Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic waves
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Metamateriały znajdują coraz większe zastosowanie w wielu gałęziach nauki i przemysłu. Składają się z matrycy elementów strukturalnych (komórek) o wymiarach kilkukrotnie mniejszych niż długość fali elektromagnetycznej, przy jakiej mają pracować. Ich unikalne właściwości rezonansowe można stosunkowo łatwo kontrolować przez odpowiednie zaprojektowanie geometrii elementów strukturalnych. Odstępstwa od tej geometrii wpływają na stan rezonansu, co może być wykorzystane do określenia np. stopnia deformacji. W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ odkształcenia metapowierzchni powodowanego przez zewnętrzne wymuszenie mechaniczne (rozciąganie) na rezonansową charakterystykę częstotliwościową w zakresie mikrofalowym i terahercowym. Opracowano modele numeryczne metapowierzchni o elemencie strukturalnym w postaci rezonatora z rozdzielonymi pierścieniami (ang. split ring resonator, SRR) oraz określono zmiany częstotliwości rezonansowych wywołane działaniem zewnętrznej siły rozciągającej. Uzyskane liniowe zależności pomiędzy zmianą częstotliwości a stopniem deformacji struktury metapowierzchni pozwalają na wykorzystanie w przyszłości tej technologii w bezprzewodowym monitoringu strukturalnym (ang. structural health monitoring, SHM).
EN
Metamaterials are increasingly used in many branches of science and industry. They consist of a matrix of cells / elements with dimensions several times smaller than the operating wavelength. Their unique resonance properties can be relatively easily controlled by properly designing the geometry of their structural elements (cells). Deviations from this geometry affect the state of resonance which can be used to determine the degree of deformation. In this work, the effect of metasurface deformation caused by external mechanical excitation (stretching) on the resonance frequency in the microwave and terahertz range has been analyzed. Numerical models of the metasurfaces with a structural element in the form of split ring resonators (SRR) were developed and changes in resonance frequencies caused by external tensile force were determined. Obtained linear relationships between the change in frequency and the degree of deformation of the metasurface structure allow for the use of this technology in the future in wireless structural health monitoring (SHM).
PL
W technologicznych procesach uzdatniania wody powierzchniowej powstają osady pokoagulacyjne. Stanowią one mieszaninę usuniętych z wody zanieczyszczeń oraz dodanych do niej koagulantów i wykazują charakter hydrofilowo-koloidalny. Osady pokoagulacyjne charakteryzują się wysokim uwodnieniem. Uwodnienie osadów pokoagulacyjnych, przy okresowym odprowadzaniu ich z osadników, kształtuje się w zakresie od 97 do 99,5 %, natomiast przy kilkutygodniowym przetrzymywaniu w osadniku może osiągnąć 96 %. Osady pokoagulacyjne z udziałem wodorotlenku glinowego posiadają dużą powierzchnię właściwą, w związku z tym charakteryzują się małą podatnością na zagęszczanie. Ponadto ze względu na dużą ściśliwość i wysoką wartość oporu właściwego wykazują słabe właściwości filtracyjne i są trudne do odwodnienia. W ich skład wchodzą również mikroorganizmy pochodzące bezpośrednio z procesów oczyszczania wody. Liczebność bakterii i organizmów planktonowych wzrasta podczas zakwitów. Zawartość mikroorganizmów w osadzie oraz jego kłaczkowata struktura wpływają na udział wody związanej biologicznie i fizycznie, a tym samym na ich podatność na odwadnianie. Zastosowanie dezintegracji umożliwia zniszczenie ścian komórkowych mikroorganizmów i uwolnienie wody związanej. W związku z tym przeprowadzono badania dezintegracji osadu pokoagulacyjnego z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych. Osad poddawano działaniu promieniowania mikrofalowego w czasie od 30 do 300 sekund. W osadzie po procesie dezintegracji prowadzonej nie dłużej niż 120 sekund zaobserwowano obniżenie wartości CSK (czasu ssania kapilarnego) oraz poprawę właściwości sedymentacyjnych, natomiast w każdym przypadku wraz ze wzrostem czasu promieniowania uzyskano wzrost zawartości suchej masy osadu oraz wskaźnika ChZT w cieczy osadowej.
EN
Post-coagulation sludge is generated in the technological processes of surface water treatment. This sludge is a mixture of pollutants removed from water and coagulants that was add to the water. It has a hydrophilic and colloidal character and has high hydration. The hydration of the sludge is in the range of 97-99.5% while the sludge is periodically removed from the settling tank. However, when the sludge is removed once per few weeks, the hydration may be equaled to 96%. The sludge with aluminum hydroxide is characterized by large specific surface area, thus it has low compaction susceptibility. Moreover, it has poor filtration properties and is difficult to dehydrate, because it has large compressibility and high value of the specific resistance to filtration. The flocs of the sludge have in their structure different microorganisms that are being removed directly from treated water. The number of bacteria and plankton organisms increases during blooms. The content of microorganisms in the sludge and its flocculate structure affect the amount of biologically and physically bound water, and thus it also effect on susceptibility to dehydration of the sludge. The use of disintegration process allows the destruction of cell walls of microorganisms and the release of bound water. Therefore, disintegration of the post-coagulation sludge using electromagnetic waves was conducted. The sludge was treated by microwave radiation for 30 to 330 seconds. A decrease of value of capillary suction time and the improvement of sedimentation properties were observed, in the case of disintegration process conducted not longer than 120 seconds. However, in all cases as the time of radiation increased the concentration of total solids and the value of COD in the supernatant liquid also increased.
3
Content available remote Dezintegracja za pomocą fal elektomagnetycznych osadu pokoagulacyjnego
PL
W procesach uzdatniania wody powierzchniowej powstają osady pokoagulacyjne, będące mieszaniną usuniętych z wody zanieczyszczeń oraz dodanych do niej koagulantów. Osady pokoagulacyjne charakteryzują się wysokim uwodnieniem w zakresie od 96,0 do 99,5%. Posiadają słabe właściwości filtracyjne i stwarzają problemy w procesach zagęszczania i odwadniania. Ponadto w swym składzie zawierają mikroorganizmy, których liczebność okresowo wzrasta podczas zakwitów. Natomiast proces dezintegracji powoduje zmiany w strukturze osadów, zniszczenie ścian komórkowych mikroorganizmów i umożliwia uwolnienie wody związanej w osadzie. W badaniach dezintegracji osadu pokoagulacyjnego wykorzystano promieniowanie mikrofalowe. Osad pokoagulacyjny poddawano działaniu fal elektromagnetycznych w czasie od 30 do 300 sekund. W osadzie przed i po procesie dezintegracji określano zmiany właściwości filtracyjnych i sedymentacyjnych oraz zmiany zawartości suchej masy osadu.
EN
Post-coagulation sludge is generated in the treatment of surface water, and is a mixture of pollutants removed from the water and coagulants added to it. Post-coagulation sludge is characterized by high hydration in the range from 96.0 to 99.5%. It has poor filtration properties and causes problems in thickening and dewatering processes. In addition, it contains microorganisms, the amount of which increases periodically during blooms. The process of disintegration, in turn, causes changes in the structure of sludge, destroys cell walls of microorganisms and allows the release of biologically-bound water in the sludge. In the disintegration studies of post-coagulation sludge, microwave radiation was used. The post-coagulation sludge was subjected to electromagnetic waves for 30 to 300 seconds. The changes in filtration and sedimentation properties and reductions in the total solids of the sludge were determined in the sludge before and after the disintegration process.
4
Content available General dynamic projecting of maxwell equations
EN
A complete – system of Maxwell equations is splitting into independent subsystems by means of a special dynamic projecting technique. The technique relies upon a direct link between field components that determine correspondent subspaces. The explicit form of links and corresponding subspace evolution equations are obtained in conditions of certain symmetry, it is illustrated by examples of spherical and quasi-one-dimensional waves.
PL
W publikacji zasygnalizowane zostały niektóre możliwości chłodzenia i klimatyzacji pomieszczeń przy wykorzystaniu energii słonecznej, które mogą być realizowane w różnych wariantach, co jest dokonywane w zastosowaniach praktycznych. Zaletą systemów opartych na chłodzeniu pomieszczeń wykorzystujących energię promieniowania słonecznego jest to, że są one użyteczne w tym czasie, gdy do powierzchni Ziemi dociera duża ilość energii słonecznej, kiedy chłodzenie oraz klimatyzacja są niezbędne. Wykorzystanie energii słonecznej do tego celu pozwala oszczędzać energię elektryczną z sieci elektrycznej. Chłodzenie i klimatyzacja pomieszczeń z użyciem energii słonecznej jest jedną z form wykorzystania energii odnawialnej.
EN
In the paper chosen methods of cooling and air conditioning with the use of solar energy are discussed. They are particularly useful in periods with large amount of solar radiation reaching a region, when cooling or air conditioning is necessary. Then the use of solar energy allows to save electric energy supplied from the grid. This is one of the cases when renewable energy is harnessed.
EN
A general problem of monochrome plane electromagnetic wave reflection and refraction at the interface between the conducting medium and the dielectric is formulated and solved by symbolic computation for given incident wave polarization. The conductivity account via the Ohm law directly in the Maxwell equation leads to a complex wavenumber and hence complex amplitudes of the reflected and refracted waves. Atomic absorption is taken into account via the imaginary part of permittivity. The general formula for the time-averaged Pointing vector in the conducting media as a function of the medium parameters and the incident angle is derived and used for the refraction angle definition. The result is compared with textbooks and recent publications. The dependence of intensity as a function of the angle to the interface is determined also via the Pointing vector as a function of the incident wave and medium parameters.
PL
W artykule omówiono uregulowania prawne dotyczące klasyfikacji fal elektromagnetycznych ze szczególnym uwzględnieniem mikrofal. W tym kontekście przeanalizowano zarówno uwarunkowania historyczne oraz wynikające z nich zastosowanie konkretnych częstotliwości na potrzeby określonych służb radiokomunikacyjnych (w szcze-gólności służby satelitarnej) oraz zalecenia ITU-R.
EN
The paper discusses the legal regulations concerning the classification of electromagnetic waves, especially microwaves. In this context the Author analyzes both historical conditions and applications of specific frequencies for a selected radio services (in particular satellite services) and the ITU-R regulations.
EN
This paper presents an application of the ground penetration method (GPR) for diagnostics of reinforced concrete structures. In situ measurements were conducted for three civil engineering structures: the ground floor structure, the abutment of the railway viaduct and the concrete well. The dual polarized ground penetrating radar with the antenna operating at a center frequency of 2 GHz was used for GPR surveys. Three different methodologies of measurements were analyzed. The results showed that the GPR method enables quick and efficient diagnostics of concrete structures. Based on GPR results it is possible to identify the distribution and amount of reinforcement, as well as the thickness of the concrete layer.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody georadarowej do diagnostyki konstrukcji żelbetowych. Pomiary polowe przeprowadzono na trzech obiektach inżynierskich: konstrukcji podłogi posadowionej na gruncie, przyczółku wiaduktu kolejowego oraz rurze betonowej. Badania doświadczalne wykonano za pomocą georadaru z anteną bipolarna o częstotliwości 2 GHz. W pracy przedstawiono trzy typy metodologii pomiarów georadarowych. Przeprowadzone testy wykazały, że metoda georadarowa umożliwia szybką i wydajną diagnostykę konstrukcji żelbetowych. Na podstawie uzyskanych wyników badań była możliwa identyfikacja rozkładu i ilości zbrojenia, a także grubości warstw betonu.
EN
In the paper the results of the analysis of propagation of the low-frequency electromagnetic waves across the multilayer cylindrical shell are presented. The mathematical model of non-local bilateral boundary conditions of multilayer cylindrical shells was created. These non-local bilateral boundary conditions describe the penetration of low-frequency electromagnetic waves across layers of the shell. The method of transformation of the boundary problem to the integral Fredholm equations of the second kind was developed. Furthermore, the value of efficiency coefficient of the shell was calculated. Analytical transformations are based on the Bessel functions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy przenikania fal elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości przez wielowarstwową powłokę walcową. Zbudowano model matematyczny nielokalnych dwustronnych warunków brzegowych wielowarstwowych powłok walcowych. Te dwustronne nielokalne warunki brzegowe opisują przenikanie pola elektromagnetycznego o niskiej częstotliwości przez warstwy powłoki. Opracowano sposób przekształcania równań brzegowych do całkowych równań Fredholma drugiego rodzaju. Ponadto obliczono wartość współczynnika sprawności powłoki. Do przekształceń analitycznych wykorzystano funkcje Bessela.
EN
In this work, reflection and transmission of electromagnetic wave by a periodic ferrite-dielectric photonic crystal are investigated theoretically and numerically. The ferrite material is described and its main parameters are given in detail. After the construction of the problem, the reflection and transmission coefficients are derived in a closed form by a transfer matrix method. The reflected, transmitted, and loss powers of the crystal are calculated using these coefficients. In the numerical results the mentioned powers are computed and illustrated as a function of frequency, angle of incidence, dielectric thickness, and applied magnetic field intensity when the damping coefficient changes.
PL
W pracy przedstawiono badania doświadczalne metodą georadarową oraz analizę numeryczną propagacji pola elektromagnetycznego. Przedmiotem badań eksperymentalnych była konstrukcja podłogi. Pomiary wykonano za pomocą georadaru o częstotliwości emitowanej fali równej 2 GHz. W artykule opisano także sposób numerycznego modelowania elektromagnetycznego pola falowego za pomocą metody różnic skończonych w dziedzinie czasu. Przedstawiono wyniki propagacji fali elektromagnetycznej w próbce żelbetowej dla przypadku jednowymiarowego.
EN
This paper presents experimental tests by using the GPR method and numerical analysis of electromagnetic field propagation. The object of the experimental research was a ground floor structure. An antenna of frequency of emitted waves equal to 2 GHz was used for measurements. The paper also describes the numerical modelling of electromagnetic field with the use of the finite difference time domain method. Results of propagation of electromagnetic waves in a one-dimensional reinforced concrete specimen were presented.
PL
Znaczący rozwój technik tomografii, zarówno w medycynie jak i w technice, wykorzystuje fale elektromagnetyczne jako czynnik ingerujący w środowisko. Dotyczy to w znacznej mierze monoharmonicznych fal płaskich. Wydaje się, że o ile komputerowa synteza obszaru poddanego tomografii falowej jest bardzo zaawansowana, to jednak poziom naukowy i poprawność analizy zjawisk fizycznych związanych z penetracją pola elektromagnetycznego stosowanego w tomografii często są niezadawalające. W niniejszym opracowaniu przytoczono podstawowe informacje dotyczące równań falowych (bezpośrednich i potencjalnych) w wersji podstawowej i w postaci zespolonej jako równania Helmholtza. Zwrócono przy tym szczególną uwagę na wielkość zespoloną k nazywaną ‘liczbą falową’ lub ‘repetencją’, dla której różni autorzy przyjmują niejednakowe definicje. Zamieszczono zróżnicowaną postać równań falowych wynikającą z tych dwóch różniących się definicji wielkości k, jak również zależną od dwojakiej możliwości przyjmowania znaków algebraicznych ± przy Im( k ) lub przy Im( k2).
EN
Within the appreciable developing of tomography for both the medicine and engineering the electromagnetic waves are applied to penetrate an examined region. In particular, the monochromatic flat waves are concerned. It is supposed, that the computer analysis of the regions submitted to the electromagnetic wave tomography is actually far advanced, but the corresponding mathematical approach to the wave phenomena has, however, a rather cursory treatment. The base approach to the electromagnetic waves (in a direct form and in a complex notation as the Helmholtz equations) are presented. The special attempt is done to considering a complex quantity k termed ‘repetency’ or ‘wave number’, for which various designations are chosen in publications. Relevant formulations of the wave equations are presented in the paper. They correspond to two various designations of k and are depending also on the choice between the algebraic sign ± to Im( k ) or to Im( k2 ).
EN
In this paper a waveguide structure consisting of a pair of left-handed material (LHM) and dielectric slabs inserted in vacuum is investigated theoretically. Two cases of the LHM are considered, loss-less case and loss case as well as the frequency dependence of permittivity and permeability of it is taken into account. Maxwell's equations are used to determine the electric and magnetic fields of the incident waves at each layer. Snell's law is applied and the boundary conditions are imposed at each layer interface to calculate the reflected, transmitted and loss powers of the structure. Numerical results are illustrated to show the effect of frequency, angle of incidence and LHM thickness on the mentioned powers when the dissipation factor changes. The obtained results are in agreement with the law of conservation of energy.
PL
W pracy opracowano model walidacji programu obliczeniowy przeznaczonego do symulacji rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz pomieszczenia biurowego. Program modelujący rozkład pola elektromagnetycznego w budynku został oparty o dwuwymiarową metodę elementów skończonych. Walidację przeprowadzono porównując rezultaty numeryczne z analitycznymi uzyskanymi dla ośrodka warstwowego, a weryfikację z wynikami uzyskanymi za pomocą oprogramowania typu public domain FreeFem++ ver. 3.14.
EN
In the work the model of validation of the numerical modeling of the electromagnetic field in the office room has been developed. This program was based on a two-dimensional finite element method. Validation was performed by comparing numerical and analytical results derived from the theory of layered medium. Verification was carried out by comparing the results obtained with the calculated using a public domain software FreeFem++ ver. 3.14
PL
Przedstawiono opracowanie podstaw teoretycznych oraz wyników numerycznych obliczeń modelujących dwuwymiarowy rozkład pola elektromagnetycznego w pomieszczeniu biurowym. Jako metodę rozwiązania przyjęto metodę elementów skończonych zaimplementowaną do elektromagnetyzmu. Rozwiązanie ukierunkowano na otrzymanie rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz elektrycznie dużego pomieszczenia dla przypadku ataku terrorystycznego z użyciem wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych.
EN
The paper presents the theoretical basis and the results by means of the original numerical modeling of the electromagnetic field distribution in the building for time-harmonic fields. The developed method adopted the finite element method implementation. The main aim of this attempt was to find the electromagnetic field distribution inside electrically large enclosure – office room for the case of terroristic action with high power pulses.
16
Content available remote Electromagnetic Wave Diffraction on a perfectly conductive wedge
EN
The analytic approach to solving the problem of plane electromagnetic wave diffraction on a perfectly conductive wedge is presented. The Kontorovich - Lebedev transform and Dirac delta function of a complex argument have been applied. The solution has been numerically tested and proved correct. The solution presented in this paper has a definitely simpler form, which makes it more suitable for and facilitates numerical implementation in comparison to other solutions known from literature.
PL
W pracy zaprezentowano analityczną metodę rozwiązywania zagadnienia rozpraszania fali elektromagnetycznej na idealnie przewodzącym klinie. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu transformaty Lebiediewa – Kontorowicza oraz wykorzystuje funkcję delta Diraca z zespolonym argumentem. W porównaniu z innym znanym z literatury rozwiązaniem tego zagadnienia, prezentowane w niniejszej pracy ma zdecydowanie prostszą formę i jest znacznie łatwiejsze do numerycznej implementacji. (Rozpraszanie fali elektromagnetycznej na idealnie przewodzącym klinie)
17
Content available remote Scatter of high frequency electromagnetic wave on the trihedral conductive corner
EN
The paper presented the results of numerical studies of high frequency electromagnetic wave scattering on the trihedral corner of the homogeneous and isotropic conductive body of linear properties. The paper considered the impact of non-magnetic (Al) and magnetic (Fe) body on the distributions of electromagnetic field. A plan electromagnetic wave of high frequency (10 GHz) of parallel polarization to one edge of the corner constitutes a exciting field. Iterative-boundary method of fundamental solutions has been used for the analysis of the issue.
PL
W pracy zaprezentowano rezultaty badań numerycznych zagadnienia rozproszenia fali elektromagnetycznej wysokiej częstotliwości na trójściennym narożu jednorodnego i izotropowego ciała przewodzącego o liniowych właściwościach. Zbadano różnice we wpływie ciała niemagnetycznego (Al) i magnetycznego (Fe) na rozkłady pola elektromagnetycznego. Pole wzbudzające stanowi płaska fala elektromagnetyczna wysokiej częstotliwości (10 GHz) o polaryzacji równoległej do jednej z krawędzi naroża. Do analizy zagadnienia zastosowano iteracyjno-brzegową metodę rozwiązań fundamentalnych. (Rozpraszanie fali elektromagnetycznej wysokiej częstotliwości na trójściennym narożu przewodzącym).
EN
Using thermodynamical approach the complete set of equations of local gradient model is obtained for description of coupled mechanical, thermal and electromagnetic fields in non-ferromagnetic dielectrics taking into account the local mass displacement and polarization inertia. For linear isothermal approximation the keyset of equations is written for scalar and vector potentials of displacement vector and electromagnetic fields. In this case the generalization of Lorentz calibration is proposed. On this base the plane harmonic waves of displacement, electromagnetic fields and local displacement of mass in media are studied. It is shown that the process of the local mass displacement is related to the change of volume and scalar electric potential only. It is shown that the proposed model describes the dispersion of modified elastic wave in the region of high frequency.
PL
Korzystanie termodynamicznego podejścia otrzymano kompletny układ równań gradientnego modelu dla opisu pól mechanotermoelektromagnetycznych w nieferromagnetycznych dielektrycznych ośrodkach, biorąc pod uwagę proces lokalnego przemieszczenia masy i bezwładności polaryzacji. W aproksymacji liniowej izotermicznej system podstawowych równań modelu przedstawiony stosunkowo potencjałów wektorowych i skalarnych wektora przemieszczeń i pola elektromagnetycznego. Zaproponowana uogólniona kalibracja Lorentza. Na tej podstawie prowadzono badania oddziaływania płaskich fal harmonicznych przemieszczenia, pola elektromagnetycznego i lokalnego przemieszczenia masy w ośrodku nieskończonym. Wykazano, że proces lokalnego przemieszczenia masy związane tylko ze zmianą objętości i skalarnego potencjału elektrycznego. Wykazano tez, że zaproponowany model opisuje rozpraszanie sprężystej fali, zmodyfikowanej oddziaływaniem mechanoelektrycznym i lokalnym przemieszczeniem masy w zakresie wysokich częstotliwości, zgodnie z wynikami znanych z literatury.
19
Content available remote The study of the flat waves’ diffraction on the sharp corner
EN
In this paper the flat wave’s diffraction on the sharp corner wall (quarter space of infinite conduction) has been researched. Using integral transforms of Kontorovich-Lebedev the solution of Maxwell equations in explicit form has been obtained. The diagrams of sample calculations are shown.
PL
W pracy badana jest dyfrakcja płaskiej fali na ścianie z narożem (ćwierć przestrzeń przewodząca o doskonałej przewodności). Stosując transformaty całkowe Kontorovicha-Lebedeva uzyskano w jawnej postaci rozwiązanie równań Maxwella. Przedstawiono wykresy przykładowych obliczeń.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania fal elektromagnetycznych o dużej częstotliwości w celu zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin. Omówiono budowę cząsteczek poszczególnych składników spalin w aspekcie oddziaływania na nie fal elektromagnetycznych. Zaprezentowano koncepcję nowatorskiego systemu zmniejszającego emisję.
EN
Possibilities of use of high frequency electromagnetic waves to decrease of the exhaust gas toxic components have been presented in article. The individual structure of exhaust gas components in aspect of electromagnetic waves effect on them have been talked over. The conception of innovative system reducing exhaust emission has been also presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.