Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat exchangers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The paper aims to review the corrosion properties of selected aluminum alloys applied in the automotive industry which are used in heat exchangers, bodyworks and car wires. Particular attention was focused on application of selected chemical compounds which added to corrosive environment in certain amounts lead to decrease of corrosion rate of protected aluminium alloy. Considered different environmental conditions which are simulating real vehicle exploitation. At review analyzed ability to application mentioned compounds on automotive parts, because there is needed fill of following requirements: environmentally friendly, relatively inexpensive and characterized by long-term performance under certain conditions. Main conclusion of review is that there are needed extension of research regarding to application of inhibitive compounds especially on the surface of cars wires.
PL
Wymienniki ciepła, w zależności od przeznaczenia, różnią się między sobą konstrukcją i zasadą działania. Niezależnie od mediów wymieniających ciepło, prowadzone są prace nad poprawą efektywności wymienników i zmniejszenia strat ciśnienia. Coraz częściej do optymalizacji tego typu urządzeń stosowane są symulacje numeryczne z wykorzystaniem oprogramowania CFD. Modelowanie pełnowymiarowych urządzeń wiąże się jednak z dużą liczbą komórek obliczeniowych w modelu numerycznym, a w konsekwencji długim czasem symulacji lub brakiem możliwości przeprowadzenia analizy dla zakładanego pierwotnie modelu. W artykule zaprezentowano wyniki analiz numerycznych i eksperymentalnych pracy wymiennika lamelowego. Dzięki zastosowaniu opisanych w artykule uproszczeń, zmniejszono liczbę elementów siatki numerycznej z ok. 200 mln do ok. 13 mln, co pozwoliło na przeprowadzenie obliczeń na posiadanej stacji obliczeniowej. Model został zweryfikowany na stanowisku eksperymentalnym, a maksymalny błąd względny spadków ciśnienia między symulacją, a eksperymentem nie przekroczył 5%. Przedstawione założenia i procedury mogą być wskazówką przy analizie pokrewnych konstrukcji charakteryzujących się modelami numerycznymi o dużej liczbie elementów o niewielkich wymiarach.
EN
Heat exchangers, depending on their intended use, vary in terms of their design and principle of operation. Regardless of the heat transfer media, research is carried-out to improve the efficiency of the exchangers and reduce pressure losses. Numerical simulations with the use of CFD software are often used to optimize this type of devices. However, modelling full-size devices, is associated with a large number of computational cells in the numerical model and, consequently, a long simulation time or the inability to perform the analysis for the originally prepared model. The article presents the results of numerical and experimental analyzes of the finned coil heat exchanger. Thanks to the simplifications described in the article, the number of numerical grid elements was reduced from approx. 200 million to approx. 13 million, which made it possible to carry out calculations on the existing computing station. The model was verified on an experimental stand, and the maximum relative error of pressure drop did not exceed 5% between the simulation and the experiment. Presented assumptions and procedures can be a guide in the analysis of related devices characterized by numerical models with a large number of small elements.
PL
W artykule opisano nową konstrukcję miniwymiennika ciepła typu płaszczowo-rurkowego wykorzystanego jako miniskraplacz niskociśnieniowych czynników chłodniczych HFE 7000 i HFE 7100. Konstrukcja ta jest odpowiedzią na światowy trend budowy wysokosprawnych, zminiaturyzowanych konstrukcji wymienników ciepła do zastosowań w HVACR. Autorzy określili charakterystykę procesu skraplania oraz wpływ grubości kondensatu na intensywność przejmowania ciepła. Wyniki pozwoliły opracować własną zależność obliczeniową pozwalającą wyznaczać wartości współczynnika przejmowania ciepła podczas skraplania czynników chłodniczych w miniwymiennikach płaszczowo-rurkowych o małej mocy cieplnej.
EN
More than half of the incidents reported to EMSA relate to nautical events such as collision, groundings and contacts. Knowledge of accurate and high-integrity positioning is therefore not only a need for future automated shipping but a base for today’s safe navigation. Examples on accidents include Ever Given in the Suez Canal and HNoMS Helge Ingstad in Norway. A Network-RTK (NRTK) service can be used as an augmentation technique to improve performance of shipborne GNSS receivers for future positioning of manned and unmanned vessels in restricted areas, such as port areas, fairways, and inland water ways. NRTK service providers generate RTK corrections based on the observations of networks of GNSS reference stations which enables the users to determine their position with centimeter accuracy in real-time using a shipborne GNSS receiver. Selection of appropriate communication channels for dissemination of NRTK corrections data is the key to a secure positioning (localization) service. In PrePare-Ships project, the modern maritime communication system VDES (VHF Data Exchange System) is proposed to distribute SWEPOS (NRTK in Sweden) correction data to shipborne positioning modules. VDES is a very reliable technique and it is compatible with most onboard functionalities. In order to minimize the impact on the overall VDES data capacity in a local area, NRTK correction data shall only occupy a single VDES slot with a net capacity of 650 bytes. Update rates may vary but are preferably at 1Hz. However, NRTK correction data size changes instantly, depending on the number of visible GNSS satellites, and the data rate can therefore sometimes reach in excess of 1000 byte/s. In this study, a smart technique is proposed to reduce size of NRTK correction data to instantly adapt with the VDES requirements by choosing a combination of specific signals, satellites or even constellations such that the data rate is not more than 650 byte/s, and at the same time it achieves optimal positioning performance with the accuracy required by the PrePare-Ships project application.
PL
W artykule opisano podstawy jednej z najważniejszych metod doboru materiałów opartej na wykresach doboru, tzw. wykresach Ashby’ego i wskaźnikach funkcjonalności. Przykładową procedurę doboru materiałów na wymienniki ciepła przeprowadzono z zastosowaniem programu Cambridge Engineering Selector. Zdefiniowano i przedstawiono wymagania projektowe (cieplne, mechaniczne, korozyjne i ekonomiczne). Wyprowadzono trzy odpowiednie wskaźniki funkcjonalności, które umożliwiły wybór, ocenę i końcowy ranking różnych tworzyw metalowych. Procedurę uzupełniono zaleceniami metodycznymi dotyczącymi doboru materiałów inżynierskich na wymienniki ciepła.
EN
The paper describes the rudiments of one of the most important materials selection methods employing materials selection graphs, so called Ashby’s charts, and performance indices. The example procedure of materials selection for heat exchangers has been performed using Cambridge Engineering Selector software. The design and material requirements (thermal, mechanical, corrosion, economic) have been defined and presented. The relevant three performance indices, enabling selection, assessment and final ranking of various metallic materials, have been developed. The final selection was supplemented with the methodological recommendations concerning the selection procedure of materials for heat exchangers.
PL
Osadzanie się cząstek zanieczyszczeń z czynnika chłodzącego w kondensatorach turbinowych oraz innych wymiennikach ciepła jest główną przyczyną zmniejszenia sprawności wymiany ciepła, jak również może być przyczyną problemów eksploatacyjnych, związanych z procesami korozyjnymi, zachodzącymi pod powierzchnią osadów. Stopniowy wzrost zanieczyszczenia powierzchni osadami, w krytycznych przypadkach prowadzący do całkowitego zatkania się rur wymiennika, oprócz efektu izolacyjnego utrudniającego wymianę ciepła, prowadzi do znaczącego wzrostu oporów przepływu i związanych z tym strat energetycznych na przesyle czynnika chłodzącego. Dla bardzo dużych wymienników ciepła, jakimi są m.in. skraplacze turbinowe bloków energetycznych, straty związane z obecnością ponadnormatywnej ilości osadów eksploatacyjnych na powierzchniach wymiany ciepła w bardzo znaczący sposób wpływają na ogólną sprawność wytwarzania energii. Stąd konieczność ciągłego utrzymywania właściwego stopnia czystości powierzchni wymiany. Istniejące technologie oczyszczania powierzchni wymiany ciepła można podzielić na realizowane w trybie on-line, jak ciągłe oczyszczanie rur kulkami oraz technologie oczyszczania stosowane w okresach postojów remontowych. Każda z tych technologii, oprócz oczywistych zalet, ma charakterystyczne ograniczenia. Poszukiwanie nowych technologii opartych na bardziej ekonomicznych i efektywniejszych rozwiązaniach jest kierunkiem działań wartym uwagi.
EN
Build-up of deposite from coolant impurities in turbine condensers and other heat exchangers is the main cause of reduced heat exchanging efficiency and can also be the reason of operational problems connected with corrosion processes occurring under the deposit layer. Gradual growth of deposit thickness that in critical cases may cause clogging of heat exchanger pipes, apart from insulation effect hampering the heat exchange, leads to a significant increase of flow resistance and the accompanying energy losses in coolant transmission. And for very big heat exchangers like turbine condensors of power units, the losses caused by excessive amount of sediments on heat exchanging surfaces can dramatically affect the overall energy generation efficiency. This, in turn, results in necessity to keep the appropriate degree of exchange surfaces cleanliness. The existing technologies of cleaning heat exchange surfaces can be divided into the ones realized on-line like continuous ball cleaning and technologies applied during standstills. But each one of them has also, apart from obvious advantages, characteristic limitations. Search for new technologies based on more economic and effective solutions is the noteworthy course of action.
EN
While heating the soil in greenhouses, ground heat exchangers are used, as well as when accumulating heat in soil massifs for further use of heat by heat pumps, or when accumulating heat from solar collectors in heat accumulators. In such cases, a coolant moves in the heat exchangers, which will not freeze or boil, most often these are solutions polyethylene/ethylene glycol, which belong to nonlinear viscous fluids. In this work, the nonisothermal motion of a nonlinear-viscous fluid (within the framework of the Ostwald - de Ville model) in a flat channel with a given heat flow on the wall is investigated. A characteristic feature of the flow of such media is their high thermal sensitivity due to phase and structural transformations. Therefore, with a change in temperature, there is a sharp change in rheological properties. For a number of materials, for example, for polyethylene glycol (ethylene glycol) mixtures, for glycerol solutions, these changes can occur in a fairly narrow temperature range. The flow in a channel is considered, the length of which is much greater than the length of the hydrodynamic and thermal initial sections. The case is investigated when the temperature changes along the channel. Channels of arbitrary cross-section (and, in particular, rectangular and circular) are considered. The situation is analyzed when the temperature changes along the channel, and this change is rather weak in relation to the temperature change along the channel walls (in the transverse direction, that is, in the plane of symmetry). To describe the state of the system, the so-called state diagram (dependence of the temperature on the axis of symmetry of the channel on the heat flux).
EN
The research discussed in the article involved the analysis of impedance characteristics originating from various non-standard defects detected in the material of an austenitic tube. Research-related test results were obtained when scanning a tube made of steel 316, using an internal probe and a MultiScan 5800 device. The tests involved the use of the classical ECT vortex current method applied to examine both the tube containing artificial defects, simulating the most common defects in industrial heat exchanger tubular inserts, and reference tubes containing standard defects. The non-standard defects (created artificially) simulated combinations of cracks, pits or other defects formed as a result of exposure to aggressive chemical and mechanical factors present in industrial conditions. The tests involved the scanning of the entire length of the tube at a constant rate. The tests were performed using a transient probe recording electrical impedance changes in a relative mode and in an absolute mode. The interpretation of results related to the non-standard defects was based on a comparison with the results obtained in relation to the standard reference defects. Values obtained in relation to the non-standard defects enabled, among other things, the identification of their volume and position in relation to the measurement probe. In most cases it was not possible to interpret the geometry of a given defect. The foregoing could be achieved using other non-destructive testing techniques.
PL
Dokonano oceny charakterystyk impedancyjnych pochodzących od różnych wad w materiale rury austenitycznej. Wskazania te otrzymano podczas badania rury ze stali 316 sondą wewnętrzną z wykorzystaniem aparatu MultiScan 5800. Zastosowano klasyczną metodę prądów wirowych ECT, badając zarówno rurę ze sztucznymi wadami symulującymi najczęściej spotykane uszkodzenia wkładów rurowych wymienników ciepła, jak również rury referencyjne, z i wadami standardowymi. Wytworzone sztucznie niestandardowe wady miały na celu odwzorowanie spotykanych w diagnostyce przemysłowej kombinacji pęknięć, wżerów lub innych ubytków powstałych w wyniku oddziaływań mechanicznych oraz działania agresywnych czynników chemicznych. Badania polegały na skanowaniu rury ze stałą prędkością, przy użyciu sondy przelotowej rejestrującej zmiany impedancji elektrycznej w trybie względnym i trybie absolutnym. Interpretacja uzyskanych wyników, dla wad niestandardowych, była oparta na analizie porównawczej z wynikami uzyskanymi dla standardowych próbek referencyjnych. Otrzymane wartości dla wad niestandardowych umożliwiły ich scharakteryzowanie, tj. określenie ich objętości oraz położenia względem sondy pomiarowej. W większości przypadków nie była możliwa interpretacja geometrii wady, a co jest możliwe przy zastosowaniu innych technik badań nieniszczących.
EN
The paper presents an experimental investigation of a silicone based heat exchanger, with passive heat transfer intensification by means of surface enhancement. The main objective of this paper was to experimentally investigate the performance of a heat exchanger module with the enhanced surface. Heat transfer in the test section has been examined and described with precise measurements of thermal and flow conditions. Reported tests were conducted under steady-state conditions for single-phase liquid cooling. Proposed surface modification increases heat flux by over 60%. Gathered data presented, along with analytical solutions and numerical simulation allow the rational design of heat transfer devices.
EN
The paper illustrates a case study of fluid selection for an internal combustion engine heat recovery organic Rankine cycle (ORC) system having the net power of about 30 kW. Various criteria of fluid selection are discussed. Particular attention is paid to thermodynamic performance of the system and human safety. The selection of working fluid for the ORC system has a large impact on the next steps of the design process, i.e., the working substance affects the turbine design and the size and type of heat exchangers. The final choice is usually a compromise between thermodynamic performance, safety and impact on natural environment. The most important parameters in thermodynamic analysis include calculations of net generated power and ORC cycle efficiency. Some level of toxicity and flammability can be accepted only if the leakages are very low. The fluid thermal stability level has to be taken into account too. The economy is a key aspect from the commercial point of view and that includes not only the fluid cost but also other costs which are the consequence of particular fluid selection. The paper discusses various configurations of the ORC system – with and without a regenerator and with direct or indirect evaporation. The selected working fluids for the considered particular power plant include toluene, DMC (dimethyl carbonate) and MM (hexamethyldisiloxane). Their advantages and disadvantages are outlined.
EN
The presence of deposits on heat exchange surfaces in condensers and regenerative exchangers of ship and land steam power plants is always connected with the increase of the wall temperature on the water vapor side due to additional thermal resistances resulting from accumulated deposits. This increase always results in an increase in the condensing pressure, which results in the deterioration of the condensation process of the water vapor, leading to thermal degradation of a given heat exchanger. In addition, the resulting deposits form unevenness with a diversified, often stochastic, geometric structure of the surface layer surface, whose measure is most often the roughness parameters, describing the geometric structure of the surface. In addition, the increase in surface roughness of the heat transfer surface on the water vapor side promotes the formation of a thicker layer of condensate, thus worsening the organization of condensate runoff, which results in interference of the thermal degradation phenomenon of a given heat exchange apparatus. As a result, these phenomena lead to a reduction in the efficiency of a given thermal system, and thus entail an increase in the costs of energy conversion and consequently cause an increased degradation of the natural environment. In the article, based on the results of the author’s own experimental research, the types of pollution accumulating on heat exchange surfaces on the water vapor side of heat exchange apparatus in marine and land steam power plants and quantitative measures of the unevenness of the surface layer of these sediments are presented.
12
Content available Development of ORC’s for micro power generation
EN
In the paper, new trends in development of micro power generation of heat and electricity are presented. New type of CHP for domestic usage is developed in the Institute of Fluid-Flow Machinery PAS and methods of its design are presented. The most promising trends in equipment of ORC cycle for this purpose were discussed. Main attention was focused on micro-heat exchangers design based on micro-channels and micro-jets. In our opinion future development of high power heat exchangers will be based on nets micro-heat exchangers.
PL
Analizie poddano charakterystykę impedancyjną od niestandardowych defektów w materiale rury austenitycznej. Wskazania te otrzymano podczas skanowania rury ze stali 316 sondą wewnętrzną z wykorzystaniem aparatu MultiScan 5800. Zastosowano klasyczną metodę prądów wirowych ECT badając zarówno rurę z zaprojektowanymi defektami opracowanymi na podstawie analizy najczęściej spotykanych uszkodzeń we wkładach rurowych przemysłowych wymienników ciepła, jak i rury referencyjne, z defektami standardowymi. Wytworzone niestandardowe wady miały na celu symulować spotykane w diagnostyce przemysłowej kombinacje pęknięć, wżerów lub innych ubytków powstałych w wyniku działania agresywnych czynników chemicznych i mechanicznych. Badania polegały na skanowaniu całej długości rury ze stałą prędkości, przy użyciu sondy przelotowej rejestrującej zmiany impedancji elektrycznej w trybie względnym i trybie absolutnym. Na podstawie otrzymanych wyników możliwe było opisanie wymiarów i położenia wad standardowych, weryfikując zgodność rzeczywistych parametrów poszczególnych wad względem projektu wirtualnego. Interpretacja wyników dla wad niestandardowych była oparta na porównaniu ich z wynikami uzyskanymi dla standardowych próbek referencyjnych. Otrzymane wartości dla złożonych wad niestandardowych umożliwiły ich scharakteryzowanie poprzez określenie ich objętości oraz położenia względem sondy pomiarowej. W większości przypadków nie była możliwa interpretacja geometrii wady, czego można dokonać stosując inne techniki badań nieniszczących.
EN
The impedance characteristics from non-standard defects in the austenitic tube material were analyzed. These indications were obtained during the scanning of steel pipe 316 with an internal probe using the MultiScan 5800 apparatus. The classic ECT vortex current method was used to examine both the pipe with designed defects developed on the basis of analysis of the most common failures in industrial heat exchanger tube inserts and reference tubes with defects standard. The non-standard defects created were aimed at simulating the combinations of cracks, pits or other defects occurring as a result of aggressive chemical and mechanical factors encountered in industrial diagnostics. The tests consisted in scanning the entire length of the pipe with constant velocity, using a transient probe recording electrical impedance changes in relative mode and absolute mode. On the basis of the results obtained, it was possible to describe the dimensions and location of standard defects, verifying the conformity of the actual parameters of particular defects to the virtual design. Interpretation of results for non-standard defects was based on a comparison with the results obtained for standard reference samples. The obtained values for complex non-standard defects enabled their characterization by determining their volume and position in relation to the measuring probe. In most cases, it was not possible to interpret the geometry of the defect, which can be done using other non-destructive testing techniques.
EN
The paper discusses the possibility of improving resistance of heat exchangers made of gray cast iron with flake graphite to high-temperature corrosion by providing them with metallic coatings. A metallic coating containing 76.9% Ni, 19.8% Cr, 1.7% Si, 0.9% Fe, and 0.9% Mn was applied by means of the plasma spraying method and subjected to cyclically variable thermal loads in the atmosphere of solid fuels combustion products (oxygen, sulfur, chlorine, and sodium). In a 30-day thermal load test held at temperature 500°C it has been found that thickness of the metallic coating decreased from the initial (240 ± 6) μm to (231 ± 6) μm. The depth to which sulfur, chlorine, and sodium penetrated the coating was about 30 μm. Increased oxygen content occurred along the whole coating depth. In the coating area adjacent to the substrate surface, the content was twice as high compared to this observed in the initial coating material. Although presence of oxygen was found within the whole depth of the coating, i.e. (231 ± 6) μm, no signs of susceptibility of the sprayed metallic layer to separation from substrate of gray cast iron with flake graphite were found.
PL
Obecność zanieczyszczeń na powierzchniach wymiany ciepła aparatów wymiany ciepła w okrętowych i lądowych siłowniach parowych jest przyczyną m.in. wzrostu spiętrzeń temperatur oraz związanego z tym pogorszenia stopnia próżni w skraplaczach. W końcowym efekcie proces degradacji termicznej wymienników ciepła prowadzi do zmniejszenia sprawności danego układu cieplnego. Symptomy degradacji termicznej najczęściej definiowane są jako różnica między wartościami parametrów cieplno-przepływowych dla stanu referencyjnego i wartościami dla stanu aktualnego. W efekcie końcowym zjawisko degradacji cieplnej pociąga za sobą wzrost kosztów przetwarzania energii, a w konsekwencji prowadzi do zwiększonej degradacji środowiska naturalnego. W artykule opisano powyższe zjawiska oraz zaprezentowano determinanty degradacji termicznej wymienników ciepła siłowni parowych, opierając się na rezultatach własnych badań eksperymentalnych.
EN
he deposits presence on the heat transfer surfaces of the heat exchangers within the stationary and the ship steam power plants cause an inscrease in terminal temperature difference values and entails a decrease of the vacuum level, as well. That fact leads to reducing the total efficiency of the thermal unit. Symptoms of heat degradation are usually defined as the difference between the values of thermal-flow parameters for the current and the reference state. Moreover, thermal degradation of any heat transfer device always entails an increase in the cost of energy conversion, leading to increasing the emission output of greenhouse gases and finally increasing the environmental degradation process. The above-mentioned phenomena, the determinants of the thermal degradation as well as the results of the author’s own experimental research have been presented in the paper.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie konstrukcji wężownicowego wymiennika ciepła powstałej w ramach pracy inżynierskie w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej. Podstawowym założeniem było zoptymalizowanie aparatu cieplnego w taki sposób, aby możliwe było jak najefektywniejsze przekazywanie ciepła do przepływającego płynu. Oparto się tu przede wszystkim na rozważaniach dotyczących wpływu modyfikacji podstawowych parametrów zarysu helikoidalnego. Opracowana koncepcja posiada „możliwości” oraz gabaryty zbliżone do rozwiązań dostępnych komercyjnie. Zadaniem na przyszłość jest opracowanie konstrukcji o mniejszych gabarytach i większej efektywności energetycznej.
EN
The paper deals with the design of coil heat exchanger developed in the Gdansk University of Technology. The main task was optimization for heat transfer enhancement. Modifications of helical shape parameters were analysed. Developed concept has capacity and dimensions similar to commercially available models. So the next task will be reduction of dimensions and improvement of energetic efficiency.
PL
Artykuł poświęcony zagadnieniu budowy modułu służącego do badania kompaktowych wężownicowych wymienników ciepła. Powstała konstrukcja modułu badawczego zapewniająca dużą elastyczność modyfikacji oraz pozwalająca na fizyczną obserwację zachodzących zjawisk. Wstępne pomiary wykazały wystarczający stopień izolacji cieplnej płaszcza i brak potrzeby jej zwiększania. Okazało się jednak, że stopień komplikacji badanego układu wymusza doposażenie modułu w dodatkowy zestaw czujników oraz przeprowadzanie stałej obserwacji termowizyjnej w kilku płaszczyznach modułu.
EN
In the paper the design of a test module for compact coil heat exchangers is presented. It is easy to modify the test stand as needed and to observe phenomena that occur. Initial tests have proved good isolation of the shell. However complicated design of the module causes the need of additional set of sensors installation and constant thermovision monitoring.
PL
W publikacji zaprezentowano nowe stanowisko pomiarowe umożliwiające prowadzenie badań cieplno-przepływowych wymienników ciepła typu rura w rurze i innych podobnych konstrukcji. Przedstawiono wstępne wyniki badań m. innymi konstrukcji wymiennika z turbulizatorem, dla którego określono ekonomicznie uzasadniony zakres stosowalności. Uzyskane wyniki pokazały, że wymiennik zmodyfikowany dla tych samych parametrów przepływowych osiąga prawie dwukrotnie większą wydajność cieplną.
EN
In the paper the new test stand for investigations of tube-in-tube heat exchangers and similar elements is described. First test results are presented for the heat exchanger with turbulizator and its profitable application range is identified. Almost two times higher heat capacity has been observed for the modified apparatus.
PL
Na terenach miejskich występuje wiele obszarów o właściwościach geotechnicznych wykluczających je z budownictwa (np. zrekultywowane składowiska odpadów, hałdy, różnego typu tereny nadbrzeżne, podmokłe). Tereny te mogą się stać przydatne dla budownictwa po wzmocnieniu ośrodka gruntowego metodami geoinżynieryjnymi, np. metodą palowania i mikropalowania. Równocześnie, głównie w najbogatszych krajach klimatu umiarkowanego, intensywnie rozwija się geoenergetyka, obejmująca zwłaszcza pozyskiwanie ciepła Ziemi za pośrednictwem otworowych wymienników ciepła. Wymienniki te i pompy ciepła umożliwiają ogrzewanie i chłodzenie (klimatyzację) obiektów budowlanych. Pale nośne z wymiennikami ciepła, poza stawianymi im wymaganiami mechanicznymi, powinny dobrze wymieniać ciepło z otaczającym górotworem. W górnej części może być wskazane termiczne izolowanie nośnika ciepła w palu nośnym, więc receptura powinna zapewniać otrzymanie kamienia cementowego o właściwościach izolacyjnych. Opracowano receptury zaczynów zawierających cement hutniczy oraz grafit i diatomit, dodawane w celu regulowania przewodności cieplnej oraz zbadano wpływ tych dodatków na parametry wytrzymałościowe stwardniałych zaczynów.
EN
Graphite and diatomite were added to cement slurries (up to 20% or 30% by mass, resp.) used for piling. After hardening, the samples were studied for flexural and compressive strength. The best results were achieved when graphite was added to the slurry (20% by mass).
EN
In the paper, new trends in the development of microchannel heat exchangers are presented. The exchangers developed in this way can be applied in marine industry. Main attention is focused on heat exchanger design with reduced size of passages, namely based on microchannels. In authors’ opinion, future development of high power heat exchangers will be based on networks of micro heat exchangers.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.