Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ładunek elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The study of electrical properties of components of a winter rape seed mixture
EN
Having conducted the investigation of electrical properties on the example of winter rape (Brassika napus oleifera diennis metzg) and its difficult-to-separate weed – cleavers (Galium aparine), we revealed a significant difference in their dielectric permittivity and the angle of dielectric loss in the wide frequency range. The revealed regularities allowed us to determine the value of the electric charge that can accumulate on the seed material in the separation process, and thus the strength of the electrical interaction between seed and separation surface.
PL
W artykule przedstawiono badania wybranych właściwości elektrycznych, które można wykorzystać do separacji nasion roślin produkcyjnych (Brassika napus oleifera diennis metzg) od nasion roślin niepożądanych (Galium aparine), których parametry geometryczne i masowe są bardzo zbliżone. Odnotowano różnice w przenikalności dielektrycznej oraz oszacowano wartość ładunku elektrycznego, który może gromadzić się w materiale.
EN
The tendency to increase the carrying capacity of the electric load in the supply networks can be done in two directions, namely: • the construction of several transmission and distribution lines linking the energy source to the consumer (current trend), having the effect of damaging the environment, or • limiting the construction of transport lines and, implicitly, the destruction of the environment by using technologies and materials capable of carrying a very large amount of electricity.
PL
Tendencja do zwiększania obciążenia elektrycznego w sieciach zasilających może być realizowana w dwóch kierunkach, a mianowicie: budowa kilku linii przesyłowych i dystrybucyjnych łączących źródło energii z konsumentem (obecny trend), powodujących uszkodzenie środowiska, lub ograniczenie budowy linii transportowych i w efekcie ograniczenia zniszczenia środowiska poprzez zastosowanie technologii i urządzeń zdolnych do przenoszenia bardzo dużej ilości energii elektrycznej.
3
PL
W referacie przedstawiono notę biograficzną związanego z Pomorzem Zachodnim niemieckiego uczonego Ewalda Jürgena von Kleista (ur. 10 czerwca 1700 w Wicewie koło Białogardu, zm. 10 grudnia 1748 w Koszalinie). Studiował on w Lipsku i Lejdzie, był prawnikiem i uczonym, twórcą „butelki Kleista”. W pracy omówiono wybrane rezultaty jego badań, które doprowadziły go 11 października 1745 r. do odkrycia urządzenia do gromadzenia ładunku elektrycznego, dziś nazywanego kondensatorem elektrycznym. Ówczesny świat nauki nie docenił od razu odkrycia von Kleista działającego z dala od centrów naukowych, natomiast przypisał prymat odkrycia Pieterowi van Musschenbroekowi z Uniwersytetu w Lejdzie, który efekt butelki naładowanej elektrycznie odkrył trzy miesiące później niż von Kleist, lecz od razu zawiadomił o tym społeczność naukową w Paryżu. Stało się to przyczyną późniejszych sporów o uznanie pierwszeństwa tego wynalazku. W pracy przedstawiono wybrane zastosowania i znaczenie kondensatora w rozwoju elektryki i przemysłu elektrotechnicznego. Omówiono wydarzenia upamiętniające postać i dzieło wybitnego elektryka wśród społeczności niemieckiej i polskiej.
EN
The paper presents a biographical note about German scientist Ewald Jürgen von Kleist (born 10 June 1700 in Wicewo near Białogard, deceased 10 December 1748 in Koszalin). He studied in Leipzig and Leiden, and was a jurist and scientist, the inventor of a Kleist jar. The selected results of his work are shown. They led him on November 11th 1745 to the invention of the device able to collect the electric charge, now known as electric capacitor. Von Kleist’s invention was not immediately acclaimed by the academic societies. It was then credited to Pieter van Musschenbroek from the University of Leiden, who the effect of electric jar discovered three month later than von Kleist, but reported it immediately to Paris scientific society. This was the cause of disputes about the recognition of the precedence of this invention. The selected applications of the capacitor and its impact on the development of the electrical engineering are described. Some events commemorating the distinguished individual and his work in German and Polish society are presented.
4
Content available remote Wybrane zagadnienia badań ładunku i jego zaniku w dielektrykach stałych
PL
Przedstawiono mechanizmy elektryzacji dielektryków stałych o największym znaczeniu praktycznym. Omówiono wybrane zagadnienia związane z badaniami ładunku elektrycznego wprowadzonego do dielektryków stałych oraz szybkości jego zaniku; pomiaru ładunku całkowitego, powierzchniowego i przestrzennego oraz ich rozkładów. Zaprezentowano istotę wybranych metod pomiarowych, zasady ich stosowania oraz różne techniki pomiarowe; dołączono uwagi dotyczące konstrukcji elementów lub całych układów pomiarowych. Szczególną uwagę zwrócono na metody wykorzystujące przetwarzanie stałego lub wolnozmiennego sygnału badanego na zmienny sygnał mierzony, w tym na opracowane przez autora oryginalne metody badań rozkładu ładunku powierzchniowego i przestrzennego. Scharakteryzowano metody badań szybkości zaniku ładunku, umożliwiające wyznaczenie izotermicznych charakterystyk zaniku ładunku lub określenie parametrów czasowych tych charakterystyk w szerokim zakresie czasów. Metody badań materiałów z długimi czasami relaksacji uzupełniono o przyspieszone (termostymulowane) metody badań czasu życia ładunku. Podano także przykłady analizy niepewności pomiaru oraz praktycznych zastosowań badań ładunku.
EN
Mechanisms that are of most practical importance in electrification, of solid dielectrics have been described. Chosen problems associated with investigation of the charge introduced into solid dielectrics as well as determination of the intensity discharge processes have been considered. Methods for investigation of the total charge, surface and space charge densities as well as their spatial distribution have been characterised. The ideas of some measuring methods, basics of their applications as well as measuring techniques are given. Some remarks about the construction of elements and complete measuring circuits have been also added. Emphasis has been put on methods applying conversion of steady or slowly changing electrical quantities (charge or field) into alternating electrical signals to be recorded. Special attention was given to original methods for determination of surface and space charge density distributions developed by the author. Methods used to characterise the dynamics of discharge processes for objects with relaxation time in a wide range of values have also been described. Widely applied isothermal methods are supplemented by thermo stimulated methods, used for accelerated investigation of the charge or polarisation relaxation time. Some examples of uncertainty analysis in the case of charge measurements as well as application of the charge investigation in industrial practice are also described.
PL
W pracy zbadano elektretowe włókniny polipropylenowe wytworzone metodą pneumotermiczną polegającą na rozdmuchu stopionego polimeru przez strumień sprężonego powietrza. Zmieniając parametry procesu wytwarzania włóknin, takie jak: temperatura nawiewanego powietrza, wydatek powietrza, czy odległość głowicy od bębna zbierającego włókninę, otrzymano próbki materiału filtracyjnego o różnej strukturze. Celem wykonanych badań było określenie wpływu parametrów procesu technologicznego na właściwości elektretowe włóknin polipropylenowych. Oceniono rozkład gęstości powierzchniowej ładunku oraz jego temperaturę półzaniku.
EN
Results of study of properties of polypropylene non-woven fabrics are presented. The tested samples were produced by the melt-blown method. The purpose of this research was to determination the influence of basic manufacturing process parameters on electrostatics properties of filter materials. The electrostatic charge distribution on the samples surface and charge decay temperature was measured as a function of blowing air temperature, head-drawing drum distance, and air delivery. It was found that all these parameters have significant effect on the structure and electret properties of polypropylene non-woven fabrics.
PL
Materiały dielektryczne o bardzo dużych rezystywnościach, np. PTFE i PET, zdolne są do gromadzenia ładunku elektrycznego, który może się w nich utrzymywać przez długi okres czasu. Ładunek ten jest źródłem energii, która może mieć istotny wpływ na wartość prądu przepływającego przez próbkę podczas pomiarów jej rezystywności skrośnej i powierzchniowej i w efekcie może fałszować wyniki pomiarów. Omówiono metodę Keithleya zmiennej polaryzacji i przedstawiono nową metodę, która skutecznie eliminuje wpływ ładunku.
EN
Dielectric materials witch very large resistivities, like PTFE or PET, are able to accumulate electric charge, which can be kept by them for a long period of time. This charge is a source of energy, which can have a serious influence on the magnitude of electric current flowing through the sample during measurements of the surface and volume resistivity and in effect can forge the results of measurements. Keithley variable polarization method was discussed and a new method for effective charge effect elimination is introduced.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.