Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Selection of gensets using multicriteria analysis
EN
The paper presents a procedure for the optimal selection of diesel generators used to supply electrical units in military camps. Using a multi-criteria analysis based on the criteria presented in the paper, a new method is introduced that's not been used before for making decisions on optimal equipment. Daily load curves were created for the selection of diesel generators. These curves, together with the performance diagrams, served as the basis for calculating diesel consumption. The results allow an accurate assessment of the relative importance of the criteria used in the multi-criteria analysis. In addition to fuel consumption, other criteria such as maintenance costs, reliability, noise level, etc. were also examined. Their relative importance was assigned on the basis of technical documentation and existing maintenance records showing the frequency of breakdowns and maintenance costs. The AHP method was used to solve problems with multiple criteria. The results were processed using Expert Choice software. The analysis showed that an appropriate choice of diesel generator power can lead to lower fuel consumption. The results based on the established criteria show that the optimal choice is a 100 kW diesel generator.
PL
Układ nerwowy człowieka składa się z układu ośrodkowego oraz układu obwodowego. Nadrzędną funkcję nad całością organizmu pełni ośrodkowy układ nerwowy, stanowiący mózg i rdzeń kręgowy.
EN
To assess the quality of knowledge acquisition by students of technical universities and to acquire relevant competencies, it is proposed to apply the idea of integrating education and the fuzzy mathematical model, supplemented by a procedure of probabilistic processing of fuzzy values. The fuzzy mathematical model is synthesized in the form of the Mamdani knowledge base, whose language variables characterize various parameters of the process of knowledge acquisition by students. A technique of assessing the quality of the knowledge acquisition process with the use of a synthetic model and suggested efficiency evaluation criteria have been developed. The testing of the suggested model and technique was performed in Vinnytsia National Technical University, the results of testing proved their efficiency.
PL
Dla jasnej oceny jakości zdobywania wiedzy przez studentów uczelni technicznych i uzyskania odpowiednich kompetencji proponuje się zastosowanie ideę integracji edukacji i rozmytego modelu matematycznego, uzupełnionego o procedurę probabilistycznego przetwarzania wartości rozmytych. Rozmyty model matematyczny jest syntetyzowany w postaci bazy wiedzy Mamdani, której zmienne językowe charakteryzują różne parametry procesu zdobywania wiedzy przez uczniów. Opracowano technikę oceny jakości procesu zdobywania wiedzy z wykorzystaniem modelu syntetycznego oraz sugerowanych kryteriów oceny efektywności. Testowanie zaproponowanego modelu i techniki zostało przeprowadzone na Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Winnicy, wyniki testów potwierdziły ich skuteczność.
EN
The global stability of electrical circuits composed of positive linear parts and nonlinear static element with given characteristic and positive gain feedbacks is investigated. New sufficient conditions for the global stability of this class of nonlinear positive electrical circuits are established. These new stability conditions are demonstrated on simples examples of positive nonlinear electrical circuits.
PL
Zapewnienie cyberbezpieczeństwa na stacji odbywa się na wielu płaszczyznach. Kryptografia umożliwia uwierzytelnianie urządzeń, ale nie wszystkim atakom można zapobiec za pomocą tych środków. Zapory ogniowe i "dziury powietrzne" można ominąć za pomocą istniejących tuneli zdalnego dostępu lub za pośrednictwem komputerów serwisowych, bezpośrednio podłączonych do urządzeń IED lub szyny stacyjnej.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z szeroko pojętym rozwojem energetyki wiatrowej. Omówiono stan rozwoju energetyki wiatrowej na świecie. Na podstawie dostępnych badań przybliżono także zagadnienia związane z czynnikami wpływającymi na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich oddziaływanie na środowisko naturalne. Główny nacisk położono jednakże na analizę zjawisk w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 21 maja 2019 r. Analiza ta była zogniskowana przede wszystkim na uchwyceniu korelacji pomiędzy zapotrzebowaniem na moc KSE, a mocą generowaną przez farmy wiatrowe. W ramach analizy przedstawiono charakterystyczne stany pracy dla KSE, jak też z punktu widzenia generacji energii przez źródła wiatrowe. Praca nie podejmuje zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy systemu elektroenergetycznego.
PL
Celem opracowania było określenie rzeczywistych odkształceń i naprężeń w elementach słupa elektroenergetycznego SSF typu W4 ONIIz(–2)/24, poddanego badaniu niszczącemu na poligonie badawczym w Żilinie na Słowacji. Badanie było wykonane 17 IX 2009 roku. Oprogramowanie, jak również dobór i montaż mierników tensometrycznych przygotowano dla ustalonego kierunku naprężeń w badanych fragmentach słupa, co było niezgodne z rzeczywistym rozkładem naprężeń. Ze względu na niewłaściwy montaż i dobór mierników tensometrycznych wyniki uzyskane nie odpowiadały rzeczywistym odkształceniom. Analizując otrzymane wyniki, można stwierdzić, że słup został zaprojektowany poprawnie, wyczerpanie nośności nastąpiło zgodnie z przewidywaniami, wystąpiła utrata lokalnej stateczności przy podstawie słupa. Mimo zastosowania niewłaściwych mierników tensometrycznych osiągnięto częściowo założony cel badań.
EN
An intense growth of the demand for the electric energy is forcing the demand for the electric energy contractors for transmission lines into applying more and more of structural high–tech solutions. It is also regarding the structure of overhead power grids so as poles. In order to draw up determining real deformations and stresses in elements was of electrical power engineering SSF pole of the type W4 ONIIz (–2)/24 subjected to the examination destroying on the research training ground in Żilina on Slovakia. The software as well as the selection and the assembly of measuring equipment they prepared for known direction of stresses in studied fragments of the pole what was at variance with the real schedule of stresses. The examination was performed 17 IX of 2009. On account of the improper assembly and the assortment of gauges electrical resistors achieved results based on the measurement system didn't correspond to real deformations. Based on obtained data determining real stresses and deformations of the pole in chosen elements inspected was a purpose of the article. Exploiting the property applied of measures electrical resistors, and knowledge about the durability of materials they caused the transformation of had results. Analysing received results it is possible to state that the pole was designed correctly, using the carrying capacity up took place as expected, loss of the local sedateness appeared by the base of the pylon that the pole was designed correctly, using the carrying capacity up took place as expected, loss of the local sedateness appeared by the base of the pylon In spite of applying wrong gauges electrical resistors a partly established purpose of research was achieved. With fundamental lack which made the full determination impossible measuring effort in points of fixing trusses of the pole was market paucity of applied gauges, resulting from organizational mistakes at the assembly of sphygmomanometers. Achieved results are confirming the correctness of the modelling of the coating of the pole in places of fixing trusses supporting energy wires of the pole.
PL
W artykule przedstawiono zarys historii metrologii elektrycznej w Politechnice Lwowskiej od początków jej założenia do chwili obecnej. Szczegółowo przedstawiono wszystkich kierowników Katedry Metrologii Elektrycznej oraz omówiono podstawowe kierunki badań i najważniejsze osiągnięcia naukowe Katedry uzyskane pod ich kierownictwem.
EN
The article gives an outline of the history of electrical metrology in the Lviv Polytechnic from the beginning of its foundation to the present day. In Lviv Higher Technical School was created in 1844 as a Technical Academy, it was the first technical school in Eastern Europe. In 1877 the Technical Academy was renamed as Highest Technical School. The first Department of Electrical Engineering in Lviv Polytechnic was founded in 1890/91, and her head was Professor Roman Dzieśliewski – the first Polish Professor of electrical engineering and the creator of its theoretical basis. Department of Electrical Metrology in Lviv Polytechnic emerged from the Electrical Engineering Department in 1920. Detail lists of all heads of Department of Electrical Metrology and discusses the basic directions of science researches and the most important accomplishments. The first head of Department of Electrical Metrology was Professor K. Idaszewski (1920-1930). In the interwar period the greatest academic achievements Department of Electrical Metrology obtained after the leadership of Professor W. Krukowski (1930-1939). During this period, the Department of Electrical Metrology of Lviv Polytechnic became the States Centre of scientific metrology. After Second World War subsequent Heads of the Department were: Professor K. Karandiejev (1944-1958), docent A. Shramkov (1958-1971), Professor Je. Polishchuk (1971-1982), Professor B. Stadnyk (since 1983). Department of Electrical Metrology under the new name of Information Measuring Technology started to return to its status as the leading metrological center since the mid-1970s, when were founded research laboratories, where getting broader scales are carried out research and design in order to create a measuring apparatus for industry and science researches.
PL
Do konsolidacji proszku AgSnBi wykorzystano metodę Cyklicznego Wyciskania Ściskającego (CWS), co umożliwiło uzyskanie litego materiału. Tak wytworzony materiał odkształcono w procesie wyciskania hydrostatycznego (HE), a następnie w procesie kucia wytworzono styki elektryczne. Przeprowadzono badania mikrostruktury i mikrotwardości próbek na każdym etapie odkształcenia.
EN
The Reciprocating Extrusion (Cyclic Extrusion Compression — CEC) process was applied to the consolidation of silver powder AgSnBi leading to the bulk material formation. Continue process of deformation of consolidated powder by Hydrostatic Extrusion (HE) and then by forging the electrical contacts were produced. Microstructure and microhardness were investigated on the every stage of deformation showing development of process consolidation.
10
Content available The Investigation of Conductive Via Properties
EN
The investigation ofthe Low Temperature Co-fired Ceramic (L TCC) via filling process quality is presented in this paper. The goal of this paper was to propose and to validate a way of the verification whether the L TCC fabrication was conducted correctly. The work presents an application of the Design of the Experiment (DoE) methodology in such validation and discusses usefulness and drawbacks of the chosen solution. The optimized technology of via filling will be applied in the fabrication of tactile displays for blind people.
11
Content available remote Wysokosprawne silniki z magnesami trwałymi w napędach górniczych
PL
W artykule przedstawiono nowy trend w napędach dedykowanych dla przemysłu górniczego jakimi są silniki wzbudzane magnesami trwałymi. Zostały przedstawione zalety aplikacji tych silników w napędach górniczych oraz przykłady zastosowania silników w górnictwie. Autorzy przedstawili przykłady zastosowania silników PMSM w górnictwie oraz przybliżyli specyfikę pracy silnika dSMK(L)wsPa132M6.
EN
This paper presents a new trend on drives dedicated to the mining industry - permanent magnet excited motors. The advantages of the application of these motors drives for mining and examples of the use of motors in the mining industry are presented. Authors present examples of PMSM motors for mining and approached specificity of work the dSMK (L) wsPa132M6 PM motor.
EN
Paper presents short operational and engineering analysis of underpowered propulsion in small electrically propelled small inland passenger ships. There is evidence that in certain weather conditions the phenomena of added aerodynamic resistance of small water crafts may have serious influence on their speed and manoeuvrability. Existing regulations like class societies rules for ship classification and construction or EU Directive 2006/87/EC do not provide any requirements or guidelines on prediction of air or hydrodynamic resistance or propulsion power computations to be assessed by third party in design process. In the opinion of authors , the case is particularly important when electrical or hybrid propulsion is considered as prime mover. Existing knowledge allows for engine ering analysis to be conducted to provide better knowledge on the selection and construction of innovative propulsion machinery for ships where passengers safety is major factor of concern by wate rways administration, class societies and insurance institutions.
PL
W artykule przedstawiono silnik trakcyjny z magnesami trwałymi dedykowany do napędów górniczych. Autorzy omówili zalety i możliwości zastosowania napędów wyposażonych w silniki PM (Permanent Magnets) w kopalniach. Zamieszczono wyniki obliczeń elektromagnetycznych oraz rozwiązania konstrukcyjne w postaci modelu 3D.
EN
This paper presents the traction motor with permanent magnet motors dedicated to mining. The authors discuss the advantages and opportunities of drives with PM motors (Permanent Magnet) in the mines. Posted designers shared the results of calculations of electromagnetic and structural solutions in the form of a 3D model.
14
Content available remote Modelowanie łuku elektrycznego o zmiennych rozmiarach geometrycznych
PL
Przeanalizowano czynniki wpływające na zmiany rozmiarów geometrycznych łuku w urządzeniach elektrotechnologicznych. Podano zależności opisujące zmiany konduktancji łuku o sterowanej mocy. Utworzono modele kombinowane (szeregowe i równoległe) łuku z wykorzystaniem równań Cassiego-Bergera, Kułakowa i Woronina. Zamieszczono wyniki symulacji procesów w obwodzie z łukiem sterowanym.
EN
We analyzed the factors affecting the changes of geometrical dimensions of the arc in electrotechnological equipment. The dependence describing changes in conductance arc with controlled power was given. Created models combined (serial and parallel) arc using equations Cassie-Berger, Kulakov and Voronin. Posted the results of simulation of the circuit with controlled arc.
EN
Linear electrical circuits composed of resistors, inductances, capacitances and voltage (current) sources with state-feedbacks are addressed. It is shown that for large class of nonpositive electrical circuits it is possible to choose gain matrices of the state-feedbacks so that the closed-loop systems are positive and have some desired dynamical properties. Sufficient conditions for nonnegativity of B matrices of linear electrical circuits are established. Considerations are illustrated by three examples of linear electrical circuits.
PL
W pracy są rozpatrywane liniowe obwody elektryczne złożone z rezystancji, pojemności, indukcyjności i źródeł napięcia (prądu). Wykazano, że dla szerokiej klasy niedodatnich obwodów elektrycznych można dobrać macierz wzmocnień statycznych sprzężeń zwrotnych od wektora stanu tak, aby układ zamknięty był dodatni i miał pożądane właściwości dynamiczne. Podano warunki wystarczające nieujemności elementów macierzy B liniowych obwodów elektrycznych. Rozważania ogólne zostały zilustrowane przykładami obwodów elektrycznych.
17
Content available remote Drifts for electrical power generation in Brazil
EN
This paper looking the peculiarities of the Brazilian Electrical System, like the country's continental extension and the strong dependence on renewable energy (hydroelectric), discusses growth options according to the country's demands. It is done making reference to the world trends in diversified sources of power generation, priority of using native resources and environmental sustainability. Electrical energy demand in Brazil is increasing more than 4% a year. This number represents the necessity of an expansion higher than four thousand Megawatts of new energy per year in the system. The Brazilian Electrical System is peculiar because of the country's continental extension and also its strong dependence on renewable energy (hydroelectric). Another reason for its peculiarity is the potential of inserting other forms of renewable and 'green' energy in the system. Despite of the environmental advantages of the 'renewable sources', these kinds of energies are variable and depend of the weather conditions. In order to the electrical system be more reliable, its operation must be combined with a larger addition of thermal energy. Thus, this paper analyzes the options for thermal power generation in Brazil. From this perspective, issues like the required modulation with thermal use are addressed. The need for implementing modern technologies to attend the environmental legislation, and the required updating in the legislation, are also discussed.
PL
Opracowanie analizuje specyficzne właściwości Brazylijskiego Systemu Elektrycznego, takie jak rozmiary kontynentalne kraju i silna zależność od zasobów energii odnawialnej (hydroelektryczność), omawia opcje rozwoju stosownie do potrzeb kraju. Podano odwołanie do trendów światowych zdywersyfikowanych źródeł generowania elektryczności, z priorytetem zapewnienia zrównoważonego rozwoju źródeł rodzimych i ochrony środowiska. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Brazylii wzrasta o ponad 4% co roku. Liczba ta sygnalizuje konieczność rozbudowy systemu o ponad 4000 MW nowej energii rocznie. Cechą szczególną Brazylijskiego Systemu Elektrycznego są rozmiary kontynentalne kraju i silna zależność od zasobów energii odnawialnej (hydroelektryczność). Innym powodem jego specyficzności jest potencjał włączania innych form energii odnawialnej i 'zielonej' do systemu. Pomimo środowiskowych zalet 'źródeł odnawialnych', tego rodzaju energie są zmienne i zależą od warunków pogodowych. Aby system elektryczny był bardziej niezawodny, jego działanie musi być powiązane z większym dodatkiem energii cieplnej. Opracowanie to analizuje więc opcje wytwarzania energii cieplnej w Brazylii. Z tej perspektywy oceniono kwestie takie jak wymagana modulacja za pomocą energii cieplnej. Omówiono również potrzebę wdrażania nowoczesnych technologii, uczestniczenie w opracowaniu przepisów prawnych ochrony srodowiska, oraz wymagane aktualizowanie przepisów prawnych.
19
Content available remote Numerical simulation of the transport of particles in electrophoretic displays
EN
Electrophoretic image displays (EPIDs) are a major contestant in the search for electronic paper. Working prototypes have been demonstrated, however, full understanding of the internal physical properties is not achieved yet. In this article, we will present, for the first time, a complete set of formulae that make it possible to simulate the electrical and optical properties of EPIDs. Starting from a theoretical model, that was presented in a previous article, this article gives numerical and graphical results. The set of formulae that was used and their output helps us understand how particles are transported inside a pixel and how this leads to the electrical and optical properties of the display.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.