Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  assistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł porusza tematykę dotyczącą jednego z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń – ubezpieczeń komunikacyjnych. Omówiono w nim definicję ubezpieczeń komunikacyjnych, przedstawiono ich klasyfikację oraz wyjaśniono pojęcie regresu ubezpieczeniowego. Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z badań ankietowych przeprowadzonych przez autora w lipcu 2019 r. wśród mieszkańców Radomia, posiadających polisę ubezpieczenia komunikacyjnego. Badania te dotyczyły zadowolenia osób ubezpieczonych z posiadanego pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz miały na celu zbadanie znajomości przez te osoby pojęć związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i znajomości warunków nawiązanych przez nich umów ubezpieczeniowych. Wnioski z badań mogą posłużyć do określenia stanu wiedzy i poziomu zadowolenia ubezpieczonych z produktów ubezpieczeniowych dostępnych na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.
EN
The paper deals with topics related to one of the most popular types of insurance - motor insurance. It discusses the definition of motor insurance, presents their classification and defines the concept of insurance subrogation. The aim of the article is to present the conclusions of the research conducted by the author in May 2019 among the residents of Radom who have a motor insurance policy. The research concerned the satisfaction of insured persons with their motor insurance package and the aim of research was examining the knowledge of insured people concerned concepts related to motor insurance and knowledge about the terms of insurance agreement signed by them. The conclusions from the research can be used to determine the state of knowledge and level of satisfaction of the insured people with insurance products available on the Polish motor insurance market.
EN
Presented research is characterized by the chronological-problem approach to content. The main research problem of this article focuses on place and role and activities of the Armed Forces of the Polish Republic in the process of holding the internal security in the area of Eastern Małopolska in the first half of the 1920s. The initial turning point was the signing of the Treaty of Riga in 1921 and the transition of the army to a peaceful activities, and the final one in 1925, in which an order was issued limiting the use of the army to activities that should be carried out by the State Police. During this period, soldiers from the Polish Army were used in battles with organized banditry, sabotage and subversive actions, which were repeated quite often, and which the police was not able to effectively counteract. All military actions were always carried out in close consultation with representatives of civilian field authorities on the principle of assistance. The army, however, had extensive powers with ad hoc jurisdiction, and the possibility of issuing and carrying out death sentences, also for crimes against property. The source basis of this research is the material from the archives in Poland and Ukraine, as well as literature and the local press.
PL
Pracę charakteryzuje chronologiczno-problemowe ujęcie treści. Głównym problemem badawczym pracy jest rola, jaką odegrało Wojsko Polskie w procesie utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa na obszarze Małopolski Wschodniej w I połowie lat 20. Cezurę początkową stanowi podpisanie traktatu ryskiego w 1921 r. i przejście armii na stopę pokojową, końcową zaś rok 1925, w którym wydano rozkaz ograniczający możliwości używania wojska do działań, które powinna realizować Policja Państwowa. W okresie tym żołnierzy WP wykorzystywano w walkach ze zorganizowanym bandytyzmem oraz akcjami sabotażowo-dywersyjnymi, które powtarzały się dość często, a stworzona dopiero policja nie była w stanie skutecznie im przeciwdziałać. Całość akcji wojskowych zawsze realizowana była w ścisłym porozumieniu z przedstawicielami cywilnych władz terenowych na zasadzie udzielanej asystencji. Wojsko posiadało jednak szerokie uprawnienia z sądownictwem doraźnym, z możliwością wydawania i wykonywania wyroków śmierci także za przestępstwa przeciw mieniu. Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią materiały archiwalne zgromadzone w archiwach w Polsce i na Ukrainie oraz literatura przedmiotu i lokalna prasa.
PL
W tej części przeanalizowano zachowania się ratowników w akcjach, w których od chwili ich rozpoczęcia wiadomo im było, że załoga wycofała się z wyrobisk objętych strefą zagrożenia. Analizę zachowania się ratowników pogotowia wezwanego do akcji przeprowadzono na podstawie wywiadów z pracownikami nadzoru ratowniczego CSRG oraz ankietyzacji osób kierujących OSRG i KSRG. Z analizy wynika, że w przypadku trudnych akcji ratowniczych, ale prowadzonych bez potrzeby udzielania pomocy poszkodowanym, zachowania ratowników przed wejściem do strefy zagrożenia nie zawsze objawiają się widocznym niepokojem, co miało miejsce w przypadkach konieczności udzielenia pomocy poszkodowanym.
EN
This section examines the behavior of the rescuers in emergency rescue works, during which it was know from the beginning of rescue operations, which the crew had been withdrew from the workings covered by the hazardous zone. The analysis of the behavior of the rescuers from emergency teams called to carry out rescue operations was conducted on the basis of interviews with rescue supervisory staff from the CMRS and questionnaires of managing personnel from the RMRS and MMRS. The analysis shows that in the case of difficult rescue operations, but without the need to provide assistance to affected persons, rescuers behavior before entering the dangerous zone do not always manifest itself by visible anxiety, what was the case during events when it was necessary to render assistance to affected miners.
4
Content available remote Wpływ wspomagania elektrochemicznego na siły w procesie mikrotoczenia
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wspomagania elektrochemicznego procesu mikrootoczenia. Na zaprojektowanym specjalistycznym stanowisku badawczym przeprowadzono weryfikację doświadczalną zaproponowanej metody obróbki hybrydowej. Otrzymane wyniki potwierdziły korzystny wpływ wspomagania elektrochemicznego na zmniejszenie sił oraz zużycie narzędzia skrawającego w procesie mikrootoczenia wzdłużnego.
EN
In the paper the conception of electrochemically assisted microturning process was presented. On the designed specialized test stand the experimental verification of this hybrid machining process was carried out. The results confirm that in case of straight turning electrochemical assistance has positive effect on cutting forces and tool wear.
PL
Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie problemów i zagadnień logistyczno technicznych przy budowaniu sieci usług Pomocy Drogowej na terenie naszego kraju jak również wyznaczenie kierunku rozwoju rynku Assistance. W ostatnich latach rynek usług assistance zmienił swoje udziały w ogólnej strukturze usług nie tylko serwisowych. Obecnie angażuje się do świadczenia różnorodnych usług, związanych z naprawą pojazdu na drodze, transportem unieruchomionych pojazdów wskutek awarii, zabezpieczeniem technicznym obszaru kolizji oraz oferując przy tym usługi dodatkowe nie związane z samym pojazdem. W ten sposób można stworzyć większe poczucie bezpieczeństwa klientów oraz zapewnić im obsługę każdego dnia włączając w to wszystkie dni świąteczne (święta państwowe i religijne) tworząc nowe standardy Assistance.
EN
The main aim of the paper is to present problems as well as technical and logistic issues while creating network of the street help service in Poland and pointing out the direction of the development of Assistance market. During the last few years service assistance has changed its work as far as the general service is concerned. At present it offers great variety of services connected with the car rapairation at the street, transporting destroyed cars, protection of the place of the accident as well as many others not connected with the vehicle itself. As a result, a customer can feel safer and get help at any time even if it is a holiday time, which makes new standards of Assistance.
PL
Od dłuższego czasu obserwujemy na rynku polskim rozwój firm assistance, które oferują usługi w zakresie: home assistance, car assistance, oraz medical assistance. Jednak w dalszym ciągu jest nisza związana z brakiem usług assistance dla samochodów ciężarowych, profesjonalnie funkcjonujących serwisów mobilnych w systemie 24h, zapewniając pomoc na pełnym obszarze Polski. Idealnym rozwiązaniem dla klientów jest świadczenie usług assistance dla samochodów ciężarowych na terenie całej Europy za pośrednictwem partnerów działających na terenie administracyjnym danego kraju.
EN
Since recently, a development of the assistance company in the Polish market is observed. The company offers: home assistance, car assistance and medical assistance. However, there is still lack of the company service offered as far as trucks are conserned. The lacks and limits are in terms of a proffesional mobile 24 h service which provides help in whole Poland. The perfect solution for the customers would be service offered to trucks in whole Europe. It can be done with help of partners working in the administrative area of the given country.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.