Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przechowywanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Upowszechnianie wiedzy dotyczącej związku między stanem zdrowia a sposobem odżywiania spowodowało wzrost wymagań stawianych żywności przez współczesnego konsumenta. Coraz częściej szuka on produktów charakteryzujących się wysoką wartością odżywczą, a ponadto takich, które są łatwe i szybkie w przygotowaniu do spożycia. Spowodowało to rozwój technik niekonwencjonalnego utrwalania oraz sposobów pakowania, które umożliwiły producentom zwiększenie ilości oraz rodzaju oferowanego asortymentu żywności minimalnie przetworzonej. Wykorzystanie łagodnych metod utrwalania powoduje, że żywność ta ma ograniczą trwałość, co wynika nie tylko z działalności drobnoustrojów, ale również z procesów fizjologicznych i biochemicznych zachodzących w produktach. Niski stopień przetworzenia sprawia, że żywność ta wymaga chłodniczego przechowywania oraz efektywnego systemu pakowania dostosowanego do rodzaju produktu, który zapewni odpowiednio długi okres przydatności do spożycia.
EN
The dissemination of knowledge about the relationship between the health condition and the diet has resulted in an increase the demands placed on food by the modern consumer, who is increasingly looking for products with high nutritional value, as well as those that are easy and quick to prepare for consumption. This resulted in the development of unconventional preservation techniques and packaging methods, which allowed producers to increase the amount and type of minimally processed food assortment offered. The use of mild preservation methods causes that the food has a limited shelf life, which results not only from the activity of microorganisms, but also from the physiological and biochemical processes taking place in the products. Due to the low degree of processing, these foods requires refrigerated storage and an effective packaging system adapted to the type of product, which will ensure a sufficiently long shelf life.
EN
The paper discusses the effect of filling the package with oil, as well as oil nitrogen flushing, on the oxidative stability of cold pressed rapeseed oil during storage in an accelerated test at 3°C, and a long-term test at 20°C. Filling the package with minimal headspace, along with nitrogen flushing the cold pressed rapeseed oil before sealing it, was a very effective way of reducing oxidation damage. Although the formation of peroxides was inhibited, the content of secondary oxidation products increased, and the oxidative stability in the Rancimat test decreased due to peroxide decomposition.
PL
W pracy określono wpływ stopnia wypełnienia opakowania olejem oraz przepłukiwania oleju rzepakowego tłoczonego na zimno azotem na stabilność oksydacyjną w czasie przechowywania w teście przyspieszonym w 63°C i długoterminowym w 20°C. Napełnienie opakowania z minimalną wolną przestrzenią nad olejem jak również przepłukiwanie azotem oleju rzepakowego tłoczonego na zimno przed zamknięciem opakowania, było bardzo efektywnym sposobem ograniczenia zmian spowodowanych utlenianiem. Zahamowane zostało powstawanie nadtlenków, jednakże w wyniku rozpadu nadtlenków, rosła zawartość wtórnych produktów utlenienia i obniżała się stabilność oksydatywna w teście Rancimat.
EN
This paper discusses the configuration of a space-effective rack cell for storing a given set of heterogeneous items. Rack cells are the primary components of rack storage areas. A rack cell configuration problem (RCCP) for heterogeneous storage is formulated as a combinatorial mathematical model. An effective heuristic for solving the RCCP in practical cases is presented. The proposed heuristic consists of multistage brute force searching of defined sets of feasible solutions and solving linear integer assignment problems by the branch-and-bound method. The developed algorithm was implemented and tested, and the rack cell obtained meets the modularity requirements in the design and operation of heterogeneous storage areas.
EN
The aim of the article is to present the results of research on the stability of vitamin C in model prepared from tomatoes without the addition and with the addition of fresh green cucumber, containing the ascorbinase enzyme, which breaks down vit. C. The contents of vitamin C was determined by the Tillmans method in raw materials after pre-processing (washing and shredding) and in model salads stored at 10oC for 2, 4 and 24 hours. It was determined that pre-treatment of fresh tomatoes and cucumbers (washing and shredding) causes loss of vit. C in amounts of 20.7 and 37.4%, respectively, and mixing these raw materials in the 1:1 ratio additionally increases the loss of this vitamin by another 25–40%. Losses of vit. C after 2 hours of storing the tomato-cucumber salad was over 50%, compared to the 12.7% loss of this vitamin from a fragmented tomato without the addition of cucumber. After 24-hour storage of model salads, these losses increased to over 80% (with cucumber) or below 65% (without fresh cucumber). Greater losses of vit. C from salad with the share of fresh cucumber resulted from the enzymatic impact of ascorbinase present in it.
PL
Celem artykułu jest prezentacja uzyskanych wyników badań dotyczących stabilności wit. C w modelowych sałatkach sporządzonych z pomidorów bez dodatku oraz z dodatkiem świeżego ogórka zielonego, zawierającego enzym askorbinazę, który rozkłada wit. C. Zawartość wit. C oznaczano metodą Tillmansa w surowcach po obróbce wstępnej (myciu i rozdrabnianiu) oraz w modelowych sałatkach przechowywanych w temp. 10oC, w czasie 2, 4 i 24 godz. Stwierdzono, że obróbka wstępna świeżych pomidorów i ogórków (mycie i rozdrabnianie) powoduje straty wit. C w ilości odpowiednio 20,7 i 37,4%, a wymieszanie tych surowców w stosunku 1:1 dodatkowo zwiększa straty tej witaminy o kolejne 25–40%. Straty wit, C po 2 godz. przechowywania sałatki pomidorowo-ogórkowej wynosiły ponad 50% wobec 12,7% strat tej witaminy z rozdrobnionego pomidora bez dodatku ogórka. Po 24-godzinnym przechowywaniu modelowych sałatek straty te wzrosły do ponad 80% (z udziałem ogórka) lub poniżej 65% (bez udziału ogórka świeżego). Większe straty wit. C z sałatki z udziałem świeżego ogórka wynikały z enzymatycznego oddziaływania obecnej w nim askorbinazy.
PL
Łańcuch chłodniczy wymaga przestrzegania reżimu temperaturowego w procesie produkcji, przechowywania i transportu żywności. Istotny jest właściwy dobór temperatury optymalnej dla poszczególnych etapów łańcucha i grup produktów oraz ograniczenie jej wahań do minimum. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego chłodnictwa w aspekcie procesów produkcyjnych, warunków przechowywania i ich wpływu na jakość żywności. Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z procesami i technologiami, z uwzględnieniem zmian jakości produktów, wynikających z niezachowania stabilności temperatury oraz wpływu łańcucha chłodniczego na środowisko.
EN
The cold chain requires a temperature regime to be observed in the production, storage and transport of food. It is important to choose the optimum temperature for each product group and to limit its fluctuations to a minimum at all stages of the chain. The article presents issues concerning widely understood refrigeration in the aspect of production processes and conditions of food storage. Selected issues related to processes and technologies are presented, taking into account changes in product quality, resulting from failure to maintain temperature stability and the impact of the cold chain on the environment.
EN
The aim of this study was an assessment of feasibility of conversion of sewage holding (SH) tanks to rainwater harvesting (RWH) tanks in Poland. Such a conversion may partly solve the problem of water scarcity for irrigation of plants in individual small gardens and reduce tap water consumption. Seven methods of RWH tanks sizing were applied to an example of a small harvesting system of the roof area equal to the garden irrigation area of 100 m2 for three different irrigation doses. A new criterion was introduced to optimize the tank capacity. Economic optimization was provided for new RWH tanks and for the tanks adapted from abandoned SH tanks. Results obtained for a system sited in west-central Poland in an average year have shown that design capacity of RWH tanks varied markedly between sizing methods. The conversion of SH tanks to RWH tanks is profitable, especially for irrigation due to scarcity of water in relatively dry west-central regions. Conversion of individual SH tanks in a good technical state to RWH tanks is relatively simple and cheap. The potential increase in storage volume due to the conversion of individual SH tanks to RWH tanks could reach all over Poland 215–350 dam3 per year, and individually can save up to 18–25% of total annual water use.
PL
Celem pracy była ocena możliwości przekształcenia zbiorników bezodpływowych do ścieków (ZB) w zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej (WD) w Polsce. Taka konwersja może częściowo rozwiązać problem niedoboru wody do nawadniania roślin w małych ogrodach przydomowych i zmniejszyć zużycie wody wodociągowej. Zastosowano 7 metod określania wielkości zbiornika WD na przykładzie małego systemu zbierającego opady z dachu o powierzchni równej powierzchni nawadnianego ogrodu (100 m2) oraz do alimentacji domowej instalacji wodociągowej w ilości 140 dm3/d. Wprowadzono nowe kryterium optymalizacji pojemności zbiornika, bazujące na efektywności hydraulicznej. Optymalizację ekonomiczną wykonano dla nowych zbiorników WD oraz dla zaadaptowanych z wyłączonych z eksploatacji ZB. Wyniki uzyskane dla systemu zlokalizowanego w środkowozachodniej Polsce i symulacji wykazały, że pojemność projektowa zbiorników WD różniła się znacznie między metodami wymiarowania. Konwersja ZB na zbiorniki WD jest opłacalna, szczególnie w przypadku nawadniania roślin w okresach niedoboru wody, a konwersja do instalacji wspomagającej wodociąg sieciowy jest jeszcze bardziej opłacalna, gdyż okres jej zwrotu wynosi od 2 do 6 lat. Przekształcanie indywidualnych ZB w zbiorniki WD i POŚ jest stosunkowo proste i tanie. Potencjalny wzrost pojemności retencyjnej w wyniku konwersji indywidualnych ZB na zbiorniki WD może osiągnąć w całej Polsce 215–350 tys. m3 rocznie, a indywidualnie może zaoszczędzić do 40% całkowitego rocznego zużycia wody.
EN
Despite a long-term reduction trend, the potato production in Poland compared to EU countries is still very high. Therefore, the aim of the paper was to investigate the impact of mechanical damages and light for various genotypes on glycoalkaloids accumulation. Glycoalkaloids are toxic steroid glycosides that naturally occur in the family of Solanaceae. According to many authors, their presence in plants is related to resistance to a physiological stress inflicted by mechanical damages and infections caused by some microorganisms and insects. The TGA content above 200 mg·kg-1 in a fresh mass of potatoes is an upper limit that guarantees health safety of food. Studies were carried out on 28 potato cultivars divided into 4 groups. The studies that were carried out after harvesting and after 5 months of storage in the experimental storage room in the temperature of 8°C showed an impact of damages and exposition to light of potato tubers on the content of glycoalkaloids.
PL
Mimo wieloletniego trendu spadkowego, produkcja ziemniaków w Polsce jest, na tle krajów UE, w dalszym ciągu bardzo wysoka, dlatego celem pracy było zbadanie wpływu uszkodzeń mechanicznych i działania światła dla różnych genotypów na akumulację glikoalkaloidów. Glikoalkaloidy są toksycznymi glikozydami sterydowymi naturalnie występującymi w rodzinie Solanacea. Zdaniem wielu autorów ich obecność w roślinach wiąże się z odpornością na stres fizjologiczny wywołany uszkodzeniami mechanicznymi oraz infekcjami spowodowanymi przez niektóre mikroorganizmy i owady. Zawartość TGA powyżej 200 mg/kg w świeżej masie ziemniaków stanowi górną granicę gwarantującą bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Badania przeprowadzono na 28 odmianach ziemniaka podzielonych na 4 grupy. Badania przeprowadzone po zbiorze i po 5 miesiącach przechowywania w przechowalni doświadczalnej w temperaturze 8ºC wykazały wpływ uszkodzeń i ekspozycji na światło bulw ziemniaka na zawartość glikoalkaloidów.
PL
Łańcuch chłodniczy wymaga przestrzegania reżimu temperaturowego w procesie produkcji, przechowywania i transportu żywności. Istotny jest właściwy dobór temperatury optymalnej dla poszczególnych grup produktów oraz ograniczenie jej wahań do minimum na wszystkich etapach łańcucha chłodniczego. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego chłodnictwa w aspekcie procesów produkcyjnych i warunków przechowywania żywności. Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z procesami i technologiami z uwzględnieniem zmian jakości produktów, wynikających z niezachowania stabilności temperatury oraz wpływu łańcucha chłodniczego na środowisko.
EN
The cold chain requires compliance with a temperature regime in the production, storage and transport of food. It is important to choose the optimum temperature for each product group and limits its fluctuations to a minimum at all stages of the cold chain. The article presents issues concerning widely understood refrigeration in the aspect of production processes and conditions of food storage.
PL
Jednym z istotnych problemów, z którymi świat boryka się w ostatnich latach, są odpady. Ich ilość rośnie z roku na rok, a kwestia ich przechowywania, segregowania czy ponownego wykorzystania pochłania wiele czasu i pieniędzy. Dlatego pomocne mogą być realizowane już projekty, jak i zaplanowane na przyszły rok konkursy programu Horyzont 2020, a od 2021 roku nowy program badawczy – Horyzont Europa.
PL
W artykule omówiono wpływ procesu chłodzenia i przechowywania w temperaturze chłodniczej na jakość wybranych surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Szczególną uwagę zwrócono na tematykę związaną z jakością chłodzonego mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego,, wybranych owoców oraz warzyw. Przybliżono też zagadnienia związane ze wzrostem drobnoustrojów psychrotrofowych w żywności chłodzonej.
EN
The article discusses the impact of the cooling and storage process in the refrigeration temperature on the quality of selected raw materials of plant and animal origin. Particular attention was paid to the topics related to the quality of chilled poultry meat and pork and beef, selected fruits and vegetables. Issues related to the growth of psychrotrophic microorganisms in chilled foods were also discussed.
EN
Performance analysis of a 1.0 tonne desiccant evaporative cooling storage structure for mango fruits was studied. The study examined the effects of inlet air conditions and water flow rates through an absorber on the cooling performance of the system. The airflow rate was approximately 0.24 m3·s -1 and water flow rates through the absorber varied from 0 to 0.252 l·s -1 . The system produced approximately 7 kW of cooling at water supply rate of 0.252 l·s -1. A simple linear correlation was established for condition line slope from inlet to exiting air conditions for all the water flow rates. Lines of best fit resulted in correlation coefficient better than 0.96. The observed temperatures with a direct evaporative cooler, tested with freshly harvested mango fruits were found to be between 15.1°C and 23.4°C and relative humidity between 81.8% and 97.7%. Physiological weight loss and firmness assessments of the fruits were also conducted.
PL
Artykuł omawia analizę wydajności chłodni wyparnej o poj. 1,0 tony, wykorzystywanej do przechowywania owoców mango. Zbadano wpływ warunków wlotowych powietrza i szybkości przepływu wody przez pochłaniacz na wydajność chłodniczą systemu. Natężenie przepływu powietrza wynosiło około 0,24 m3·s-1 , a natężenie przepływu wody przez absorber wahało się od 0 do 0,252 l·s-1 . W tym czasie wyprodukowano około 7 kW chłodu przy przepływie wody wynoszącym 0,252 l·s -1 . Określono prostą korelację liniową nachylenia linii wykresu warunków, od wlotu do wylotu powietrza, dla wszystkich wielkości przepływu wody. Linie o najlepszym dopasowaniu dały współczynnik korelacji powyżej 0,96. Zaobserwowane temperatury chłodni wyparnej, sprawdzane na świeżo zebranych owocach mango, wynosiły od 15,1°C do 23,4°C, a wilgotność względna od 81,8% do 97,7 %. Dokonano również oceny fizjologicznej utraty masy i jędrności owoców.
PL
The purpose of the article is to attempt to systematize and broaden knowledge about warehouse management and analysis the storage processes which take place in manufacturing companies. The article presents the essence of storage as the basic function of the logistics system and the analysis of functioning of the storage in EKOPLON S.A. In addition, the importance of stocks, problems and challenges of the enterprise based on the storage of the goods has been focused on. The evaluation and recommendation of the described company have been made.
PL
Przeżywalność dziesięciu poddanych badaniom szczepów z rodzaju Lactobacillus zależała w różnym stopniu od zastosowanych czynników technologicznych. Proces fermentacji wpływał pozytywnie zarówno na przeżywalność wszystkich badanych szczepów, jak i na liczbę komórek bakterii. Czas chłodniczego przechowywania nie wpływał na przeżywalność tylko jednego badanego szczepu. W przypadku czterech szczepów nie stwierdzono żadnej zależności między przeżywalnością i napowietrzeniem. Cztery szczepy dobrze znosiły warunki napowietrzenia środowiska. W przypadku jednego szczepu zaobserwowano lepszy wzrost w warunkach środowiska nienapowietrzonego. W przypadku jednego szczepu napowietrzanie miało różny wpływ na przeżywalność w zależności od przeprowadzenia lub nieprzeprowadzenia fermentacji. W przypadku prób fermentowanych napowietrzanie miało pozytywny wpływ na przeżywalność, a prób niefermentowanych – już nie. W przypadku większości szczepów wpływ na przeżywalność miały co najmniej dwa z trzech badanych czynników.
EN
The survivability of ten examined strains of the Lactobacillus genus was dependent, to a great extent, on the technological factors. The fermentation process affected positively both the survivability of all strains and the number of bacterial cells. Refrigeration storage time did not affect the survivability of only one strain. In the case of four strains, no relationship between the survivability and aeration was found. For four strains aeration of the environment had a positive effect. In the case of one strain,a better growth was observed under non-aerated conditions. For one strain aeration had different effects on survivability depending on whether or not the fermentation had been carried out. For fermented samples, aeration had a positive effect on survivability, and for non-fermented samples – no longer. The majority of strains wereaffected by at least two of the three factors studied.
EN
This article presents an engineering design of a mechanical rack system along with strength analyses of its main load-bearer parts. The designed mechanical rack system is intended to be mounted in a production hall for storage of rod material with total length of 6 m. The whole structure of this equipment is welded and made of steel profiles. It consists of a main load-bearing part, which comprises a central beam and horizontal beams and four draw-out shelves on each side, which are arranged four levels. Every individual shelve is able to carry the mass of 3.0 t. As the solved rack system is not standardized but designed in compliance with specific requirements of a customer, we had to support the structure carrying capacity with strength calculations. Structural calculations were realized by means of numeric finite element method. Strength analyses were performed for the maximum load cases.
PL
Układy chłodnicze instalowane w przechowalniach muszą spełniać wymogi, jakie stawia im przechowywany produkt. Wymogi te wynikają z procesów fizycznych i fizjologicznych zachodzących w produktach po zbiorze i podczas ich przechowywania. Istotnym jest także skonfrontowanie wpływu, jaki ma konstrukcja i działanie pracującego urządzenia chłodniczego na te procesy.
EN
Wheat hot dogs are an attractive food product, consumed throughout the world. As bakery products, they are subject to staling proces and associated quality decrease, which limit their shelf life. One of the methods designed for bakery products durability prolongation are cooling and freezing processes in combination with the packaging system under modified atmosphere with a high concentration of carbon dioxide. Hence the aim of the study was to assess the rate of retrogradation process and starch structure changes in hot dog rolls packed by modified atmosphere system (MAP) during storage under refrigerated (1°C) and freezing (-18°C) conditions. Changes in moisture content, sensory, crumb hardness via TPA method and basic chemical composition of hot dog roll i.e. protein and lipids were analysed. Starch retrogradation processes were investigated by calorimetric method and spectrophotometrically. Comparative analysis of hot dog rolls storage variants indicated that the lower storage temperature is, the higher the level of maintenance of textural and sensory properties of the product. It has been shown that freezing hot dog rolls storage temperatures limited an increase in resistant starch content. In case of hot dogs storage under deep freeze conditions (-18°C), growth of RS was lowered by 46% compared to the refrigerated conditions. There was a significant increase in rolls hardness, whereby it was almost three times higher when hot dogs were refrigerated. It has been demonstrated that use of deep-freezing in combination with MAP significantly reduces the adverse effects caused by aging processes in hot dog rolls, especially RS formation.
18
Content available remote Improving Waveform Inversion using Modified Interferometric Imaging Condition
EN
Similar to the reverse-time migration, full waveform inversion in the time domain is a memory-intensive processing method. The computational storage size for waveform inversion mainly depends on the model size and time recording length. In general, 3D and 4D data volumes need to be saved for 2D and 3D waveform inversion gradient calculations, respectively. Even the boundary region wavefield-saving strategy creates a huge storage demand. Using the last two slices of the wavefield to reconstruct wavefields at other moments through the random boundary, avoids the need to store a large number of wavefields; however, traditional random boundary method is less effective at low frequencies. In this study, we follow a new random boundary designed to regenerate random velocity anomalies in the boundary region for each shot of each iteration. The results obtained using the random boundary condition in less illuminated areas are more seriously affected by random scattering than other areas due to the lack of coverage. In this paper, we have replaced direct correlation for computing the waveform inversion gradient by modified interferometric imaging, which enhances the continuity of the imaging path and reduces noise interference. The new imaging condition is a weighted average of extended imaging gathers can be directly used in the gradient computation. In this process, we have not changed the objective function, and the role of the imaging condition is similar to regularization. The window size for the modified interferometric imaging condition-based waveform inversion plays an important role in this process. The numerical examples show that the proposed method significantly enhances waveform inversion performance.
EN
Organic peroxides are materials that belong to one of the 13 classes of dangerous goods, i.e., class 5.2. They are characterized by specific hazards and, due to that fact, require strictly determined conditions of storage and transport. Regulations that govern the issue of the road transport of dangerous goods and the storage of organic peroxides are separately contained in various legal acts. Storage conditions of organic peroxides are determined in the legal regulations in the form of general guidelines, which need to be described in detail, based on expert knowledge from the entities engaged in this process. This article attempts to provide details regarding the conditions of the road transport and storage of C-type organic peroxides using the example of benzoyl peroxide (concentration 75%).
PL
Oleje roślinne tłoczone na zimno należą do najbardziej stabilnych przechowalniczo, jednak również podlegają procesom obniżającym ich jakość podczas przechowywania. Kinetyka tych zmian uzależniona jest od wielu czynników, między innymi od temperatury przechowywania. Ostatnio obserwuje się wzrost podaży oraz urozmaicenie asortymentu olejów roślinnych w nowe, dotąd niewystępujące na polskim rynku produkty. Takimi olejami są na przykład oleje wytwarzane z orzechów. Ze względu na to, że najczęstszą przyczyną pogorszenia jakości olejów są procesy utleniania, przeprowadzono badania procesów utleniania podczas przechowywania trzech olejów z orzechów w temperaturach 4oC i 20oC. Materiał badawczy przechowywano 6 tygodni. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w temperaturze 4oC zmiany zachodziły wolniej, natomiast najbardziej podatny na zmiany oksydacyjne był olej z orzechów włoskich.
EN
Vegetable oils cold pressed are among the most stable during storage, but also subjected to the processes of lowering their quality during storage. The kinetics of these changes depend on many factors, including temperature storage. Recently, there is an increase in supply and more diversified range of vegetable oils in new, previously not present on the Polish market products. Such oils are, for example, oils prepared from the nuts. Due to the fact that the most common cause of deterioration of oils is oxidation, studies on oxidation during storage of three nut oils at temperatures 4oC and 20oC were carried out. The research material was stored 6 weeks. The results showed that at 4oC changes occurred more slowly, while the most susceptible to oxidative changes was walnut oil.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.