Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economic security
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Effective prediction of customer migration is only possible through knowledge of the customer life cycle, which is characterized by the length of the relationship between buyer and provider, i.e. customer retention. A concept of opposite importance is customer migration, defined as the partial or total abandonment of the products or services offered by a company. Its knowledge and ability to predict it is crucial in terms of ensuring the continued financial security of target companies. The primary objective of this article was to present a method for assessing the risk of telecom industry customer migration using machine learning methods. The main research problem was defined in the form of a question: is it possible to effectively support decision-making and marketing strategy development by using machine learning methods to minimise customer migration? The hypothesis of the research conducted was also defined: It is possible to effectively predict the risk of customer migration in the telecommunications industry based on machine learning models and using available databases.The objective was achieved through the use of research methods, theoretical deductions such as and induction, system analysis and synthesis, and mathematical modelling, which additionally allowed for a practical analysis of the migration of customers of the telecommunications industry. Predictors with the greatest impact on the phenomenon under study were selected. It should be noted that the gain chart indicates that, in the case of contacting the 20% of customers selected by the models, the target coverage would be at the following levels, respectively: 70% for the boosted tree model and the decision tree based on the CART algorithm, and 75% for the random forest model. The research niche addressed in the article is the development of methods for assessing migration risk using machine learning techniques. The tool developed in the article can support decision-making in the creation of marketing campaigns aimed at retaining the largest number of customers.
PL
Skuteczne przewidywanie migracji klientów możliwe jest jedynie dzięki znajomości cyklu życia klienta, który charakteryzuje się długością relacji pomiędzy kupującym a dostawcą, czyli utrzymaniem klienta. Pojęciem o przeciwnym znaczeniu jest migracja klientów, rozumiana jako częściowa lub całkowita rezygnacja z oferowanych przez firmę produktów lub usług. Jej wiedza i umiejętność jej przewidywania jest kluczowa z punktu widzenia zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa finansowego przejmowanych spółek. Podstawowym celem artykułu było przedstawienie metody oceny ryzyka migracji klientów branży telekomunikacyjnej z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego. Główny problem badawczy został zdefiniowany w formie pytania: czy można skutecznie wspierać podejmowanie decyzji i rozwój strategii marketingowej poprzez wykorzystanie metod uczenia maszynowego w celu minimalizacji migracji klientów? Postawiono także hipotezę przeprowadzonych badań: Można skutecznie przewidzieć ryzyko migracji klientów w branży telekomunikacyjnej w oparciu o modele uczenia maszynowego i wykorzystując dostępne bazy danych. Cel został osiągnięty poprzez zastosowanie metod badawczych, wniosków teoretycznych takich jak indukcja, analiza i synteza systemowa oraz modelowanie matematyczne, które dodatkowo pozwoliło na praktyczną analizę migracji klientów branży telekomunikacyjnej. Wybrano predyktory mające największy wpływ na badane zjawisko. Należy zauważyć, że wykres zysków wskazuje, że w przypadku kontaktu z 20% klientów wybranych przez modele docelowe pokrycie kształtowałoby się odpowiednio na następujących poziomach: 70% dla modelu drzewa wzmocnionego i modelu opartego na drzewie decyzyjnym na algorytmie CART i 75% na losowym modelu lasu. Niszą badawczą poruszoną w artykule jest rozwój metod oceny ryzyka migracji z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego. Opracowane w artykule narzędzie może wspomagać podejmowanie decyzji przy tworzeniu kampanii marketingowych mających na celu utrzymanie jak największej liczby klientów.
EN
In the study, the authors conducted a multidimensional data analysis on the decrease in the number of passengers transported by air in Poland and Germany caused by the COVID-19 pandemic between 2020-2022. Forecasts of the number of passengers transported by air in Poland and Germany obtained after applying the Holt-Winters exponential smoothing method from January 2020 to December 2022 were compared with actual data. The research showed that in the case of Germany, in 2020 there was a decrease of 174 628 873 people, and in 2022, it was 90 620 354 people. In Poland, the decrease in 2020 amounted to 40 257 520 people; in 2022, it was already 21 083 066 passengers.
PL
Prawidłowo i rzetelnie funkcjonujący system zamówień publicznych zapewnia bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, ponieważ wydatki środków publicznych realizowane są w sposób oszczędny, gospodarny, przejrzysty i efektywny. Zagadnienia dotyczące udzielania zamówień publicznych współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej są niezwykle istotne z punktu widzenia gospodarki krajowej. Ze względu na wielkość rynku zamówień publicznych i liczbę prowadzonych rocznie zamówień nieuniknione jest wystąpienie nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień. Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, zasady nadzoru i kontroli udzielania zamówień publicznych, zasady dotyczące umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania określone zostały w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia publiczne są sformalizowane. Zarówno zamawiający, jak i wykonawca muszą działać w określony sposób i spełniać wymagania zdefiniowane w przepisach. Ważnym zadaniem dla beneficjentów środków UE pozostaje przestrzeganie obowiązujących zasad udzielania zamówień publicznych. W związku z powyższym, istotnym problemem badawczym pozostaje identyfikacja nieprawidłowości występujących na poszczególnych etapach zamówień publicznych. Celem artykułu była prezentacja podstawowych nieprawidłowości związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków z budżetu UE. W publikacji przedstawiono podstawy prawne regulujące proces udzielania zamówień publicznych oraz system kontroli i nadzoru nad ich udzielaniem.
EN
A properly and reliably functioning system of public procurement ensures the economic security of the state because the expenditure of public funds is carried out in an economical, economic, transparent and effective manner. Issues related to the award of public contracts co-financed by the resources from the budget of the European Union are extremely important from the point of view of the domestic economy. Due to the size of the public procurement market and the number of contracts carried out annually, it is inevitable that procurement irregularities will occur. The rules and procedure for awarding public contracts, legal remedies, rules for supervision and control of public procurement, rules for the contract concluded as a result of the conducted procedure are specified in the provisions of the Government Procurement in Poland. Public procurement is formalized. Both the contracting authority and the economic operator must act in a specific way and meet the requirements defined in the regulations. An important task for the beneficiaries of EU funds is to comply with the applicable rules of public procurement. In connection with the above, an important research problem remains the identification of irregularities occurring at individual stages of public procurement. The aim of the article is to present the basic irregularities related to the procedures for awarding public contracts co-financed from the EU budget. The article presents the legal basis regulating the process of awarding public contracts and the system of control and supervision over giving them.
EN
The paper presents a forecast of the economic security of the inter-industry complex through the construction of a simulation model. The authors considered the possibility of using an econometric model in predicting the level of economic security of the inter-industry complex. The goal was to form a definition of the "inter-industry complex", as well as to study the issues of conceptual and fundamental methods of econometric modeling and forecasting the development of regional industry markets in dynamics. A range of issues related to the main components of economic security in the inter-industry complex has been allocated for scientific work in order to analyze the impact of the components of economic security on the integral indicator. The paper uses a methodology for predicting the structural and spatial-temporal dynamics of interbranch complexes, which includes new and refined methods of modeling and forecasting. As a result, the authors proposed the definition of "inter-industry complex", "economic security in the inter-industry complex", as well as the general provisions of the methodology for econometric modeling and forecasting the level of economic security of the inter-industry complex. The paper presents a full-scale simulation model that allows you to set, evaluate and make a decision using large nonlinear data. This kind of system contains dynamic and retarded data, which makes it possible to apply econometric modeling in automatic calculation.
EN
The aim of the study conducted for the purposes of this paper was to explore the scale, causes and directions of Polish outward migration (beyond national borders) after Poland’s accession to the European Union in 2004, as well as to assess the impact of its increase on the economic security of the country. The subject of the study was the phenomenon of Polish outward migration after 2004. A theoretical research method was applied in the research process – source analysis (using content analysis technique) of literature, strategic documents, and statistics. The study shows that the main directions of outward migration of Poles after 2004 are the United Kingdom, Germany and Ireland, and the most important reasons for this migration include favourable economic conditions in these countries and the presence of Polish migrants who arrived there earlier.
PL
Celem badań prowadzonych na potrzeby artykułu była eksploracja skali, przyczyn oraz kierunków polskiej migracji zewnętrznej (poza granice państwa) po wstąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w 2004 r., a także ocena wpływu jej wzrostu na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Przedmiot badań stanowiło zjawisko polskiej migracji zewnętrznej po 2004 r. W procesie badawczym zastosowano teoretyczną metodę badawczą – analizę źródeł (z wykorzystaniem techniki analizy treści) literaturowych, dokumentów strategicznych oraz danych statystycznych. Jak wynika z przeprowadzonych badań, głównymi kierunkami migracji zewnętrznej Polaków po 2004 r. są Wielka Brytania, Niemcy oraz Irlandia, a do najważniejszych przyczyn tejże migracji należą korzystne warunki gospodarcze w tych państwach oraz obecność wcześniej przybyłych tam polskich migrantów.
6
Content available remote Prognozowanie wydatków instytucji z wykorzystaniem modelu Kleina
PL
W opracowaniu przeprowadzono analizę i ocenę szeregu czasowego wydatków podmiotu badań. Zbadano rozkład rozpatrywanych danych, wykorzystując wykresy w postaci: histogramu, normalności oraz test Shapiro–Wilka. Następnie poszukiwano istnienie wartości odstających i ekstremalnych poprzez zastosowanie wykresu ramka-wąsy. Następnie zastosowano Twarze Chernoffa do wykrycia sezonowości w ujęciu miesięcznym w szeregu czasowym rozpatrywanych wydatków. Wykryte podczas analiz danych prawidłowości w postaci trendu i sezonowości zostały potwierdzone zbudowanym modelem zerojedynkowym regresji wielorakiej. W opracowaniu przeprowadzono prognozowanie szeregu czasowego wydatków stosując model Kleina. Ostatnim etapem badań była analiza i ocena reszt uzyskanej prognozy. Prognoza wydatków na 2021 rok to kwota 575 248 346 zł, natomiast w 2022 roku wzrosła do poziomu 676 989 270 zł.
EN
The study includes an analysis and evaluation of the time series of expenses of the research subject. The distribution of the analyzed data was examined with the use of graphs, such as: a histogram, normality and the Shapiro-Wilk test. The existence of outliers and extreme values was then searched for with a box plot. Chernoff Faces were then used to detect the monthly seasonality in the time series of the expenses under consideration. The regularities in the form of trend and seasonality detected during the data analyzes were confirmed by the binary model of multiple regression. The study includes forecasting of the time series of expenses with the use of the Klein model. The last stage of the research was the analysis and evaluation of the remainder of forecasts. The forecast of expenses for 2021 is an amount of PLN 575 248 346. In 2022, it increased to PLN 676 989 270.
EN
Given the complex links to the major economic activities and climate variability, water is becoming the most fiercely contested resource, challenging human survival and food security especially in arid hot dry regions, such as in the Middle East and North Africa areas (MENA). In the Kebili and Tozeur regions in southern Tunisia, groundwater resources undergo abusive exploitation mostly for agricultural activities. The lack of efficient management and adequate conservation strategies to ensure sustainable exploitation has resulted in gradual irreversible ecological and geological effects. Thus, this review paper provides a useful background synthesis for the critical assessment of the recursive dynamic substantial increase in freshwater in these regions, using a general equilibrium model of hydrodynamic and chemical changes of aquifers based on several water scarcity indices and economic-ecological factors. The collected data highlight the good correlation between the reviewed studies and the observed and (or) measured disturbance of the natural functioning of the deep confined aquifers, manifested by the gradual severity of the resulted environmental issues, the permanent irreversible depression of the water table, aquifer decompression, land subsidence in the Douz area, and contamination by petroleum flows, with 4 g/L of asphalt and 12 to 90 µg/L of cadmium in northern Kebili. Based on the assembled evidence, water scarcity has heavily influenced the equilibrium of these resources, and the adopted conservation plans have been insufficient to ensure economic incentives for environmental natural resources conservation (the annual average loss of fertile land is 1.25 ha). A detailed equilibrium analysis, relying on evaluating the water productivity-water exploitation ratio, is undoubtedly necessary for improving the integration among different decision makers. Moreover, a re-examination of the resulting impacts of the previously implemented strategies for reliable database development is the key to the successful handling of this transitory fragile situation.
EN
Maintaining economic security requires constant analysis and evaluation of the situation on the labor market in terms of making decisions in the aspect of quick and effective counteracting of encountered problems. One of the forms of market observation is multidimensional comparative analyzes of data that reflect its condition and economic situation. The study uses a multidimensional comparative analysis of the employed and unemployed in respective US states in four groups of dependent variables in the form of months: January 2020, November 2020, December 2020 and January 2021. The research period of the study covers the impact of the crisis caused by the COVID-19 infectious disease pandemic. The research problem of the study focuses on multidimensional comparative analyses of unemployment rates in the United States in terms of the impact of the COVID-19 pandemic. The aim of the study is to conduct a multidimensional comparative analysis of the employed and unemployed in respective US states in the aspect of the impact of the COVID-19 pandemic. For the adopted research problem and the purpose of the work, the following research hypothesis is outlined: To what extent has the COVID-19 pandemic affected the unemployment rates in the United States? The following research methods were used in the article: analysis of the literature on issues related to unemployment rates in the United States, multidimensional analyzes and economic security. Overcoming obstacles and returning to pre-crisis situations now requires preparing society for pre-pandemic levels by ensuring people’s health safety by vaccinated the majority of the population.
PL
W opracowaniu zastosowano wielowymiarową analizę porównawczą zatrudnionych i bezrobotnych w poszczególnych stanach USA w czterech grupach zmiennych zależnych w postaci: styczeń 2020, listopad 2020, grudzień 2020, styczeń 2021 i jej wpływ na zapewnienie wsparcia logistycznego SZ USA stacjonujących w Polsce. Okres badawczy opracowania obejmuje oddziaływanie kryzysu wywołanego pandemią choroby zakaźnej COVID-19. Doprowadziła ona do gwałtownego wzrostu bezrobocia w kwietniu 2020 roku. Tak silnej i szybkiej dynamiki wzrostowej stóp bezrobocia w Stanach Zjednoczonych nie odnotowano dotąd w historii. Przeprowadzona analiza przez US Bureau of Labor Statistics wskazuje na poważne szkody powstałe na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych poprzez oddziaływanie choroby zakaźnej COVID-19. Pod koniec listopada 2020 roku było o 9,8 mln mniej osób zatrudnionych niż w lutym (bez prac rolniczych, które mają charakter sezonowy) [https://www.weforum.org/agenda/2020/12/covid19-pandemic-usa-employment-inequality/; stan na dzień 27.03.2021]. Krajowa stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku rozpoczęła rok na poziomie 3,6% w styczniu i osiągnęła rekordowy poziom 14,7% w kwietniu. Od tego czasu stopa bezrobocia spadła, do około 6,7% w listopadzie, ale ożywienie było nierówne w przypadku kobiet i osób rasy czarnej, Latynosów i młodych ludzi nadal doświadczających wysokiego poziomu bezrobocia. Od czasu pojawienia się pandemii COVID-19 rosła liczba osób długotrwale bezrobotnych [https://www.theguardian.com/business/2020/dec/31/us-unemployment-december-coronavirus; stan na dzień 27.03.2021]. Szacuje się, że pracę w Stanach Zjednoczonych straciło około 20 milionów ludzi. Do przeprowadzenia badań dane pobrano ze strony internetowej: https://www.bls.gov/. Poddano je grupowaniu, wnioskowaniu i rangowaniu. Ostatnim etapem badań było wyliczenie stóp bezrobocia w 4 grupach zmiennych zależnych i nakreślenie na wykresie słupkowym poprzez zastosowanie rangowania z wykorzystaniem mediany w czterech grupach zmiennych obserwowanych.
PL
Poruszanym w publikacji problemem naukowym jest określenie jakiego rodzaju czynności kontrolne mogą być podejmowane przez organy administracji skarbowej na podstawie regulacji ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ocena znaczenia omawianych kontroli z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. W pracy wykorzystano metodę formalno-dogmatyczną polegającą na analizie aktów prawnych, jest to główna metoda stosowana w naukach prawnych. Posłużono się także metodą krytycznej analizy piśmiennictwa. Służba Celno-Skarbowa została powołana z dniem 1 marca 2017 r. Tworząc Służbę Celno-Skarbową przyznano jej uprawnienia należące wcześniej do Służby Celnej oraz organów kontroli skarbowej, ponadto przyznano również dodatkowe uprawnienia. Przepisy ustawy o KAS przede wszystkim nakierowane są na przeciwdziałanie przestępczości podatkowej. Analizując kwestię bezpieczeństwa państwa z punktu widzenia regulacji prawnych należących do gałęzi prawa podatkowego na pierwszy plan wysuwa się bezpieczeństwo ekonomiczne. Bezpieczeństwo ekonomiczne będzie zagrożone wówczas, gdy nastąpi spadek wpływów do budżetu państwa lub też do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, spowodowany działalnością niezgodną z prawem. Naruszenie przepisów prawa podatkowego może mieć charakter działalności przestępczej, unikania opodatkowania, jak i nieświadomego naruszania prawa przez podatników z racji na niejasność regulacji prawnych i niejednolitość co do ich wykładni po stronie organów podatkowych oraz sądów. Instrumenty przewidziane w ustawie o KAS to oprócz kontroli przestrzegania przepisów przez podatników także takiego rodzaju kontrole, które są przeprowadzane przed przyznaniem podatnikowi wybranych uprawnień. Przede wszystkim kontrole te mają za cel weryfikację dotychczasowego stopnia przestrzegania prawa, jak i ustalenie spełniania nakazanych prawem warunków, zanim podatnikowi zostanie przyznane określona preferencja lub status, z którym będą się wiązać uprawnienia. Ustawa o KAS przewiduje: kontrolę celno-skarbową, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie, kontrolę wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele specjalne oraz ocenę wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego przeznaczonych na cele specjalne.
EN
The scientific problem discussed in the publication is the determination of what types of control activities may be undertaken by tax administration authorities on the basis of the regulations of the Act of November 16, 2016 on the National Revenue Administration and the assessment of the importance of these controls from the point of view of the economic security of the state. The paper uses the formal-dogmatic method, it is the main method used in legal sciences. In the field of security sciences, a critical analysis of the literature was used. The Customs and Fiscal Service was established on 1 March 2017. By creating the Customs and Fiscal Service, it was granted the powers previously belonging to the Customs Service and fiscal control authorities, and additional powers were also granted. The provisions of the Act on National Revenue Administration are primarily aimed at counteracting tax crime. When analyzing the issue of state security from the point of view of legal regulations belonging to branches of tax law, economic security comes to the fore. Economic security will be threatened when there is a decrease in revenues to the state budget or to the budgets of local government units, caused by illegal activities. Violation of tax law may be a criminal activity. The instruments provided for in the Act on National Revenue Administration include, in addition to the control of compliance by taxpayers, also types of controls that are carried out before granting the taxpayer selected rights. First of all, these controls are aimed at verifying the current degree of compliance with the regulations, as well as determining the fulfillment of the conditions prescribed by law, before the taxpayer is granted a specific preference or status to which the rights will be attached. The Act on National Revenue Administration provides for: customs and fiscal control, audit, audit activities, official verification and control of excise goods intended for special purposes, and assessment of the use of budget funds and state property intended for special purposes.
PL
W opracowaniu wykonano analizę ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w Polsce w ujęciu kwartalnym od roku 1999 do 2020 roku. Wykryto prawidłowości w postaci trendu. Został on potwierdzony zbudowanym modelem zerojedynkowym regresji wielorakiej złożonym z dziewięciu predyktorów. Wielokrotny R2 tego modelu wyniósł 0,96. Dodatkowo model posłużył do wykonania prognozowania ceny 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w Polsce w ujęciu kwartalnym na rok 2021. Ostatnim etapem badań była ocena uzyskanej prognozy przez wyliczenie miernika MAPE.
EN
The study analyzes the price of 1 m² of usable floor area of a residential building completed in Poland on a quarterly basis from 1999 to 2020. Patterns in the form of a trend were detected. It was confirmed by the constructed zero-one multiple regression model consisting of nine predictors. Multiple R2 of this model was 0.96. Additionally, the model was used to forecast the price of 1 m² of usable floor area of a residential building completed in Poland on a quarterly basis for 2021. The last stage of the research was to evaluate the forecast obtained by calculating the MAPE index.
11
Content available remote Bezpieczeństwo ekonomiczne a liczba zgonów w Europie w latach 2018-2020
PL
W artykule przeprowadzono wielowymiarową analizę porównawczą liczby zgonów w 31 państwach Europy w latach 2018-2020 w aspekcie oddziaływania pandemii COVID-19 i bezpieczeństwa ekonomicznego. Dane do badań pozyskano ze strony internetowej Eurostatu. Zostały one poddane pogrupowaniu i przyporządkowaniu od największych do najmniejszych. Do realizacji celu pracy wyliczono i poddano analizie indeksy zgonów. Uzyskane wyniki badań nakreślano na wykresach słupkowych.
EN
The study conducted a multidimensional comparative analysis of the number of deaths in 31 European countries in 2018-2020 in terms of the impact of the COVID-19 pandemic and terms of economic security. The data for the research was obtained from the Eurostat website. They were grouped and sorted from the largest to the smallest. In order to achieve the goal of the study, death indices were calculated and analyzed. The obtained test results were plotted on bar charts.
EN
The study presents a multidimensional comparative analysis of the decline in the number of passengers transported by air in Germany in 2020. The number of passengers in 2019 and 2020 as well as the forecast of the number of passengers transported in Germany for 2020 with actually transported passengers this year were compared. The Holt-Winters’ exponential smoothing method was used for forecasting. The obtained research results are important in terms of planning and ensuring the economic security of the air transport sector in Germany.
PL
W opracowaniu przeprowadzono wielowymiarową analizę porównawczą spadku liczby pasażerów przewiezionych transportem lotniczym w Niemczech w 2020 roku. Zestawiono liczbę pasażerów w 2019 i 2020 roku oraz wykonaną prognozę liczby pasażerów przewiezionych w Niemczech na 2020 rok z faktycznie przewiezionymi pasażerami w tym roku. Do prognozowania wykorzystano metodę wygładzania wykładniczego Holta-Wintersa. Uzyskane wyniki badań są ważne w aspekcie planowania i zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego sektora transportu lotniczego w Niemczech.
EN
The objective of the article is to carry out a multidimensional comparative analysis of populations and human deaths in European countries in terms of economic security. The research applies tools of comparative analysis, first by grouping and unraveling the data and then by their charting and evaluation. The study covers 32 European countries focusing on populations and deaths of people in 2005–2018. The research question has been formulated as: "Will the application of multidimensional comparative analysis of populations and deaths of people in 32 European countries allow to detect any regularities occurring in the phenomenon?" The article provides multidimensional comparative analyses of dependent variables (32 European countries, years) and explanatory variables (population and human deaths) in terms of the impact on economic security. The results of the studies carried out are repetitive relationships in mononomial intervals — years. Detecting regularities persistent in populations and human deaths in 32 European countries using multidimensional comparative analyses may allow their predicting in the future. Death rates expressed in percentage points in populations of 32 European countries in 2005–2018 were calculated and enabled observation of similarities in the time series analyzed.
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie wielowymiarowej analizy porównawczej populacji i zgonów ludzi w państwach Europy w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego. Do badań zastosowano wielowymiarowe analizy porównawcze. Dane poddawano grupowaniu i rozplataniu. Następnie zestawiano je na wykresach i oceniono. Podmiotem badań są 32 państwa Europy, zaś przedmiotem populacja i zgony ludzi w latach 2005–2018. Sformułowano pytanie badawcze, które brzmi: „Czy zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej populacji i zgonów ludzi w 32 poszczególnych państwach Europy pozwoli wykryć prawidłowości rządzące rozpatrywanym zjawiskiem?”. Artykuł zawiera wielowymiarowe analizy porównawcze zmiennych zależnych (32 państwa Europy, lata) i zmiennych je objaśniających (populacja i zgony ludzi) w aspekcie wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne. Rezultatem przeprowadzonych badań są zależności powtarzające się w jednoimiennych przedziałach czasowych — latach. Wykrycie prawidłowości utrzymujących się w populacji i zgonach ludzi w 32 poszczególnych państwach Europy poprzez zastosowanie wielowymiarowych analiz porównawczych może pozwolić na ich prognozowanie na przyszłość. Wyliczono indeksy zgonów w populacjach w punktach procentowych w każdym z 32 rozpatrywanych państw Europy w latach 2005–2018. Pozwoliły one na zaobserwowanie podobieństw w analizowanych szeregach czasowych.
EN
Purpose: The purpose of the article is to make a general diagnosis of Poland's economic security in the context of globalization processes. Design/methodology/approach: This purpose is to be achieved by indicating the main threats and opportunities for Poland's security in the context of globalization. This diagnosis will be made using analysis methods of available scientific and substantive sources of information and using statistical tools, including descriptive statistics. Findings: The content of the article characterizes the category of economic security and describes the globalization process to finally combine these phenomena and relate them to the current situation in Poland. Social implications: The phenomenon of globalisation, which has expanded in the modern world, brings certain benefits as well as threats. Global economic integration can stimulate development, but also become a source of restrictions for national economies. It therefore affects the level of economic security. Originality/value: The article shows that when it comes to threats to Poland’s economic security, which depend on the globalisation process, they mainly refer to the unevenness of the importance of partners in economic relations, dependence on the supply of raw materials and energy from one partner and forcing restrictions on participation in international exchange. The results can be interesting for those seeking knowledge of the economic security of the state, including students studying fields related to security.
PL
W opracowaniu zaprezentowano metodykę wielomodelowego prognozowania wydatków w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego. Badania rozpoczęto od analizy literatury dotyczącej: planowania, prognozowania, wydatków, bezpieczeństwa ekonomicznego i pandemii COVID-19. W artykule przeprowadzono analizę szeregu czasowego wydatków poniesionych przez podmiot badań podkątem wykrycia prawidłowości rządzących rozpatrywanym zjawiskiem. Rezultatem przeprowadzonych badań było wykrycie trendu i sezonowości w ujęciu miesięcznym. Analiza literatury i doświadczenie własne pozwoliły na wybór trzech modeli do prognozowania rozpatrywanych wydatków na przyszłość. Zbudowane modele zostały poddane analizie i ocenie poprzez wykorzystanie miernika MAPE pod kątem wyboru najkorzystniejszego modelu do prognozowania danych surowych. Artykuł kończy się podsumowaniem i wnioskami.
EN
The study presents the methodology of multi-model forecasting of expenses in terms of economic security. The research began with an analysis of the literature on: planning, forecasting, expenses, economic security and the COVID-19 pandemic. The article analyzes the time series of expenses incurred by the research subject in terms of detecting the regularities governing the phenomenon in question. The result of the research was the detection of the trend and seasonality on a monthly basis. The analysis of the literature and own experience allowed for the selection of three models to forecast the considered expenditure for the future. The constructed models were analyzed and assessed through the use of the MAPE measure in terms of selecting the most favorable model for forecasting raw data. The article ends with a summary and conclusions.
16
Content available remote Cloud system in digital human resources management in Turkey
EN
With the changing technology, humanity has reached Industry 4.0 starting from the steam engine. With these developments, human resources in the organisations need to store and process data. A new application that enables digital human resources to easily access its data is cloud computing. The aim of this article is analyse how cloud technologies affect human resources management in Turkey. A descriptive method was used in this paper to explain the concept of digitalism in the discussed area and analyse the relationship between cloud system and digital human resources management. Data was drawn from the scientific and professional literature documents on this subject. Many organisations do not have enough knowledge about cloud computing in Turkey. There are also concerns about cloud systems security and economic equilibrium of companies. It is predicted that companies that adopt this technology will have a more efficient and comfortable human resources process and become more prosperous. Organisations should work for the development of human resources management system by digitising it. Organisations whose number of employees is increasing day by day, face problems, but they can handle this situation through the careful implementation of cloud computing. Cloud systems provide organisations with benefits such as storage capacity and easy access to data anytime and anywhere.
EN
One of the most transparent manifestations of globalization processes currently occurring is the phenomenon of economic migration. It is associated with the movement of large masses of people from poor, economically underdeveloped regions often disturbed by armed conflicts to economically developed countries with already shaped prosperity. Migration processes pose many economic, social and cultural problems that discourage the population of wealthy countries from receiving incoming migrants. This article was organized in order to firstly consider the impact of economic migration on the phenomenon of changes in the population structure and thus cultural changes that might result from it. The next stage of the conducted analysis refers to the problem of commodification of artworks created with in the area of culture. An important effect of the conducted research is to draw attention to the phenomenon of blurring differences, and , as a result, the emergence of widely accepted, supranational cultural patterns. Finally, the undertaken research identifies possible opportunities and threats for sustainable development of culture on an economically diverse world.
EN
Ensuring the safety of its citizens is the basic duty of every state. In addition to military and political aspects, economic factors largely shape its level. Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSME), as an economical category, have become the subject of interest of both economic and security sciences. This was a natural consequence of the economic transformation process, which along with large state-owned enterprises, resulted in the creation of MSME forming the foundations of the private sector in the economy. The main purpose of the study is to identify and analyze factors conditioning the competitiveness and entrepreneurship of MSME and to assess functioning in aspects of their influence on economic security. The research was carried out using methods of logical inference, critical analysis of the literature on the subject, and above all, using the method of expert assessment (Delphi method). The expert assessment method belongs to the group of heuristic methods. The essence of heuristic methods is to come to new solutions by formulating hypotheses. Due to the research area covering two scientific disciplines: management and quality science and security science, the adopted scientific methods have allowed for objective conduct of the research process. As research shows, it is thanks to MSME that the economy owes its growth and ensuring its uninterrupted functioning, which translates into Poland's economic security.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom jest podstawowym obowiązkiem każdego państwa. Oprócz aspektów militarnych i politycznych na jego poziom w dużej mierze wpływają czynniki ekonomiczne. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MMSP) jako kategoria ekonomiczna stały się przedmiotem zainteresowań zarówno nauk ekonomicznych, jak i nauk o bezpieczeństwie. Było to naturalną konsekwencją procesu transformacji gospodarczej, który wraz z dużymi przedsiębiorstwami państwowymi doprowadził do powstania MMSP stanowiących podwaliny sektora prywatnego w gospodarce. Głównym celem badania jest identyfikacja i analiza czynników warunkujących konkurencyjność i przedsiębiorczość MMSP oraz ocena funkcjonowania w aspektach ich wpływu na bezpieczeństwo ekonomiczne. Badania przeprowadzono metodami wnioskowania logicznego, krytycznej analizy literatury przedmiotu, a przede wszystkim metodą oceny eksperckiej (metoda Delphi). Metoda oceny eksperckiej należy do grupy metod heurystycznych. Istotą metod heurystycznych jest dochodzenie do nowych rozwiązań poprzez formułowanie hipotez. Ze względu na obszar badawczy obejmujący dwie dyscypliny naukowe: naukę o zarządzaniu i naukę o jakości oraz naukę o bezpieczeństwie, przyjęte metody naukowe pozwoliły na obiektywne prowadzenie procesu badawczego. Jak pokazują badania, to właśnie dzięki MMSP gospodarka zawdzięcza swój wzrost i zapewnienie jej nieprzerwanego funkcjonowania, co przekłada się na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski.
PL
W artykule przeprowadzono wielowymiarową analizę liczby pasażerów przewiezionych transportem kolejowym w 25 państwach Europy w latach 2015-2019 w aspekcie oceny dynamiki zmian i zaobserwowania prawidłowości rządzących rozpatrywanym zjawiskiem. Wykonano prognozowanie liczby przewożonych pasażerów na lata 2020-2021. Uzyskane wyniki mogą posłużyć w przyszłości (z chwilą kiedy pojawią się dane dotyczące rzeczywistej liczby osób przewiezionych w trakcie pandemii COVID-19, w rozpatrywanych państwach w latach 2020-2021) do analizy porównawczej poniesionych strat związanych ze zmniejszeniem liczby przewiezionych pasażerów w stosunku do prognoz, które uwzględniają prawidłowości rządzące w przeszłości rozpatrywanym zjawiskiem, a także powinny umożliwić dokładniejsze oszacowanie utraconych nakładów finansowych w ujęciu dynamicznym.
EN
The article presents a multidimensional analysis of the number of passengers transported by rail in 25 European countries in 2015-2019 in terms of assessing the dynamics of changes and observing the regularities governing the phenomenon under consideration. The forecast of the number of passengers transported by rail for 2020-2021 was also made. The obtained results may be used in the future (when data on actually transported people during the COVID-19 pandemic in the countries in 2020-2021 are available) for a comparative analysis of the losses incurred related to the reduction of the number of transported passengers in relation to the forecasts that take into account the regularities ruling the considered phenomenon in the past and should more accurately estimate the lost financial outlays in dynamic terms.
PL
W artykule przedstawiono przegląd literatury związanej z planowaniem, wydatkami, potrzebami, prognozowaniem i bezpieczeństwem ekonomicznym. Przeprowadzono analizę i ocenę szeregu czasowego wydatków poniesionych w dziale zaopatrzenia w podmiocie badań. Ocena pozwoliła na dobór modelu ARIMA do prognozowania wydatków (potrzeb) na przyszłość. Uzyskane prognozy zostały poddane analizie i ocenie. Opracowanie kończy się podsumowaniem i wnioskami.
EN
The article reviews the literature related to planning, expenses, needs, forecasting and economic security. An analysis and evaluation of the time series of expenses incurred in the procurement department in the subject of the study was performed. The assessment allowed for the selection of the ARIMA model to fore-cast expenses (needs) for the future. The obtained forecasts were analyzed and assessed. The study ends with a summary and conclusions.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.