Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  overvoltage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Jedną z prób przewidzianą w programie badań transformatorów jest próba zwarcia. Sposób przeprowadzenia próby jest jednoznacznie opisany w normie. W pracujących transformatorach występują zwarcia awaryjne. Zwarcie dwufazowe powtarzane przez zabezpieczenie sieci spowodowało awarię transformatora: 16 MVA, 115/20 kV. Bazując na schematach zastępczych obliczono udarowe prądy zwarcia i poziom przepięć indukowanych w uzwojeniu w czasie gaszenia łuku zwarciowego.
EN
One of the tests included in the transformer testing program is the short-circuit test. The method of carrying out the test is clearly described in the Standard. Emergency short circuits occur in operating transformers. A two-phase short circuit repeated by the network protection resulted in a transformer failure: 16 MVA, 115/20 kV. Based on the equivalent diagrams, the short-circuit impulse currents and the level of overvoltages induced in the winding during the short-circuit arc extinguishing were calculated.
PL
Rozwój sieci kablowych spowodował określone zagrożenia w ramach przepływów mocy w sieciach dystrybucyjnych, które z jednostronnie ukierunkowanych do odbiorcy ostatecznego i niewieloma źródłami wytwarzania stały się sieciami dystrybucyjno-generującymi z rozproszoną liczbą źródeł, co powoduje określone problemy eksploatacyjne i projektowe dla osób odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie sieci kablowej. Podstawowe problemy są przedstawione na bazie doświadczeń projektowych, szkoleniowych oraz wspomagania awarii u klientów.
EN
The development of cable networks caused certain threats to the power flows in distribution networks, which from unilaterally directed to the end user and few generation sources became distribution and generation networks with a dispersed number of sources, which causes specific operational and design problems for people responsible for development and maintenance cable network. The basic problems are presented on the basis of design, training and customer failure support experience.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zagrożenia spowodowanego wyładowaniem piorunowym oraz wymagania ochrony inteligentnych stacji transformatorowo-rozdzielczych. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowego podejścia do zagadnień ochrony (od oceny ryzyka aż do końcowego doboru ograniczników przepięć). Taki tok postępowania pozwala na minimalizację strat oraz zwiększenie dyspozycyjności pracy urządzeń.
EN
The paper presents the problem of the threat caused by a lightning discharge and the requirements for the protection of intelligent transformer-distribution stations. Attention was drawn to the need for a comprehensive approach to protection issues (from risk assessment to the final selection of surge arresters). This course of action allows you to minimize losses and increase the availability of equipment.
PL
Zmiany w polskim prawie dotyczące rozliczeń pomiędzy mikro wytwórcami energii elektrycznej a operatorami systemu elektroenergetycznego stawiają w nowym świetle sens inwestowania w odnawialne źródła i skłaniają do stosowania własnych magazynów energii. W artykule omówiono alternatywne rozwiązania techniczne umożliwiające gromadzenie energii w kontekście opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii, a w szczególności w systemy fotowoltaiczne. Omówiono również kwestie ochrony przed wyładowaniami piorunowymi i przepięciami magazynów energii elektrycznej.
EN
Changes in Polish law concerning settlements between micro electricity producers and electricity system operators put a new light on the sense of investing in renewable sources and encourage the use of own energy storage. The article discusses alternative technical solutions enabling energy collection in the context of profitability of investments in renewable energy sources, in particular in photovoltaic systems. The issues of protection against lightning discharges and overvoltages in electricity storage were also discussed.
PL
Zmiany w polskim prawie dotyczące rozliczeń pomiędzy mikrowytwórcami energii elektrycznej a operatorami systemu elektroenergetycznego stawiają w nowym świetle sens inwestowania w odnawialne źródła i skłaniają do stosowania własnych magazynów energii. W artykule omówiono alternatywne rozwiązania techniczne umożliwiające gromadzenie energii w kontekście opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii, a w szczególności w systemy fotowoltaiczne. Omówiono również kwestie ochrony przed wyładowaniami piorunowymi i przepięciami magazynów energii elektrycznej.
EN
Changes in Polish law concerning settelments between micro electricity prodecers and electricity system operators put a new light on the sense of investing in renewable sources and encourage the use of own energy storage. The article discusses alternative technical solution enabling energy collection in the context of profitability of investments in renewable energy sources, in particular in photovoltaic systems. The issues of protection against lightning discharges and overvoltages in electricity storage were also discussed.
PL
Z roku na rok rośnie liczba nowych instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach niewielkich obiektów mieszkalnych. Obiekty te położone są w różnych lokalizacjach charakteryzujących się odmiennym stopniem zagrożenia piorunowego, co przekłada się na konieczność zastosowania ochro- ny odgromowej. Współistnienie obu tych instalacji determinuje sposób montażu każdej z nich, jak również obu względem siebie. Zasady te opisane zostały w wielu normach, których objętość i niekiedy niejednoznaczność powoduje, iż są one lekceważone. Szczególnie dotyczy to ochrony przepięciowej. W niniejszym artykule przedstawiono możliwe konfiguracje współistnienia instalacji odgromowej i instalacji fotowoltaicznej w kontekście zastosowania optymalnej ochrony przepięciowej. Ponadto obiekt wyposażony w instalację fotowoltaiczną w konfiguracji z instalacją odgromową i niezachowanym odstępem separującym został poddany głębszej analizie.
EN
The number of new photovoltaic installations mounted on the roofs of small residential buildings is growing every year. These facilities are located in various locations characterized by a different level of lightning risk, is associates with the necessity to apply lightning protection. The coexistence of these two installations determines how each of them is mounted, as well as both in relation to each other. These rules are described in a number of standards, but it volume and sometimes ambiguity causes them to be ignored. This applies in particular to overvoltage protection. This article presents possible configurations of the coexistence of a lightning protection system and a photovoltaic installation in the context of the application of optimal overvoltage protection. In addition, the facility equipped with a photovoltaic installation in a configuration with a lightning protection system and a non-maintained separation distance was subjected to a deeper analysis.
PL
W artykule przedstawiono metody ograniczania przekroczeń napięciowych w sieciach niskiego napięcia powodowane pracą mikroinstalacji wytwórczych. Wzrost liczby pracujących instalacji, głównie fotowoltaicznych spowodował problemy polegające na przekraczaniu maksymalnego dopuszczalnego napięcia, co z kolei prowadzi do wyłączenia instalacji przez zabezpieczenia oraz utraty możliwości produkowania energii elektrycznej. Wyłączenie instalacji ze względu na występowanie przekroczeń napięciowych powoduje reklamacje prosumentów ze względu na niedotrzymanie przez OSD wymaganych warunków jakości energii w sieci. W artykule omówiono dostępne metody ograniczania tych przekroczeń oraz podjęto próbę wskazania praktycznych działań uzasadnionych technicznie i optymalnych ekonomicznie zarówno dla prosumentów jak i spółek zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej.
EN
The article presents methods of limiting voltage excesses in low voltage grids caused by the micro-installations. The increase in the number of operating installations, mainly photovoltaics, caused problems consisting in exceeding the maximum allowable voltage, which led to the shutdown of the installation by overvoltage protection. The shutdown of the installation due to the occurrence of voltage overruns causes complaints from prosumers due to the DSO's failure to meet the required power quality conditions in the grid. The paper discusses the available methods of limiting these exceedances and attempts to indicate practical methods, technically justified and economically optimal for both prosumers and DSO’s.
EN
The purpose of this research work is to study the issues of the protection of 6–10 kV lines and access ways overvoltage in the electrical networks of modern enterprises of high-energy intensity, as well as the search for real technical opportunities to improve the protection of power lines directly in conditions of their operation. The methodology of this scientific research is based on a combination of methods of system analysis of the principles of the functioning of electric networks of energy-intensive enterprises with an analytical study of the fundamental aspects of ensuring the protection of 6 to 10 kV lines and access ways from overvoltage. The results of the conducted scientific research indicate the relevance of the issues of ensuring the protection of lines and electrical networks of energy-intensive enterprises from overvoltage and the need to develop special technical devices to ensure the proper level of such protection in real conditions. The results and conclusions of this research work are of significant importance for developers and designers of electric networks of enterprises with increased energy capacity, as well as for employees of various power supply systems who, by their occupation, face the tasks of servicing electric networks, which include lines and access ways with specified operating voltage parameters and ensuring the proper level of safety and practical use of these electric networks of energy-intensive enterprises.
PL
Celem pracy badawczej jest zbadanie problematyki ochrony linii 6–10 kV i przepięć w miejscach dostępu w sieciach elektroenergetycznych nowoczesnych przedsiębiorstw o dużej energochłonności, a także poszukiwanie realnych technicznych możliwości poprawy ochrony linii elektroenergetycznych bezpośrednio w warunkach ich eksploatacji. Metodologia niniejszych badań naukowych opiera się na połączeniu metod analizy systemowej zasad funkcjonowania sieci elektroenergetycznych przedsiębiorstw energochłonnych z analitycznym badaniem podstawowych aspektów zapewnienia ochrony linii od 6 do 10 kV oraz miejsc dostępu do nich od przepięcia. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istotność zagadnień zapewnienia ochrony linii i sieci elektrycznych przedsiębiorstw energochłonnych przed przepięciami oraz konieczność opracowania specjalnych urządzeń technicznych zapewniających właściwy poziom tej ochrony w warunkach rzeczywistych. Wyniki i wnioski z tej pracy badawczej mają istotne znaczenie dla wykonawców i projektantów sieci elektrycznych przedsiębiorstw o podwyższonej energochłonności, a także dla pracowników różnych systemów zasilania, którzy z racji wykonywanego zawodu mają do czynienia z zadaniami serwisowania sieci elektrycznych obejmujących linie o określonych parametrach pracy oraz odpowiadają za odpowiedni poziom bezpieczeństwa i praktycznego użytkowania tych sieci elektrycznych przedsiębiorstw energochłonnych.
9
Content available Wentyl Gilesa-Mościckiego
PL
W artykule przedstawiono prace prof. Ignacego Mościckiego (prezydenta Polski w latach 1926–1939), których wynikiem było zbudowanie nowego typu ogranicznika przepięć. W literaturze technicznej jest on jednak znany tylko jako wentyl Gilesa od nazwiska dyrektora fabryki kondensatorów we Fryburgu. Po prawie 100 latach konstrukcję wentylu Gilesa-Mościckiego wykorzystano ponownie w ograniczniku przepięć MC 50-B.
EN
The article presents the works of prof. Ignacy Mościcki (president of Poland in the years 1926–1939), which resulted in the construction of a new type of surge arrester. In technical literature, however, it is only known as the Giles valve, after the director of the capacitors factory in Fribourg. After almost 100 years, the Giles-Mościcki valve structure was reused in the surge protective device MC 50-B.
PL
W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań laboratoryjnych koordynacji energetycznej warystorowych ograniczników przepięć z docelowymi urządzeniami końcowymi, które powinny być dzięki nim chronione. Wyniki badań wykazały, iż zapisy normy PN-EN 62305- 4:2011 [5] nie są spójne z normą PN-EN 61000-4-5 [6], co bezpośrednio może się przełożyć na uszkodzenie urządzenia końcowego mającego deklarację CE i zabezpieczonego warystorowym ogranicznikiem przepięć. Przy braku koordynacji skuteczność ochrony przeciwprzepięciowej jest niewłaściwa.
EN
The article presents the results of laboratory tests of energy coordination of varistor surge protection devices (SPD) with end devices, which should be protected thanks to them. The test results showed that the provisions of the PN-EN 62305-4:2011 [5] standard are not consistent with the PN-EN 61000-4-5 [6] standard, which can directly provide damage to the end device having the CE declaration and protected by a varistor SPD.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych na systemy magazynów energii. Na podstawie aktualnych norm z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej przedstawiono zasady doboru środków ochrony przed wyładowaniem bezpośrednim dla magazynów energii zlokalizowanych w metalowych kontenerach oraz budynkach murowanych. Zwrócono uwagę na konieczność kompleksowej ochrony przepięciowej linii zasilających i sygnałowych wprowadzanych do wnętrza obiektu. Podkreślono konieczność ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych i elektronicznych wewnątrz magazynu. Zaprezentowano specjalistyczne ograniczniki przepięć do ochrony obwodów prądu stałego (systemy akumulatorów DC).
EN
The article depicts hazards related to lightning strikes to battery storage systems. It presents the principles of selection of direct lightning protection measures for battery storage systems located in metal containers and brick buildings in accordance with the latest lightning and surge protection standards. The necessity of comprehensive surge protection of incoming supply and signal lines was pointed out. The emphasis was also put on the importance of surge protection of electrical and electronic devices inside a storage facility. Finally, the author mentioned specialized surge arresters for DC systems (DC battery systems).
12
Content available remote Protection system for induction motor based on Sugeno Inference
EN
The induction motor is a most important drive in the production area. These motors are used in various industrial applications. They can be protected from the different mechanical and electrical faults using different protection systems. The protection is very important to detect abnormal motor running conditions such as over current, over voltage, overload, over temperature, and unbalance conditions. In the classical protection systems, the time delay is adjusted constantly without considering the fault level. This paper presents protection system for induction motor based on Sugeno Inference. The time delay is computed by this intelligent protection for different faults. The obtained results are interesting and show the interest of the proposed intelligent protection.
PL
W artykule zaprezentowano system zabezpieczeń silnika indukcyjnego bazujący na Sugeno Inference. Określano opóźnienie czasowe dla różnych rodzajów błędów. W stosunku do istniejących systemów proponowany system umożliwia bardziej precyzyjne określenie błędów.
PL
W artykule przedstawiono sposoby ochrony przed przepięciami w liniach napowietrznych średniego napięcia. Przedstawiono podstawowe założenie oraz opisano działanie proponowanego kompleksowego systemu, który może być modyfikowany w zależności od potrzeb techniczno-ekonomicznych oraz możliwości terenowych.
EN
The article presents methods overvoltage protection of medium voltage overhead lines. The basic assumption is presented and the operation of the proposed comprehensive system is described. The proposed system can be modified depending on technical and economical needs, as well as on-site conditions.
14
Content available remote Zasady doboru ograniczników przepięć w sieciach średniego napięcia (SN)
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przepięciami w sieciach SN oraz stosowane środki ochrony w tym zakresie. Przedstawiono zasady doboru ograniczników przepięć w sieci SN instalowanych na słupach z głowicami kablowymi. Przy doborze napięcia trwałej pracy uwzględniono również sposób pracy punku neutralnego sieci SN.
EN
The article presents issues related to overvoltages arising in medium voltage networks and the selection of SPD. The principles of selection of SPD in medium voltage (MV) networks installed on poles with cable terminations are presented. While selecting continuous operating voltage, the operation of the neutral point for the MV network has been taken into consideration as well.
15
Content available remote Symulacja wyładowań atmosferycznych na linii elektroenergetycznej
PL
W pracy zastosowane zostało kryterium modelowania obwodów elektrycznych za pomocą schematów zawierających elementy o parametrach rozłożonych czyli tak zwane linie długie. Przedstawiono funkcje, jak również ich widma częstotliwościowe, które w zadowalający sposób aproksymują udary napięciowe lub prądowe wyładowań atmosferycznych. Zaprezentowano wyniki symulacji wykonanych za pomocą programu komputerowego PSpice uproszczonego obwodu trójfazowego rażonego takim wyładowaniem.
EN
Modelling electrical circuits by application of schemes containing elements with distributed parameters such as transmission lines has been applied in this research. Functions approximating voltage or current atmospheric discharges have been presented together with frequency spectra of these functions. The results of computer simulations obtained with the help of PSpice software have been presented for a simplified three-phase circuit subject to such discharge.
16
Content available remote Simulation of Atmospheric Discharge at Power Line
EN
Modelling electrical circuits by application of schemes containing elements with distributed parameters such as transmission lines has been applied in this research. Functions approximating voltage or current atmospheric discharges have been presented together with frequency spectra of these functions. The results of computer simulations obtained with the help of PSpice software have been presented for a simplified three-phase circuit subject to such discharge.
PL
W pracy zastosowane zostało kryterium modelowania obwodów elektrycznych za pomocą schematów zawierających elementy o parametrach rozłożonych czyli tak zwane linie długie. Przedstawiono funkcje, jak również ich widma częstotliwościowe, które w zadowalający sposób aproksymują udary napięciowe lub prądowe wyładowań atmosferycznych. Zaprezentowano wyniki symulacji wykonanych za pomocą programu komputerowego PSpice uproszczonego obwodu trójfazowego rażonego takim wyładowaniem.
17
Content available remote The model of a vacuum circuit breaker for switching on capacitor bank
EN
The paper presents the method of creating a model in Matlab software of a vacuum circuit breaker that is used for modelling the switching processes of capacitive circuits. In the model of the vacuum circuit breaker, the phenomena of contact bounces (which is a new solution), the phenomenon of the current interruption and also the reconstruction of the strength between the contacts were taken into account during control of the switching process. There are different methods of modelling a circuit breaker for switching circuits proposed in literature, but none of them consider the phenomenon of contact bounces. The solution presented by the author is not ideal. However, in a simple and accessible way it takes into account the aforementioned phenomenon in switching processes. The paper indicates that the used solution is important and influences the waveforms of currents and voltages in circuits during switching processes. The paper also presents voltage and current waveforms that show the method of the model operating during overvoltages and overcurrents. An analysis of emerging overvoltages and overcurrents, and their influence on switching phenomena in the circuit with switching capacitor banks, can also be found in the paper. The most important is included a new version of a model of vacuum circuit which is an answer to simulate a switch on process in capacity MV circuit. In the literature can usually be found the model when we can simulate a switch off MV inductive circuit, so presented model is new version of modelling such capacity circuits.
PL
W pracy przedstawiono metodę tworzenia modelu w oprogramowaniu Matlab wyłącznika próżniowego, który służy do modelowania procesów łączeniowych w obwodach pojemnościowych. W modelu wyłącznika próżniowego uwzględniono zjawisko odbijania styków (które jest nowym rozwiązaniem), zjawisko przerwania prądu, a także rekonstrukcję siły między stykami, podczas sterowania procesem przełączania. Istnieją różne metody modelowania wyłącznika dla układów łączeniowych zaproponowane w literaturze, ale żaden z nich nie uwzględnia zjawiska odbijania styków. Rozwiązanie przedstawione przez autora nie jest idealne. Jednak w prosty i przystępny sposób uwzględnia to zjawisko w procesach przełączania. Dokument wskazuje, że zastosowane rozwiązanie jest ważne i wpływa na przebiegi prądów i napięć w obwodach podczas procesów przełączania. W artykule przedstawiono również przebiegi napięcia i prądu, które pokazują metodę działania modelu podczas przepięć i przetężeń. W artykule przedstawiono analizę pojawiających się przepięć i przetężeń oraz ich wpływ na zjawiska łączeniowe w obwodzie z bateriami kondensatorów. Najważniejszym i nowym rozwiązaniem w modelowaniu łączników próżniowych jest uwzględnienie zjawiska odbicia styków w procesie załączania obwodu pojemnościowego.
18
Content available remote Ochrona przed zewnętrznymi przepięciami w sieciach SN : podstawy teoretyczne
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z wewnętrznymi przepięciami powstającymi w sieciach średniego napięcia. Zaprezentowano w sposób uproszczony zjawiska fizyczne zachodzące w trakcie powstawania przepięć wewnętrznych oraz problem ich propagacji w nieizolowanych oraz niepełnoizolowanych liniach średniego napięcia.
EN
The article presents theoretical issues related to overvoltage arising in medium voltage networks. It describes a simplified way physical phenomena accompanying the occurrence of internal overvoltage and the problem of their propagation in uninsulated and not fully insulated medium voltage lines.
19
Content available remote Ochrona przed wewnętrznymi przepięciami w sieciach SN : podstawy teoretyczne
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z wewnetrznymi przepięciami powstającymi w sieciach średniego napięcia. Zaprezentowano w sposób uproszczony zjawiska fzyczne zachodzące w trakcie powstawania przepięć wewnętrznych oraz problem ich propagacji w nieizolowanych oraz niepełnoizolowanych liniach średniego napięcia.
EN
The article presents theoretical issues related to overvoltage arising in medium voltage networks. It describes a simplifed way physical phenomena accompanying the occurrence of internal overvoltage and the problem of their propagation in not insulated and not fully insulated medium voltage lines.
20
Content available remote Experimental investigation of switching overvoltages of shunt reactor
EN
This paper analyses different situations of transient processes determining the level of maximum overvoltage in case of a shunt reactor switching. The level of overvoltages is determined by a performed experiment, and a transient process of an overvoltage during switching and zero sequence current are recorded. The digital model of the diagram is made in order to simulate the transient processes of overvoltages in the connection diagram of the shunt reactor.
PL
Przeanalizowano różne sytuacje stanów nieustalonych, prowadzących do powstania najwyższych poziomów przepięć podczas przełączania dławika kompensacyjnego. Poziom przepięć określono eksperymentalnie, rejestrując procesy przejściowe napięcia podczas przełączania i prądu sekwencji zerowej. Utworzono cyfrowy model do celów symulacji przepięć powstających wskutek procesów przejściowych podczas przełączania dławika kompensacyjnego.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.