Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 282

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  airport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
The development of measures in civil aviation protection against illegal acts is based on the analysis of incidents, which can be divided into four development stages. Before 9/11, civil aviation entities were mostly reactive; only new threats warranted a proactive approach to mitigating air threats. The present article’s aim was to analyse the development of methods for checking passengers and objects intended for air transport. The analysis of selected incidents, control processes, and the level of security achieved confirm that the implemented security methods and proactive approach to working with air traffic risks are a suitable compromise between passenger comfort, technological development of detection devices, and processes at the airport.
EN
One of the basic elements inseparably connected with air communication is the security control of persons and luggage which is performed by certified OKBs entered on the list of the President of the Polish CAA. An area of ​​interest is the security check of hand baggage passengers take with them on board the aircraft. This control is carried out based on current legal regulations in the field of civil aviation security and is designed to detect prohibited and dangerous items hidden in the passenger's luggage specified in these legal acts. Due to the fact that the catalogue of these items is not included in an enumerative way, the security control operator assesses the possibility of using any item other than that specified in the document in terms of the possibility of making an act of unlawful interference. However, the skills of the security control operator are only one of the elements affecting the effectiveness of the security check being performed. The technical background and degree of technical sophistication are no less important in the control process. This paper aims to indicate possible organizational solutions to be applied in practice, which have a measurable impact not only on the effectiveness of the security control performed but also on the throughput at the security checkpoint, which in turn determines the operational readiness of the entire airport. The authors, through empirical studies carried out at airport security checkpoints equipped with different technical and technological solutions, quantitatively indicate the benefits of using new technologies and the possibility of choosing the organization of work at the security checkpoint, depending on the needs arising from the nature and number of flight operations.
PL
Na podstawie teoretycznych założeń funkcjonowania otoczenia ogólnego organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów go tworzących oraz jego znaczenia dla organizacji, przeprowadzona została z wykorzystaniem analizy przypadków, jako metody badawczej wiodącej, identyfikacja czynników zmian dla prowadzenia działalności linii lotniczej na rynku usług lotniczych w dobie pandemii Covid-19. Wskazano układ relacji zachodzących między tymi czynnikami a kształtem strategii działań. Wskazano zasady funkcjonowania systemu, który tworzą linia lotnicza oraz port lotniczy i agent obsługi naziemnej. Dookreślono znaczenie kryzysu w działalności linii lotniczej dla zmian w zakresie funkcjonowania pozostałych podmiotów w tym układzie relacji. Wdrożenie opisanego kształtu procedury badawczej pozwoliło na prowadzenie badania „w działaniu”, tj. rzeczywiste zidentyfikowanie występowania relacji pomiędzy otoczeniem ogólnym a strategią działania i oszacowanie charakteru, zakresu i natężenia tych relacji, a w przyszłości dostosowanie działań do zachodzących zmian.
EN
Basing on the theoretical assumptions of the functioning of the macroenvironment of the organization, with particular emphasis on its dimensions and its importance for the organization, the factors of change for the conduct of the airline’s operations on the air service market during COVID-19 pandemic were identified, using case study as a leading research method. The system of relations among these factors and the shape of the action strategy was shown. The principles of the system functioning, consisting of an airline, an airport and a ground handling agent, were indicated. The significance of the crisis in the airline’s operations for changes impacting other entities in this system of relations was specified. The implementation of the above-described shape of the research procedure made it possible to conduct ‘in action research’, i.e., the actual identification of the relation between macroenvironment and the strategy of operation and the assessment of the nature, scope and intensity of these relations, and, in the future, adaptation of activities to the changes taking place.
PL
Przyjęto, iż port lotniczy jest podmiotem gospodarczym, który w warunkach silnej konkurencji musi aktywnie wykorzystywać dostępne narzędzia marketingowe dla osiągania celów rynkowych i dostosowywać je do zróżnicowanych potrzeb i preferencji klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Z uwagi na bogatą paletę możliwości serwis społecznościowy Facebook został wskazany jako popularne i skuteczne narzędzie marketingowe. Dokonana została ocena aktywności portów lotniczych w przedmiotowym serwisie w postaci zaprezentowania wyników analizy porównawczej danych z bieżącej działalności z danymi z 2014 roku. Wskazano ogólną klasyfikację celów publikacji treści przez porty lotnicze za pośrednictwem stron firmowych na Facebooku. Na przykładzie Lotniska Chopina w Warszawie zdefiniowano sposób prowadzenia komunikacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami w serwisie Facebook w sytuacji IV fali pandemii COVID-19. Procedura badawcza została przeprowadzona w sytuacji wprowadzenia ograniczeń w czasie jej realizacji, co zdeterminowało potrzebę dookreślenia dalszych kierunków badań dla zapewnienia szerszej perspektywy oceny i większej wiarygodności osiągniętych rezultatów badawczych.
EN
It is assumed that an airport is an economic entity which, in conditions of strong competition, must actively use the available marketing tools to achieve market goals and adapt them to the diverse needs and preferences of individual and institutional customers. Due to the wide range of options, Facebook has been chosen as a popular and effective marketing tool. The activity of Polish airports on Facebook was assessed by evaluating the results of a comparative analysis of data from current operations with 2014 data. A general classification of the purposes of content publication by airports through corporate Facebook pages is presented. On the example of Chopin Airport in Warsaw, the manner of communication with current and potential customers on Facebook in the event of the fourth wave of the COVID-19 pandemic was defined. The research procedure was carried out with the introduction of limitations for its implementation, which determined the need to specify further research directions to ensure a broader perspective for evaluation and greater credibility of the achieved research results.
EN
The paper concerns the analysis of changes in the modus operandi of terrorist attacks in the landside zones, in order to identify the areas that are most vulnerable to attack using IEDs. Attacks carried out in the passenger terminal and in the car parks were analysed.
PL
Praca dotyczy analizy zmian modus operandi ataków terrorystycznych w strefie ogólnodostępnej, w celu wskazania obszarów, które są najbardziej narażone na atak przy użyciu IED. Analizie poddane zostały ataki przeprowadzone w terminalu pasażerskim oraz na terenie parkingów.
EN
The paper presents assumptions and selected results of research aimed at determining the impact of flight operations on noise in the neighborhood of a selected airport. The presented results have a preliminary character, in view of the form of research realization - it took place within the research team established in the Student Research Group "Zębatka" within the program Excellence Initiative - Research University. Researching the nuisance of aircraft noise is an important phenomenon and regulated by law. The study was preceded by an analysis of the literature, especially standards and legal acts, to determine the acceptable levels of noise near airports. Obtained measurements were analyzed using methods of processing acoustic signals to determine whether the activity of the airport does not cause exceeded appropriate standards in the study area.
PL
W pracy zostały zaprezentowane założenia oraz wybrane wyniki badań mających na celu określenie wpływu realizacji operacji lotniczych na hałas w otoczeniu wybranego lotniska. Zaprezentowane wyniki mają charakter wstępny, co wynika z formy realizacji badań – odbywały się one w ramach zespołu badawczego powołanego w Studenckim Kole Naukowym „Zębatka” w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Prowadzenie badań uciążliwości hałasu lotniczego jest zjawiskiem ważnym i uregulowanym prawnie. Badania zostały poprzedzone analizą literatury, przede wszystkim norm i aktów prawnych, pod kątem określenia dopuszczalnych poziomów hałasu w pobliżu lotnisk. Otrzymane wyniki pomiarów analizowano z użyciem metod przetwarzania sygnałów akustycznych celem określenia, czy działalność lotniska nie powoduje na badanym obszarze przekroczenia właściwych norm.
EN
In the daily operation of an airport, there are a multitude of hazards that can compromise operational safety; therefore, it is critical to monitor and identify these hazards as well as the associated risks. This work's main objective was to assess the operational risks and hazards that may arise from construction works in the airport environment by applying a methodology for the risk assessment based on historical data of aircraft incidents obtained from SKYbrary Aviation Safety and The Aviation Herald from 2000 to 2015. For this study, it was taken as a reference the expansion work at Jorge Chávez International Airport in the city of Lima, Peru. This is a large-scale project, with the construction of a second runway, a new control tower, taxiways, parking aprons, etc. Ten generic hazards were identified, from which thirty-seven potential risks were derived. However, most of them had a low probability of occurrence, so an "acceptable" tolerability prevailed. Among the recommendations presented (ATIS, NOTAM, visual signs, phraseology, signage, procedures, etc.), these are mainly focused on human factors and in phases 1 and 2 of the construction works, the critical phases where the current runway section is connected to the new taxiways giving access to the second runway.
EN
This study assesses the operational safety and security of a category one airport in Nigeria, using the Nnamdi Azikiwe International Airport, Abuja (NAIA) as the case study airport. Data were sourced using structured questionnaire and oral interviews. A total of 180 questionnaires were administered and 165 questionnaires were retrieved, amounting to a 91.7% rate of response. The structured questionnaire used aimed at identifying various safety and security parameters in the study area. This study examined the trend of the effectiveness of safety and security variable in airport operations, safety and employee’s attitude towards safety risk management using the Multicriteria Decision Analysis model to achieve this objective. The results show the weighty level, satisfaction index and effective index of the safety and security parameters used in the analysis with their score and effective index graph. Recommendation on how to improve the airport safety operations were made following policy implication on how to improve the safety management system of the airport.
9
Content available Position of central European regional airports
EN
This article focuses on the position of regional airports in the countries of Central Europe, with a focus on the airports of the Visegrád Group, especially the airports in Slovakia and the Czech Republic. The authors explain the financing of the airports and provision of state aid to these entities according to European legislation. This article reports differences in the national implementation processes of the same Europeans rules in the V4 Member State and compares the regime of financing of the regional airports. Subsequently, we analyse the economic situation of regional airports and their state based on financial indicators. In general, the current COVID-19 pandemic has exacerbated their situation. Many countries still adhere to strict regulations or international travel bans so as not to spread the virus. The sharp decline in the number of passengers and flights has begun to have an impact on the financial viability of regional airports; therefore, financial assistance for regional airports will be more than necessary in the coming years.
EN
The aim of this chapter is to present, based on an analysis of collected monthly, quarterly and annual statistics, the changeover thirteen years in the capacity of airports in three European countries with the largest gross domestic product: Switzerland, Norway and Luxembourg. In these countries the airports with the highest number of passengers are located in Zurich, Gardermoen and Luxembourg City. Zurich-Kloten International Airport with 31.1 million passengers in 2018, Oslo-Gardermoen International Airport with 28 million passengers served in 2018 and Luxembourg International Airport as the only airport in Luxembourg with 1.9 million visitors in 2018. On the basis of selected airports and the annual, quarterly and monthly statistics, it is possible to determine the capacity situation at given airports and in which periods airports are least and most occupied by passengers.
PL
Nawierzchnie lotniskowe stanowiące naziemną część pola manewrowego przeznaczonego do ruchu, postoju i obsługi statków powietrznych są niezwykle istotnym elementem infrastruktury lotniska. Głównym zadaniem nawierzchni jest przenoszenie obciążeń użytkowych od poruszających się lub stojących na nich statków powietrznych. Stan techniczny nawierzchni lotniskowych, który nie powinien budzić żadnych wątpliwości, jest elementem kluczowym dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Metoda naprawcza polegająca na zastosowaniu prefabrykowanej płyty lotniskowej w miejscu nadmiernej degradacji płyt istniejących wprowadza pionierski sposób połączenia płyt z płytami sąsiednimi stwarzający nową jakość konstrukcyjną zwiększającą przestrzenną sztywność całego elementu funkcjonalnego nawierzchni. Przeprowadzone wymiarowanie oraz analiza statyczno-wytrzymałościowa prefabrykowanej płyty lotniskowej metodą elementów skończonych w aspekcie globalnego stanu wytężenia konstrukcji potwierdziły, że zastosowane rozwiązanie techniczne z wykorzystaniem połączenia dyblowanego zostało właściwie zaprojektowane, ponieważ korzystnie wpływa na redystrybucję obciążeń między współpracującymi płytami prefabrykowanymi. Przeprowadzone badania laboratoryjne i poligonowe w zakresie cech materiałowych oraz eksploatacyjnych dały jednoznacznie pozytywne wyniki, które przesądzają o celowości zastosowania i upowszechnienia przedmiotowej metody naprawczej. Doświadczenia wykonawcze zebrane w toku prowadzonej pracy pozwalają na stwierdzenie całkowitej sprawności technicznej zaproponowanego rozwiązania konstrukcyjnego. Biorąc pod uwagę stosunkowo szybką i łatwą wymianę płyt bez konieczności wprowadzania dłuższych przerw w ruchu lotniczym, technologia ta może być z powodzeniem wykorzystywana zarówno w lotnictwie cywilnym, jak i wojskowym, a potencjał zastosowania tego rozwiązania technicznego może być również wykorzystany w naprawach betonowych nawierzchni drogowych.
EN
Airport pavements, constituting the ground part of the maneuvering area intended for the movement, parking and servicing of aircraft, are an extremely important element of the airport infrastructure. The main task of the pavement is to transfer utility loads from moving or standing aircraft. The technical condition of airport pavements, which should not raise any doubts, is a key element for ensuring the safety of air operations. The repair method consisting in the use of a prefabricated airport slab in the place of excessive degradation of existing slabs introduces a pioneering method of connecting slabs with adjacent slabs, creating a new construction quality that increases the spatial stiffness of the entire functional element of the pavement. The performed dimensioning and static - strength analysis of the prefabricated airport slab using the finite element method in the aspect of the global state of effort of the structure confirmed that the technical solution with the use of a dowel joint was properly designed, because it has a positive effect on the redistribution of loads transfer between cooperating prefabricated slabs. The conducted laboratory and field tests and operational features gave clearly positive results, which determine the purposefulness of the application and popularization of this repair method. The implementation experience gathered in the course of the work carried out allows to state the complete technical efficiency of the proposed design solution. Considering the relatively quick and easy replacement of the slabs without the need to introduce longer breaks in air traffic, this technology can be successfully used in both civil and military aviation. The potential of this technical solution can also be used in the repair of concrete road surfaces.
12
Content available remote Integracja lotnisk w Polsce z lokalnym transportem szynowym
PL
Spośród 15 polskich lotnisk obsługujących regularne połączenia pasażerskie tylko 5 jest zintegrowanych z lokalnym pasażerskim transportem szynowym, przy czym integracja ta ma różną skalę, co przekłada się na efektywność połączeń intermodalnych i ich popularność wśród podróżnych. Istnieją także liczne plany budowy lub modernizacji linii kolejowych, a incydentalnie także tramwajowych celem usprawnienia dostępności portów lotniczych. Autor omawia istniejące i planowane (a także potencjalne) rozwiązania koncentrując się na transporcie lokalnym (aglomeracyjnym). Zagadnienie integracji CPK z siecią kolei dalekobieżnej jest tylko zarysowane jako temat o odmiennej specyfice i jako taki zasługujący na odrębną publikację.
EN
Out of 15 Polish airports serving regular passenger connections, only 5 are integrated with local passenger rail transport, and this integration has a differ scale, which translates into the efficiency of intermodal connections and their popularity among travelers. There are also numerous plans to build or modernize railway lines and, incidentally, also tram lines to improve airport accessibility. Author of this paper discusses the existing and planned (as well as potential) solutions, focusing on local (agglomeration) transport. The issue of integration of CPK (Centralny Port Komunikacyjny = Central Transportation Hub) with the long-distance rail network is only outlined as a topic with different specificity and as such deserves a separate publication.
EN
Background: In today’s rapidly changing global economy, airports have an important role in the social, cultural, and economic development of societies and in building bridges between interconnected markets. Sustainability requires a balance between economic, social, and environmental processes and performance-based progress in efforts on all three dimensions at an optimum level. Therefore, sustainable performance measurement and management is an important function for the control of airports. The suitability of investments in airports to respond to the increasing needs and expectations of the future can be realized through a rational structure that operates technologically, effectively, and efficiently. The need for this structure to be sustainable with above-average performance further increases the importance of the issue. This study aims to develop a sustainable performance software for airports by conducting a sustainable performance analysis based on multiple variables. Methods: For sustainable performance analysis at airports, it is important to include economic, social, and environmental parameters, which are the three sub-dimensions of sustainability, in all strategic, tactical, and operational processes and decision-making mechanisms. For the performance analysis of airports, the DEMATEL Method, and the Objectives Matrix (OMAX) Method, which evaluates all the criteria together, were used to weight various performance indicators. Results: The most important criterion at Antalya Airport, which is also the most affected by other criteria, is "economic". Sustainable performance scores of Antalya Airport for 2018 and 2019 were calculated. The airport's performance in 2019 is higher compared to 2018. Conclusions: The biggest achievement of this research is thought to be developing a “Sustainable Performance Software” for national and international airports. This study will also contribute to the emergence of studies that will reveal the performances of other airports and compare their past performances with their current and national performances.
PL
Wstęp: We współczesnej, szybko się zmieniającej globalnej gospodarce, lotniska odgrywają ważną rolę w socjalnym, kulturalnym i ekonomicznym rozwoju społeczności oraz w budowaniu nowych mostów pomiędzy różnymi rynkami. Rozwój zrównoważony oznacza zachowanie balansu pomiędzy ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi procesami oraz postępem we wszystkich tych trzech wymiarach na optymalnym poziomie. Dlatego też pomiar jak i zarządzanie zrównoważonej działalności odgrywa istotną funkcję w kontroli lotnisk. Zachowanie zasada zrównoważonego rozwoju w inwestycjach lotniskowych, będących odpowiedzią na zwiększający się popyt na ich usługi może być realizowany efektywnie w ramach zracjonalizowanej struktury. Struktura ta powinna odpowiadać zasadom rozwoju zrównoważonego, który to będzie odgrywał coraz istotniejszą rolę i zwiększał swoje znaczenie. Celem pracy jest opracowanie oprogramowania oceny rozwoju zrównoważonego lotnisk poprzez analizę działalności zrównoważonej obejmującą wiele zmiennych. Metody: Do przeprowadzenia analizy działalności zrównoważonej lotniska, istotne jest uwzględnienie ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych czynników, które są trzema podwymiarami rozwoju zrównoważonego we wszystkich strategicznych, taktycznych i operacyjnych procesach i mechanizmach decyzyjnych. W celu przeprowadzenia analizy, zastosowano metody DEMATEL oraz OMAX (Objectives Matrix), umożliwiające uwzględnienie tych wszystkich czynników równocześnie, poprzez zastosowanie wskaźników wagowych. Wyniki: Najważniejszym czynnikiem dla lotniska Antalya, jak również o największym znaczeniu, jest czynnik ekonomiczny. Współczynniki działalności zrównoważonych dla lotniska Antalya zostały obliczone dla lat 2018 oraz 2019. Działalność lotniska w 2019 była większa aniżeli w 2018. Wnioski: Największym osiągnięciem tej pracy jest opracowanie “aplikacji oceny działalności zrównoważonej” dla zarówno krajowych jak i międzynarodowych lotnisk. Praca ta przyczynia się również do pogłębienia prac badawczych nad działalnością innych lotnisk oraz porównania ich działania z poprzednimi ich osiągnięciami.
14
Content available remote Efficiency analyse of airport commercial area
EN
The article is focused on analysis of financial cost effectiveness and the utilization of business premises in the terminal building of Bratislava Airport. Our analysis is based on a comparison of sales, profitability, and number of customers of individual newsagents of the GGT a. s. company, which operates three such newsagent stands at the examined airport. Each of the newsagents are located in a different part of the airport terminal, namely Schengen, non-Schengen and check-in area. The examined shops will serve as a practical example of the usability of these areas, and our goal is to find out which of these parts of the Bratislava Airport terminal building is most used by passengers and airport visitors. The data was collected for the period from 1st January 2018 to 31st December 2018, covering one full calendar year, which is a sufficient period for our analysis.
PL
Artykuł koncentruje się na analizie opłacalności finansowej wykorzystania lokali użytkowych w budynku terminalu lotniska w Bratysławie. Nasza analiza opiera się na porównaniu sprzedaży, rentowności i liczby klientów poszczególnych kiosków firmy GGT a. s., która prowadzi trzy takie kioski na badanym lotnisku. Każdy z kiosków znajduje się w innej części terminala lotniska, a mianowicie w strefie Schengen, non-Schengen i strefie odpraw. Zbadane sklepy posłużą jako praktyczny przykład użyteczności tych terenów, a naszym celem jest dowiedzieć się, z której z tych części budynku terminalu lotniska w Bratysławie najczęściej korzystają pasażerowie i goście lotniska. Dane zostały zebrane za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, obejmujący jeden pełny rok kalendarzowy, który jest wystarczającym okresem do naszej analizy.
EN
The article (part 1) contains an analysis of Polish passenger transport in regular and charter traffic specifically relating to airports, cities and countries for the years 2011–2018. The aim of this article is to deepen the knowledge on this topic. The trend occurring in the examined period was analyzed and conclusions relating to the changing transport structure were made. The compilation of statistical data made it possible to carry out the analysis based on the available resources of the Central Statistical Office and the Civil Aviation Office. This enabled the current gap in literature to be filled, where previously information was compiled only for each year separately.
PL
Niniejszy artykuł (część 1) zawiera analizę polskich przewozów pasażerskich w ruchu regularnym i czarterowym ze szczególnym uwzględnieniem: portów lotniczych, miast oraz przewoźników w latach 2011–2018. Celem artykułu jest pogłębienie wiedzy na ten temat. Zbadana została tendencja zachodząca w badanym okresie i wysunięto wnioski związane ze zmieniającą się strukturą przewozową. Zebranie danych statystycznych potwierdziło możliwość przeprowadzenia analizy opierając się na dostępnych zasobach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu została uzupełniona luka w literaturze, gdzie informacje zestawiono tylko dla każdego roku osobno.
EN
This article contains an analysis of Polish passenger transport in regular and charter traffic with the specification of carriers for the years 2011–2018. A forecast of traffic growth in the aviation market until 2035 is presented. Took into account situation of the pandemic in early March 2020 was addressed. The trend occurring in the examined period was analyzed and conclusions relating to the changing transport structure were made. The compilation of statistical data made it possible to carry out the analysis based on the available resources of the Central Statistical Office and the Civil Aviation Office. This allowed to fill the gap in the literature, where previously information was compiled only for each year separately.
PL
Niniejszy artykuł (część 2) zawiera analizę polskich przewozów pasażerskich w ruchu regularnym i czarterowym z wyszczególnieniem państw w latach 2011–2018. Przedstawiono prognozę wzrostu ruchu na rynku lotniczym do 2035 r. Odniesiono się do sytuacji związanej z pandemią na początku marca 2020 r. Zbadana została tendencja zachodząca w badanym okresie i wysunięto wnioski związane ze zmieniającą się strukturą przewozową. Zebranie danych statystycznych potwierdziło możliwość przeprowadzenia analizy z wykorzystaniem dostępnych zasobów danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu została uzupełniona luka w literaturze, gdzie informacje zestawiono tylko dla każdego roku osobno.
EN
The paper analyses the occurrence of thunderstorms in Bydgoszcz in the multi-annual period 1971–2010 based on data from the Bydgoszcz-Airport weather station – ref. EPBY according to ICAO (International Civil Aviation Organization). The article examines variations in monthly, seasonal and annual mean values of weather elements. The calculation pertaining to selected elements of descriptive statistics involved regression analysis. Based on the linear function the author determines the direction and trends of changes of the analysed elements in time. Analysis of this data leads to the conclusion that the number of thunderstorms in the examined forty-year period declined, but also a decrease in the frequency of this phenomenon was observed in Bydgoszcz. The highest number of storms in the examined multi-year period in the whole year (29) and in the warm half-year (28) was recorded in 1973 and in 1997, and the lowest in 2003 (only 6). The studies indicate a significant downward trend in the number of storms occurring in the multi-annual period 1971-2010.
EN
The area around Krakow airport is an attractive developmental urban area. The concentration of passenger traffic and the flow of goods is conducive to new development projects. These projects are associated with the operation of airports, as well as new uses which see the proximity of an airport as an additional asset in operating a business based on access to a form of high-speed transport. This paper presents the findings of research concerning the existing spatial structure, transport accessibility and compositional determinants within an area around Krakow Airport, which can be used to assess the phenomena present and formulate principles and trajectories of shaping them in the future. The study was based on an analysis of selected elements of the existing functio-spatial structure, as well as available materials and subject-specific planning documents. Due to the specificity of areas around airports, which undergo dynamic change, it appears key to determine the individual form of development and land cover, that skilfully combines modernity and comfort of use with meshing with the local landscape, featuring a network of linkages and the character of suburban space. The issues present in this area are distinctive of many cities and require coherent land development proposals.
EN
Air transport, like every economic branch, strives for development. Air traffic is growing dynamically, which means that the natural environment is increasingly being polluted each year. Therefore, entities operating in the air transport sector should care for the environment. One of these entities - airports - introduces many restrictions for aircraft with high CO2 (carbon dioxide) emissions. At the same time, they introduce many ecological activities. Every year, also at the largest Polish airports, managers carry out activities aimed at caring for the environment. The main goal of the article is to evaluate the implementation of ongoing projects related to environmental protection at selected Polish airports. For this purpose, a survey was conducted at Polish airports in March 2020. The main research thesis is that as a result of the development of air traffic, airports will start investing more in innovative solutions related to environmental protection, including solar panels. This issue is extremely important from the point of view of economic, environmental, and corporate social responsibility. The main problems of the environmental policy are areas related to waste, water, and energy management. Some airports take up challenges related to the implementation of innovative solutions, including sustainable energy management. Tasks related to reducing energy consumption and increasing the use of green energy at airports will be of key importance.
EN
This article presents the construction and technical concept for the use of an innovative repair of the airport pavement. It consists in embedding a prefabricated concrete slab in place of the excessively degraded surface of the existing slabs. In addition, the introduced technology of connecting adjacent panels together increases the spatial stiffness of the entire functional element and significantly increases the load-bearing capacity of the pavement. The results of laboratory and field tests presented in the article confirm the effectiveness of the technology used. As a result, the application of the reconstructing technology ensures the safety performance of aircraft operations at airports facilities.
PL
W niniejszym artykule przedstawiona została konstrukcyjno-techniczna koncepcja dotycząca zastosowania nowatorskiej naprawy nawierzchni lotniskowej. Polega ona na wbudowaniu prefabrykowanej płyty betonowej w miejscu nadmiernie zdegradowanej nawierzchni płyt istniejących. Ponadto wprowadzona technologia połączenia ze sobą płyt sąsiednich zwiększa przestrzenną sztywność całego elementu funkcjonalnego oraz znacząco wpływa na wzrost parametru nośności nawierzchni. Przedstawione w artykule wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych i poligonowych potwierdzają skuteczność zastosowanej technologii. W rezultacie stosowanie przedmiotowej technologii napraw zapewnia bezpieczne wykonywanie operacji statków powietrznych na obiektach lotniskowych.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.