Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal duplex
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
This work deals with the problem of intermetallic phases in cast standard duplex steel ASTM A890 Gr 4A (generally known as 2205). The investigated steel was subjected to isothermal heat treatment in the range from 595 °C to 900 °C and in the duration from 15 minutes to 245 hours, and was also investigated in terms of anisothermal (natural) cooling after casting into the mould. The precipitation starts at grain boundaries with a consistent ferrite transformation. The work is focused on the precipitation of the sigma phase (σ) and the chi phase (χ). Examination of the microstructure was conducted using light and scanning electron microscopy. Their statistical analysis was carried out using the results of the investigations of precipitation processes in the microstructure, both within the grains and at the grain boundaries. To illustrate this impact, the surface area of precipitates was evaluated. The percentage of these intermetallic phases was calculated by measuring their area using a computer image analysis system. Based on their observations, a combined time-temperature transformation (TTT) diagram with continuous cooling transformation (CCT) curves was created.
EN
The paper presents the results of research conducted in the field of crystallization and microstructure of duplex alloy cast steel GX2CrNiMoCuN 25-6-3-3 grade. The material for research was the above-mentioned cast steel with a chemical composition compliant with the relevant PN-EN 10283 standard, but melted at the lowest standard allowable concentration of alloying additives (some in short supply and expensive), i.e. Cr, Ni, Mn, Mo, Cu and N. The analysis of the crystallization process was performed based on the DTA (Derivative Thermal Analysis) method for a stepped casting with a thickness of individual steps of 10, 20, 40 and 60 mm. The influence of wall thickness was also taken into account in the cast steel microstructure testing, both in the as-cast state and after solution heat treatment. The phase composition of the cast steel microstructure was determined by using an optical microscope and X-ray phase analysis. The analysis of test results shows that the crystallization of tested cast steel uses the ferritic mechanism, while austenite is formed as a result of solid state transformation. The cast steel under analysis in the as-cast state tends to precipitate the undesirable σ-type Fe-Cr intermetallic phase in the microstructure, regardless of its wall thickness. However, the casting wall thickness in the as-cast state affects the austenite grain size, i.e. the thicker the casting wall, the wider the γ phase grains. The above-mentioned defects of the tested duplex alloy cast steel microstructure can be effectively eliminated by subjecting it to heat treatment of type hyperquenching.
EN
Duplex stainless steels (DSSs) are widely used due to their corrosion resistance. Austenite and ferrite determine the excellent properties. Ferrite provides strength and good corrosion resistance, while austenite provides toughness and weldability. During our research,samples were producedwith ER 2209 duplex steel wire using wirearc additive manufacturing (WAAM). Two different 17V and 19V arc voltages were used during the production. Two shielding gases were used for each voltage: M12-ArC-2.5 and M12-ArHeC-20/2. The research aimed to determine the ferrite ratio as a function of the welding parameters. The ferrite(or austenite)content must be between 30% and 70% for duplex stainless steel welds, according to the ISO 17781 standard.Based on our research, it can be stated that the austenite ratio increases as the voltage increases, thus failing to fulfill the standard's requirements. The helium content reduced the ferrite ratio even when the 17V voltage was used due to the gas's higher ionizationpotential. During the metallographicexamination, our welded samples met the standardrequirements for the austenite content for17V arc voltage and M12-ArC-2.5 shielding gas. The ferrite content in the entire sample cross-sectionfell between 30-42% duringferitscopeand image analysis measurements. These welding parameters can be recommended for industrial applications.
PL
Omówiono budowę dwóch zbiorników cylindrycznych ze stali nierdzewnych metodą unoszenia. Ze względu na specjalne uwarunkowania realizacyjne, zbiorniki wykonano z niekompletnym dnem oraz załadowano je za pomocą dźwigu pływającego na barkę pełnomorską.
EN
The article describes erection of two cylindrical tanks made of stainless steel with jacking method. Due to very demanding execution conditions the tanks were rise with incomplete bottom than loaded with floating crane to the sea barge.
EN
The paper presents results of microscopic tests as well as results of tests concerning mechanical properties of MAG (136) welded joints in duplex steel X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462). The research involved metallographic tests of the base material, heat affected zone and weld metal as well as Vickers hardness tests, static tensile tests, bend tests and the identification of a ferrite content obtained using a ferritiscope. The results of observations involving the microstructure of the particular zones of the welded joint as well as the quantitative analysis of phases and the results of the tests concerning the mechanical properties of the joints enabled the formulation of conclusions regarding the microstructure and the mechanical properties of the test joints.
PL
Przedstawiono wyniki badań metalograficznych oraz badań własności mechanicznych złącza doczołowego wykonanego metodą MAG(136) stali dwufazowej ferrytyczno- austenitycznej (duplex) X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462). Przeprowadzono badania metalograficzne materiału rodzimego, strefy wpływu ciepła i spoiny oraz pomiary twardości metodą Vickersa, próbę statycznego jednoosiowego rozciągania, próbę zginania bocznego oraz pomiar zawartości fazy magnetycznej za pomocą ferrytoskopu. Na podstawie otrzymanych mikrostruktur z poszczególnych stref złącza, analizy ilościowej występujących faz oraz wyników badań własności mechanicznych wyciągnięto wnioski na temat mikrostruktury badanego złącza oraz jego własności.
EN
The article presents a practical approach in the application of the eddy current method in cases outside the scope and recommendations of EN/ISO 17643: 2015 [1] regarding the testing of eddy currents of welded joints. This standard does not explicitly limit the scope of application to specific materials and welding methods, but gives e.g. recommendations regarding calibration standards, probe construction and test parameters. Such a situation may cause misunderstanding and a number of wrong decisions affecting the result of the examination. The article gives several examples of eddy current testing of welded joints where a completely new approach was required that went far beyond the aforementioned standard, e.g. testing of aluminum welds, duplex steel, metallic coatings, and electron beam welding.
PL
W artykule zaprezentowane jest praktyczne podejście w zastosowaniu metody prądów wirowych w przypadkach wykraczających poza zakres i zalecenia normy EN ISO 17643: 2015[1] dotyczącej badania prądami wirowymi połączeń spawanych. Norma ta nie ogranicza wyraźnie zakresu stosowania do konkretnych materiałów i metod spawania, natomiast podaje np. zalecenia dotyczące wzorców kalibracyjnych, budowy sond i parametrów badania. Sytuacja taka może powodować niezrozumienie i szereg błędnych decyzji wpływających na wynik badania. W artykule podano kilka przykładów badania prądami wirowymi połączeń spawanych, gdzie wymagane było zupełnie nowe podejście wykraczające daleko poza wspomnianą normę jak np. badanie spoin stali duplex, aluminium, badania poprzez powłoki metaliczne czy np. spawanie wiązką elektronów.
EN
Laser welding is used in modern industry, having many advantages comparing to traditional welding technologies. Nowadays, industry sectors such as shipbuilding, automotive and aviation can’t be imagined without laser processing technologies. Possibility of increase of welded joint properties, autogenous welding and high level of process automation makes the technology of laser welding perspective part of the industry. Physical multidimensional processes complexity requires a deeper understanding of the impact of laser welding parameters on the quality of welded joints for industrial implementation. The paper presents results of microstructure investigations of laser beam welded stainless steel under various welding parameters. Welded joints was achieved by Ytterbium fiber laser type without the use of the filler material. Material for test was 2205 ferritic-austenitic duplex stainless steel (DSS) plates with thickness of 8 mm in delivery condition. The objectives of this research was to investigate influence of laser welding parameters on weld geometry of butt-welded joints. Investigations of bead shape revealed correlation between laser beam focus position and weld penetration depth.
PL
Dwufazowe stale ferrytyczno-austenityczne typu duplex wykazują doskonałą kombinację właściwości mechanicznych i odporności na korozję, w tym szczególnie agresywną korozję wżerową w środowisku chlorkowym. Pomimo wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas spawania tych stopów aktualnie nadal obserwuje się problemy ujawniane w trakcie badań korozyjnych. Dobrze uzasadniony termin „dobra spawalność” odnosi się wyłącznie do grupy cech technologicznych ułatwiających łączenie elementów metalowych przez spawanie, ale nie oznacza automatycznie wysokiej odporności na korozję połączeń spawanych, która w środowisku chlorków osiąga tylko 50÷80% materiału rodzimego. W artykule zostały omówione wszystkie czynniki metalurgiczne oraz technologiczne mające wpływ na końcowe właściwości korozyjne złączy spawanych.
EN
Two-phase ferrite-austenitic duplex stainless steels demonstrate excellent combination of strength and corrosion resistance including particularly aggressive pitting corrosion in chloride environment. The use of duplex and super-duplex stainless steels has continued to increase since last decade of XX century but despite of the knowledge and experience acquired there are still problems encountered in practice. Well justified term "good weldability" refers exclusively to the group of technological features for easy metal parts joining by welding, but not to the automatic provision of corrosion resistance of welding joints, which in chlorides environment reaches only 50÷80% of original parent material resistance. Welding technology factors and impact on final corrosion resistance of welds are widely discussed. This includes particularly weld chemical composition, heat input balance, oxidation, nitrogen content, shielding and purging gas, and the practical constraints of the welding process.
PL
Artykuł opisuje sposób wydłużenia trwałości konstrukcji żelbetowej przez zastosowanie stali nierdzewnej zamiast tradycyjnej stali węglowej. Na wstępie wyjaśniono termin „stal nierdzewna” oraz opisano trzy rodzaje struktury stali stosowanej jako zbrojenie do betonu: austenityczną, ferrytyczną i duplex. Omówiono właściwości mechaniczne i fizyczne tych stali, a następnie porównawczo opisano przebieg i skutki ich degradacji korozyjnej wywołanej przez różne poziomy stężeń chlorków w betonie. W podsumowaniu przedstawiono przykład ciekawego zastosowania zbrojenia ze stali austenitycznej w odpowiedzialnej konstrukcji betonowej.
EN
This article describes the way of extending the durability of reinforced concrete structure by using stainless steel instead of traditional carbon steel. The term „stainless steel” was first explained and three types of steel structure used as reinforcement for concrete were described: austenitic, ferritic and duplex. Mechanical and physical properties of these steels were discussed, and then the course and effects of their corrosion degradation caused by different levels of chloride concentrations in concrete were compared. The summary presents an interesting example of the use of austenitic steel reinforcement in a responsible concrete structure.
EN
Steels and other ferrous alloys are very well known as construction materials and still are widely used and in the near future this will not change. Duplex steels due to the two-phase construction combine high corrosion resistance and good mechanical properties. Both those parameters are at higher level than austenitic stainless steels and that why duplex steels are irreplaceable material in many fields like the petrochemical, power, pulp and paper, and food industry. This multiphase microstructure generates a lot of problems which have already been repeatedly presented in many works. Among the steels and cast steels resistant to corrosion most modern and dynamically developing group are ferritic-austenitic alloys, commonly known as duplex. The chemical composition of a steel containing about 0.02% C, 26% Cr, 6.5% Ni, 3% Mo, 1.4% Mn, 0.2% N guarantees that already after casting is obtained ferritic - austenitic structure. The paper present results of the X2CrNiMoN25-7-4 duplex steel physical tests made with the Gleeble 3800 machine. The research concerns problems of the influence of primary structure on the plasticity and sigma phase formation.
PL
Stale obok innych stopów żelaza są dobrze znanymi, szeroko wykorzystywanymi materiałami konstrukcyjnymi i sytuacja taka w najbliższej przyszłości nie ulegnie zmianie. Stale dupleks dzięki swojej dwufazowej budowie cechuje wysoka odporność korozyjna oraz wysokie właściwości mechaniczne. Obydwa te parametry są na wyższym poziomie niż stali austenitycznych i dlatego stale dupleks są niezastąpionym materiałem w wielu gałęziach przemysłu jak petrochemiczny, energetyczny, papierniczy czy w produkcji żywności. Taka budowa mikrostruktury powoduje pojawienie się wielu problemów, które już w wielu pracach były szeroko omawiane. Wśród stali i staliwa odpornego na korozję najszybciej rozwijającą się grupą są stopy ferrytyczno-austenityczne znane również jako dupleks. Skład chemiczny stali zawierającej 0,02% C, 26% Cr, 6,5% Ni, 3% Mo, 1,4% Mn, 0,2% N gwarantuje uzyskanie już w stanie lanym mikrostruktury ferrytyczno-austenitycznej. W pracy przedstawiono wyniki badań fizycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem urządzenia Gleeble 3800 na stali X2CrNiMoN25-7-4. Badania dotyczą problemów wpływu mikrostruktury pierwotnej na plastyczność oraz wydzielanie się fazy sigma.
EN
The article discusses tests results concerning the joining of duplex steel pipes performed using the TIG and A-TIG (with the addition of activating flux) orbital welding technology. The shielding gas used in related tests contained pure argon as well as argon with an addition of nitrogen. Technological welding tests were performed using a closed head without the feeding of a filler metal. The research work included visual and penetrant tests as well as macro and microscopic observations and ferrite meter-aided measurements of the ferrite content in welds.
PL
Omówiono wyniki badań dotyczących łączenia rur ze stali duplex z wykorzystaniem technologii spawania orbitalnego TIG i A-TIG (z dodatkiem topnika aktywującego). Jako gaz osłonowy stosowano zarówno sam argon, jak również argon z dodatkiem azotu. Przeprowadzono próby technologiczne spawania z użyciem głowicy zamkniętej bez podawania materiału dodatkowego. Wykonano badania wizualne i penetracyjne, następnie badania makro i mikroskopowe, a także pomiary zawartości ferrytu w spoinach z wykorzystaniem ferrytomierza.
PL
W pracy omówiony został proces nagniatania naporowego tocznego powierzchni wałków ze stali Duplex. Powierzchnie do nagniatania przygotowano w procesie toczenia. Charakteryzowały się one nierównościami powierzchni o kącie θ=90°. Następnie powierzchnie nagniatano na głębokość równą ½ wysokości nierówności. Wykonano pomiary powierzchni i określono parametry chropowatości po obróbce poprzedzającej (toczeniu) oraz po nagniataniu. Przedstawiono wyniki pomiarów w postaci profilometrów, udziału materiałowego oraz zdjęć mikrostruktury.
EN
The work discusses the process of burnishing rolling of the surface of Duplex steel rollers. Burning surfaces were prepared in the rolling process. They were characterized by asperities of the surface with angle θ=90°. Then the surface was burnished to a depth equal to ½ of the asperities height. Surface measurements were made and roughness parameters were determined after pre-treatment (turning) and after burnishing. The results of measurements in the form of profilometers, material bearing and microstructure photos are presented.
EN
Characteristics of the microstructure of corrosion-resistant cast 24Cr-5Ni-2.5Mo duplex steel after introduction of 0.98, 1.67 and 4.3% Si were described. Based on the test results it has been found that silicon addition introduced to the corrosion-resistant cast two-phase duplex steel significantly reduces austenite content in the alloy matrix. Increasing silicon content in the test alloy to 4.3% has resulted, in addition to the elimination of austenite, also in the precipitation of Si-containing intermetallic phases at the grain boundaries and inside the grains. The precipitates were characterized by varying content of Cr and Mo, indicating the presence in the structure of more than one type of the brittle phase characteristic for this group of materials. The simulation using Thermo-Calc software has confirmed the presence of ferrite in all tested alloys. In the material containing 4.3% Si, the Cr and Si enriched precipitates, such as G phase and Cr3Si were additionally observed to occur.
14
PL
Praca zawiera charakterystykę stali dupleks oraz ilościowe statystyki i prognozy jej zastosowania. Przedstawiono także teorię w zakresie obliczania czasu głównego i czasu całkowitego spawania na podstawie objętości wykonywanej spoiny oraz współczynnika czasu jarzenia się łuku i wydajności stapiania. W części badawczej wykonano analizę porównawczą czasu i wydajności spawania w pozycji PF złącza blach o grubości 8 mm ze stali superdupleks X2CrNiMoN25-7-4 (1.4410), spawanego różnymi metodami. Analiza czasów oraz wydajności spawania pozwoliła ustalić różnice w tym zakresie między możliwymi do zastosowania metodami spawania i potwierdzić kilkukrotnie wyższą wydajność metody 136 (FCAW) niż pozostałych badanych: 111 (SMAW) i 141 (GTAW).
EN
This paper contains the characteristics of duplex steel and the quantitative statistics and forecasts for its use. There is presented theory of calculating main welding time and total welding time based on the volume of the weld, time factor of the arc's glow and melt efficiency. The comparative analysis of the welding time and efficiency in the PF position of the 8mm sheet metal joint of X2CrNiMoN25-7-4 (1.4410) superduplex stainless steel welded by various processes was performed. Analysis of welding times and weld efficiency has allowed us to determine the differences between the applicable welding processes and to confirm several times higher efficiency of the 136 process (FCAW) from the other examined: 111 (SMAW) and 141 (GTAW).
PL
Stopowe stale austenityczne, ferrytyczne i austenityczno-ferrytyczne duplex znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym do produkcji różnych elementów podjazdów samochodowych. Są to główne rodzaje stali nierdzewnych, wykorzystywane do wytwarzania całej gamy części samochodowych. W pracy przedstawiono szeroki zakres zastosowań poszczególnych grup stali. Szczególny nacisk położono na ich właściwości oraz cechy materiałów. Omówiono poszczególne grupy z uwzględnieniem struktury metalograficznej Duży nacisk położono na ferrytyczo-austenityczną stal duplex ze względu na jej możliwości i lepsze właściwości w wielu przypadkach od pozostałych analizowanych gatunków stali.
EN
Alloy austenitic, ferritic and austenitic-ferritic duplex steels are widely used in the automotive industry for the manufacture of various car elements. These are the main types of stainless steels used to produce a whole range of automotive parts. That work presents a wide range of applications for each indicated steel groups. Particular emphasis was placed on their properties and characteristics of materials. The groups were discussed taking into account the metallographic structure. The emphasis was on the ferritic-austenitic duplex steel due to its capabilities and improved properties in many cases from the other steel grades analyzed.
EN
Purpose: The thermal diffusivity variation of UNS S32304 duplex stainless steel welds was studied after pulsed GTA welding autogenous process without filler addition. This property was measured in the transverse section of thin plates after welding process and post-heat treated at 750°C for 8 h followed by air-cooling. Design/methodology/approach: The present work reports measurements of thermal diffusivity using the laser-flash method. The thermal cycles of welding were acquired during welding by means of k-type thermocouples in regions near the weld joint. The used shielding gas was pure argon and 98% argon plus 2% of nitrogen. The temperature profiles were obtained using a digital data acquisition system. Findings: It was found an increase of thermal diffusivity after welding process and a decrease of these values after the heat treatment regarding the solidified weld pool zone, irrespective of the welding protection atmosphere. The microstructure was characterized and an increase of austenite phase in the solidified and heat-affected zones was observed for post-weld heat-treated samples. Research limitations/implications: It suggests more investigation and new measurements about the influence of the shielding gas variation on thermal diffusivity in the heat-affected zone. Practical implications: The nuclear industry, especially, requests alloys with high thermal stability in pipes for power generation systems and safe transportation equipment’s for radioactive material. Thus, the duplex stainless steel grades have improved this stability over standard grades and potentially increase the upper service temperature reliability of the equipment. Originality/value: After heat treatment, the welded plate with 98%Ar plus 2%N2 as shielding gas presented a thermal diffusivity closer to the as received sample. By means of 2%-nitrogen addition in shielding gas during GTAW welding of duplex stainless steel may facilitate austenite phase reformation, and then promotes stability on the thermal diffusivity of duplex stainless steels alloys.
EN
Lean duplex stainless steels are ferritic-austenitic steel, and they present the excellent corrosion resistance of austenite steel and the high mechanical behaviour of ferrite steel. General important corrosion problems in duplex stainless steels at 475°C have been already detected. Although the worst temperature is 475°C, corrosion can still form at lower or higher temperatures. The purpose of this work was to ascertain how 30-minutes isothermal heat treatments at 485°C and corrosion time effect the relative mass loss and profile roughness parameters of X2CrNiN23-4 lean duplex stainless steel. The real critical temperature for researching steel was determinate by the DSC method. Corrosion tests were conducted in a nitric acid medium by the measurement of loss in mass (Huey test). The corrosive media was boiling nitric acid V 65%. The corrosion rate of the X2CrNiN23-4 steel was measured in mm/year and in g/m2.
PL
Stale nierdzewne Lean duplex są stalami ferrytyczno-austenitycznymi o doskonałej odporności na korozję stali austenitycznej, a wysokich właściwościach mechanicznych stali ferrytycznej. Ważny problem korozji stali odpornej na korozję duplex w temperaturze 475°C został już stwierdzony. Chociaż najniekorzystniejszą temperaturą jest 475°C, korozja może przebiegać zarówno w temperaturze niższej, jak i wyższej. Celem niniejszej pracy było zbadanie, jak 30-minutowe izotermiczne wyżarzanie stali w temperaturze 485°C oraz czas przetrzymywania w ośrodku korozyjnym wpłynie na ubytek masowy oraz chropowatość powierzchni stali lean duplex w gatunku X2CrNiN23-4. Rzeczywista temperatura krytyczna dla badań stali została określona metodą DSC. Badanie korozyjne (ubytku masy) prowadzono w środowisku kwasu azotowego V 65% w temperaturze wrzenia (test Huey). Prędkość korozji stali X2CrNiN23-4 określono w mm/rok i w g/m2.
18
Content available remote Welding of (Super) Duplex Stainless Steels
PL
Przedstawiono stale dwufazowe stosowane w nowoczesnych gałęziach przemysłu. Omówiono szczegółowo wszystkie rodzaje tych stali (duplex, super duplex, lean duplex i hyper duplex) i ich własności, ze szczególnym uwzględnieniem odporności na korozję, a także podstawowe obszary zastosowania. Przedstawiono zagadnienia związane z technologią spawania, obejmujące przygotowanie materiału podstawowego, metody i techniki spawania, wymagania odnośnie ilości wprowadzonego ciepła, a także zabiegi cieplne przed i po spawaniu. Zwrócono uwagę na rosnący udział stali dwufazowych, stosowanych na konstrukcje spawane, a także przedstawiono perspektywę dalszego rozwoju.
EN
The article presents and describes in detail duplex steels used in modern sectors of industry (duplex, super duplex, lean duplex and hyper duplex), with particular attention paid to corrosion resistance and primary areas of application. The article also discusses welding-related issues including the preparation of the base material, welding techniques and procedures, requirements concerning heat input as well as pre-weld and post-weld heat treatment. The article emphasizes the growing use of duplex steels, among other things in welded structures, and forecasts their further development.
PL
W artykule przedstawiono problemy zastosowania i spawalności odpornej na korozję austenityczno-ferrytycznej stali dupleks w wielkogabarytowych konstrukcjach do transportu i składowania płynów na przykładzie wybranych aspektów budowy statków do transportu i zbiorników do magazynowania chemikaliów. Opierając się na analizie spawalności stali dupleks i doświadczeniu produkcyjnym autora, sformułowano podstawowe założenia spawania wielkogabarytowych konstrukcji z tej stali.
EN
A geometrical and a structural notch effect have the main influence on the local stress and strain concentration in the welded joints. These factors have a significant influence on the fatigue life of welded joints. This paper presents the results of the fatigue life tests of laser-welded joints of DUPLEX 2205 steel, taking into account the structural notch. The geometric notch in the form of face and root was removed. The Nd-YAG disk laser was used to weld butt joints. The welding process was conducted using two different parameters of welding without using additional material. The parameters were chosen based on previous studies (according to PN-EN ISO 15614-11:2005). In the study of the fatigue life of laser-welded joints, the geometric notch was ground out. Based on this research, the effect of welding parameters on the fatigue life was not observed. The fatigue cracks initiation and propagation occurred in the base materials in all cases. In addition, the results of the fatigue life of welded joints were related to the fatigue life of the samples taken from the parent material.
PL
W połączeniach spawanych występują lokalne spiętrzenia odkształceń spowodowane głównie geometrią złącza (karb geometryczny) jak również niejednorodnością strukturalną (karb strukturalny). Czynniki te mają znaczący wpływ na trwałość zmęczeniową złącza. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki prób zmęczeniowych złączy spawanych laserowo ze stali typu DUPLEX 2205 z uwzględnieniem karbu strukturalnego. Karb geometryczny w postaci lica i grani spoiny usunięto. Złącza spawane czołowo wykonano przy użyciu lasera dyskowego typu Nd-YAG bez materiału dodatkowego dla dwóch różnych parametrów spawania. Parametry zostały dobrane na podstawie wcześniejszych badań (zgodnie z PN-EN ISO 15614-11: 2005) przeprowadzonych na złączach wykonanych kilkunastoma różnymi parametrami spawania. W badaniach trwałości zmęczeniowej połączeń spawanych laserowo pominięto karb geometryczny. Pozwoliło to na określenie optymalnych parametrów spawania laserowego stali typu DUPLEX 2205 ze względu na trwałość zmęczeniową powstałej podczas spawania struktury złącza. Dodatkowo otrzymane wyniki trwałości zmęczeniowych złączy spawanych odniesiono do trwałości zmęczeniowej próbek pobranych z materiału rodzimego.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.