Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2641

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 133 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 133 next fast forward last
EN
Experience-based research in architecture aimed at perfecting design praxis typically begins with an informed identification of the problem and goal. It therefore becomes necessary to postulate a verification of assessment criteria by introducing a verification and revision mechanism into their formulation. Correct – relevant – solutions are those which meet assessment criteria, which means that the assessments of the modification problem solutions comply with the pattern produced by the solution. In unique cases, as they are cases with the most severe consequences, criteria need to be formulated on a case-specific basis. The author wishes to describe this property, namely to define the sense of relevance as an attribute of research.
PL
Badania w architekturze nacelowane na doskonalenie praktyki projektowej te oparte na doświadczeniu, zwykle rozpoczynają się od świadomej identyfikacji problemu i celu. Z tego też względu niezbędne staje się sformułowanie postulatu weryfikacji kryteriów oceny przez wprowadzenie do procesu ich formułowania mechanizmu weryfikacyjno-korygującego. Za rozwiązania poprawne – relewantne uważa się te rozwiązania, które odpowiadają kryteriom oceny, co znaczy, że oceny rozwiązania problemu modyfikacyjnego są zgodne z wzorcem danym przez rozwiązanie. W przypadkach niepowtarzalnych, jako że one właśnie są przypadkami o najpoważniejszych konsekwencjach, kryteria muszą być formułowane indywidualnie. To, co autor chce zrobić, to opisać tę właściwość, tzn. zdefiniować sens relewancji, jako atrybutu badań.
3
Content available remote Wybrane aspekty projektowania proekologicznych budynków na bazie CLT
PL
W artykule zaprezentowano aspekty dotyczące projektowania budynków proekologicznych i scharakteryzowano kryteria projektowania. Problem badawczy obejmuje określenie wybranych aspektów projektowania. Metoda badań polega na analizie uwarunkowań proekologicznych w projektowaniu architektoniczno-budowlanym oraz zastosowania materiałów i elementów konstrukcyjnych CLT. W artykule zaprezentowano metody analogii ścinania i Gamma jako wybrane przykłady rozwiązywania problemów konstrukcyjno-materiałowych.
EN
This paper presents aspects of designing proecological buildings and the design criteria were characterized. The research problem includes determining selected aspects of design. The research method involves the analysis of proecological conditions in architectural and construction design and the use of CLT materials and construction elements. This paper presents shear analogy methods and Gamma methods as selected examples of solving construction and material problems.
5
Content available remote Kotwy iniekcyjne w gruntach i skałach
6
Content available remote Balkony z warstwą użytkową z powłok żywicznych
Izolacje
|
2024
|
T. 29, nr 5
135--138, 140--144
PL
W artykule opisano specyfikę projektowania i wykonania balkonów z warstwą użytkową wykonaną z powłok żywicznych. Na ilustracjach pokazano przykładowe balkony z warstwą żywiczną. Zwrócono uwagę na detale wykonawcze. Wymieniono najważniejsze cechy i właściwości powłok żywicznych.
EN
The article describes the specifics of designing and constructing balconies with a top layer made of resin coatings. Illustrations showcase sample balconies with resin layers, emphasizing the execution details. The article lists the key characteristics and properties of resin coatings.
PL
Nośność wyboczeniowa żeber wzmacniających ścianę silosu stalowego może być określona metodą zalecaną w PN-EN 1993-4-1:2009/A1-2017-08E. Metoda ta wykorzystuje założenie, że żebra ścienne są prętami spoczywającymi na podłożu sprężystym, którego parametr jest zdefiniowany w tej normie. W prezentowanym krótkim komunikacie Autor wskazuje błędy, jakie się wkradły do wzorów definiujących sztywność zastępczą K ściany silosu. Wskazane błędy istotnie wpływają na nośność wyboczeniową ściany silosu i przekładają się na bezpieczeństwo jego użytkowania.
EN
The buckling resistance of ribs reinforcing walls of steel silos can be assessed by method recommended in PN-EN 1993-4-1:2009/A1-2017-08E. The method is based on an assumption that ribs are columns supported on elastic foundation parameter of which is defined in this Eurocode. In presented short communication. Author indicates mistakes present in formulae defining equivalent stiffness K of the silo wall. The indicated errors significantly affect the buckling resistance of the silo wall and translate into the safety of its use.
8
EN
Building construction organizational structures is aimed at creating appropriate conditions for the cooperation of construction staff in order to complete a specific construction object. It should be associated with the process of organizing and allocating work, decision-making rights and resources to individual construction participants, along with providing appropriate resources so that they can perform their tasks correctly and safely. Construction organizational charts are helpful. The article presents an example procedure for designing an organizational structure that may be useful in construction management.
PL
Niniejszy artykuł opisuje jedną z odpowiedzi na problem zachowania tożsamości regionalnej na terenach górskich – studium przypadku dotyczy zabudowy drewnianej Szczyrku. W 2023 roku została obroniona na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej praca autorstwa pani mgr inż. arch. Agnieszki Szymczyk pt.: „Propozycja projektowa współczesnej, drewnianej chałupy w oparciu o charakterystyczne cechy tradycyjnej zabudowy Górnego Szczyrku”. W niniejszym artykule autorki przedstawią w syntetycznej formie sposób, w jaki zostały przeprowadzone badania i analizy przedprojektowe oraz efekt końcowy w postaci przykładowych rozwiązań projektowych współczesnych drewnianych domów wpisujących się w dziedzictwo regionalne Szczyrku.
EN
This article describes one of the answers to the problem of preserving regional identity in mountainous areas - the case study will concern the wooden buildings in Szczyrk. In 2023, the thesis by Ms. M.Sc. Eng. was defended at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology. arch. Agnieszka Szymczyk titled: "Design proposal for a contemporary wooden cottage based on the characteristic features of the traditional buildings of Upper Szczyrk." In the form of a synthesis, the method of conducting in situ research, pre-design analyzes and the final effect in the form of exemplary solutions for contemporary wooden houses that are part of the regional heritage of Szczyrk will be presented.
EN
Energy efficiency plays a crucial role in the healthcare sector, particularly in hospitals, where the demand for energy-intensive operations is high. This essay explores the significance of energy efficiency in hospitals and its impact on sustainable healthcare. It examines the challenges faced by hospitals in achieving energy efficiency, the potential benefits, and the strategies and technologies that can be employed to improve energy efficiency. Furthermore, the essay highlights the role of stakeholders, policymakers, and healthcare professionals in promoting energy efficiency practices to ensure a greener and more sustainable future for hospitals.
PL
Energooszczędność odgrywa kluczową rolę w sektorze ochrony zdrowia, zwłaszcza w szpitalach, gdzie istnieje bardzo wysokie zapotrzebowanie na energię. Niniejszy artykuł omawia znaczenie energooszczędności w szpitalach oraz jej wpływ na zrównoważoną opiekę zdrowotną. Analizuje wyzwania, przed którymi stają szpitale, starając się osiągnąć efektywność energetyczną, potencjalne korzyści oraz strategie i technologie, które można zastosować w celu poprawy energooszczędności. Ponadto artykuł podkreśla rolę interesariuszy, decydentów i profesjonalistów opieki zdrowotnej w promowaniu praktyk związanych z energooszczędnością, aby zapewnić szpitalom bardziej ekologiczną i zrównoważoną przyszłość.
PL
Sieć zielonych ulicznych korytarzy, umożliwiających komfortowe i bezpieczne poruszanie się po mieście, to nieodzowny element koncepcji zrównoważonych, zdrowych i „szczęśliwych” miast, w których stawia się na ograniczenie ruchu samochodowego, zachęca mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej i rowerów oraz większej aktywności fizycznej i wypoczynku na miejskich terenach zieleni.
PL
Umiar, umiar, umiar – odmieniany przez wszystkie przypadki. I na tym powinienem zakończyć swój tekst. Jednak nie żyjemy w świecie idealnym. Wiem, że się nie da tak od razu zadziałać w 100%. Nie potrafimy zmienić naszego i inwestorów myślenia o tym, jak dostosować się do zmian klimatu w procesach inwestycyjnych w architekturze krajobrazu.
PL
Centrum miasta, teren pod ochroną konserwatorską, dziki parking, mnóstwo historycznych odniesień, teren zdegradowany. Tak, to tutaj powstał park im. Wisławy Szymborskiej przy ul. Karmelickiej w Krakowie. Odmieniona przestrzeń od dnia otwarcia, czyli 2 lipca – w setną rocznicę urodzin patronki parku, przyciąga mieszkańców.
14
PL
Niezwykły rozwój technologiczny współczesnego świata ma różne oblicza. Niewątpliwie jednym z ważniejszych z nich jest szeroko rozumiana informatyka. Jej różnorakie zastosowania od kilku dziesięcioleci są stopniowo coraz bardziej obecne w praktyce architektonicznej i urbanistycznej. W obszarze środowiska zbudowanego, równolegle z popularnymi platformami CAD i BIM, rozwijane są także inne projekty, m.in. aplikacje związane z systemem informacji geograficznej (GIS). Jednym z nich jest QGIS. Czy może być on przydatny w procesie tworzenia sztuki, np. architektury i urbanistyki? Obecnie program ten dynamicznie jest rozwijany i oferuje rozliczne narzędzia mogące mieć zastosowanie w planowaniu przestrzennym, zarządzaniu przestrzenią, w pracy geografów, przyrodników, a być może także urbanistów i architektów.
EN
The remarkable technological development of the modern world has many faces. Undoubtedly, one of the more important ones is broadly understood computer science. Its various applications have been increasingly present in architectural and town planning practice for several decades. In the area of the built environment, other projects are being developed in parallel with popular CAD and BIM platforms, including geographic information system (GIS) related applications. One of them is QGIS. Can it be helpful in the process of creating art, e.g. architecture and urban planning? Currently, this program is dynamically developed and offers numerous tools that can be used in spatial planning, spatial management, in the work of geographers, naturalists, and perhaps also urban planners, landscape architects, or ordinary architects.
PL
Wzrost wymagań społeczeństwa co do obiektów kultury powoduje zadaszanie istniejących amfiteatrów i przekształcenie ich w odeony. Ochrona konserwatorska często ma kluczowy wpływ na realizację współczesnego odeonu. Analizowane są dwa przypadki: odeonu w parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej i projekt zadaszenia amfiteatru w parku Łazienkowskim w Warszawie. Projekty eksplorują ochronę i interpretację kultury w architekturze. Celem jest ukazanie relacji między aspektami architektonicznymi, urbanistycznymi a wartościami kulturowymi, historycznymi i przyrodniczymi.
EN
The increase in the public’s demands for cultural facilitiesis causing existing amphitheaters to be roofed and transformed into odeons. Statutory conservation often has a key influence on the realization of a modern odeon. Two cases are analyzed: an odeon in Radziwiłłowski Park in Biała Podlaska and a design of covering an amphitheater in Łazienki Królewskie Park in Warsaw. The project and designs explore the preservation and interpretation of culture in architecture. The goal is to show the relationship between architectural, urban planning aspects and cultural, historical, and natural values.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest procesowi kształcenia w zakresie rysunku odręcznego i malarstwa oraz tego jak nabyte umiejętności wykorzystywane są przez studentów w procesie projektowania na dalszym etapie studiów. W publikacji zwrócono uwagę na istotę rysunku i malarstwa w procesie projektowania. Celem pracy jest analiza metody kształcenia w ramach przedmiotu z Rysunku odręcznego, grafiki i malarstwa oraz Projektowania domów jednorodzinnych. Ukazano w jaki sposób nabyte umiejętności oraz wiedza z zakresu sztuki w ramach jednego przedmiotu prowadzonego na I roku Architektury, wykorzystywana jest podczas realizacji zadań projektowych w ramach drugiego przedmiotu. Autorka przedstawia własne doświadczenia w zakresie nauczania rysunku odręcznego studentów Architektury, Politechniki Lubelskiej. W artykule wykorzystano metodę obserwacji, dokonano analizy prac studentów oraz przeprowadzono wywiad wśród studentów i prowadzących dane przedmioty. Zaprezentowane badania pokazały, że umiejętne posługiwanie się warsztatem rysunkowym i malarskim oraz podstawowa wiedza w zakresie sztuki jest niezbędna w procesach twórczego projektowania architektury szczególnie wtedy gdy wyobrażenie pomysłu nie jest wystarczające do rozwiązania problemu projektowego.
EN
This article is devoted to the process of education in the field of freehand drawing and painting and how the acquired skills are used by students in the design process at a later stage of study. The publication draws attention to the essence of drawing and painting in the design process. The aim of the work is to analyze the teaching method in the subject of Freehand drawing, graphics and painting and Designing single-family houses. It was shown how the acquired skills and knowledge in the field of art in one subject taught in the first year of Architecture are used during the implementation of design tasks in the second subject. The author presents her own experience in teaching freehand drawing students of Architecture, Lublin University of Technology. The article uses the method of observation, an analysis of students’ works and an interview was conducted. The presented research has shown that the skillful use of drawing and painting techniques as well as basic knowledge of art is essential in the processes of creative architectural design, especially when the idea of ​​the idea is not sufficient to solve the design problem.
PL
Celem badań było zaprojektowanie przekąsek na bazie białka roślinnego oraz ocena ich jakości sensorycznej. Zespół ekspertów, na podstawie przeprowadzonych badań organoleptycznych, wybrał teksturowane białko grochu jako bazę do nowo zaprojektowanych przekąsek. Głównym kryterium wyboru białka roślinnego było zapewnienie odpowiedniej tekstury produktów. W dalszej części badań stwierdzono, że przekąski różniły się istotnie pod względem barwy, intensywności smaku słonego oraz nuty pikantnej. Zastosowanie skali hedonicznej „w sam raz” pozwoliło określić optymalną intensywność wybranych wyróżników jakościowych przekąsek. Uzyskane profile sensoryczne mogą być przydatne dla producentów przy kreowaniu tego typu produktów tak, aby zapewnić ich wysoką jakość organoleptyczną i akceptację konsumencką.
EN
The aim of the study was to design snacks based on plant protein and evaluate their sensory quality. Based on organoleptic tests, the expert team selected textured pea protein as the base for the designed snacks. The main criterion for selecting the plant protein was to ensure the products’ texture. The conducted research showed that the snacks differed significantly in terms of color, intensity of salty taste and intensity of spicy notes. The use of “just about right” the hedonic scale made it possible to determine the optimal intensity of the selected quality characteristics of the snacks. The obtained sensory profiles can be useful for manufacturers when creating snacks to ensure their high organoleptic quality and consumer acceptance.
first rewind previous Strona / 133 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.