Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The hydrodynamic bearings could suffer critical damages operating in contaminated environments that cause machine breakdown. In such hard operating conditions, hydrodynamic bearings with grooved journals are less sensitive to damage compared to plain bearings. The wear resistance of the grooved journal bearings is several times greater than that of smooth journal bearings. Contaminants existing in the oil film are moved out from the bearing clearance by the groove created on the journal surface. The presence, shape, and geometry of the groove strongly influence the bearings performance. The aim of this article is to study the selected static characteristics of bearings consisting of a journal with the helical groove on its surface. The static characteristics were determined based on the flow simulation in the oil clearance. A three-dimensional, adiabatic model of the oil flow was assumed. The oil flow was described with the Navier-Stokes continuity and energy equations. The equation system was solved by the finite volume method. The numerical model of the flow was verified experimentally on a test stand. It has been established that the grooved journal application leads to a decrease of load capacity in whole range of eccentricity and for all examined clearances. The oil flow rate increase was mainly observed due to spiral groove presence on the shaft.
PL
Hydrodynamiczne łożyska ślizgowe pracujące w zanieczyszczonym środowisku narażone są na poważne uszkodzenia powodujące awarie maszyn. W trudnych warunkach pracy można zastosować łożyska ślizgowe ze spiralnym rowkiem na powierzchni czopa, zmniejszając ich wrażliwość na uszkodzenia przez cząstki ścierne. Odporność na zużycie łożysk ze spiralnym rowkiem jest kilka razy większa w porównaniu ze zużyciem gładkich łożysk ślizgowych. Zanieczyszczenia w filmie olejowym są odprowadzane ze strefy tarcia na zewnątrz łożyska poprzez rowek. Obecność, kształt i wymiary rowka wpływają znacząco na charakterystyki łożyska. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyk statycznych łożysk ślizgowych z ukształtowanym rowkiem na powierzchni czopa. Badania symulacyjne zrealizowano w oparciu o adiabatyczny, przestrzenny model przepływu oleju w szczelinie smarowej. Przepływ oleju został opisany równaniami Naviera-Stokesa, ciągłości i energii. Do obliczeń zastosowano metodę objętości skończonych w programie ANSYS Fluent. Model numeryczny został zweryfikowany eksperymentalnie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie spiralnego rowka powoduje zmniejszenie nośności łożyska i wartości maksymalnej temperatury oleju. Łożyska z rowkiem charakteryzowały się większym wydatkiem oleju w porównaniu z łożyskami gładkimi.
EN
The spiral groove on the sliding journal surface enables the contaminants and eventual wear debris removal from the contact zone and bearing clearance. In this way, the wear and seizure resistance of slide bearings operating in difficult conditions became greater. The presence of a groove on bearing’s surface affects the hydrodynamic performance of the bearing. The aim of the article is to study the load carrying capacity, oil flow rate, and maximum oil temperaturę and pressure of slide bearings with a spiral groove at different operational conditions. Simulations were realized with the adiabatic, three-dimensional model of the oil flow in the bearing clearance. The oil flow was determined with the Navier-Stokes, continuity, and energy equations. The finite volume method was applied for calculations in ANSYS Fluent software. As a result of the investigations, it has been stated that, with the sliding velocity increase, the load capacity also increased, but the load capacity of the grooved journal was smaller than that of plain bearings. The maximum oil temperature in the bearing clearance of grooved journal bearing was lower than that of smooth ones, and, with the sliding velocity increase, the maximum temperature also increased. The oil flow rate was greater for the grooved series than for the smooth seies at all examined velocities and clearances.
PL
Spiralny rowek w powierzchni ślizgowej czopa umożliwia usuwanie zanieczyszczeń ze strefy tarcia, zwiększając odporność na zatarcie i zużycie łożysk pracujących w trudnych warunkach. Modyfikacja geometrii powierzchni ślizgowej wpływa na kształt filmu olejowego w szczelinie smarowej łożyska i tym samym na charakterystyki łożyska. Celem artykułu jest określenie nośności łożyska, wydatku oleju i temperatury występujących w łożysku ślizgowym z ukształtowanym rowkiem na powierzchni czopa przy zróżnicowanych parametrach pracy. Badania symulacyjne zrealizowano w oparciu o adiabatyczny, przestrzenny model przepływu oleju w szczelinie smarowej. Przepływ oleju został opisany równaniami Naviera-Stokesa, ciągłości i energii. Do obliczeń zastosowano metodę objętości skończonych w programie ANSYS Fluent. W wyniku zrealizowanych badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem prędkości poślizgu zwiększa się nośność łożysk w badanym zakresie zmienności, a nośność łożysk z rowkiem była mniejsza niż gładkich. Maksymalna temperatura oleju w szczelinie smarowej łożysk z rowkiem była niższa niż w przypadku łożysk gładkich i wraz ze zwiększeniem prędkości poślizgu maksymalna temperatura oleju również rosła. Łożyska ślizgowe z rowkiem charakteryzowały się większym wydatkiem oleju niż łożyska gładkie w całym zakresie prędkości poślizgu i przy wszystkich badanych luzach łożyskowych.
EN
The article presents the results of a sliding bearing with a helical groove on a journal. The studies included wear tests with contaminated lubrication oil and computer simulation of oil flow based on which the load capa city of a bearing was determined. The 7 bearings with different variants of helical grooves on journal bearings and classical bearings were studied. It was found that the helical groove on the journal makes it possibile to significantly reduce the wear of the bearing in the case of oil contamination with hard particles. It was also shown that the groove on the journal ensures an effective reduction in wear and does not result in a significant reduction of load capacity.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań łożyska ślizgowego ze śrubowym rowkiem na czopie. Przeprowadzone badania obejmowały testy zużyciowe przy smarowaniu olejem zanieczyszczonym oraz komputerową symulację przepływu, na podstawie której wyznaczono nośność łożyska. Przebadano 7 łożyskowań z różnymi wariantami śrubowego rowka na czopie oraz łożysko klasyczne. Stwierdzono, że śrubowy rowek na czopie daje możliwość znacznego zmniejszenia zużycia układu łożyskowego w przypadku zanieczyszczenia oleju twardymi cząstkami. Wykazano również, że rowek na czopie zapewniający efektywne zmniejszenie zużycia nie skutkuje znaczącym zmniejszeniem nośności łożyska.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania centrów tokarskich CNC do wykonania rowków wpustowych za pomocą noży dłutowniczych. Dzięki zastosowaniu specjalnych noży dłutowniczych można uniknąć stosowania dodatkowych maszyn w procesie kształtowania części. Przeprowadzono pomiary wybranych parametrów struktury chropowatości wykonanych rowków oraz dokonano ich porównania. Rowki wykonano w stali C45 przy zastosowaniu różnych parametrów pracy. Zastosowanie tej metody dłutowania pozwala na zmniejszenie błędów odchyłek kształtowo-wymiarowych związanych z przemocowaniem części na inną maszynę oraz na zaoszczędzenie czasu.
EN
The paper presents the possibility of using CNC turning centers to make splineway with the specialized planing tools. Through the application of specialized planning tools, it is possible to avoid the use of additional mills during the machining process. The measurements of selected parameters roughness structure of grooves as well as their comparison were performed. The grooves are made in the steel C45 using different operating parameters. The implementation of these tools enables to avoid dimensional and geometrical deviations resulting for remounting the work piece in different machines, while also saving time.
5
Content available The application of planing tools during turning
EN
The articles presents the possibility of using CNC turning centers for planing. Through the application of specialized planingtools, it is possible to avoid the use of additional mills during the machining process. The implementation of these tools avoids dimensional and geometrical deviations resulting for remounting the work piece in different machines, while also saving time.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych węzłów ślizgowych w skojarzeniu materiałowym stal–stal. Badania realizowano z wykorzystaniem testera T-11 ze zmodyfikowanym węzłem ślizgowym typu kulka–tarcza w styku rozłożonym. Tarcza została poddana obróbce nagniataniem w celu ukształtowania w niej wgłębień. W pracy porównano wartości współczynnika tarcia w odniesieniu do współpracujących ślizgowo elementów z wgłębieniami o zróżnicowanej geometrii oraz bez wgłębień. Wykazano, że obecność oraz geometria wgłębień w powierzchni w sposób istotny wpływa na charakterystyki tribologiczne pracy badanych węzłów ślizgowych.
EN
The results of investigations of sliding pairs in material matching (e.g. steel-steel) are presented in the article. The examinations were realized with the utilization of a T-11 tester with the modified sliding pair of the type ball-disc in uniform contact. To facilitate pit formations, the disc surface was subjected to burnishing. The friction coefficient values were compared in reference to co-operating elements with pits of differential geometry and without depressions. It was demonstrated that presence and the geometry of depressions in the surface influenced the tribological characteristics of the operating sliding assemblies.
EN
The article introduces two variants of making spur gears by using universal CNC machine tools with universal shank cutter. The measurement of the chosen parameters of geometric structures of gear tooth surface were carried out as well as their comparison was made.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nośności i odporności na zużycie łożysk ślizgowych ze śrubowym rowkiem na czopie. Nośność badano przy smarowaniu olejem czystym, natomiast odporność na zużycie przy smarowaniu olejem zanieczyszczonym. Stwierdzono, że śrubowy rowek na czopie zmniejsza zużycie (ponaddwukrotnie) węzła ślizgowego przy zanieczyszczonym oleju. Śrubowy rowek na czopie zwiększa również wydatek oleju i powoduje zmniejszenie nośności. Uzyskane wyniki są skorelowane z bezwymiarowym parametrem w postaci ilorazu pola przekroju poprzecznego rowków do pola prostokąta o bokach równych szerokości łożyska i minimalnej wysokości szczeliny smarowej.
EN
Hard particles in lubricating oil are one of the reasons for premature failures of slide bearings. Contaminants appear in oil in the production process, but their volume considerably increases during operation. The paper presents the results of tests concerning a slide-bearing with a helical groove on the journal. Nine variants of journals were investigated. The aim if these tests is the experimental investigation of the effect of the groove geometry on the bearing load capacity and oil flow rate and wear in the presence of abrasive particles in the lubricating fluid. The attempt was also done in order to determine the index describing the groove and helical line, and this index can be correlated with bearing characteristics and its wear. The helical groove on the journal bearing causes a decrease in its wear even in the in case of the presence of hard contaminates in the lubricating oil, depending on groove dimensions and lead of the screw line. In the conducted research, wear was smaller by a factor of two at its maximum than for a conventional journal. The helical grooves presence also decreases the bearing load capacity (up to 40% in the research) and increases the oil flow rate (more than 2x). All obtained results of investigations are correlated with a non-dimensional parameter, which is the ratio of the cross-sectional area of the grooves to the area of rectangle of the sides of the bearing width and the minimum oil clearance thickness.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.