Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photovoltaic cells
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Photovoltaic cells are intricate systems that transform solar energy into electrical power. Certain internal parameters, such as diode saturation current, conversion resistance, and series resistance, significantly influence the performance of electrical components. Frequently, manufacturers do not provide these parameters. At the moment, researchers need new and clear ways to measure these factors so they can get a better idea of how solar cells work and improve efficiency through simulations. We present a novel approach to accurately determining the five parameters (series resistance, shunt resistance, photovoltaic cell current, and diode saturation current) for multi-crystalline silicon solar cell models. This approach employs the Lambert function and the curve of parasitic resistance. By utilizing the extracted internal electrical parameters, this method will enhance the efficiency of solar cells through the facilitation of more accurate simulations.
PL
Etykieta „Made in China”, niegdyś kojarzona z tandetą, obecnie stanowi wymiar wysokiej jakości technologii i nowoczesnych rozwiązań. Podróż do Państwa Środka może przynieść nam odpowiedzi na pytania związane z postępem rozwoju technologii produkowania ogniw fotowoltaicznych i określić, jak bardzo będzie on rzutować na polskich przedsiębiorców. Informacje zaczerpnięte z obserwacji chińskiej konkurencji na rynku paneli PV stanowią swoisty kompas w poruszaniu się po globalnych trendach wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych w ujęciu pozyskiwania energii ze słońca.
PL
W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną zastosowania instalacji fotowoltaicznej o projektowanej mocy 7,2 kWp. Analiza, w tym i w następnych artykułach, zostanie przeprowadzona w świetle zmieniającego się prawa w Polsce o odnawialnych źródłach energii. W pierwszym artykule przedstawiono analizę rozliczenie wyprodukowanej energii na podstawie tzw. starego systemu, opartego na opustach w wysokości 1:0,8. W pracy podjęto próbę analizy opłacalności powyższej instalacji w wybranym wariancie oraz obliczono czas zwrotu inwestycji. W następnych artykułach zostanie przedstawiona analiza opłacalności zastosowania instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem nowego systemu rozliczania na rzecz sprzedaży nadwyżek energii do sieci. Dodatkowo projektowana instalacja PV zostanie rozbudowana o bateryjne magazyny energii, o których mowa w znowelizowanej ustawie o OZE. Instalacje fotowoltaiczne zostały zaprojektowane na potrzeby domu jednorodzinnego, którego źródłem ciepła będzie pompa ciepła.
EN
In the article presents an economic analysis of the application of a photovoltaic system with a designed capacity of 7.2 kWp. The analysis, in this and the following articles, will be carried out in light of the changing law in Poland on renewable energy sources. The first article presents an analysis of the billing of energy produced based on the so-called old system, based on a dis- count of 1:0.8. The paper attempts to analyze the profitability of the above installation in the selected variant and calculates the payback time of the investment. The following articles will present an analysis of the profitability of the PV installation based on the new billing system for the sale of surplus energy to the grid. In addition, the designed PV installation will be expanded with battery energy storage, as mentioned in the amended RES Act. The photovoltaic installations have been designed for a single- family house, whose heat source will be a heat pump.
PL
W pierwszej i w drugiej części artykułu przedstawiono analizę ekonomiczną zastosowania instalacji fotowoltaicznej współpracującej z powietrzną pompą ciepła na potrzeby domu jednorodzinnego na podtawie starego (upusty 1:0,8 lub 1:0,7 w zależności od mocy instalacji) oraz nowego systemu rozliczeniowego (tzw. net-billing). Instalacja fotowoltaiczne została zaprojektowana o mocy 7,2 kWp. Trzecia część artykułu stanowi analizę ekonomiczną zastosowania instalacji fotowoltaicznej współpracującej z magazynami energii z wykorzystaniem systemu net-billingu
EN
The first and second parts of the article present an economic analysis of the application of a photovoltaic installation cooperating with an air-source heat pump for a single-family house based on the old (discounts of 1:0.8 or 1:0.7 depending on the power of the installation) and the new billing system (so-called net-billing). The photovoltaic installation was designed with a capacity of 7.2 kWp. The third part of the article is an economic analysis of the application of a photovoltaic installation cooperating with energy storage based on the net-billing system
PL
W artykule przedstawiono różne konfiguracje przepływu energii w instalacjach fotowoltaicznych z zastosowaniem przekształtników energoelektronicznych o mocy od 10 do 1000 kVA. W pomiarach impedancji pętli zwarciowej (IPZ) w obwodach zasilanych z przekształtników przyrządami różnych producentów zaobserwowano wyniki pomiaru zależne od trybu pracy przekształtnika oraz od wartości wymuszanego prądu probierczego przyrządu. W artykule wskazano na właściwą metodologię pomiaru IPZ w instalacjach fotowoltaicznych z użyciem przekształtników energoelektronicznych z magazynowaniem energii.
EN
The article presents various configurations of energy flow in photovoltaic installations with the use of power electronic converters with a power of 10 to 1000 kVA. During the measurements of the short-circuit loop impedance (FLI) in circuits fed by converters the results of the measurements depended on the converter operation mode and the value of the forced test current of different devices were observed. The article indicates the appropriate methodology for measuring FLI in photovoltaic installations with the use of power electronic converters with energy storage.
6
Content available remote Innowacyjne ładowarki słoneczne – rozwiązania WITI
PL
Niniejsza praca dotyczy przedstawienia innowacyjnych rozwiązań WITI w zakresie konstrukcji ładowarek słonecznych. W pracy przedstawiono panoramę projektu pt.: Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
EN
This paper concerns the presentation of innovative WITI solutions in the field of the construction of solar chargers. The paper presents a panorama of the project entitled: Efficient and lightweight power supply systems consisting of a solar cell and a lithium-ion battery as well as a solar cell and a supercapacitor for special applications implemented under the Strategic Program of Scientific Research and Development "Modern Materials Technologies". National Center for Research and Development (NCBR).
PL
Dane uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym przez IEO w ramach raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022” wśród sprzedawców i dystrybutorów modułów PV pokazują, że ok. 90% sprzedanych w ub.r. na polskim rynku takich urządzeń pochodzi od producentów azjatyckich. W praktyce te udziały mogą być wyższe. W całej UE udział importu modułów wynosi 97%, zaś udział modułów chińskich przekracza 70%. Jak podaje Bloomberg, ceny wytwarzanego w Chinach polikrzemu do produkcji ogniw fotowoltaicznych wróciły do cen sprzed ponad 10 lat (w ciągu ostatniego roku ceny wzrosły czterokrotnie). Ponadto w sierpniu br. zaobserwowano problemy, z którymi zmaga się globalny przemysł PV. Firmy o znaczących udziałach w rynku ogłaszają informacje o ograniczeniach produkcji komponentów i samych paneli fotowoltaicznych. Jest to spowodowane przerwami w dostawach energii elektrycznej wywołanych suszą, która nawiedza Chiny. Zmniejszenie produkcji może mieć istotny wpływ na podaż tych produktów na globalnym rynku PV.
PL
Źródła energii można podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Za źródła nieodnawialne uważa się źródła, których zasoby są w ograniczone np., węgiel kamienny, ropa naftowa. Natomiast źródła odnawialne (OZE) są to źródła, których nawet długotrwałe wykorzystanie nie powoduje ich deficytu, np. promieniowanie słoneczne, wiatr. Celem badań była analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby schroniska górskiego. Przedmiotem analizy był rzeczywisty obiekt – schronisko PTTK na Hali Łabowskiej w Beskidzie Sądeckim ‒ pod kątem możliwości zastosowania urządzeń wykorzystujących niekonwencjonalne źródła energii, takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe. Specyfiką było to, że nie jest doprowadzona do niego sieć elektroenergetyczna. Źródłem ciepła na potrzeby ogrzewania jest zasypowy kocioł na paliwo stałe, a energia elektryczna generowana jest przez agregat prądotwórczy. Na podstawie wyników analizy dobrano urządzenia wykorzystujące OZE, zapewniające niezależność i samowystarczalność energetyczną obiektu.
EN
Energy sources can be divided into renewable and non-renewable. Non-renewable sources are sources whose resources are in certain quantities, e.g., coal, oil. Renewable sources , on the other hand, are sources where the energy is common and even long-term use of the source does not cause its deficit, e.g. sunlight, wind. The aim of the research was to analyze the possibilities of using renewable energy sources in a mountain chalet. An actual object is analyzed – a PTTK mountain hostel on Hala Łabowska in Beskid Sadecki – from the point of view of application of devices using unconventional energy sources, such as: solar collectors, heat pumps, photovoltaic cells or wind turbines. The specificity of the building is that there is no electricity grid connected to the building. The heat source is a solid fuel boiler, and electricity is generated by a generator. The analysis made it possible to select equipment using renewable energy sources, ensuring ecology, independence and self-sufficiency of the facility.
PL
W artykule przedstawiono niektóre wytyczne normalizacyjne oraz wynikające z dobrej praktyki inżynierskiej zasady dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych. Na podstawie dokumentacji fotograficznej omówiono typowe błędy w wykonaniu instalacji fotowoltaicznych wskazując jednocześnie przyczyny ich występowania. Analizy statystyczne uszkodzeń w różnych krajach wskazują na znaczną ich liczbę głównie w fazie dynamicznego wzrostu liczby instalacji.
EN
The article presents standardization guidelines and rules for the installation of photovoltaic installations resulting from good engineering practice. On the basis of photographic documentation, typical errors in the implementation of photovoltaic installations were discussed, at the same time indicating the reasons for their occurrence. Statistical analyses of failures in various countries indicate a significant number of failures, mainly in the phase of dynamic growth in the number of installations.
PL
W artykule opisano najbardziej popularne rozwiązania technologiczne w budowie oraz produkcji ogniw fotowoltaicznych. Celem artykułu jest przegląd aktualnych technologii, ich porównanie oraz przedstawienie wniosków. Przeanalizowano technologię (Passivated Emitter and Rear Cell) - PERC, która za pomocą pasywacji chemicznej i przechodzenia światła w zakresie fali od ok. 1000 nm, do ok 1200 nm pozwoliła na podniesienie współczynnika odbicia o 10%, skutkując osiągnięciem ponad 1% całkowitego zysku pod kątem wydajności. Poświęcono także uwagę na bardziej zaawansowaną technologię (Passivated Emitter Rear Cell Totally Diffused) - PERT, która różni się od PERC zapobieganiem ucieczki większej ilości elektronów, co pozwala na dodatkowe zwiększenie uzysku energii. Wraz z technologią PERT przeanalizowano również szereg zalet, takich jak odporność na rozkład spowodowany światłem (LID) oraz wysoką temperaturą (anti-LeTID). W dalszej części pracy sklasyfikowano budowę modułów na P-TYPE oraz N-TYPE i przeanalizowano przewagę budowy N-TYPE. Artykuł także porusza problematykę łączenia ogniw w moduły w „Merlin” oraz „Multi Busbar Connector” i przedstawia wpływ ich ilości na parametry pracy ogniwa.
EN
The article describes the most popular technological solutions in the construction and production of photovoltaic cells. The aim of the article is to review the current technologies, compare them and present conclusions. The technology (Passivated Emitter and Rear Cell) - PERC was analyzed, which by means of chemical passivation and light transmission in the wavelength range from about 1000 nm to about 1200 nm allowed to increase the reflectance by 10%, resulting in over 1% of the total gain in terms of efficiency . Attention has also been paid to a more advanced technology (Passivated Emitter Rear Cell Totally Diffused) - PERT, which differs from PERC in preventing more electrons from escaping, which allows for an additional increase in energy yield. Along with the PERT technology, a number of advantages were also analyzed, such as resistance to light-induced degradation (LID) and high temperature (anti-LeTID). In the further part of the work, the construction of modules was classified into P-TYPE and N-TYPE and the advantage of N-TYPE construction was analyzed. The article also addresses the issue of connecting cells into modules in “Merlin” and “Multi Busbar Connector” and presents the impact of their number on the cell’s operating parameters.
PL
Autorzy podjęli w artykule próbę określenia aspektu energetycznego szklanej fasady zintegrowanej z ogniwami fotowoltaicznymi na przykładzie budynku biurowego 8-kondygnacyjnego, Fasada została zorientowana w kierunku zachodnim. Jako metodę badawczą przyjęto badania numeryczne z wykorzystaniem programów ESP-r oraz Window. Analizy przeprowadzono dla rzeczywistych danych klimatycznych - stacja meteorologiczna Katowice. Rozważania obejmowały określenie zużycia energii na grzanie i chłodzenie, czasu pracy rozpatrywanych systemów instalacyjnych, mocy uzyskiwanej przez ogniwa fotowoltaiczne oraz temperatury powietrza w fasadzie. Rozpatrywano dwa warianty analiz: W0 - bez obiegu powietrza oraz W1 - z obiegiem powietrza. W artykule zaprezentowano wyniki uzyskane dla stycznia i lipca jako miesięcy reprezentatywnych z punktu widzenia celu badań.
EN
In the article, the authors made an attempt to determine the energy aspect of the glass facade integrated with photovoltaic cells on the example of an 8-storey office building. The façade has been oriented westwards. Numerical tests using the ESP-r and Window programs were adopted as the research method. Analyzes were carried out for real climate data - meteorological station in Katowice. The considerations included determining the energy consumption for heating and cooling, the operating time of the installation systems under consideration, the power obtained by photovoltaic cells and the air temperature in the facade. Two variants of analysis were considered: W0 - without air circulation, W1 - with air circulation. The article presents the results for the months of January and July as representative from the point of view of the research objective.
EN
The communityall over the Worldhasto tackle the problem of depletion of fossil fuels,overusing the natural resources,and growing emissionof greenhouse gases into the atmosphere. It is related to the growing demand for electricity due to global development in every field. The solution tothis problem can be production clean, solar energy with the use of photovoltaic modules. However, the installation of PV system in urban areasis very oftenimpossible because ofhigh-density citie’s architecture. The objective of this study was to analyze building applied photovoltaic system configurationsfor the flat rooftop of the detached house in Warsaw, Poland. Four configurationswere analyzed taking into consideration the area of the rooftop, different tilt angles of PV modules,and shading areas. The system configuration as well as monthly energy output were carried out by the use of DDS-Cad software.The ecological aspect of the photovoltaic installation was also analyzed. A significant reduction of greenhouse gases wasobservedbased onconducted calculations.
PL
Społeczeństwo na całym świcie musi zmierzyć się z problememamidotyczącymiwyczerpywania się zasobów paliw kopalnych, zbyt dużego wykorzystywania naturalnych zasobów oraz rosnącej emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery. Związane jest to bezpośrednio z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną z uwagi na globalny rozwój w każdej dziedzinie. Rozwiązaniem tego problemu może być produkowanie „czystej” energii ze Słońca za pomocą modułów fotowoltaicznych. Jednakże, zastosowaniesystemów fotowoltaicznych na obszarach miejskich bardzo często może być wręcz niemożliwa z powodu bardzo gęstej zabudowy miejskiej. Celem niniejszej pracy była analiza konfiguracji systemów fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku wolnostojącego w Warszawie, Polska. Cztery konfiguracje systemu zostały poddane analizie przy uwzględnieniu dostępnej powierzchni dachu, kąta nachylenia modułów fotowoltaicznych oraz stref zacienienia. Konfiguracja systemu, jak również miesięczne uzyski energii elektrycznej zostały wykonane przy pomocy programu DDS-Cad. Ekologiczne aspekty zastosowaniasystemów fotowoltaicznych zostały również przeanalizowane w niniejszej pracy. Znacząca redukcja gazów cieplarnianych została zaobserwowanana podstawie przeprowadzonych obliczeń.
PL
W niniejszej pracy analizie poddano zagadnienie wpływu rozkładu widmowego padającego promieniowania, na charakterystyki prądowo-napięciowe oraz moc wyjściową ogniw i paneli fotowoltaicznych. Zaprezentowano konstrukcję prostego urządzenia pozwalającego na przybliżony pomiar rozkładu widmowego promieniowania, na podstawie sygnału generowanego przez odbiornik wyposażony w diody RGB. Zakres pomiarowy odbiornika rozszerzono poprzez stosowanie filtrów szarych. Dokonano pomiarów rzeczywistych charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw, zarówno przy stosowaniu źródeł LED, jak i w różnych warunkach pogodowych.
EN
The paper deals with the analysis of the influence of spectral distribution of incident light (radiation) on current - voltage characteristics and output power generated by photovoltaic cells and panels. The design of simple device that enable for approximate measurements of incident radiation wad detailed. Device uses the receiver composed of three RGB diodes. Measuring range of developed device was extended by using the grey filter. Additionally measurements of real output characteristics were performed using LED light source and sunlight in different weather conditions.
14
EN
Building designers have to think about new strategies to achieve the best sustainable building designs. Well-planned passive solar heating strategies in building design may reduce a building’s energy consumption significantly. In this paper, a proposed design of the south façade of a room by integrating a hybrid solar wall and a window to passively heat a room is studied. The simulations for the three-dimensional model of BIPV Trombe wall system were carried out for December 10th, 2015. The temperature and velocity distribution of indoor air in different positions inside the room are obtained from the simulation results. The obtained results show that the temperature difference between the inlet and the outlet of the solar wall can reach 9°C. The 3D analysis of the proposed model clearly shows that the window’s thermal effect on the passive heating cannot be neglected. Meanwhile, the simulation’s daily electrical efficiency conversion and average indoor air temperature of this system can reach 18% and 28°C, respectively for maximum solar radiation of 470 W/m2.
PL
Park Naukowo-Technologiczny Euro Centrum w Katowicach to miejsce, w którym innowacyjny biznes łączy się z nauką i nowoczesną technologią, aby rozwijać branżę związaną z odnawialnymi źródłami energii. Na terenie Euro-Centrum znajduje się nowoczesne zaplecze laboratoryjne, dzięki któremu technologie energooszczędne stale podnoszą swoją jakość.
PL
Artykuł przedstawia proces wytwarzania cienkich warstw organicznych metodą powlekania wirowego (spin-coatingu). Analizowany w pracy związek organiczny był nakładany na podłoża szklane. Podczas procesu modyfikowano parametry, takie jak: prędkość wirowania, czas wirowania, stężenie procentowe związku, rodzaj zastosowanego rozpuszczalnika oraz objętość próbki. Uzyskane warstwy organiczne poddano badaniom fizykochemicznym. Pomiar grubości wykonano za pomocą profilometru optycznego, a następnie podjęto próbę weryfikacji otrzymanego wyniku na profilometrze mechanicznym. W kolejnym kroku zmierzona została charakterystyka transmitancji na spektrofotometrze. Proces miał na celu opracowanie technologii otrzymywania warstwy organicznej o grubości 100-120 nm na podłożu szklanym oraz przeprowadzenie wstępnej analizy właściwości optycznych otrzymanych próbek.
EN
The article presents results of investigation of organic film for photovoltaic applications. The organic material was applied in spin coating method. In this process the time of spin coating,the rotation speed and amount of organics substance were varied. The investigated organic layers were measured by optics and mechanic profilometers and spectrophotometer. In all of process we tried to obtain 100-120 nm of thickness of organics thin-film.
PL
Przedstawiono wymagania dla budynków wg warunków technicznych obowiązujących obecnie oraz wchodzących w życie od 1 stycznia 2021 roku. Wykonano optymalizację konstrukcji przegród budowlanych, systemu ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego. W budynku wykorzystane zostały również nowoczesne technologie generujące ciepło oraz energię ze źródeł odnawialnych. Wykonano analizę kosztów realizacji zaproponowanych przedsięwzięć budowlanych dla usprawnień, spełniających wymagania WT 2017 oraz WT 2021, oraz czasu zwrotu poniesionych nakładów finansowych potrzebnych na ich sfinansowanie.
EN
The article presents the requirements for buildings according to the current technical regulations and coming into force as of January 1, 2021. The optimization of the building partitions, the heating system and the preparation of hot water for the multi-family building. Modern building technologies generate heat and energy from renewable sources. The costs of proposed improvements and the time spent to reimburse the financial resources needed to finance them have been analyzed.
EN
This publication presents a study conducted for related pyrazoloquinoline doped nanoparticles CuO/TiO2 and Cu2O/TiO2. The mixtures were used as the active material for the construction of photovoltaic cells.
PL
W publikacji prezentujemy badania dotyczące pirazolochinolin domieszkowanych nanocząstkami CuO/TiO2 oraz Cu2O/TiO2. Mieszaniny zostały zastosowane do konstrukcji ogniw fotowoltaicznych.
19
Content available remote Analiza efektywności wybranych instalacji fotowoltaicznych w północnej Polsce
PL
W artykule przedstawiono konfiguracje czterech instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych w północnej Polsce. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów dokonano oceny efektywności badanych systemów, w zakresie sprawności energetycznej przetwarzania energii, jak i efektywności ekonomicznej działających instalacji, oraz uwarunkowań pozatechnicznych związanych z wytwarzaniem energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.
EN
The article presents the configuration of four photovoltaic systems installed in northern Poland. Based on the results of the measurements, the effectiveness of the systems under investigation, in terms of efficiency of energy conversion and economic efficiency of the installations operating, as well as non-technical determinants related to the production of energy from renewable sources were assessed.
PL
Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne wykonane na bazie struktury CIGS (mieszaniny pierwiastków miedzi, indu, galu oraz selenu) należą do II generacji ogniw fotowoltaicznych. Wykazują one efektywność na poziomie zbliżonym do ogniw I generacji, lecz ze względu na niższe zużycie materiału, coraz częściej wypierają z rynku ogniwa krzemowe Artykuł przedstawia rezultaty badań dotyczących sposobu otrzymywania warstwy buforowej CdS (siarczku kadmu), zastosowanej w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych typu CIGS. Przyjęto dwa rozwiązania technologii nanoszenia: warstwa okna CdS uzyskana metodą rozpylenia magnetronowego oraz warstwa okna CdS uzyskana metodą kąpieli chemicznej (CBD– Chemical Bath Deposition). Struktura ta powinna posiadać odpowiednią wielkość przerwy energetycznej, która pozwali na większą absorpcję fotonów, a także wymaga się, aby była cienka (mniej niż 100 nm) i jednolita. Warstwy CdS zostały nałożone przez osadzanie w kąpieli chemicznej CBD na szklanych podłożach pokrytych Mo/CIGS (naniesione warstwy metodą sputteringu magnetronowego). Uzyskano dzięki temu warstwę emitera o grubości 80 nm po czasie osadzania 35 minut. Dla porównania warstwy CdS zostały nałożone poprzez sputtering magnetronowy na podłożu Mo/CIGS, uzyskanym tą samą metodą. Następnie oba rozwiązania zostały przebadane pod względem morfologii powierzchni na elektronowym mikroskopie skaningowym, jak również przeprowadzono analizy składu pierwiastkowego warstw. Zarówno jedna, jak i druga metoda prowadzi do otrzymania warstwy emitera CdS dla zastosowań w ogniwach CIGS.
EN
Thin-film photovoltaic cells created based on the structure of CIGS (a mixture of the elements copper, indium, gallium and selenium) belong to the second generation of photovoltaic cells. They show the effectiveness of a level similar to the cells of the first generation, but due to lower material consumption, they increasingly forcing out silicon solar cells. The article presents the results of research of the method for obtaining a CdS buffer layer, used in thin-film CIGS photovoltaic cells. Two technology solutions of application were adopted: layer of CdS window obtained by the magnetron sputtering and layer of CdS obtained by chemical method (CBD- Chemical Bath Deposition). CdS layer has been imposed by the deposition in the chemical bath on glass substrates covered with Mo/CIGS (layers applied by magnetron sputtering). Allowing an emitter layer having a thickness of 80 cm after 35 minutes of deposition time. For comparison, a CdS layer was applied by magnetron sputtering on the substrate Mo/CIGS obtained by the same method. Subsequently, both solutions were examined in the SEM microscope to check the surface morphology, and also to analysis the elemental composition of the layers. Both methods leads to receive CdS emitter layer for use in CIGS cells.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.