Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) to system jakości, który jest obligatoryjny dla producentów wyrobów budowlanych. Powinien on być udokumentowany i nadzorowany. Celem autorów, przyjętym w niniejszym opracowaniu, jest identyfikacja uwarunkowań dotyczących dokumentowania ZKP, analogii pomiędzy ZKP a systemem jakości według normy ISO 9001:2015 i innymi regulacjami oraz wskazanie korzyści i trudności związanych z dokumentowaniem działań i ich wyników. Przedstawiona także została propozycja metody dotyczącej zarządzania dokumentacją systemu ZKP, która – zdaniem autorów – może ułatwić mniejszym organizacjom planowanie i realizację działań w tym zakresie. Propozycja ta oparta jest między innymi na wynikach badań empirycznych, które przeprowadzono, by określić potrzeby i problemy dotyczące ZKP występujące w grupie mniejszych producentów wyrobów budowlanych.
EN
Factory Production Control (FPC) is a quality system that is obligatory for manufacturers of construction products. This system should be documented and supervised. The aim of the authors adopted in this study is to identify conditions for FPC documentation, analogies between ZKP and the quality system according to ISO 9001:2015 and other regulations, and to indicate the benefits and difficulties associated with documenting activities and their results. A proposal for a method for documentation management of the FPC system will also be presented, which, in the authors’ opinion, may help organizations plan and implement activities in this area. This proposition is based on the results of empirical research that was carried out to determine the needs and problems related to FPCs in the group of smaller producers of construction products.
PL
W artykule przedstawiono ważne w kontekście trwającej obecnie dyskusji dotyczącej nowego wykazu dziedzin i dyscyplin naukowych, akcentowane w środowisku polskich badaczy zajmujących się problematyką jakości, argumenty i uwarunkowania uzasadniające potrzebę wyodrębnienia nauk o jakości.
EN
The article presents important, in the context of the ongoing discussion on the new list of scientific domains and disciplines, emphasized in the environment of Polish researchers dealing with quality issues, arguments and conditions justifying the need to distinguish science of quality.
PL
Outsourcing znajduje coraz częściej zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach jako koncepcja służąca poprawie skuteczności i efektywności procesów, w tym w organizacjach sektora budowlanego stosujących Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP). Celem autorów, przyjętym w niniejszym opracowaniu, jest identyfikacja newralgicznych obszarów ZKP narażonych na zagrożenia wynikające z wykorzystania outsourcingu, a także określenie podstawowych sposobów ograniczania ryzyka związanego z outsourcingiem. Przedstawione sugestie są wynikiem badań przeprowadzonych przez Autorów wśród wybranych producentów sektora budowlanego.
EN
Outsourcing is increasingly being used in Polish companies, serving as the concept of improving the effectiveness and efficiency of processes, including in the construction sector organizations using Factory Production Control (FPC). The aim of the authors adopted in this study is the identification of key areas of FPC exposed to risks arising from the use of outsourcing, and to identify ways to reduce the risks associated with outsourcing. The suggestions presented in the article are the result of research carried out by the Authors among selected manufacturers in the construction sector.
PL
Autorzy niniejszego artykułu sformułowali następujący problem badawczy – czy i w jakim stopniu różnice dotyczące momentu reakcji i sposobu podejmowanych decyzji w sytuacji kryzysowej przez menedżerów mężczyzn i menedżerów-kobiety mają wpływ na skuteczność przeprowadzania działań naprawczych? Celem tego opracowania jest przedstawienie najważniejszych tendencji w badaniach dotyczących decyzji kierowniczych w sytuacjach kryzysowych, uwarunkowanych kryterium płci; zarysowanie luki badawczej oraz określenie perspektyw w tym zakresie.
EN
The authors of this article formulated the following research problem – whether and to what extent differences in reaction time and method of decisionmaking in a crisis situation by male managers and female managers have an impact on the effectiveness of carrying out corrective actions? The aim of this paper is to present the most important trends in research on conditioned gender managerial decisions in crisis situations and to determine the prospects in this regard.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki poszerzonych badań pilotażowych oraz oparty na ich wynikach autorski model systemu motywowania pracowników do zachowań proinnowacyjnych w postaci „domu motywowania” pracowników do tej działalności. Szczegółowo omówiono najważniejsze elementy tego systemu. W opracowaniu zawarto również wnioski dotyczące wykorzystania modelu w praktyce.
EN
This paper presents the results of extended pilot research and based on them the original model of the system to motivate employees to pro-innovation activities in the form of “house of motivation”. The key aspects of the system were discussed in detail. The paper also includes proposals for applications of the model in practice.
EN
The purpose of the paper is to present MedCARVER+Shock method and Pareto analysis and its usability for the risk assessment of adverse events of nursing activities. 888 activities carried out by all 190 nurses working at the District Hospital X located in Poland were taken into account. During the research the qualitative approach was used. As the result sixteen groups of nursing activities causing the highest risk of adverse events were selected. Special attention required in: admission of a patient to the ward, sterilization, verbal communication with the patient, using of intravenous cannulas, needles, syringes, devices for transfusion of infusion liquids, servicing of hospital rooms, first aid in life-threatening situations, using medical devices and equipment. Ten basic causes of the risk of adverse events were identified, among others: lack of trainings, of modern equipment, of staff, failure to comply with procedures, lack of staff supervision, poor quality of ancillary materials, lack of management commitment. Finally MedCARVER+Shock method and Pareto analysis usability has been confirmed but it appeared that it is time-consuming and requires support from skilled professionals. Several suggestions have been put forward to improve the utility of MedCARVER+Shock.
PL
Przyrządy pomiarowe stanowią zasadniczy element złożonego systemu oceny jakości wyrobów na wszystkich etapach produkcji. Odpowiednio zaprojektowane procedury opisujące procesy kontrolne i pomiarowe, sprawnie zorganizowane i przeprowadzane operacje monitorowania i pomiarów parametrów procesów i produktów oraz skutecznie funkcjonujący nadzór nad wyposażeniem do monitorowania i pomiarów w organizacji są podstawą do wykazania, że produkty są wykonywane zgodnie z wymaganiami, narzuconymi i kontrolowanymi przez klienta. Celem tego opracowania jest przedstawienie i pogłębiona interpretacja wymagań zawartych w normach PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 10012 oraz w ustawie „Prawo o miarach”, dotyczących nadzorowania wyposażenia do monitorowania i pomiarów. Zaprezentowane wnioski i spostrzeżenia są między innymi wynikiem doświadczeń autorów, jako audytorów systemów zarządzania w różnych organizacjach oraz przeprowadzonych przez nich wywiadów bezpośrednich podczas audytów certyfikacyjnych i tzw. audytów nadzoru. Ponadto w artykule przestawiono specyficzne zasady nadzorowania wyposażenia do monitorowania i pomiarów w firmie produkującej wyroby medyczne. Z uwagi na swoją rangę produkcja wyrobów medycznych jest regulowana dodatkowymi wymaganiami tj. normą PN-EN ISO 13485 oraz zasadami GMP - dobrej praktyki wytwarzania wynikającymi m.in. z ustawy „Prawo farmaceutyczne”.
EN
Monitoring devices and measuring equipment play a crucial role in determining quality assurance at all stages of the production process. Effective testing and measuring procedures, efficient monitoring and data gathering processes and the competent supervision of equipping devices and equipment are fundamental requirements which determine that products meet the stringent demands of the customer. The organization shall determine the monitoring and measurement to be undertaken and monitoring and measuring equipment needed to provide of conformity of product to determined requirements. The purpose of this article is to demonstrate how PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 10012 standards and regulate the supervision of monitoring devices and measuring equipment. It will also include a practical example of a quality management system introduced within a medical equipment company and rules surrounded by the PN-EN ISO 13485 standard, The Pharmaceutical Act and the Good Manufacturing Practice.
PL
Zasadniczym celem mniejszego opracowania jest określenie możliwości wykorzystania mechanizmów normatywnych systemów zarządzania do zarządzania wiedzą. Przedstawiono relacje pomiędzy podejściem procesowym reprezentowanym w modelach normatywnych systemów zarządzania a zarządzaniem wiedzą. Szczególną uwagę zwrócono na specyficzne, w tym kontekście, uwarunkowania występujące w sektorze MŚP.
EN
The key objective of the paper is to present the opportunities of application of the mechanisms of normative management systems in order to support the knowledge management. Basing on the review of the mam trends of process oriented management of an organization, the relationships between normative management systems mechanisms and knowledge management aspects have been presented. Conditions typical for SMEs in the context of knowledge management have been emphasized.
PL
W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące znaczenia i specyfiki działalności innowacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Na podstawie wyników badań krajowych i zagranicznych określono charakterystyczne cechy tej grupy organizacji w odniesieniu do wprowadzania innowacji procesowej i organizacyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na współzależności między działalnością innowacyjną a zarządzaniem wiedzą w normatywnych systemach zarządzania.
EN
The article presents deliberations related to importance and specificity of innovation activities in small and medium-sized enterprises. Basing on results of the research the characteristics of the SMEs concerning process related and organizational innovation has been determined. Interrelations between innovation activities and knowledge management within the framework of normative management systems have been emphasized.
EN
Background: Six Sigma is related to product’s characteristics and parameters of actions, needed to obtain these products. On the other hand, it is a multi-step, cyclic process aimed at the improvements leading to global standard, closed to the perfection. There is a growing interest in Six Sigma methodology among smaller organizations but there are still too little publications presented such events in the sector of small and medium enterprises, especially based on good empirical results. It was already noticed at the phase of the preliminary researches, that only small part of companies from this sector in Pomerian region use elements of this methodology. Methods: The companies were divided into groups by the type of their activities as well as the employment size. The questionnaires were sent to 150 randomly selected organizations in two steps and were addressed to senior managers. The questionnaire contained the questions about basic information about a company, the level of the knowledge and the practical application of Six Sigma methodology, opinions about improvements of processes occurring in the company, opinions about trainings in Six Sigma methodology. Results: The following hypotheses were proposed, statistically verified and received the answer: * The lack of the adequate knowledge of Six Sigma methodology in SMEs limits the possibility to effectively monitor and improve processes - accepted. * The use of statistical tools of Six Sigma methodology requires the broad action to popularize this knowledge among national SMEs - accepted. * The level of the awareness of the importance as well as practical use of Six Sigma methodology in manufacturing SMEs is higher than in SMEs providing services - rejected, the level is equal. * The level of the knowledge and the use of Six Sigma methodology in medium manufacturing companies is significantly higher than in small manufacturing companies - accepted. * The level of the knowledge and the application of elements of Six Sigma methodology in SMEs is positively appreciable by these companies, which implemented the QMS -accepted. * SMEs prefer to improve already existing processes rather than radically to redesign them in order to reduce the inconstancy - accepted. Conclusions: The level of the knowledge of tools and techniques of Six Sigma methodology in SMEs in Pomeranian region is low and requires a broad popularization action. The level of the awareness of the significance as well as the practice of the use of Six Sigma methodology in manufacturing companies is not significantly different from that one in companies providing services, but it is higher in medium ones in comparison to smaller ones. The introduction of QMS has also a positive influence on this level. The companies of this sector prefer to improve processes rather than to redesign them.
PL
Six Sigma jest powiązana z cechami charakterystycznymi dla produktu oraz parametrami działań, potrzebnych do uzyskania tych produktów. Z drugiej strony jest to wielostopniowy powtarzający się proces skierowany na ciągłe udoskonalenia, dążące do globalnych standardów, wręcz do stanu perfekcyjnego. Jakkolwiek wzrasta zainteresowanie metodyką Six Sigma wśród małych i średnich przedsiębiorstw, to jednak nadal w literaturze mało jest publikacji poruszających temat tej metodyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie popartych dobrymi empirycznymi wynikami. Wyniki badań wstępnych wskazywały, że tylko niewielka część przedsiębiorstw tego sektora w regionie pomorskim stosują w praktyce elementy tej metodyki. Metody: Przedsiębiorstwa zostały podzielona na grupy w zależności od typu ich działalności oraz wielkości zatrudnienia. Ankiety, adresowane do kierownictwa przedsiębiorstw, zostały wysłane do 150 losowo wybranych organizacji w dwóch etapach. Ankieta zawierała pytania o podstawowe dane przedsiębiorstwa, poziom wiedzy na temat zastosowań Six Sigma, opinii dotyczących uprawnień w firmie oraz szkoleń w zakresie metodyki Six Sigma. Wyniki: Poniższe hipotezy zostały zaproponowane i statystycznie zweryfikowane. Uzyskano następujące wyniki: * brak odpowiedniego poziomu wiedzy o metodyce Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) ogranicza możliwość efektywnego monitorowania i usprawniania procesów - hipoteza potwierdzona, * stosowanie metod statystycznych należących do metodyki Six Sigma wymaga szeroko zakrojonej akcji popularyzującej wiedzę z tego zakresu wśród krajowych MŚP - hipoteza potwierdzona, * poziom świadomości ważności oraz praktycznego stosowania metodyki Six Sigma w MŚP sektora produkcyjnego jest wyższy aniżeli sektora usługowego - hipoteza odrzucona, poziom jest taki sam, * poziom wiedzy oraz praktycznego stosowania metodyki Six Sigma w średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych jest znacząco wyższy aniżeli w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych - hipoteza potwierdzona, * poziom wiedzy oraz praktycznego stosowania metodyki Six Sigma w MŚP jest pozytywnie akceptowany przez przedsiębiorstwa, które wdrożyły system zarządzania jakością - hipoteza potwierdzona, * MŚP wolą raczej modyfikować istniejące procesy aniżeli radykalnie je zmieniać w celu ograniczenie w nich nieciągłości - hipoteza potwierdzona. Wnioski: Poziom wiedzy na temat metod i technik metodyki Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu pomorskiego jest niski i wymaga szeroko zakrojonej akcji popularyzującej wiedzę z tego zakresu. Poziom świadomości ważności oraz praktycznego stosowania metodyki Six Sigma w MŚP sektora produkcyjnego nie jest wyższy aniżeli sektora usługowego, ale jest wyższy w średnich przedsiębiorstwach w stosunku do małych. Wdrożenie systemu zarządzania jakością ma pozytywny wpływ na ten poziom. Przedsiębiorstwa z tego sektora preferują usprawnianie procesów aniżeli ich radykalne zmiany.
EN
The author's analysis of the results obtained in his survey of SMEs (also British ones) results in the identification of a set of ten factors to be taken account of while implementing the Six Sigma concept in such organisations. He concludes with a statement that the Six Sigma concept is not too popular among the Polish SMEs. In his opinion, this can be attributed to an insufficient public aid offered for implementing such concepts of terminology comprehensible to all the employees and describing the methods of innovation management adopted in the corporation.
PL
Charakterystyka wybranych inicjatyw grupowego wdrażania systemów jakości w małych i średnich przedsiębiorstwach stosowanych w Polsce i za granicą.
EN
The author pulls together and analyses selected (German, Canadian and Polish) cases of group implementation of quality management systems in small and medium-sized enterprises. His analysis shows that although the solution allows effective implementation of quality management systems in small organisations, it also brings some threats and problems.
EN
The article offers a review of the most important - and still relatively infrequently referred to in professional literature - studies on the role of process orientation in managing small and medium-sized enterprises. The review leads the author to several conclusions that - with the growing popularity of process-oriented approach - should be of interest to both the researchers and practitioners involved with improving the management methods in SMEs sector.
PL
Praktyczne informacje dotyczące auditowania wymagań stanowiących treść 8 rozdziału normy ISO 9001:2000 - Pomiary, analiza i doskonalenie.
PL
Wyniki kompleksowych badań przedstawiających rzeczywiste miejsce i rolę podejścia procesowego w SZJ małych organizacji oraz identyfikujących w tym kontekście problemy i potrzeby tego sektora.
EN
The article presents the results of author's own research. The research covered a total of 37 organisations operating in Poland. Their analysis identified the major barriers and drivers for implementing quality management systems at small organisations.
PL
Kontynuacja opracowania przedstawionego w poprzednim numerze Problemów Jakości. Wyniki badań odnoszące się do dwóch zagadnień certyfikacji oraz funkcjonowania SZJ.
EN
The paper presents the methodology key elements of process-oriented ISO 9001 quality management system implementation. The example of the structure of quality system processes in the organization and a simple method of process description (process guides) have been presented. The assumptions, limitations and methods applied for control of the processes have been discussed. The main benefits concerning the method have been given in conclusions.
EN
Consistent implementation of constant development of processes is the basic indicator of proper operation of a quality management system. The article provides a complex approach to process management. The proposed methodology has been verified in practice. It appears that it can support small business in independent creation, maintenance and development of an efficient quality management system and provide an opportunity to avoid many adverse phenomena.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.