Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Due to demand of tightness, the liquid tanks should be designed with particular care. In addition to the liquid pressure, the imposed concrete strains and thermal actions should be taken into consideration. Furthermore, the verification of the ULS in persistent design situation only is not sufficient. The crack control both in persistent situation as well as in early age transient one is necessary for determination of the reinforcement. In the beginning of the design process some assumptions, influencing the future tank performance must be made. First, the tightness class must be chosen, followed by formulation of conditions for crack width control. Next, the critical age of concrete, proper for early age transient situation should be assumed. This age determines the value of imposed strain on the one hand and the effective tensile concrete strength on the other. Then, it should be decided, if any reduction of the effective tensile strength would be applied (reduction associated with non-uniform imposed strain and reduction due to cracking under other combination of actions). Eventually, the decisions for structural analysis should be made, concerning the values of combination factors for actions both for ultimate and cracking limit state and the possible reduction of cross-section stiffness due to cracking caused by thermal actions in ULS. The above-mentioned assumptions are listed and discussed in the paper. On the basis of the discussion the algorithm for crack control in concrete tanks is worked out and proposed. The issues are illustrated with practical example of cylindrical tank for liquid.
PL
Ze względu na wymaganie szczelności, zbiorniki na ciecze należy projektować ze szczególną starannością. Pod uwagę powinno być wzięte nie tylko ciśnienie cieczy, ale także odkształcenia wymuszone betonu i oddziaływania termiczne. Projektowanie w oparciu jedynie o sprawdzenie stanu granicznego nośności w stałej sytuacji obliczeniowej jest niewystarczające. Dla ustalenia przekroju zbrojenia należy przeprowadzić szczegółową kontrolę zarysowania zarówno w sytuacji stałej, jak i w sytuacji przejściowej charakteryzującej okres kilku dni po betonowaniu. Na początku procesu projektowania trzeba podjąć kilka decyzji związanych z założeniami projektowymi. Po pierwsze należy ustalić klasę szczelności determinującą warunki obliczeniowe dla sprawdzenia szerokości rys. Później trzeba założyć wiek betonu, w którym rozważana będzie sytuacja przejściowa. Wiek ten determinuje wartość odkształceń wymuszonych z jednej strony, a wytrzymałość betonu z drugiej. Następnie należy zdecydować, czy przy sprawdzaniu stanu granicznego zarysowania dla quasi-stałej kombinacji obciążeń zastosowane zostaną redukcje wytrzymałości (redukcja związana z odkształceniami samorównoważącymi i redukcja związana z wcześniejszym zarysowaniem wskutek innej kombinacji). Wreszcie, przyjęte muszą być założenia do analizy statycznej - ustalić należy wartości współczynników kombinacyjnych dla stanów granicznych nośności i zarysowania oraz zdecydować, czy w obliczeniach dla stanu granicznego nośności zastosowana zostanie redukcja sztywności przekrojów ze względu na zarysowania np. wskutek oddziaływań termicznych. W niniejszym artykule powyższe problemy zostały zestawione i przedyskutowane. Zaproponowano algorytm postępowania przy projektowaniu zbiorników ciecze. Cale zagadnienie zostało zilustrowane praktycznym przykładem obliczeń cylindrycznego zbiornika na ścieki.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oraz analizę badań nośności styku próbek złożonych z dwóch betonów, badanych na rozciąganie przez rozłupywanie. Analizie poddano wpływ szorstkości betonu pierwotnego jako parametru kształtującego nośność w styku betonowych elementów zespolonych.
EN
The article presents the results and analysis of the research of the bond strength between two concrete parts in composite member investigated by tensile splitting test. The study was conducted on three groups of specimens differing in substrate roughness. The impact of roughness of substrate on bond strength in the concrete composite elements is discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki oraz analizę badań nośności styku próbek złożonych z dwóch betonów, badanych na rozciąganie przez rozłupywanie. Analizie poddano wpływ wytrzymałości składowych betonów zarówno „starego” jak i „nowego” na przyczepność w niezbrojonym styku betonowych elementów zespolonych.
EN
The article presents the results and analysis of the research of the bond strength between two concrete parts in composite member investigated by tensile splitting test. The study was conducted on five groups of specimens differing in terms of classes of connected concrete. The impact of strength of the concrete components of both "old" and "new" on bond strength in the unreinforced concrete composite elements is discussed.
4
Content available Wzmocnienie stropu Kleina w świetle aktualnych norm
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania stropów stalowo-betonowych w istniejących budynkach. Zespolenie to polega na wykorzystaniu istniejących belek stalowych, które są głównymi elementami konstrukcyjnymi stropu i nowej płyty żelbetowej. Belki i płyty żelbetowe zespala się za pomocą łączników. W pracy przedstawiono przykład obliczenia stropu zespolonego stalowo-betonowego z wykorzystaniem aktualnych norm.
EN
The paper presents the effectivity of using the steel-concrete floor slabs in existing buildings. Steel-concrete slabs described in this paper consist of old steel beams which are main structural members of the floor slabs and reinforced concrete slabs which are new elements of the floor slabs. Beams and reinforced concrete slabs are connected with connectors. The computational example which shows the efficiency of utilizing the steel-concrete floor slabs with the use of current norms has been presented in the paper.
PL
Ocena stanu technicznego zbiorników wody pitnej na dwóch stacjach wodociągowych, eksploatowanych przez ponad 50 lat, oraz zbiornika eksploatowanego przez niemal 90 lat wykazała ich uszkodzenia korozyjne. Znacznym uszkodzeniom uległo przekrycie zbiorników. Natomiast żelbetowe ściany i słupy zbiorników nadal znajdują się w dobrym stanie technicznym, choć w jednym ze zbiorników odspojeniu uległa wyprawa cementowa. Za przyczynę uszkodzeń korozyjnych uznano zbyt cienką otulinę zbrojenia. Zalecono remont lub wymianę przekrycia oraz ochronę elementów konstrukcyjnych zbiorników systemowymi materiałami natryskowymi z mikrokrzemionką.
EN
The water tanks in two water supply stations being in use for above fifty years and one water tank used for above ninety years were examined. It was found that the reinforced concrete walls and columns are quite good only in one of tanks the cement plaster is debonded. The intensive corrosive damages of roofs were observed. The thin concrete cover of reinforcement was identified as the reason of this damage. The repair or change of roofs was recommended as well as the protection of structural elements by repair materials with silica fume.
PL
Zbiornik wykonała w Lublinie w latach 1925-1929 firma amerykańska. Jest to podziemny dwukomorowy zbiornik prostopadłościenny. Na podstawie danych historycznych i oryginalnych rysunków konstrukcyjnych odtworzono historię zbiornika: uszkodzenia na etapie budowy oraz wzmocnienia przez częściowe posadowienie na palach. Kolejne spękania zbiornika, stwierdzone w ostatnich latach, przypisano podniesieniu się zwierciadła wody gruntowej.
EN
In the paper the history of erection of concrete water tank built in Lublin in interwar period of XX century by American company is described. This tank is used up till now. It is underground cubicoid tank consisted of two chambers. On the basis of historical data and original drawings the history of damage occurred during erection of the tank was retraced as well as the manner of strengthening of the damaged tank. The next cracks were observed in the last years because of raising of underground water level.
PL
Przeprowadzono badania przyczepności elementów zespolonych złożonych z dwóch betonów o różnym czasie dojrzewania, ocenianej metodą rozłupywania. Stwierdzono, że wytrzymałość przyczepności zależy od wielkości elementów zespolonych, a więc podlega efektowi skali. Natomiast nie stwierdzono różnic przyczepności w przypadku gdy elementy te były wykonano z dwóch betonów tej samej klasy, lub różnych klas.
EN
The adhesion of two concrete placed at different time, being the members of composite element, was tested applying splitting method. It was establish that the adhesion strength is different for the variable dimensions of these composite elements, thus is depending of the size effect. However, no differences of adhesion strength were found when comparing two elements, which members were produced of concretes having the same or different strength.
8
PL
W artykule, posiadającym charakter studialny, przedstawiono zagadnienie efektu skali w badaniach elementów betonowych. Problem efektu skali, występujący w różnych stanach naprężeń, opisano w sposób wieloaspektowy w oparciu o kryteria statystyczne i energetyczne. Pozwoliło to na uwypuklenie jego złożoności i podkreślenie różnorodności czynników mających nań wpływ. Autorki zwracają uwagę, że informacji dotyczących wpływu efektu skali w odniesieniu do betonowych elementów monolitycznych jest w literaturze wiele, natomiast odczuwalny jest brak prac omawiających wytrzymałość elementów, w których występuje styk betonu starego z nowym.
EN
The review of the problem of size effect in the case of concrete elements on the basis of recent papers was discussed. The results of these papers show the complexity and diversity of factors causing the size effect. Significant influence of specimens size on test results cannot be neglected in evaluation of the strength of concrete and load bearing capacity of the structure. There is a lot of data concerning the size effect in the case of monolithic concrete elements, however, there is a lack of papers concerning this effect regarding the strength of the bond of interface between two concretes, placed in some time interval.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.