Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estry syntetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Innowacyjna metoda otrzymywania estrów syntetycznych
PL
W ramach projektu badawczego „Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania polioli poliestrowych i estrów syntetycznych” dofinansowanego w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Spółka opracowała nową technologię, z zastosowaniem jako surowca nowo wyodrębnionego strumienia ubocznego z procesu utleniania cykloheksanu. Do procesu produkcyjnego wprowadzono etap rozdzielania tego strumienia, co pozwoliło uzyskać frakcję prepoliestrową oraz frakcję preestrową, której użyto do wytworzenia estrów syntetycznych w reakcjach estryfikacji i transestryfikacji, wykorzystując standardowe receptury stosowane w Spółce. Otrzymane w taki sposób estry syntetyczne, analogiczne do obecnie produkowanych, poddano testom w celu sprawdzenia ich właściwości, w tym biodegradowalności. Wyniki badań potwierdziły, że charakteryzują się one oczekiwanymi właściwościami.
EN
Carboxylic acids-contg. by-product from com. oxidn. of cyclohexane was enriched in the acids by phase sepn. and simple distn., analyzed for chem. compn. and used for esterification with pentaeritritol in presence of SnCl2. The esters were studied for viscosity, flow flash point, temp., hydroxyl and acid nos. and biodegradability. The esters met the quality requirements and were recommended as bases for prodn. of synthetic lubricating oils.
PL
Ciecze dielektryczne na bazie estrów syntetycznych stosowane są w układach izolacyjnych transformatorów elektroenergetycznych. W artykule zaprezentowano wyniki badań wybranych właściwości fizycznych i elektrycznych estru syntetycznego Midel 7131®. Przedstawiono wyniki lepkości kinematycznej, gęstości, a także współczynnika strat dielektrycznych tgδ, przenikalności elektrycznej względnej oraz konduktywności w szerokim przedziale temperatur. Do badania lepkości wykorzystano lepkościomierz Ubbelohdego z automatycznym systemem pomiaru czasu wypływu iVisc firmy Lauda. Do pomiaru gęstości wykorzystano zestaw areometrów. W celu zapewnienia stabilnych warunków temperatury użyto łaźni wodnej z termostatem firmy Lauda. Dla uzyskania temperatur niższych od temperatury otoczenia wykorzystano chłodziarkę sprężarkową. Pomiary współczynnika strat dielektrycznych tgδ, przenikalności elektrycznej względnej oraz rezystywności wykonano za pomocą urządzenia BAUR DTL C z termostatowaną celą pomiarową. W pracy zamieszczono ponadto wyniki pomiarów prądu elektryzacji strumieniowej cieczy Midel 7131®, które uzyskano w układzie przepływowym z rurką pomiarową.
EN
Dielectric fluids based on synthetic esters are use in transformer insulating system. The article was presented selected physical and electrical properties of Midel 7131®. In this paper kinematic viscosity, density, dielectric dissipation factor tgδ, relative permittivity and conductivity in wide temperatures are shown. Kinematic viscosity measurements were performed using Ubbelohde viscometer with automatic time of outflow measuring iVisc Lauda. Density measurements were performed using set of areometers. To ensure constant temperature conditions of measurement water bath with thermostat Lauda were used. For the temperature lower than ambient temperature compressor cooler were used. Dielectric dissipation factor tg δ, relative permittivity and resistivity measurements were performed using measuring device BAUR DLT C with thermostatic test cell. The article is additionally included the results of streaming charging electrification current of Midel 7131® fluid, which were collected using flowing system with measuring pipe.
EN
The article presents research results of thermal properties of mixtures of synthetic and natural esters in terms of their application in the cooling system of a high-voltage power transformer during its operation. The investigated properties of an analysed mixture were: thermal conductivity coefficient λ, kinematic viscosity υ, density ρ, specific heat cp, and thermal expansion β. On the basis of presented research results, the authors determined the heat transfer factor α of a mixture of synthetic and natural esters. This factor defines the ability of an insulating liquid to transport heat in the transformer, thus determining its reliability. For the research the authors used the following percentage proportions of the mixture of both the esters: 100/0, 95/5, 80/20, 50/50, 20/80, 5/95, 0/100. The measurements were taken for the temperatures: 25ºC, 40ºC, 60ºC, and 80ºC.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cieplnych mieszaniny estrów syntetycznych i estrów naturalnych, w aspekcie ich zastosowania w układzie chłodzenia transformatora wysokiego napięcia w trakcie jego eksploatacji. Badanymi właściwościami analizowanej mieszaniny były przewodność cieplna właściwa λ, lepkość kinematyczna υ, gęstość ρ, ciepło właściwe cp oraz rozszerzalność cieplna β. W oparciu o przedstawione wyniki badań określono współczynnik przejmowania ciepła α mieszaniny estrów syntetycznych i estrów naturalnych. Współczynnik ten określa zdolność cieczy elektroizolacyjnej do transportu ciepła w transformatorze, warunkując tym samym jego niezawodność. Do badań wykorzystano następujące procentowe proporcje mieszaniny obu estrów: 100/0, 95/5, 80/20, 50/50. 20/80, 5/95, 0/100. Pomiary przeprowadzono dla temperatury: 25ºC, 40ºC, 60ºC i 80ºC.
4
Content available remote Udarowe napięcie przebicia estrów izolacyjnych w relacji do oleju mineralnego
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych dotyczących udarowego napięcia przebicia estrów elektroizolacyjnych w relacji do oleju mineralnego. Badaniom poddano cztery ciecze elektroizolacyjne: ester syntetyczny Midel 7131, ester naturalny Envirotemp FR3, ester naturalny o obniżonej lepkości Nomex 970 FLD oraz naftenowy olej mineralny Shell Diala, jako ciecz odniesienia. Przedstawiono porównanie udarowej wytrzymałości elektrycznej i pomiary intensywności światła emitowanego przez wyładowania elektryczne.
EN
Article presents results of experimental studies concerning measurement of lightning strength of insulating biodegradable esters in reference to mineral oil. Studies based on four insulating liquids : synthetic ester Midel 7131, low viscosity natural ester Nomex 970 FLD, natural ester Envirotemp FR3 and mineral oil Shell Diala as reference liquid. Comparative characteristics of lightning electrical strength and light emitted by electrical discharge are presented.
PL
Olej mineralny jest najczęściej stosowaną cieczą w układzie izolacyjnym transformatora. Jednakże od kilkunastu lat obserwowalny jest wzrost zainteresowania alternatywnymi dla niego cieczami elektroizolacyjnymi, do których zaliczamy ester syntetyczny oraz ester naturalny. Spowodowane jest to coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa pożarowego. Olej mineralny, w porównaniu z estrami, odznacza się bardzo dobrymi właściwościami elektroizolacyjnymi i mniejszą lepkością. Z kolei estry, w porównaniu z olejem, wykazują dużo większą biodegradowalnością oraz charakteryzują się znacznie większą temperaturą zapłonu, co przemawia na ich korzyść. W artykule przedstawiono wpływ rodzaju cieczy elektroizolacyjnej na efektywność układu chłodzenia transformatora. Efektywność ta określona została poprzez wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła α cieczy. Współczynnik ten zależy od właściwości cieplnych cieczy, do których zaliczamy przewodności cieplną λ, lepkość kinematyczną υ, ciepło właściwe cp, gęstość ρ oraz rozszerzalność cieplną β. Do badań wykorzystano olej mineralny, ester syntetyczny oraz ester naturalny. Pomiary właściwości cieplnych przeprowadzono w zakresie temperatury od 25ºC do 80ºC.
EN
The mineral oil is most frequently used liquid in insulation transformer system. However, increased interest in alternative insulating liquid for it, which include synthetic ester and natural ester is observable for several years. However, for several years, the increased interest in insulating liquids as alternatives to mineral oil is observable, which include synthetic ester and natural ester. This is due to increasingly restrictive environmental legislation and fire safety. Mineral oil, in comparison with esters has a very good electric insulation properties and a lower viscosity. In turn the esters in comparison with oil, have a much greater biodegradability and have a much higher flash point, which suggests their favor. The influence of the type of insulating liquid on the efficiency of the cooling system of the transformer was presented in the paper. This efficiency was determined by designating the heat transfer coefficient α by liquids. This factor depends on the thermal properties of liquids, which include the thermal conductivity λ, kinematic viscosity υ, specific heat cp, density ρ, and thermal expansion β. To the study mineral oil, synthetic ester and natural ester were used. The measurements of thermal properties were carried out in the temperature range from 25°C to 80°C.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad propagacją wyładowań elektrycznych w dielektrycznym estrze syntetycznym i naturalnym przy ujemnym udarze napięciowym piorunowym.
EN
The paper presents results of research on propagation of electrical discharges in dielectric synthetic and natural esters at negative voltage lightning pulse.
PL
W artykule przedstawione zostały właściwości biodegradowalnych, przyjaznych środowisku płynów izolacyjnych jakimi są estry syntetyczne i naturalne w odniesieniu do ich wytrzymałości elektrycznej. Scharakteryzowane zostały w sposób porównawczy wytrzymałość elektryczna przy napięciu przemiennym oraz wytrzymałość przy napięciu udarowym piorunowym. Przedstawione wyniki bazują w większości na autorskich badaniach eksperymentalnych.
EN
Article presents the properties of biodegradable, environmentally friendly insulating liquids like synthetic and natural esters in relation to their electrical strength. Comparative characteristics of AC electrical strength and lightning electrical strength are presented. Presented results are mainly based on authors' experimental studies.
PL
Omówiono problem wpływu skoncentrowanego strumienia cieplnego na właściwości estrów syntetycznych stosowanych jako medium izolacyjno-chłodzące w transformatorach energetycznych.
EN
The paper discusses an influence of concentrated heat flux on characteristics of synthetic esters used as an insulating-cooling medium in power transformers.
PL
W artykule wskazano na przyczyny wzrostu zainteresowania estrami syntetycznymi. Omówiono zasadę wyznaczania zawilgocenia izolacji celulozowej z wykorzystaniem metody opartej na analizie odpowiedzi dielektrycznej. Przedstawiono przykładowe charakterystyki wzorcowe izolacji celulozowej syconej estrem syntetycznym o wybranym stopniu zawilgocenia i wybranych wartościach temperatury.
EN
In the article the reasons for increasing interest in synthetic esters were pointed out. It was also discussed the idea of moisture determination of cellulose insulation using the method based on an analysis of dielectric response. The paper presents exemplary standard characteristics of cellulose insulation impregnated with synthetic ester. Prepared samples had various moisture and were studied at selected value of temperature.
PL
W artykule przedstawiony został problem wpływu skoncentrowanego strumienia cieplnego na właściwości estru syntetycznego stosowanego jako medium izolacyjno-chłodzące w transformatorach energetycznych. Opisany został szczegółowo układ eksperymentalny umożliwiający przeprowadzenie badań, które pozwolą określić jak zmienia się współczynnik strat dielektrycznych estru gdy zmienia się jednostkowe obciążenie powierzchniowe elementów grzejnych użytych podczas jego podgrzewania. Dodatkowo zilustrowane zostały pierwsze jakościowe obserwacje zjawisk zachodzących podczas podgrzewania estru.
EN
The problem of the influence of concentrated heat flux on the properties of synthetic ester used as an insulating and cooling medium in power transformers was presented in this paper. The experimental system, giving the possibility to conduct the investigations, which allow to determine how the dielectric dissipation factor of the ester changes when the unitary surface load of the heating elements used during the heating process rises, was described in details. Additionally, the preliminary qualitative observations of the occurring phenomena were illustrated.
PL
Zjawisko bąbelkowania (bubble effect, BE) występuje w transformatorach o układzie izolacyjnym papier-olej mineralny. Polega ono na gwałtownym uwalnianiu wody z zawilgoconej izolacji celulozowej po przekroczeniu krytycznej temperatury, czemu towarzyszy wzrost ciśnienia w kadzi. Może prowadzić to do poważnej awarii transformatora. Dotychczasowe badania wykazały, że temperatura inicjacji BE zależy od zawilgocenia izolacji celulozowej, ilości gazów rozpuszczonych w oleju i stopnia polimeryzacji celulozy. Obiektem badań były wymienne patrony, wykonane w postaci aluminiowej rurki z nawiniętymi 10 warstwami papieru, nasuwane na grzałkę o regulowanej temperaturze. Wymagane zawilgocenie papieru uzyskiwano w trakcie skomplikowanej preparacji. Na rysunkach pokazano komorę badawczą, oraz przedstawiono porównanie temperatury inicjacji BE układu celuloza-olej mineralny oraz celuloza-ester syntetyczny. Badania wykazały, że zamiana oleju mineralnego na ester syntetyczny powoduje znaczne podniesienie temperatury inicjacji BE, co należy uznać za zaletę układu. Wielka rozpuszczalność wody w MIDELU bardzo łagodzi przebieg zjawiska. Obserwowany jest jedynie minimalny wzrost ciśnienia powietrza nad poziomem oleju.
EN
Bubble effect (BE) occurs in transformers with mineral oil-paper insulation system. It involves the sudden release of water from cellulose insulation after crossing the critical temperature. The phenomenon can increase of pressure in the tank, and leads to serious failure of the transformer. Previous studies have shown that the BE initiation temperature depends on the cellulose insulation moistening, the amount of gases dissolved in the oil and the degree of cellulose polymerization. Test objects were interchangeable aluminum tubes with 10 layers of paper, slipped over a temperature-controlled heater. The required moistening of paper were obtained during the complex preparation. Pictures below show the test chamber, and a comparison of the bubble effect initiation temperature for mineral oil-cellulose, and synthetic ester-cellulose insulation system. Investigations have shown that the substitution of mineral oil by synthetic ester causes significant increasing of the bubble effectinitiation temperature. The phenomenon should be considered as an advantage of the ester-cellulose insulation system. Great solubility of water in the MIDEL significantly reduces the phenomenon. It was observed only a minimal increase of air pressure above the liquid level.
12
Content available remote Biodegradable lubricating greases for special work conditions
EN
Lubricants facilitate the effective operation of mechanical equipment, reducing friction and wear, but at the same time, they represent a large and diffuse pollution source both in soil and in water. Eliminating or reducing the formation of pollutants and waste pollution prevention makes an important contribution to environmental protection. Biodegradable lubricants represent the technical and environmental alternative for conventional lubrication. Lubricating greases are considered as colloidal dispersions of a thickener in a lubricating fluid. Their biodegradable properties and their lubricating ability depend on the main components: base oil, thickener, and the additives. The aim of our work is to find the most suitable formulations of ecological lubricating greases having good performances, in order to use them as multifunctional lubricants.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.