Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rape seed
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the article there have been presented the current state and perspectives in the scope of using rapeseed biomass, with particular consideration of solid biodegradable by-products of the technology of obtaining oils-expellers and rapeseed meal. Rapeseed biomass has been characterised with respect to its technological properties essential in combustion processes, both after conversion into bio-char and bio-oil and with respect to its raw, unprocessed form. The reasonableness of applying this kind of agrobiomass in co-combustion with minable fuels has been shown, resulting from conditions of agricultural production, increasing rapeseed production and by-products, with their incomplete use in the land, in view of the obligatory increased participation of biomass in the structure of fuels applied for producing electric and heat energy. The current state of agrobiomass supply logistics to the boiler plant has been analysed, pointing out its significance in shaping demand satisfaction for biomass using rapeseed waste products.
PL
W artykule przedstawiono stan obecny oraz perspektywy w zakresie wykorzystania biomasy rzepakowej, ze szczególnym uwzględnieniem stałych biodegradowalnych produktów ubocznych technologii otrzymywania olejów - wytłoków oraz śruty rzepakowej. Scharakteryzowano biomasę rzepakową pod kątem jej właściwości technologicznych istotnych w procesach spalania, zarówno po konwersji do biowęgla i bioleju, jak również w odniesieniu do jej postaci surowej, nieprzetworzonej. Wykazano racjonalność stosowania tego rodzaju agrobiomasy w procesach współspalania z paliwami kopalnymi, wynikającą z uwarunkowań produkcji rolniczej, wzrastającej produkcji rzepaku oraz produktów pochodnych, przy ich niepełnym wykorzystaniu w kraju, wobec obligatoryjnego zwiększania udziału biomasy w strukturze paliw stosowanych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Przeanalizowano aktualny stan logistyki dostaw agrobiomasy do kotłowni, wskazując na jej znaczenie w kształtowaniu stopnia zaspokojenia popytu na biomasę z wykorzystaniem odpadowych produktów rzepakowych
PL
Podjęto tematykę oddziaływania estrów i innych związków zawartych w ziarnach rzepaku na gumowe elementy ciągu transportowego elewatora. Podczas badań w warunkach przyspieszonych stwierdzono, że pod wpływem wymienionej grupy związków następują istotne zmiany właściwości gum, z których wykonane są taśmy przenośników taśmowych. Skutkiem tych zmian może być, obserwowana w praktyce eksploatacyjnej, obniżona trwałość taśm.
EN
The influence of esters and other compounds contained in rapeseed on rubber elements of the elevator conveyor system has been examined. The research in accelerated conditions has revealed that the above compounds significantly change the properties of rubber materials used in conveyor belts. The effect of such changes may be reduced durability of conveyor belts, a phenomenon actually observed in the operation of the conveyor.
PL
Jednym z wstępnych etapów przetwarzania produktów pochodzenia rolniczego jest odpowiednia segregacja materiału, która pozwala odseparować materiał dobry jakościowo od tego, który nie spełnia określonych norm. W pracy podjęto próbę separacji materiału rozdrobnionego (nasiona rzepaku), którego dotychczas stosowane metody rozdziału są niezadawalające. Wykorzystano odmienne zachowanie się rozdrobnionych cząstek zarodka od cząstek łupiny w wytworzonym polu elektrostatycznym, udowadniając tezę, że zróżnicowany skład chemiczny zarodka i łupiny, a tym samym przenikalność elektryczna, w zróżnicowany sposób wpływa na te składniki. Do separacji wykorzystano elektroseparator płaski, który zasilano wysokim napięciem z zakresu 0-1-3-7 kV. Zbadano wpływ wartości napięcia zasilającego elektrody na wydajność separacji.
EN
The earlier separation of components is the one of the stages of the processing of crumbled plant materials with differential more far usability. In experimental work was presented a method of distributing of crumbled plant materials (seeds of the rape) by using behavior of their particles in the electrostatic field). Conducted investigations confirm that the electrostatic field in the differential way affects on the germs and hulls. The intensity of the influence depends closely from the electric parameters of the given material and from the intensity of the field. Investigations proved that with the growth of the electrostatic field, the effectiveness of the separation grew up.
PL
Badano wpływ: szerokości i długości szczeliny wysiewającej zespołu wysiewającego oraz prędkości siewu na wydajność i równomierność dozowania nasion rzepaku nowym kołeczkowym zespołem wysiewającym, przeznaczonym do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: drobnych, średnich i grubych. Wykazano, że zespół wysiewający nowej konstrukcji może być z powodzeniem stosowany w siewnikach uniwersalnych do dozowania i wysiewu nasion drobnych.
EN
The impact of the following parameters has been examined: width and length of sowing gap in sowing unit and sowing rate on the efficiency and evenness of rape seed dosing with a new pin sowing unit, designed for sowing three seed groups that differ in size: fine, medium and coarse. It has been proven that newly designed sowing unit may be successfully used in all-purpose seed drills for fine seed dosing and sowing.
PL
Produkcja zbóż w Polsce i ich przetwórstwo wykazuje niewielką tendencję wzrostową. W ostatnich latach rozwija się natomiast produkcja i przetwórstwo rzepaku. Tendencje te utrzymają się prawdopodobnie także w najbliższych latach. Przyspieszenie rozwoju obu sektorów zależy głównie od zakresu i stabilności wsparcia producentów biopaliwa, postępu w rolnictwie, stosowania żywności GM oraz od stabilności ekonomicznych warunków produkcji zbóż.
EN
Cereal production and processing in Poland is featured with a weak upward tendency. On the other hand the production and processing of rape seed in recent years is growing very fast. Acceleration in the development of these sectors is up to the scope and stability of the support for the bio-fuel producers as well as up to a need for improvement in agriculture, including the use of GMO food and stability of economic conditions of cereal production.
EN
The recent research into the viable economy in sustainable energy from renewable sources has prompted a review into the potentials of Polish-oriented raw material sources as a catalyst for technological advance, product diversification and consumer satisfaction. The elongation of the process chain in vegetable (rape seed, potato), alcohol additives and glycerin processing has been found to drastically improve energy balances for the short processing methods adopted presently and can make Poland self sustainable in the future.
7
Content available remote Szacunek kosztów produkcji biopaliwa z rzepaku
PL
Przedstawiono metodę szacowanie kosztów produkcji estru metylowego z oleju rzepakowego (RME). Koszt gigadżula energii w RME, obliczony bez uwzględnienia podatków i zysku przedsiębiorstwa, wynosi około 73 zł w przypadku przyjęcia kosztów surowca (nasion rzepaku) na poziomie kosztów produkcji i około 90 zł przy przyjęciu do obliczeń ceny skupu rzepaku. Dla porównania cena jednego gigadżula energii w oleju napędowym (średnia roczna) wynosiła w 2002 r. 73,74 zł, a w czerwcu 2003r. - 78,84 zł. Koszt pozyskiwania RME maleje wraz ze zwiększaniem skali produkcji. Towarzyszy temu wzrost udziału procentowego w kosztach produkcji dominującego składniaka tych kosztów, jakim jest surowiec (nasiona rzepaku).
EN
Method to estimating the costs of methyl ester production from the rapeseed oil (RME) was presented. The cost of 1 giga joule energy in the RME, excluding tax and manufacturer's profit, reaches about 73 PLN when assuming the raw material (rape seeds) cost on the level of production cost, and about 90 PLN in case of assuming the price of purchasing rape seeds. In comparison, the price of 1 giga joule energy in diesal fuel averaged in 2002 73.74 PLN, reaching 78.84 PLN in June 2003. THe cost of getting RME decreases with increasing scale of production. However, this is accompanied by rising percentage share of raw material costs (rape seeds) becoming a dominant component in total production costs.
PL
Badano straty nasion podczas desykacji rzepaku oraz straty nasion następczego samoosypywania. Do rejestracji osypujących się nasion zastosowano lepkie podłoża.
EN
The losses fo rape seeds occuring at desiccation of standing crop and resulted from the sequent self shattering were investigated. Sticky bases were used to recording the quantities of shattered seeds in the field. Shields and crop dividers applied at desiccation of standing rape with Reglone did not reduce the losses of seeds. Further experiments would be recommended.
9
Content available remote Podstawy metodyczne oceny celowości wykorzystania biopaliwa z rzepaku
PL
Przedstawiono próbę sformułowania metodycznych podstaw ekonomicznej oceny celowości produkcji biopaliwa z rzepaku z uwzględnieniem niektórych korzyści pośrednich, wynikających z jej podjęcia. Do tego rodzaju korzyści należą: lepsze wykorzystanie czynników produkcji w rolnictwie, stymulacja ożywienia gospodarczego na obszarach wiejskich, stworzenie warunków aktywizacji zawodowej ludności, korzyści natury agrotechnicznej (dobra jakość stanowiska rzepaku), produkcja energii na bazie miejscowych surowców, których spalanie nie powoduje zmian w bilansie CO2 itp.
EN
An attempt was made to formulate the methodical grounds to economic evaluating the usefulness of biofuel production from the rape seeds, considering some intermediary advantages connected with it. Such advantages include: better utilization of production factors in agriculture, stimulation of economic development on rural areas, creating conditions for professional activation of rural population, some advantages of agricultural character (good quality of field stand after rape), energy production bases on local raw materials, combustion of which does not influence the CO2 balance, ect.
10
Content available remote Modelowanie brył o nieregularnych kształtach za pomocą krzywych Beziera
PL
Modelowanie polega na kostrukcji kształtów konturów poprzecznych przekrojów bryły. Modelując bryłę jabłka i nasiona rzepaku zastosowano matematyczny zapis krzywych w reprezetacji Beziera jako wielomianów trzeciego stopnia określonych parametrycznie i reprezentujących poprzeczne przekroje. Wizualizacji modelowanej bryły dokonano za pomocą polecenia ParametricPlot3D programu komputerowego Mathematica. Proponowana metoda może znaleźć zastosowanie w modelowaniu matematycznym wielu procesów, w których przetwarzany materiał wchodzi w relacje z elementami zespołów roboczych maszyn.
EN
The application of Bezier's curves was proposed to modelling of the solid bodies of irregular shape. The modelling consists in construction of the outline shape for a cross-section of solid body. At modelling of the apple and rape seed bodies the mathematic notation of curves in Bezier's representation was applied as the polynomials of the third order determined parametrically and representing cross-sections. Vizualization of modeled solid body was realized using the command of Parametric Plot 3d from Mathematica computer programme. Proposed method may be applied to mathematical modelling of many processes, where the material processed comes into ralations with elements of machine working assemblies.
PL
Dokonano analizy teoretycznej ruchu nasion rzepaku, poruszających się po promieniowo rozmieszczonych łopatkach na wewnętrznej powierzchni wirującego pionowo stożka głowicy obłuskiwacza. Sformułowano równania opisujące warunki rozpoczęcia ruchu przez nasiona dla przypadków, gdy nasiono rzepaku ślizga się po łopatce i tworzącej stożka, toczy się po tworzącej stożka i ślizga po łopatce oraz toczy się po łopatce i ślizga po tworzącej stożka. Wyznaczono położenie nasion rzepaku na powierzchni stożka, będących w stanie równowagi chwiejnej, w zależności od prędkości kątowej wirnika, kąta wierzchołkowego stożka, współczynnika tarcia ślizgowego i współczynnika oporów toczenia.
EN
Motion of the rape seeds on radial blades situated on internal surface of vertical rotating cone in the head of hulling machines was theoretically analysed. Equations describing conditions of initial seed motion were formulated for the cases when: the rape seed slides along the blade and the element of cone, rolls along the element of cone and slides on the blade and rolls along the blade and slides on the element of cone. Position of the rape seeds on cone surface, being in the state of instable equilibrium, was determined as affected by rotor angular velocity, apex angle of the cone, sliding friction and rolling friction coefficients.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.