjalne w formach wtryskowych.
PL
W pracy omówiono wpływ warstewki powierzchniowej tworzącej się podczas drążenia elektroiskrowego form wtryskowych na ich skłonność do uszkodzeń. Przeanalizowano również rolę mikrostruktury stali stosowanej na formy wtryskowe w ich mechanizmie zużywania się ze szczególnym uwzględnieniem morfologii wąglików pierwotnych i wtórnych. Badania wykonano na zużytych częściach form wtryskowych stosowanych przy produkcji elementów zamków błyskawicznych ze stopu ZnAl4Cu1. Zaproponowano sposoby modyfikacji tworzywa na elementy form wtryskowych oraz technologii produkcji takich form, które powinny umożliwić zwiększenie wydajności produkcji.
EN
In the presented work the effect of subsurface (white) layer formed upon spark machining, on wear susceptibility to damage of injection moulds is discussed. The role of microstructure in wear mechanism of steel applied for injection moulds was additionally analysed with special attention paid to the morphology of carbides. The investigations were performed on the worn out parts of injection moulds applied for production of zip-fastener elements made of ZnAl4Cu1 alloy. Methods for modification of production technology and material applied for elements of injection moulds are proposed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.