Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siłownia wiatrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Nieregularna i okresowa praca źródła energii odnawialnej (siłowni wiatrowej) jest powodem, dla którego nie może ono stanowić samodzielnego systemu oraz wymaga współpracy z magazynami energii lub szeroko rozumianym systemem energetycznym. Jednym ze sposobów magazynowania energii elektrycznej jest jej zamiana w ciepło. Magazynowanie ciepła w systemach wieloźródłowych, które może być wykorzystane w instalacjach grzewczych budynków, odbywa się przy wykorzystaniu zasobników buforowych. Jednakże to rozwiązanie wiąże się z konieczności dysponowania odpowiednią przestrzenią, w której mógłby zostać umieszczony zasobnik oraz z występowaniem częściowej utraty energii w wyniku strat postojowych. Wychodząc naprzeciw tym problemom w pracy przedstawiono koncepcję magazynowania energii elektrycznej w zbiorniku buforowym, do którego umieszczono materiał zmiennofazowy (PCM). Przedstawiono wpływ materiału zmiennofazowego (PCM) na pracę zasobnika buforowego oraz wykazano, że proponowane rozwiązanie może ograniczyć zużycie energii z konwencjonalnego źródła ciepła o ok. 20% całkowitego zapotrzebowania na ciepło budynku umieszczonego w wybranej lokalizacji. Wyniki analizy ekonomicznej wskazują, że proponowane rozwiązanie może być opłacalną inwestycją w porównaniu do wybranych konwencjonalnych źródeł ciepła.
EN
Irregular and periodical operation of a renewable energy source (wind power plant) is the reason why it cannot be an independent system and requires cooperation with systems of energy storage. One way to store electricity is to convert it into heat. The storage of heat in multi-source systems, which can be used in the heating installations of buildings, is carried out using buffer tanks. However, this solution need to have sufficient space in which the storage tank will be placed. Further-more take places the occurrence of partial energy loss due to parking losses. In order to meet these problems, the paper presents the concept of storing electricity in a buffer tank, into which phase change material (PCM) is placed. The impact of phase change material (PCM) on the buffer tank operation has been shown. The proposed solution can reduce the consumption of a conventional heat source by approx. 20% of the total heat demand of the building located in Gdansk, what was presented. The results of the economic analysis indicate that the proposed solution is a cost-effective investment compared in the price of selected conventional heat sources in Poland.
PL
W artykule sklasyfikowano źródła energii i metody konwersji odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono oraz porównano wybrane z nich, takie jak: fotowoltaika, siłownie wiatrowe, pompy ciepła oraz biomasy.
EN
The article classifies energy sources and conversion methods for renewable energy sources. Selected of them, such as photovoltaics, wind farms, heat pumps and biomass were presented and compared.
EN
The aim of the present work is to analyse the legal, organizational and location conditions of the wind farm in the Margonin municipality. The Margonin wind farm is the largest environmental investment project in Poland. Wind power plants have been located in two areas, covering an area of over 50 km2 each. The planning procedure was launched in 2007, and the first windmills started their operation in 2009. The investment project implementation procedure was conducted in accordance with the law that was in force at the time. The body conducting the administrative proceedings provided public participation in the process, and the comments submitted by the residents were fully taken into account. In addition, the investor, previously required to carry out the acoustic analysis of the investment project, has silenced some of the station on the basis of the results. Distances from buildings, as well as sites of nature conservation have been preserved. The launch of the largest wind farm in Poland contributed to the improvement of the material situation of the inhabitants of the Margonin municipality as well as the overall functioning of that municipality. Currently, the investor is still actively involved in maintaining the appropriate condition of technical infrastructure.
PL
Celem pracy jest analiza uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i lokalizacyjnych farmy wiatrowej w gminie Margonin. Farma wiatrowa Margonin jest największą inwestycją ekologiczną w Polsce. Siłownie wiatrowe zlokalizowane zostały w dwóch obszarach, zajmujących powierzchnię ponad 50 km2 każdy. Uruchomienie procedury planistycznej miało miejsce w 2007 r., a pierwsze wiatraki rozpoczęły pracę w 2009 r. Procedura realizacji inwestycji przebiegała zgodnie z obowiązującym wówczas prawem. Organ prowadzący postępowanie administracyjne zapewnił w nim udział społeczeństwa, a uwagi zgłoszone przez mieszkańców zostały w całości uwzględnione. Ponadto inwestor, zobowiązany wcześniej do przeprowadzenia analizy akustycznej inwestycji, na podstawie jej wyników wyciszył niektóre siłownie. Odległości od zabudowań, a także form ochrony przyrody zostały zachowane. Uruchomienie największej farmy wiatrowej w Polsce przyczyniło się do polepszenia sytuacji materialnej mieszkańców gminy Margonin, jak również jej funkcjonowania. Obecnie inwestor nadal bierze czynny udział w utrzymaniu odpowiedniego stanu infrastruktury technicznej.
EN
Wind power plants are at the forefront of the development of renewable energy sources (RES) but their operation depends on changing weather conditions. Favouring energy obtained from renewable sources forces the operation of conventional energy as a regulator balancing the system’s demand. Coal-fired power units were designed for continuous operation and their efficiency decreases if they are used as peak units. The increased number of start-ups and frequent fluctuations in the generated power lead in the long run to the accumulation of consumption processes such as thermal fatigue and cracking. Another noticeable effect is also the decrease in reliability indicators and increased operating costs associated with expensive start-ups. The paper presents an estimation of operating costs related to more frequent start-ups of a power unit. The impact of the deterioration of reliability indicators on the production capacity of a single power plant as well as the reliability of the entire system was also analysed.
PL
Siłownie wiatrowe stoją na czele rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), lecz ich praca zależy od zmiennych warunków pogodowych. Faworyzowanie energii uzyskanej z odnawialnych źródeł wymusza pracę konwencjonalnej energetyki jako regulatora bilansującego zapotrzebowanie systemu. Bloki węglowe projektowane były do pracy ciągłej i ich sprawność spada, jeżeli użytkowane są jako jednostki szczytowe. Zwiększona liczba rozruchów i częste fluktuacje mocy generowanej prowadzą w dłuższej perspektywie do kumulacji procesów zużycia takich jak zmęczenie cieplne i pękanie. Innym zauważalnym efektem jest również spadek wskaźników niezawodności i zwiększone koszty eksploatacji związane z drogimi rozruchami. W artykule przedstawiono oszacowanie kosztów eksploatacji związanych z częstszymi rozruchami bloku energetycznego. Analizowano również wpływ pogorszenia się wskaźników niezawodności na możliwości produkcyjne pojedynczej elektrowni jak i na niezawodność całego systemu.
PL
Artykuł przedstawia badania łopaty turbiny wiatrowej VAWT typu karuzelowego w tunelu aerodynamicznym. Przedstawia rodzaj i budowę tunelu, sposób pomiaru, a także układ pomiarowy do pomiaru siły naporu hydrodynamicznego. Zamieszczono również wyniki pomiarów sił działających na łopatę turbiny wiatrowej. Kluczowym aspektem jest przełożenie sił współrzędnych układu pomiarowego na siły powodujące obrót turbiny, czyli siły styczne i normalne turbiny.
EN
The article presents research on a wind turbine blade VAWT in a wind tunnel. It presents the type and construction of the tunnel, the measurement method as well as the measuring system for measuring the hydrodynamic thrust force. It also presents the results of measurements of forces acting on the wind turbine blade. The key aspect is the transfer of the coordinate forces of the measurement system to the forces that cause the turbine to turn, that is, tangential and normal forces of the turbine.
PL
Artykuł przedstawia sposób wyznaczania wartości i przebiegu mocy dla pojedynczej łopaty oraz całej turbiny o pionowej osi obrotu w zależności od ilości użytych łopat. W obliczeniach wykorzystano dane z pomiarów współczynnika oporu od kąta ustawienia profilu łopaty anemometru względem kierunku wiatru oraz pomiary sił działających na łopatę turbiny karuzelowej.
EN
The article presents the method of determining the value and the power course for a single blade and the whole turbines with a VAWT, depending on the number of blades used. The calculations used data from coefficient of resistance measurements from the angle of the anemometer blade profile to the wind direction, and measurements of forces acting on the rotor blade.
PL
Artykuł przedstawia badania eksperymentalne w tunelu aerodynamicznym łopaty zastosowanej w turbinie wiatrowej o pionowej osi obrotu typu karuzelowego. Badania dotyczyły doboru odpowiednich parametrów fizycznych dla zastosowanej metody, budowy stanowiska oraz układu pomiarowego, na podstawie których dokonano pomiarów sił aerodynamicznych działających na model łopaty.
PL
Przedstawiono syntetycznie najważniejsze uregulowania i rekomendacje dotyczące planowania przestrzennego dużych siłowni wiatrowych, oparte na doświadczeniach w tym zakresie w takich krajach, jak Belgia, Francja, Holandia i Niemcy.
EN
The paper consist a considerations about selected issues of spatial planning and environmental conditions of high-power wind turbine and wind farms. These regulations and recommendations are based on experience in this areas such countries as: Belgium, France, the Netherlands and Germany.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wybranych aspektów energetyki wiatrowej. Omówiono perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, aspekty ekonomiczne produkcji energii z farm wiatrowych oraz układy sterowania stosowane w siłowniach wiatrowych. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
The two-part article presents issues related to selected aspects of wind energy. Prospects for the development of wind energy in Poland, economic aspects of energy production from wind farms and control systems used in wind turbines were described. The final conclusions have been presented.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wybranych aspektów energetyki wiatrowej. Omówiono perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, aspekty ekonomiczne produkcji energii z farm wiatrowych oraz układy sterowania stosowane w siłowniach wiatrowych. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
The two-part article presents issues related to selected aspects of wind energy. Prospects for the development of wind energy in Poland, economic aspects of energy production from wind farms and control systems used in wind turbines were described. The final conclusions have been presented.
PL
W artykule przedstawiona jest analiza współpracy miejskiego systemu ciepłowniczego (MSC) z wybranymi lokalnymi odnawialnymi źródłami energii (OZE), (szczególnie z wysokosprawnymi pompami ciepła zasilanymi energią elektryczną pochodzącą głownie z siłowni wiatrowych) zasilającymi nowo budowane budynki energooszczędne (BE). Celem pracy jest poszukiwanie wariantów współpracy MSC z OZE, które mogą przynieść nie tylko korzyści w postaci zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej (EP), ale również obniżenie kosztu ciepła loco odbiorca. Przedstawiono wyniki analizy techniczno-ekonomicznej, w której uwzględniono obniżenie parametrów wody w sieci ciepłowniczej współpracującej z węzłami cieplnymi nowo budowanych energooszczędnych budynków zasilanych z MSC oraz odnawialnych źródeł energii w tym pomp ciepła. Pełny opis danych wejściowych, obliczeń cieplno-bilansowych i ekonomicznych zawarty jest w pracy [1].
EN
The article presents an analysis of cooperation of the municipal district heating system (DHS) with selected local renewable energy sources (RES) (especially with high-efficiency heat pumps powered by the electricity coming mainly from wind farms) supplying new energy-saving buildings. The aim of the work is to look for options for DHS cooperation with RES, which can bring not only benefits in the form of reduction of non-renewable primary energy, but also lowering the cost of the heat for the customers. The results of the technical and economic analysis are presented, in which the reduction of water parameters in the district heating network cooperating with thermal centers of newly built energy-saving buildings supplied from DHS and RES, including heat pumps, was considered. A full description of the input data, thermalbalance and economic calculations are contained in [1].
12
Content available remote Modelowanie wpływu warunków meteorologicznych na pracę siłowni wiatrowej
PL
Artykuł porusza problematykę modelowania wpływu parametrów meteorologicznych na pracę siłowni wiatrowej. W badaniach skupiono się na określeniu wpływu prędkości wiatru, jego podmuchów a także kierunku wiatru na ilość generowanej energii przez siłownię wiatrową. Z wykonanych badań wynika, że przy dużej zmienności warunków pogodowych to kierunek wiatru jest głównym czynnikiem decydującym o wielkości produkcji energii elektrycznej.
EN
This article addresses the problem of modeling the influence of meteorological parameters on the work of wind turbines. The study focused on determining the influence of wind speed, wind gusts and wind direction on the amount of energy generated by the wind turbine. The research shows that the conditions of high variability of weather conditions is the direction of wind is the main factor deciding the volume of electricity production.
EN
The paper presents a concept of the reallocation of the secondary regulation half-band towards decreasing the generation output in off-peak hours, from centrally-dispatched generating units (CDGU) to wind turbines. The proposed new regulation service’s operating mechanism is discussed and the following potential benefits of its implementation identified: 1. improvement of the National Power Systems (NPS) operation’s security and reliability 2. avoidance of daily CDGU restarts due to spinning reserve shortage 3. avoidance of wind farms’ deep preventive output curtailments 4. increase of long-term CDGU availability/reliability 5. reduction of the NPS operating costs.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję realokacji w godzinach pozaszczytowych półpasma regulacji wtórnej w kierunku zmniejszania generacji z jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD) na elektrownie wiatrowe. Omówiono mechanizm działania proponowanej nowej usługi regulacyjnej oraz wskazano na potencjalne korzyści z jej wdrożenia w postaci: 1. poprawy bezpieczeństwa i niezawodności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) 2. unikania odstawień i ponownych uruchomień JWCD ze względu na niedostatek rezerwy wirującej 3. unikania głębokiego prewencyjnego zaniżania mocy elektrowni wiatrowych 4. poprawy długookresowej dyspozycyjności JWCD 5. w konsekwencji obniżenia kosztów funkcjonowania KSE i zwiększenia długookresowej dyspozycyjności JWCD.
PL
Siłownia wiatrowa powinna zapewnić użytkownikowi realizację założonych parametrów eksploatacyjnych, a także charakteryzować się takimi rozwiązaniami, które zapewnią osiągnięcie założonych parametrów przy zachowaniu bezpieczeństwa eksploatacyjnego.
EN
Over the course of the design process, a construction design of a blade angle of attack change mechanism for a low power wind turbine was created. Certain solutions were created based on results of air flow over rotor blades of a working wind turbine simulations analysis. On the basis of these simulations, load values were established which later formed the foundation for wind turbine rotor blade angle of attack change mechanism design realization. As a result of this stage, a complete construction design of the mechanical part of the wind turbine rotor blade angle of attack change mechanism was created. CAE tools were used at all stages of the design process.
PL
W artykule przedstawiono system do spawania wiązką elektronów w ciśnieniu zredukowanym słupów elektrowni wiatrowych.
EN
This article represents system for electron beam welding machine for welding offshore wind turbines in local vacuum.
EN
The noise analysis of wind turbines was performed using wind energy software WindPRO. For the calculation parameters of Vestas V100 wind turbine with a nominal power of 2 MW generator, the tower height of 95 m and a maximum sound power level of 105 dB was used. Considered acceptable levels of noise emissions of wind turbines in accordance with „Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, (Dz. U. Nr 120 poz. 826).” Analysis of noise propagation was performed in accordance with „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542)”. The calculation method has been applied in accordance with ISO standard PN-ISO 9613-2. The map showing the propagation of noise with isolines for a Wieliszewo wind farm was generated. The results analysis show no exceeding noise limit values at the calculation points.
PL
Analizę propagacji hałasu siłowni wiatrowych wykonano przy użyciu specjalistycznego oprogramowania dla energetyki wiatrowej WindPRO. Do obliczeń wykorzystano parametry siłowni wiatrowej Vestas V100 o mocy nominalnej generatora 2 MW, wysokości wieży 95 m i maksymalnej mocy akustycznej na poziomie 105 dB. Zostały uwzględnione dopuszczalne poziomy emisji hałasu siłowni wiatrowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, (Dz. U. Nr 120 poz. 826). Analiza propagacji hałasu została wykonana w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542). Zastosowano metodę obliczeniową zgodna z normą PN-ISO 9613-2. Wygenerowano izofony obrazujące propagację hałasu dla farmy wiatrowej Wieliszewo. Wyniki analizy wskazują na brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów immisji hałasu dla przyjętych punktów obliczeniowych.
17
Content available remote The electromagnetic transformer of mechanical energy into heat for wind turbine
EN
In order to reduce the cost of stand-alone vertical axes wind turbines (VAWT) and to extend their functionality, this paper suggests accumulating wind energy in the form of heat. For this purpose a special transformer of mechanical energy into heat (TMEH) was developed, which operates on the electromagnetic principle. A simplified method for calculating the magnetic and electric fields in the work parts of the TMEH was developed. The paper gives the results of its FEM-analysis. Using the developed technique the design of pilot TMEH was optimized.
PL
Dla zmniejszenia kosztów zainstalowania siłowni wiatrowych z pionową osią obrotu (WAWT) o prace autonomicznej oraz rozszerzenie ich funkcjonalności oferowano akumulować energię wiatru w ciepłe. W tym celu opracowano specjalny przetwornik energii mechanicznej na ciepło (TMEH), który działa na zasadzie elektromagnetycznej. Stworzono uproszczoną metodę obliczania pól magnetycznych i elektrycznych w elementach konstrukcyjnych TMEH, przedstawiono wyniki FEM-analizy. Wykorzystując opracowane techniki zoptymalizowano konstrukcję projektu badawczego TMEH.
18
Content available remote Badanie rozkładu prędkości w dyfuzorze turbiny wiatrowej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu prędkości powietrza przepływającego przez dyfuzor turbiny wiatrowej o osi poziomej. Zadaniem dyfuzora jest lokalne zwiększenie wartości prędkości strugi powietrza. Ma to zapewnić korzystniejsze warunki pracy turbiny. Badanie przeprowadzono dwiema metodami. Wykonano obliczenia numeryczne. Otrzymane wyniki zweryfikowano doświadczalnie. Dyskusja nad wynikami pozwala na ocenę przydatności dyfuzora jako elementu siłowni wiatrowej.
EN
The article presents results of the tests of the air velocity expansion flowing through the diffuser of the horizontal axis wind turbine. Local enlargement of the velocity value of the air stream is the role of the diffuser. It is to assure more profitable conditions of the turbine work. The research was conducted using two methods. Numeric calculations were carried out. Received results were verified in the experiment. Results discussion gives the opinion on the usefulness of diffuser as the wind turbine element.
19
Content available remote Wybrane aspekty oddziaływania farm wiatrowych na środowisko
PL
W artykule przedstawiono typowe warianty tras kablowych linii średniego napięcia farm wiatrowych. Stwierdzono, że konfiguracja i sposób ułożenia tych kabli w ziemi ma istotny wpływ na rozkład natężenia pola magnetycznego w miejscach ogólnie dostępnych dla ludności. Spostrzeżenia te odniesiono do dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych w środowisku oraz do praktycznych zagadnień związanych z projektowaniem farm wiatrowych.
EN
The paper presents the typical variants of cable medium voltage lines of wind farms. It was found that the configuration and layout of the cables in the ground has a significant impact on the distribution of magnetic field strength in areas generally available to the public. These observations were referred to the limit values of electromagnetic fields in the environment and the practical issues related to the design of wind farms.
PL
Energia elektryczna uzyskiwana z odnawialnego źródła, jakim jest siłownia wiatrowa może być wykorzystana do ładownia akumulatorów różnych pojazdów samochodowych. Obiektem analizy była akumulatorownia współpracująca z małą siłownią wiatrową typu śrubowego o pionowej osi obrotu żagla, umieszczonej w pobliżu budynku, który będzie pełnić rolę magazynu akumulatorów. Celem analizy było określenie niezbędnego wyposażenia akumulatorowni, poziomu ochrony odgromowej zespołu akumulatorownia - siłownia i oszacowanie ryzyka wystąpienia szkody, wskutek wyładowań piorunowych oddziałujących na zespół siłownia – akumulatorownia i inne obiekty w jego pobliżu. W artykule przedstawiono zagrożenia, jakie pojawiają się w trakcie montażu i eksploatacji małej siłowni wiatrowej. Podano też zależności matematyczne do obliczania częstości wyładowań piorunowych zagrażających bezpośrednio siłowni i obiektom w jej pobliżu oraz ryzyka powstania szkody podczas eksploatacji siłowni. Uzyskane wyniki obliczeń wskazują na konieczność zapewnienia I poziomu ochrony zespołu akumulatorownia - siłownia, umieszczania jej na gruncie o małej rezystywności lub poczynienia zabiegów inżynieryjnych dla jej zmniejszenia.
EN
Electric power obtained from a renewable source like the wind turbine can be used to supply a variety of automotive batteries. The object of the study has been a battery room mating with the small helical-type wind turbine with a vertical axis of rotation of the sail, located near the building that can serve as storage of batteries. The aim of the analysis has been to determine the necessary equipment of battery room, the level of lightning protection for the battery room - wind turbine assembly and to estimate the risk of damage due to lightning strikes affecting the battery room - turbine system and objects in the vicinity. The paper presents the risks that arise during the installation and operation of a small wind turbine. It has been given mathematical relations for the calculation of the frequency of lightning strikes directly affecting the wind turbine and objects in its vicinity and the risk of damage during the operation of the turbine. The results of calculations indicate the need for providing the 1 level of safety for the battery room - wind turbine assembly, for placing such assembly on the ground of low resistivity or to make engineering operations for its reduction.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.