Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geotechnical parameter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono problem doboru parametrów geotechnicznych gruntów niespoistych w stanie bardzo luźnym przy projektowaniu nachylenia skarp. Omówiono możliwość występowania zjawiska kontraktancji w luźnych porowatych gruntach piaszczystych. Rozważania teoretyczne poparto wynikami badań laboratoryjnych. Omówiono także wpływ zmiany kąta tarcia wewnętrznego na bezpieczne nachylenie skarp.
EN
Paper presents problem of proper geotechnical parameters for designing slope stability, especially build from loose sands excavated from the river. Paper shows also the contractive and dilative properties of loose porous sands and its geotechnical parameters influence for slope stability.
PL
Podano uwagi dotyczące zalecanych przez normę PN-B-03020:1981 wartości parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntu. Omówiono również przykłady podejść do wyznaczania wytrzymałości i sztywności gruntu, uwzględniające zarówno współczesne międzynarodowe standardy wykonywania badań, jak i wyniki prac badawczych.
EN
The paper presents critical review of shear strength and stiffness parameters recommended by former Polish Standard PN-B-03020:1981. The most important errors were depicted and the origin of them was explained. The paper presents some examples of proper approach of determination shear strength and stiffness parameters accounting for international standard in this field and results the recent research.
PL
Przedstawiono przepisy dotyczące badań podłoża, problemy geotechniczne i zagrożenia związane z głębokimi wykopami oraz wybrane szczegółowe zagadnienia rozpoznania i oceny warunków gruntowych i wodnych.
EN
Regulations regarding site investigation, geotechnical problems and menaces connected to deep excavations, and selected details of reconnaissance and evaluation of ground and water conditions were presented.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników badań laboratoryjnych konsystencji gruntów lessowych Lublina z wynikami badań otrzymanych w wyniku sondowań statycznych CPT. Wyznaczone wartości stopni plastyczności porównano z wartościami oszacowanymi z sondowań na podstawie interpretacji z różnych źródeł bibliograficznych. Dodatkowo wyprowadzono własną formułę interpretacyjną. Stwierdzono, że dla podłoża lessowego jako kryterium wydzielenia geotechnicznego odpowiednie jest przyjęcie parametru wiodącego w postaci wartości qc, a nie IL, które najczęściej jest oznaczane dla gruntów spoistych. Przez wzgląd na możliwość uzyskania bardziej miarodajnych parametrów determinujących nośność podłoża istotne jest rozpoznanie zależności pomiędzy określonymi parametrami.
EN
The paper presents the comparison of the laboratory results of the soil consistency with the results of static CPT tests. The study was carried out on the loess terrain in Lublin. The laboratory results were compared with the values estimated from the CPT tests based on the interpretation of various sources. The determination of an own interpretation formula was also undertaken. It was noticed that for the geotechnical division of the loess soil it is more accurate to use the qc value as the leading parameter, rather than the IL parameter as is the norm for cohesive soil. Given the possibility of obtaining more authoritative parameters determining the bearing capacity of the subsoil, the target is the recognition of the relation between the specified parameters.
PL
Korzystanie z metodologii trójkątów geotechnicznych zmniejsza niebezpieczeństwo pominięcia w rozwiązywaniu problemów inżynierii geotechnicznej istotnych aspektów, od których zależy powodzenie projektowania i realizacji jej przedsięwzięć. Omówiono koncepcję trójkąta geotechnicznego autorstwa J.B. Burlanda oraz stanowiące jej rozwinięcia: trójkąt projektowania geotechnicznego T. Orra i trójkąt zastosowań inżynierii geotechnicznej A.S O’Briena i J.B. Burlanda.
EN
Applying the methodology of geotechnical triangles in geotechnical engineering problem solving reduces the danger of omitting relevant aspects, which are critical for successful design and implementation of the projects. The geotechnical triangle concept developed by J.B. Burland and its enhancements: geotechnical design triangle by T. Orr and geotechnical engineering applications triangle by A.S. O’Brien and J.B. Burland are discussed.
EN
Standard PN-EN-1997-1 (Eurocode 7 - introduced in 2010) requires the determination of bearing capacity of the subsoil on the basis of the effective values of geotechnical parameters. The total soil parameters can be used only to determine the bearing capacity in the so called "undrained conditions", in transitional situation (with a fast the increase of load and slow the outflow of water). The problem with correct qualification of effective parameter values is the obstacle to the widespread use of the new code. This especially concern a smaller structures, for which advanced researches of substrate is uneconomical. The paper presents the change in the approach to the design of shallow foundations and application for that purpose an effective values of the parameters in the Polish codes over time.
PL
Norma PN-EN-1997-1 (Eurocode 7 - wydana w 2010r) wymaga określenia nośności gruntu na podstawie efektywnych wartości parametrów geotechnicznych. Całkowite parametry gruntu mogą być używane tylko po to aby określać nośność gruntu z tak zwanych "warunków nieosuszonych”, w sytuacji przejściowej (z szybkim przyrostem obciążenia i wolnym wypływem wody). Problem z odpowiednimi określeniem realnych wartości parametrów gruntu jest przeszkodą w szerszym użyciu nowych norm. Niepokój budzą zwłaszcza niewielkie obiekty, dla który zaawansowane badania podłoża gruntowego nie są ekonomiczne. Artykuł przedstawia zmianę podejścia do projektowania płytkich fundamentów i określania w tym celu realnych wartości parametrów gruntowych w polskich normach na przestrzeni lat.
PL
Przedstawiono budowę geologiczną i warunki geotechniczne wraz z parametrami geotechnicznymi wykorzystywanymi do obliczeń posadowienia tunelu. Szczególną uwagę zwrócono na zakład separacji, w którym następuje oczyszczenie zawiesiny bentonitowej wykorzystywanej w czasie drążenia tunelu. Omówiono wyniki obserwacji podczas drążenia tunelu, dotyczące rzeczywistej różnorodności uwarstwienia gruntów oraz zawartości frakcji kamienistych, otoczaków, a nawet głazów. Podkreślono prawidłowość wyboru tarczy z płuczkowym systemem transportu urobku.
EN
Geological structure as well as geotechnical conditions together with values of geotechnical parameters assumed for foundation of tunnels are presented. Particular attention was paid to separation plant in which cleaning of bentonite suspension used for boring the tunnel takes place. Observations made during the boring process showing the factual variety of soil layers, especially occurrence of stone fractions, cobbles and even boulders appeared to be very useful. It was pointed out that the TBM cutting shield with slurry transportation system of excavated soil was a good choice.
10
Content available ANN-based modeling of fly ash compaction curve
EN
The use of fly ash as a material for earth structures involves its proper compaction. Fly ash compaction tests have to be conducted on separately prepared virgin samples because spherical ash grains are crushed during compaction, so the laboratory compaction procedure is time-consuming and laborious. The aim of the study was to determine the neural models for prediction of fly ash compaction curve shapes. The attempt of applying the artificial neural networks type MLP was made. ANN inputs were new-created variables - principal components dependent on grain-size distribution (as D10-D90 and uniformity and curvature coefficients), compaction method, and fly ash specific density. The output vectors were presented by coordinates of generated compaction curve points. Each point was described by two independent ANNs. Using ANN-based modelling method, models which enable establishing the approximate compaction curve shape were obtained.
PL
Wykorzystanie popiołu lotnego do konstrukcji ziemnych wymaga jego właściwego zagęszczenia. Zagęszczanie powoduje wzrost gęstości gruntu, zwiększa jego wytrzymałość i zdolność do przenoszenia obciążeń, a także zmniejsza ściśliwość i przepuszczalność. Oznaczenie zagęszczalności popiołu lotnego musi być przeprowadzane na próbkach jednokrotnie zagęszczanych, ponieważ sferyczne ziarna popiołu są niszczone w trakcie ubijania, w związku z tym, laboratoryjne ustalenie krzywej zagęszczalności popiołu jest bardzo czasochłonne. Celem artykułu było wykorzystanie modelowania neuronowego do prognozy kształtu krzywej zagęszczalności popiołu lotnego. Podjęto próbę zastosowania sztucznych sieci neuronowych SSN typu MLP do opisu punktów krzywej zagęszczalności. Każdy punkt krzywej został opisany przez dwie niezależne SSN. Wykorzystano SSN o różnych wejściach, którymi były nowo utworzone zmienne- składowe główne, zależne od uziarnienia (średnic efektywnych d10-d90 oraz wskaźników jednorodności i krzywizny uziarnienia), metody zagęszczenia oraz gęstości właściwej szkieletu gruntowego pdi. Wektorami wyjścia były współrzędne punktów krzywej zagęszczalności popiołu lotnego. Najlepszymi sieciami neuronowymi były sieci o topologii: 6-3-1, 6-2-1 i 6-4-1 dla prognozy wartości wilgotności wi, oraz 5-3-1 i 6-3-1 dla predykcji wartości gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. Uzyskano sieci neuronowe o zadowalającej precyzji, szczególnie w przypadku wartości pdi. Modelowanie krzywej za pomocą SSN umożliwiło ustalenie przybliżonego kształtu krzywej zagęszczalności popiołu lotnego.
PL
W referacie przedstawia się informacje dotyczące ośrodka gruntowego, jakim są iły plioceńskie - grunty spoiste, skonsolidowane, występujące w podłożu wielu obiektów inżynierskich na terenie całego kraju. Autorzy przeanalizowali numerycznie pracę tarczy zmechanizowanej, drążącej tunele metra w Warszawie, w ośrodku gruntowym zbudowanym z iłów. Efektem analizy jest próba wskazania optymalnego modelu gruntu dla obliczeń deformacji gruntu nad wyrobiskiem metra. Zagadnienie to jest istotne dla prawidłowej oceny osiadań budynków zlokalizowanych nad tunelami.
EN
Paper submit information about pliocen clay - cohesive, consolidated soil, basement of many engineering constructions in Poland. Authors made a numerical analysis of mechanized shield (Tunnel Boring Machine) which will build metro tunnels in Warsaw. Huge part of those tunnels will be bored in pliocen clay formation. In the analysis authors tried to find the optimum soil model to predict settlements of the terrain over metro excavation. This phenomena is fundamental to make a proper estimation of building deformation near underground investigation.
PL
Przedstawiono wyniki oceny stateczności zbrojonej skarpy wysypiska przykrywanej warstwą piasku grubości 0,5 m pod obciążeniem spycharką gąsienicową i siłą jej hamowania.
EN
The results of stability estimation of reinforcement landfill scarp covering by the sand 0,5 m thick under track dozer load and restrain power was presented.
EN
The complicated subject matter of the Carpathian soils has been analysed in the work. The research problems of geotechnical parameters of those soils have been pointed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.