Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 160

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  straty mocy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Power magnetics in the energy storage configuration are not able to handle a significant amount of power without the introduction of a physical discontinuity in their magnetic path. This frequently takes the form of a discrete air gap giving rise to certain consequences such as extra power dissipation in the coils mounted on gapped cores. The ascertainment of the impact of the fringing magnetic field at the air gap on the efficiency of power conversion is highly problematic due to the complex nature of the phenomenon. The fringing-effect power loss typically coexists and is combined with all the other power-dissipation mechanisms, which greatly complicates the extraction of losses brought about solely by the fringing flux at the air gap from the total amount of dissipation in a given magnetic component. Magnetic cores of composite materials do not require a discrete air gap, as the air gap in them is distributed throughout the entire material, thus preventing the fringing magnetic flux from forming. However, there is a downside to this approach, as power loss in the material is comparably greater and so are the manufacturing costs. As shown here, distributed-gap-type core materials, due to the absence of physical discontinuity, and hence the lack of registerable fringing-effect power loss, can be utilized to comparatively ascertain and extract the extra power dissipation due to the fringing effect phenomenon in gapped magnetic components.
PL
Elementy indukcyjne konwertujące i magazynujące moc elektryczną nie są w stanie przetworzyć znacznej ilości mocy bez wprowadzenia fizycznej nieciągłości w przestrzeń ich obwodów magnetycznych. Przerwa ta często przybiera formę dyskretnej szczeliny powietrznej, co pociąga za sobą pewne następstwa głównie w postaci dodatkowych start mocy w uzwojeniach tak skonstruowanych elementów indukcyjnych. Oszacowanie wpływu rozproszonego pola magnetycznego przy szczelinie powietrznej na sprawność przetwarzania energii jest bardzo problematyczne przede wszystkim ze względu na złożony charakter zjawiska. Ta dodatkowa strata mocy występuje zwykle wspólnie i łączy się z pozostałymi mechanizmami rozpraszania mocy, co znacznie komplikuje ekstrakcję strat spowodowanych wyłącznie przez strumień rozproszonego pola magnetycznego przy szczelinie powietrznej z całkowitej mocy rozproszonej w danym elemencie indukcyjnym. Rdzenie magnetyczne z materiałów kompozytowych nie wymagają dyskretnej szczeliny powietrznej, gdyż szczelina powietrzna jest w nich rozłożona w objętości całego materiału, a tym samym brakuje fizycznego mechanizmu powodującego powstawanie strumienia rozproszenia. Rozwiązanie to ma jednak wadę w postaci zwiększonych strat w materiale rdzenia. Jak zademonstrowano, rdzenie o szczelinie rozproszonej nie wykazują strat mocy spowodowanych strumieniem rozproszenia, a tym samym mogą stanowić podstawę do wyodrębnienia strat mocy wyłącznie z powodu tego zjawiska w elementach indukcyjnych z dyskretną szczeliną powietrzną.
EN
In this work, the temperature dependence of motor resistive losses has been analytically evaluated by using a quantum mechanical approximation. It is well known that the Bloch-Gruneisen approximation is a fundamental quantum theory to the study of the resistivity of the conductor with the change of temperature by using analytical formulation. By using the proposed method, the motor resistive losses can be controlled with respect to the temperature changes. The accuracy of the proposed algorithm has been tested by comparison with different theoretical approaches. It is demonstrated that the new analytical method for the motor resistive losses controlled with the change of temperature will be used for improving motor power and mechanical systems.
EN
The paper presents a proposition of the theoretical-experimental method of determination of power losses in the transversely vibrating rubber V-belt of continuously variable transmission. The article comprises the results of experimental tests conducted on a special test stand with a complete scooter drivetrain powered by a small two-stroke internal combustion engine. Such a configuration allows ensuring real CVT working conditions. A high-speed camera was used for the contactless measurement of belt vibrations and time-lapse image analysis was performed in dedicated software. An axially moving Euler–Bernoulli beam was assumed as the mathematical model. Longitudinal vibrations and nonlinear effects were omitted. Additionally, it was assumed that the belt material behaves according to the Kelvin–Voigt rheological model. Analysis of the damped free vibrations of the cantilever beam, made of the belt segment, allowed to determine the equivalent bending damping coefficient. The CVT power losses, due to bending in the rubber transmission belt, were obtained for the fixed working conditions after numerical calculations. The proposed methodology is a new approach in this research area, which allows to obtain results impossible to achieve with other measurement methods.
EN
This study investigates the installation of multiple droop-controlled distributed generator (DG) sites in an Autonomous Microgrid (AMG) to mitigate power losses. The methodology employs a differential evolution algorithm integrated with a modified backward-forward sweep load flow method to optimise the DG sizing and positioning. Tested on an IEEE 33-bus AMG, the results show a significant reduction in power losses with multiple DG placements, highlighting the potential to improve microgrid performance.
PL
Przedstawiono analizę umiejscowienia generatorów rozproszonych (DG) w izolowanej mikrosieci (AMG), z regulowanym statyzmem oraz z rozwiniętą strukturą hierarchiczną w celu redukcji strat mocy. Metoda wykorzystuje algorytm ewolucji różnicowej zintegrowany z modyfikowaną metodą rozpływu mocy w celu optymalizacji rozmiaru i pozycjonowania DG. Przetestowane na 33-węzłowej mikrosieci testowej IEEE wyniki ukazują znaczącą redukcję strat mocy dzięki optymalnym lokalizacjom DG, wskazują na potencjał poprawy wydajności pracy mikrosieci.
PL
Przedstawiono analizę umiejscowienia generatorów rozproszonych (DG) w izolowanej mikrosieci (AMG), z regulowanym statyzmem oraz z rozwiniętą strukturą hierarchiczną w celu redukcji strat mocy. Metoda wykorzystuje algorytm ewolucji różnicowej zintegrowany z modyfikowaną metodą rozpływu mocy w celu optymalizacji rozmiaru i pozycjonowania DG. Przetestowane na 33-węzłowej mikrosieci testowej IEEE wyniki ukazują znaczącą redukcję strat mocy dzięki optymalnym lokalizacjom DG, wskazują na potencjał poprawy wydajności pracy mikrosieci.
EN
This study investigates the installation of multiple droop-controlled distributed generator (DG) sites in an Autonomous Microgrid (AMG) to mitigate power losses. The methodology employs a differential evolution algorithm integrated with a modified backward-forward sweep load flow method to optimise the DG sizing and positioning. Tested on an IEEE 33-bus AMG, the results show a significant reduction in power losses with multiple DG placements, highlighting the potential to improve microgrid performance.
PL
Na przykładzie dwóch transformatorów olejowych grupy III przedstawiono w artykule dwa kryteria determinujące wymianę transformatorów na nowe. Transformator o mocy znamionowej 670 kVA z roku 2006 zasilał, przez falownik AC/DC/AC piec indukcyjny. Transformator po 5 latach eksploatacji miał zużytą izolację. Konieczność wymiany transformatora na nowy determinowało kryterium zużytej izolacji. Degradacja izolacji była spowodowana impulsami napięcia generowanymi w czasie komutacji zaworów energoelektronicznych. Drugi transformator o mocy znamionowej 400 kVA z roku 1964 ma straty mocy jałowe 2,7 razy większe, a straty obciążeniowe 1,5 raza większe od strat w transformatorach o tych samych parametrach produkowanych obecnie. Wymianę transformatora na nowy determinowało kryterium energii strat w transformatorze.
EN
Two criteria determining the replacement of transformers with new ones are presented on the example of two group III oil transformers. A 670 kVA transformer from 2006 powered an induction furnace via an AC / DC / AC inverter. The transformer after 5 years of operation had worn insulation. The necessity to replace the transformer with a new one determined the criterion of used insulation. Insulation degradation was caused by voltage pulses generated during commutation of power electronic valves. The second transformer with a rated power of 400 kVA from 1964 has an idle power loss 3 times greater and load losses 1,5 times greater than losses in transformers with the same parameters currently produced. Replacement of the transformer with a new one was determined by the criterion of energy loss in the transformer.
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne wyznaczania strat mocy oraz obciążalności transformatorów energetycznych przy obciążeniu prądem odkształconym od przebiegu sinusoidalnego. Przedstawiono także wyniki badań pomiarowych wykonanych w dwóch rzeczywistych obiektach: zakładzie drukarskim oraz budynku biurowym.
EN
This paper presents the theoretical basis for the calculation of power losses and load capacity of power transformers with non-sinusoidal load. The results of measurements carried out in two real objects: a printing plant and an office building are also presented.
8
Content available remote Straty mocy w liniach kablowych wysokiego napięcia
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczani strat mocy w kablach energetycznych wysokiego napięcia modelowanych fazowo, dla dowolnej konfiguracji kabli (układ płaski, trójkątny, mieszany, dowolny). Uwzględniono układ pracy z jednostronnym (SPB) i dwustronnym (BE) uziemieniem ekranów. W opracowanym modeli i bazującym na nim oprogramowaniu do analizy strat mocy uwzględniono przeplatanie przewodów roboczych lub ich ekranów oraz możliwość występowania przewodów ECC w konfiguracji SPB i BE.
EN
The article presents a method of determining power losses in phase-modeled high-voltage power cables, for any cable configuration (flat, triangular, mixed, arbitrary). A system of work with single point bonding (SPB) and both-ends bonding (BE) of shield grounding is included. In the developed models and the software based on it for the analysis of power losses, the interlacing of working conductors or their screens and the possibility of the presence of Earth Continuity Conductor (ECC) cables in SPB and BE configurations were taken into account.
PL
Artykuł dotyczy transformatorów energetycznych olejowych grupy III, w których izolacja uzwojeń standarddowo jest papierowo-olejowa i które pracują kilkadziesiąt lat. Transformator olejowy grupy III o mocy znamionowej 1000 kVA z roku 1970 ma parametry oleju świadczące, że izolacja jest w dużym stopniu zużyta. Sprawność transformatora jest równa 98,435%. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 201911783 obowiązującym od 01.07.2021 r. sprawność transformatora nowego wynosi 98,837%. Zużycie izolacji i straty mocy determinują wymianę transformatora na nowy.
EN
A group III oil transformer of 1,000 kVA rated power from 1970 has oil parameters that indicate that the insulation is largely worn out. The transformer has an efficiency of 98.435%. In accordance with the requirements of the Commission Regulation (EU) 201911783 in force from 01/07/2021. the efficiency of a new transformer is 98.837%. Insulation consumption and power losses determine the replacement of the transformer with a new transformer.
EN
This paper presents a new multilevel inverter topology which can generate all required numbers of levels at the output stage. The proposed topology is composed of six unidirectional switches, several bidirectional switches, and DC voltage sources. To add perspective, the proposed topology is compared with other topologies. The comparison shows that the proposed topology generates more voltage levels without the need for all excess number of switches and DC voltage sources. Moreover, the smaller number of switches in the current flow leads to decreased conductive loss in the proposed topology. To assure the proposed topology operates correctly, it is simulated with the aid of PSCAD/EMTDC software and the results are discussed.
11
Content available Straty mocy i sprawność transformatorów
PL
W artykule zdefiniowano sprawność energetyczną transformatorów. Stały postęp technologii blachy transformatorowej owocuje obniżeniem stratności i wzrostem indukcji nasycenia rdzenia. Stwarza to warunki do zmniejszenia masy rdzenia i w mniejszym stopniu zmniejszenia masy uzwojenia. Podano przykłady strat mocy jałowych i obciążeniowych transformatorów rozdzielczych produkowanych w latach 60. XX w. i produkowanych obecnie. Od 01 lipca 2021 r. Komisja Unii Europejskiej [8] i Normy Europejskie [6,7] ustaliły dalsze obniżenie strat mocy i zwiększenie sprawności w instalowanych transformatorach.
EN
The article defines the energy efficiency of transformers. The constant advancement in transformer sheet technology results in a reduction in loss and an increase in core saturation flux density. This creates conditions for reducing the core mass and, to a lesser extent, for reducing the winding mass. Examples of noload and load losses of distribution transformers manufactured in the 1960s and currently manufactured are given. From 01 July 2021, the European Union Commission [8] and European Standards [6,7] have established a further reduction of power losses and an increase in efficiency in installed transformers.
12
PL
Na przykładzie dwóch transformatorów olejowych grupy III przedstawiono dwa kryteria determinujące wymianę transformatorów na nowe. Transformator o mocy znamionowej 670 kVA z roku 2006 zasilał, poprzez falownik AC/DC/AC, piec indukcyjny. Transformator po 5. latach eksploatacji miał izolację zużytą. Konieczność wymiany transformatora na nowy determinowało kryterium zużytej izolacji. Degradacja izolacji była spowodowana przez impulsy napięcia generowane w czasie komutacji zaworów energo-elektronicznych. Drugi transformator o mocy znamionowej 400 kVA z roku 1964 ma straty mocy jałowe 3 razy większe, a straty obciążeniowe 1,5 razy większe, od strat w transformatorach o tych samych parametrach obecnie produkowanych. Wymianę transformatora na nowy determinowało kryterium energii strat w transformatorze.
EN
Two criteria determining the replacement of transformers with new ones are presented on the example of two group III oil transformers. A 670 kVA transformer from 2006 powered an induction furnace via an AC / DC / AC inverter. The transformer after 5 years of operation had worn insulation. The necessity to replace the transformer with a new one determined the criterion of used insulation. Insulation degradation was caused by voltage pulses generated during commutation of power electronic valves. The second transformer with a rated power of 400 kVA from 1964 has an idle power loss 3 times greater and load losses 1.5 times greater than losses in transformers with the same parameters currently produced. Replacement of the transformer with a new one was determined by the criterion of energy loss in the transformer.
EN
The paper presents an analytical solution of levitation problem for conductive, dielectric and magnetically anisotropic ball. The levitation exerts either an AC or impulse magnetic field. Both the Lorentz and material electromagnetic forces (of magnetic matter) could lift the ball in a gravitational field. The electromagnetic field distribution is derived by means of variables separation method. The total force is evaluated by Maxwell stress tensor (generalized), co-energy and Lorentz methods. Additionally, power losses are calculated by means of Joule density and the Poynting vector surface integrals. High frequency asymptotic formulas for the Lorentz force and power losses are presented. All analytical solutions derived could be useful for rapid analysis and design of levitations systems. Finally, some remarks about considered levitations are formulated.
14
Content available remote Straty mocy i sprawność transformatorów
PL
W artykule zdefiniowano sprawność energetyczną transformatorów. Stały postęp w technologii produkcji blachy transformatorowej owocuje obniżeniem stratności i wzrostem indukcji nasycenia rdzenia. Stwarza to warunki do zmniejszenia masy rdzenia i, w mniejszym stopniu, zmniejszenia masy uzwojenia. Podano przykłady strat mocy w stanie jałowym i obciążeniu transformatorów rozdzielczych produkowanych w latach 60. XX w. i obecnie. Komisja Unii Europejskiej [8] i Normy Europejskie [6,7] ustaliły od 1 lipca 2021 r., dalsze obniżenie strat mocy i zwiększenie sprawności instalowanych transformatorów.
EN
Energy efficiency of transformers has been defined in the paper. The continuous progress noted in technology of electrical steel used for transformer laminations results in decreased lossiness and increase of flux density saturation in the core. Therefore, conditions are established for decreasing core weight and, to a lesser degree, decreasing winding weight as well. The examples of idle and load power losses have been provided for distribution transformers manufactured in 1960s and for those manufactured now. The European Commission [8] and European Standards have ruled that further decrease in power losses and increase in efficiency of newly-installed transformers must come into effect by 1st July, 2021.
EN
The design of the power electronics system requires a crucial step – power loss estimation. When losses are estimated by the simulation approach it can significantly reduce the design time of the device cooling solution. This paper presents an estimation of power losses in three phaseinverter in different operation points, to determine the worst-case scenario. For this simulation, MATLAB Simulink is used, and simulation results in the form of the losses are used in another software to visualize thermal spreading at the heatsink.
PL
W projektowaniu urządzeń energoelektronicznych dużą rolę odgrywa ocena strat mocy skutkujących wydzielaniem ciepła. Artykuł prezentuje ocenę strat mocy w trójfazowym przekształtniku. Określono rozpraszanie się ciepła w tym urządzeniu.
PL
W artykule przedstawiono wpływ parametrów toru zasilania zgrzewarki rezystancyjnej na parametry wyjściowe procesu zgrzewania rezystancyjnego punktowego, to jest w szczególności średnicę uzyskiwanego jądra zgrzeiny. W zależności od rodzaju zgrzewarki struktura toru zasilania elektrod zawiera różne elementy, wpływające pośrednio na proces. Najczęściej są to przewody i szyny doprowadzające prąd oraz różnego rodzaju przekształtniki energoelektroniczne. W artykule wykazano w jaki sposób każdy z tych elementów wpływa na parametry procesu zgrzewania.
EN
The influence of components of the supplying path in resistance welding machine on parameters of welding process, particularly diameter of welding nugget is presented in the paper. Depending on type of welding machine the supplying path includes different types of conductors and wires and power electronic converters. Analysis presented in the paper reports influence of these elements on parameters of welding process.
17
Content available remote Active power losses in three-phase cable power lines
EN
This paper deals with the power quality in a distribution grid. It is aimed to analyze active power losses that arises in the distribution grid of 22 kV. The active power losses are influenced by various adverse effects such as the load voltage unbalance, the load power factor, and the higher harmonics. The influence of these adverse effects was analyzed by the simulation model that was created in the simulation program Matlab – Simulink. The simulation was performed for three types of power line cable conductors, their different lengths, different types of active power consumption and different values of adverse effects that are mentioned above. Pursuant to data, obtained from the real measurement on an existing part of the distribution grid, another simulation was performed. Based on the individual analyzes of the real measurement, the financial losses during a certain period were calculated.
PL
W artykule analizowano straty mocy czynnej w sieci rozdzielczej 22 kV. Analizowano nierównowagę napięć obciążenia, współczynnik mocy I obecność harmonicznych. Przeprowadzono symulację dla trzech typów linii kablowych o różnej długości I różnych poborów mocy. Inalizowano też koszty.
PL
W artykule przedstawiono matematyczny model wyznaczania strat mocy oraz temperatury w kablu elektroenergetycznym średniego napięcia. Dokładne wyznaczenie mocy wydzielanej w kablu, a w konsekwencji jego temperatury jest bardzo skomplikowane. Straty mocy generowane w kablu uzależnione są od prądu oraz od napięcia. Straty zależne od prądu odnoszą się do ciepła generowanego w elementach przewodzących kabla (żyle roboczej oraz ekranie). Z kolei straty generowane w izolacji kabla związane są z napięciem roboczym. W niniejszym artykule wyznaczono straty mocy i temperaturę kabla pomijając straty występujące w izolacji. Obliczenia wykonano dla przypadku kabla z izolowanym ekranem oraz z prądem powrotnym w ekranie. W obliczeniach uwzględniono zjawisko naskórkowości oraz zbliżenia.
EN
The paper presents a mathematical model for determining power losses and temperature in a medium voltage cable. The exact determination of the power emitted in the cable and, consequently, its temperature is very complicated. The power losses generated in the cable depend on the current and voltage. Current-dependent losses refer to the heat generated in the cable's conductive elements (phase conductor and screen). In turn, the losses generated in the cable insulation are associated with the operating voltage. In the paper the power losses and cable temperature, excluding insulation losses were determined. The calculations were made for a cable with insulated shield and with return current in the shield. The calculations took into account the skin and proximity effects.
19
PL
Transformatory są znamionowane na moc wydawaną. Moc pobierana z sieci elektroenergetycznej jest większa o straty mocy w rdzeniu transformatora i w uzwojeniach. Sumaryczne straty mocy wynoszą ok. 1% mocy znamionowej. Moc pola magnetycznego w rdzeniu transformatora jest mocą średnią z mocy pobieranej i mocy oddawanej.
20
PL
Na przykładzie dwóch transformatorów olejowych grupy III przedstawiono dwa kryteria determinujące wymianę transformatorów na nowe. Transformator o mocy znamionowej 670 kVA z roku 2006 zasilał, poprzez falownik AC/DC/AC, piec indukcyjny. Transformator po 5 latach eksploatacji miał zużytą izolację. Konieczność wymiany transformatora na nowy determinowało kryterium zużytej izolacji. Degradacja izolacji była spowodowana przez impulsy napięcia generowane w czasie komutacji zaworów energoelektronicznych. Drugi transformator, o mocy znamionowej 400 kVA z roku 1964, ma straty mocy jałowe 3 razy większe, a straty obciążeniowe 1,5 razy większe od strat w transformatorach o tych samych parametrach produkowanych obecnie. Wymianę transformatora na nowy determinowało kryterium energii strat w transformatorze.
EN
Two criteria determining the replacement of transformers with new ones are presented on the example of two group III oil transformers. A 670 kVA transformer from 2006 powered an induction furnace via an AC/DC/AC inverter. The transformer after 5 years of operation had worn insulation. The necessity to replace the transformer with a new one determined the criterion of used insulation. Insulation degradation was caused by voltage pulses generated during commutation of power electronic valves. The second transformer with a rated power of 400 kVA from 1964 has an idle power loss 3 times greater and load losses 1,5 times greater than losses in transformers with the same parameters currently produced. Replacement of the transformer with a new one was determined by the criterion of energy loss in the transformer.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.