Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an analysis of exploitation failure rate in MV overhead and cable lines and in MV/LV transformers in the Polish power system. The reliability analysis is carried out by means of a non-parametric method using kernel estimators. The data are obtained from power networks of various operating conditions, and because of that the weight of data is taken into consideration. Additionally, the paper offers an innovative way of presenting the reliability data in a graphic form.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy danych eksploatacyjnych awaryjności linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia jak również transformatorów SN/nN krajowego systemu elektroenergetycznego. Do analizy zagadnienia zastosowano nieparametryczną metodę analizy danych niezawodnościowych sieci elektroenergetycznych z wykorzystaniem estymatorów jądrowych. Poszczególne dane pochodzą z sieci elektroenergetycznych mających różny charakter pracy, dlatego uwzględniono w analizie wagę poszczególnych danych. W artykule zaproponowano także nowy sposób prezentacji graficznej analizowanych danych niezawodnościowych.
PL
W artykule przedstawiono założenia do nowego modelu regulacji jakościowej, który obowiązuje w Polsce od roku 2016. Przedstawiono analizę obecnego poziomu niezawodności głównych operatorów systemu dystrybucyjnego. Zaproponowano sposób dojścia do docelowych wartości wskaźników ustawy jakościowej. Do poprawy rzetelności oceny danych poszczególnych operatorów zaproponowano uwzględnienie ich wag w analizie kluczowych wskaźników w modelu regulacji jakościowej.
EN
The paper presents the foundation for a new model of quality regulation, which came into force in Poland in 2016. It also offers an analysis of the current level of reliability of the main distribution system operators. A method is proposed for reaching the targets of the quality regulation indicators. To improve the reliability of the data evaluation of individual operators it is necessary to take into account the weights of key indicators in the quality regulation model.
3
PL
O własnościach elektrycznych izolatora w znacznym stopniu decyduje struktura energetyczna defektów sieci krystalicznej. Defekty sieci powodują powstanie zlokalizowanych poziomów elektronowych wewnątrz przerwy energetycznej izolatora. W zależności od wartości energii aktywacji poziomy te mogą pełnić rolę pułapek nośników ładunku lub centrów rekombinacji. Strukturę pułapkową izolatorów ceramicznych sieci energetycznych średnich napięć badano przy użyciu termoluminescencji. W zakresie temperatur 300 – 600 K widmo termoluminescencji pokazuje obecność co najmniej kilku pułapek i centrów rekombinacji, których parametry zależą od rodzaju badanego izolatora.
EN
Electrical properties of an insulator are largely determined by the energy structure of the crystal lattice defects. Lattice defects give rise to localized electronic levels inside the energy gap of the insulator. These energy levels may act as charge carrier traps or recombination centers depending on the value of the activation energy. The trap structure of the ceramic insulators of medium voltage power networks were studied using thermoluminescence. In the temperature range of 300 – 600 K thermoluminescence glow curve shows the presence of at least a few traps and recombination centers, whose parameters depend on the type of insulator under study.
PL
Poprawa ciągłości dostawy energii elektrycznej, realizowanej za pośrednictwem sieci średniego napięcia, znajduje się w centrum zainteresowania przedsiębiorstw energetycznych. W artykule przedstawiono analizę wpływu instalowania w głębi sieci średniego napięcia reklozerów na jej niezawodność. Przedstawiono, jaki wpływ mają zainstalowane reklozery na wartości niedostarczonej energii elektrycznej i skrócenie czasu lokalizacji zakłóceń w analizowanej sieci średniego napięcia rejonu energetycznego.
EN
Improvement of continuity of the electrical energy supply, being realized by means of the medium-voltage power network, attracts interest of the energetic companies. The paper presents the analysis of influence of the reclosers, being installed deeply in the medium-voltage network, on its reliability. Two principal effects of applying the reclosers in the considered medium-voltage network have been analysed: decrease of the unsupplied electrical energy value, and diminution of the disturbance localization time.
5
Content available remote Automatyzacja pracy sieci średniego napięcia a poziom ich niezawodności
PL
W artykule, na podstawie danych pochodzących od operatorów systemów dystrybucyjnych, przedstawiono analizę stopnia automatyzacji pracy sieci średniego napięcia i poziomu ich niezawodności. Stosując estymatory jądrowe, wyznaczono rozkłady gęstości prawdopodobieństwa występowania wartości wskaźników SAIDI przerw nieplanowanych oraz liczby łączników sterowanych radiowo. Przedstawiono analizę wpływu poziomu stopnia automatyzacji sieci średniego napięcia na wartości wskaźnika SAIDI przerw nieplanowanych.
EN
The paper presents the analysis of degree of automation of the medium voltage networks operation and their level of reliability, based on the data of distribution system operators. The empirical probability density functions of the unplanned interruptions SAIDI indices and the number of radio-controlled switches have been determined with use of kernel estimators. The analysis of the impact of the automation degree level the MV networks on the SAIDI index unplanned interruptions has been presented.
PL
W artykule przedstawiono nieparametryczną ocenę wskaźników niezawodnościowych krajowych operatorów systemu dystrybucyjnego. Na podstawie dostępnych danych, wykorzystując estymatory jądrowe, wyznaczono rozkłady gęstości prawdopodobieństwa występowania wartości wskaźników SAIDI, SAIFI oraz MAIFI krajowego systemu dystrybucyjnego.
EN
The paper presents the non parametric assessment of reliability networks exploited in the Polish energetic system. The empirical probability density functions of the SAIDI, SAIFI and MAIFI indices of domestic distribution system have been determined on the basis of admissible data with use of kernel estimators.
EN
The article discusses a significant problem, which is the analysis of the dependability of the national distribution system. The distribution of selected failure rates was analysed in two perspectives: dependability analysis at the local utility company level, and for the distribution power system. In the first part of the paper failure rates are analysed for five domestic utility companies. The second part presents an analysis of the distribution of SAIDI, SAIFI and MAIFI indicators for domestic distribution system operators in 2007–2012.
PL
W artykule przedstawiono istotny problem, jakim jest analiza niezawodności krajowego systemu dystrybucyjnego. Przeprowadzono analizę rozkładu wybranych wskaźników awaryjności w dwóch ujęciach: analizę niezawodności wyznaczoną z poziomu zakładu energetycznego oraz dla dystrybucyjnego systemu energetycznego. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę awaryjności dla pięciu krajowych zakładów energetycznych. W drugiej części zaprezentowano analizę rozkładu wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI krajowych operatorów systemu dystrybucyjnego wyznaczonych z lat 2007–2012.
PL
Analiza awaryjności sieci energetycznej niskiego napięcia to jedno z aktualnych problemów rozpatrywanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. W artykule przedstawiono awaryjności krajowych sieci niskiego napięcia przeprowadzoną na podstawie aktualnych danych pochodzących od pięciu krajowych oddziałów energetycznych. Podano przyczyny uszkodzeń linii napowietrznych i kablowych z podziałem na obszar miejski i wiejski. Przeprowadzono analizę porównawczą badanych oddziałów pod kątem rozrzutów wartości wskaźnika uszkodzeń oraz czasu trwania przerw w zasilaniu linii napowietrznych i kablowych nN.
EN
The analysis of electric delivery reliability in low power networks is one of issues for the Distribution System Operator (DSO). An analysis of failure of national low voltage (LV) network carried out on the basis of current data from the five branches of DSO. The paper presents an analysis of variation of values of the damage and the duration of the emergency breaks. The article contains scatter plots of LV overhead as well as cable networks.
PL
Analiza awaryjności sieci średniego napięcia to jedno z głównych zagadnień rozpatrywanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. W artykule przedstawiono analizę rozrzutu wartości wskaźnika uszkodzeń oraz czasu trwania awaryjnej przerwy pięciu krajowych oddziałów energetycznych. Przedstawiono wykresy rozrzutu dotyczące sieci napowietrznych, kablowych SN oraz stacji transformatorowych SN/nN. Przedstawiono również ilość urządzeń sterowanych radiowo zainstalowanych w liniach średniego napięcia analizowanych oddziałów.
EN
The analysis of electric delivery reliability in medium power networks is the main issue for the Distribution System Operator's (DSO). The paper presents an analysis of failures on medium voltage (MV) power networks, which is based on current data obtained from the five national branches of DSO. It presents the dispersion plots of some indicators of reliability for overhead and cable MV networks, as well as transformer stations MV/LV. The paper presents also amount radio-controlled devices which are installed in MV lines of analyzed branches of Distribution Companies.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z niezawodnością polskich lnii energetycznych 110kV. Wyznaczono funkcje gęstości prawdopodobieństwa oraz dystrybuantę średniej długości linii 110 kV eksploatowanych przez badane Spółki Dystrybucyjne oraz współczynnik skuteczności działania automatyki SPZ w tych liniach. Przedstawiono również wybrane wskaźniki niezawodności krajowych linii 110 kV.
EN
The paper presents issues related to reliability Polish 110 kV power lines. It presents the probability density functions and cumulative distribution of the average Iength of 110 kV line operated by the Distribution Companies tested and the coefficient of auto-reclosing efficiency in these lines. Also presents some indicators of reliability of the national 110 kV line.
PL
Skrócenie czasu przerw w dostawach energii elektrycznej realizowanych za pośrednictwem napowietrznych sieci średniego napięcia znajduje się w centrum zainteresowania spółek dystrybucyjnych. W artykule przedstawiono wybrane metody poprawy niezawodności linii napowietrznych średniego napięcia. Przedstawiono wybrane wskaźniki niezawodności sieci napowietrznych średniego napięcia krajowych spółek dystrybucyjnych. Przedstawiono przykładowe rozwiązania mające na celu poprawę wskaźników awaryjności charakteryzujących się zróżnicowanymi nakładami finansowymi, między innymi wskaźniki przepływu prądu zwarciowego czy łączniki sterowane radiowo. Poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej może być również osiągana poprzez realizowanie nowych inwestycji, w szczególności izolowanie linii średniego napięcia czy izolowanie stacji SN/nN. Sposób poprawy niezawodności sieci średniego napięcia powinien być rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku, na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej.
EN
Shortening of interruptions in electricity supply carried out by means of overhead medium voltage network is located in the heart of the distribution companies. The paper presents selected methods to improve the reliability of medium voltage overhead lines. Presents selected indicators of the reliability of medium voltage overhead network of national distribution companies. An example of solutions designed to improve the failure rates are characterized by diverse financial outlay, including indicators of short-circuit current flow, or radio-controlled switches. Improving reliability of electricity supply can also be achieved by pursuing new investments, in particular medium-voltage line isolation, and isolating the station MV / LV. The way to improve the reliability of medium voltage should be considered case by case basis, based on techno-economic analysis.
PL
W artykule przedstawiono różne metody analizy niezawodności układu mostkowego - metodę dekompozycji, minimalnych przekrojów, minimalnych dróg połączeń oraz metodę macierzy połączeń. Dokładność przedstawionych metod analizy niezawodności układu mostkowego porównano na wspólnym wykresie. Praktyczne zastosowanie jednej z metod przedstawiono z zastosowaniem programu BlockSim, służącego do analizy niezawodności złożonych struktur niezawodnościowych. Wyznaczono niezawodność układu mostkowego modelując rozkład niezawodności poszczególnych elementów układu mostkowego odpowiednio za pomocą rozkładów: wykładniczego, normalnego i Weibulla.
EN
Various methods of the reliability bridge configuration analysis were introduced in the paper - decomposition method, minimum cut set, minimum tie set and the method of matrix connections. The accuracy of the introduced methods of the analysis of the reliability of the bridge configurations was compared on the common graph. The practical use of one of the methods was introduced with the use of the programme BlockSim, serving to the analysis of the reliability of complex structures of reliability. Modelling the reliability of the individual elements of the bridge configurations using exponential, normal and Weibull distribution, and the reliabilities of the bridge configuration were marked out.
PL
Przedstawiono ocenę niezawodności krajowych sieci niskiego napięcia za pomocą analizy statystycznej.
EN
The paper presents assessment of reliability of national Iow voltage power lines.
14
Content available remote Ocena niezawodności krajowych sieci średniego napięcia
PL
W artykule przedstawiono nieparametryczną ocenę wskaźników niezawodnościowych krajowych sieci średniego napięcia. Na podstawie dostępnych danych, wykorzystując estymatory jądrowe, wyznaczano empiryczne funkcje gęstości prawdopodobieństwa średniej długości linii napowietrznej i kablowej, czasu trwania awarii oraz wskaźnika uszkodzeń krajowych sieci średniego napięcia. Stosując metodę Monte Carlo wyznaczono wskaźniki SAIDI i SAIFI.
EN
The paper presents the assessment of reliability of MV networks exploited in the Polish energetic system. On basis of the accessible data, using kernel estimators, the empirical functions of the density probabilities referring to the average power line length, failure duration, and failure coefficient of MV networks were determined. The method Monte Carlo was applied to calculate the SAIDI and SAIFI.
PL
W artykule przedstawiono ocenę awaryjności transformatorów SN/nn pracujących w sieciach rozdzielczych średnich napięć. Przeprowadzono analizę przyczyn awarii, miejsc uszkodzeń w transformatorze oraz wpływu sezonowej zmienności warunków pogodowych na liczbę uszkodzeń.
PL
Kluczową rolę dla prawidłowej dostawy energii elektrycznej odgrywa niezawodność systemu elektroenergetycznego. W przypadku awarii urządzeń systemu elektroenergetycznego straty ekonomiczne powstałe zarówno u dostawcy, jak i u odbiorców mogą być bardzo duże. Aktualnym i ciągle istotnym zagadnieniem jest rzetelna analiza oraz obiektywna ocena, na każdym poziomie działania systemu elektroenergetycznego, jego niezawodności.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące terenowej sieci średniego napięcia, związane z instalowaniem w niej łączników sterowanych radiowo. Automatyzacja procesów łączeniowych w głębi sieci terenowej jest zagadnieniem aktualnym, istotnym pod kątem zwiększenia jej niezawodności. Zastosowanie w głębi sieci łączników sterowanych radiowo istotnie zmniejsza czas trwania zakłócenia, jak również poprawia skuteczność działania automatyki zabezpieczeniowej linii oraz jej diagnostyki.
EN
Chosen issues related to implementation of radio-controlled switch devices in terrain MV networks are discussed in the paper. The automation of switching processes in depth of terrain MV network is an actual problem, which is substantial from the view of increase of its dependability. The use of radio-controlled switch devices reduces the disturbance duration, as well as improves the effectiveness of operation of power system protection.
PL
W artykule przedstawiono symulacyjny model cyfrowy trwałości zestyków styczników elektromagnetycznych oraz metodę jej wyznaczania na podstawie skróconych badań laboratoryjnych wybranych parametrów tych łączników.
EN
In the paper a simulating method of forecasting durability of main contact assembly of electromagnetic contactors is presented on the basis of laboratory curtailed inspection.
PL
Poddano analizie trwałość eksploatacyjną i łączeniową styczników elektromagnetycznych niskiego napięcia. Opisano metody badań i przedstawiono ich wyniki.
EN
There have been analysed the serace life and switching reliability of the Iow voltage contactors. Testing methods and test results.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.