Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces drukowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents various constructions of flexible textile humidity resistive sensor prototypes which can be used in textronic clothing applications and can be easily integrated with fabric. They can be also used as sensors applied to sheets in hospitals and nursing homes, as well as in special medical clothing, especially for protecting elderly people. The author describes a method of manufacturing such sensors by three different techniques, such as embroidery, printing and sputtering (PVD). Also presented are electrical properties of the textile sensors under various environmental conditions. The resistance of the sensors was studied in a wide range of humidity, from 30 to 90%, and at temperatures of 30 °C and 40 °C. The author then chose the right type of textile substrate on which the sensors should be made. A microscopic examination of the upper electroconductive layer of the prototype sensors was also conducted. These novel methods of sensor creation for humidity measurement on flexible textile substrates and their comparison could be used for clothing functionalisation.
PL
W artykule przedstawiono różne konstrukcje elastycznych, rezystancyjnych czujników wilgotności, które można wykorzystać w aplikacjach tekstronicznych. Przedstawione sensory cechuje łatwość integracji z wyrobami odzieżowymi. Badane czujniki mogą być stosowane w aplikacjach szpitalnych, domach opieki, a także jako czujniki w specjalnej odzieży medycznej, przeznaczonej w szczególności do ochrony osób starszych. Autor opisał metodę produkcji takich czujników za pomocą trzech różnych technik, takich jak haftowanie, drukowanie i napylanie (PVD). Przedstawił także charakterystyki czujników tekstylnych, zmian rezystancji w funkcji wilgotności, w różnych warunkach otoczenia. Parametry czujników badano w szerokim zakresie wilgotności: 30-90% oraz w temperaturach: 30-40 °C. Autor wybrał dwa rodzaje podłoża tekstylnego, na którym wykonane są czujniki, które według niego będą odpowiednie do zastosowań w tekstronicznych aplikacji odzieżowych. Przedstawił również zdjęcia mikroskopowe warstw elektroprzewodzących prototypowych czujników, badania zmian wilgotności w warunkach laboratoryjnych na stanowisku testowym oraz warstwie pododzieżowej na ochotnikach podczas kontrolowanej próby wysiłkowej.
EN
In the automotive industry the use of modern technology and provision of the highest quality product and related services is the most important element of rivalry between global corporations and motorcycles. In a competitive struggle for the recognition of its brand in the automotive market, global organizations continuously raise the requirements for quality management systems, so that the finished product meets all the standards in terms of safety and quality and satisfies the ever-growing needs of customers - present and future drivers and passengers of cars. ISO/TS 16949 quality management system is presented in this paper. The framework for customer specific requirement is illustrated as well as prevention of problems.
PL
Gdzie dokładnie zaczyna się proces projektowania, a gdzie kończy? Jest to bardzo trudne pytanie, bez jednoznacznej odpowiedzi. Jednak co najistotniejsze, rola projektanta w tym procesie jest zasadnicza i opiera się na wybieganiu w przyszłość, ponieważ projektowanie wzornicze jest to proces, który dzieje się tu i teraz, ale żyje w przyszłości i dotyka zagadnień, które dopiero będą miały miejsce.
EN
The aim of the study was to determine the efficiency of wastewater treatment by the Fenton method with the use of iron nanocompounds and to compare it with the classical Fenton method. The object of the study was wastewater generated during the washing of stencils used in screen printing processes. The wastewater was purified by the classical method with the use of ferrous sulfate by means of iron nanocompounds and using ferrous sulfate with the addition of iron nanocompounds. Iron(II,III) oxide nanopowder was used as an iron nanocompound. The Fenton process was optimised while investigating the effect of the type of compound applied in the treatment process, the doses of iron, hydrogen peroxide and pH of the solution on pollutant decomposition efficiency. The use of iron nanocompounds in the classical process in the presence of ferrous sulfate made it possible to increase the degree of the reduction in organic pollutants. The effect of treatment depended on the proportion of the amount of nanocompounds and the quantity of ferrous sulfate.
PL
Celem badań było określenie efektywności oczyszczania ścieków metodą Fentona przy udziale nanozwiązków żelaza i porównanie jej z klasyczną metodą Fentona. Przedmiot badań stanowiły ścieki z mycia szablonów po procesach drukowania techniką sitodruku. Ścieki oczyszczano metodą klasyczną stosując siarczan żelazawy, za pomocą nanozwiązków żelaza oraz stosując siarczan żelazawy z dodatkiem nanozwiązków żelaza. Jako nanozwiązku żelaza używano nanoproszki tlenku żelaza (II, III). Dokonano optymalizacji procesu Fentona badając wpływ rodzaju związku użytego do oczyszczania, dawki żelaza, dawki nadtlenku wodoru oraz pH roztworu na efektywność rozkładu zanieczyszczeń. Zastosowanie dodatku nanozwiązków żelaza w procesie klasycznym przebiegającym z udziałem siarczanu żelazawego pozwalało zwiększyć stopień redukcji zanieczyszczeń organicznych. Uzyskane efekty oczyszczania zależały od proporcji między ilością wprowadzonych nanozwiązków, a ilością siarczanu żelazawego.
PL
Jeśli przedsiębiorstwo poligraficzne ma możliwość wykonania usługi z użyciem więcej niż jednej technologii drukowania, zachodzi potrzeba optymalizacji procesu produkcyjnego w postaci doboru odpowiedniej technologii do zlecenia. Kryteria optymalizacji mogą być różne; najczęstszym i najistotniejszym kryterium jest koszt wykonania usługi.
PL
Celem pracy jest ustalenie związku pomiędzy parametrami zlecenia produkcji poligraficznej a liczbą egzemplarzy niespełniajacych wymagań jakościowych stawianych wyrobom, które przeszły operację technologiczną drukowania offsetowego lub cyfrowego. Liczba ta musi być wstępnie oszacowana na etapie kalkulacji (zapytania ofertowego) jako naddatek technologiczny zwiększający koszty wykonania zlecenia. Powiązanie tej wielkości z parametrami zlecenia pozwoli bardziej precyzyjnie określić koszty wykonania pracy niezależnie od przyjętej technologii jego realizacji. Obecnie stosowane modele określania strat są bardzo proste i wymagają częstej weryfikacji na podstawie rozliczeń poprodukcyjnych; model bardziej złożony, nadajacy się do zastosowania w praktyce może przyczynić się do uzyskania większej zgodności z danymi poprodukcyjnymi, a tym samym pozwoli lepiej określać warunki realizacji zleceń w drukarni. Dzięki analizie wymiarowej można zaproponować przedstawienie wyżej wymienionego związku w postaci funkcji określonych parametrów zlecenia i procesu produkcyjnego. Z uwagi na sposób określenia tej funkcji konieczne będzie wyznaczenie nieznanych współczynników w oparciu o dane doswiadczalne zebrane z różnorodnych zakładów poligraficznych. Mając na względzie stopień złożoności zagadnienia i jakość dopasowania modelu, należy przewidzieć, że dla różnych wariantów technologii drukowania (a w konsekwencji duzej liczby niezależnych parametrów zlecenia i procesu) nalezy zaproponować różną postać funkcji. Tym samym model określania strat będzie różnił się w zalezności od wariantu technologii drukowania, co zostanie przedyskutowane dalej. Po określeniu funkcji opisującej wyżej wymieniony związek w postaci matematycznej można przeprowadzić porównanie pomiędzy róznymi wariantami procesu produkcyjnego i określić, który z nich będzie optymalny dla danego wyrobu o znanej charakterystyce. Tym samym przedsiębiorstwo otrzymuje dodatkowe narzędzie pozwalające optymalizować procesy produkcyjne i koszty realizacji zleceń. W pracy zostanie rozważony przypadek porównania pomiędzy procesem arkuszowego druku offsetowego i druku cyfrowego, jak też offsetowego druku arkuszowego i zwojowego (przy założeniu zbliżonych parametrów wyrobu i możliwości jego alternatywnego wykonania przyjętymi metodami). Na podstawie znajomości wyżej wymienionej funkcji strat można będzie wskazać optymalny sposób realizacji zlecenia w zależnosci od jego parametrów. Obecnie przyjęte modele nakładu granicznego decydujacego o wyborze technologii realizacji nie są wystarczająco precyzyjne; w obszarze nakładu granicznego istnieje dość duże pole niepewności, gdzie oszacowane koszty druku z zastosowaniem obu technologii mogą być zbliżone i w efekcie trudno podjać optymalną decyzję o sposobie realizacji zlecenia. Zaproponowane rozwiazanie pozwoli zmniejszyć obszar niepewnosci poprzez jednoznaczne uzależnienie nakładu granicznego od parametrów zlecenia. W pracy przewidziano etap eksperymentalny polegający na zebraniu danych doświadczalnych oraz dopasowaniu uzyskanych wyników do zaproponowanej postaci funkcji. Następnym krokiem będzie analiza wiarygodności uzyskanych wyników oraz badanie zgodności opracowanej funkcji z wynikami następnych doświadczeń prowadzonych niezależnie od poprzedniego etapu. Jest to niezbędne do odpowiedniego uogólnienia otrzymanego rozwiązania. Otrzymane wyniki będzie można wdrożyć w systemach informatycznych służących do kalkulacji cenowej prac poligraficznych oraz do wspomagania zarzadzania produkcją poligraficzną. Przedstawione w pracy zależności mogą być także podstawą do rozszerzenia zaproponowanej metody analizy na inne technologie drukowania i inne modele realizacji zleceń poligraficznych.
PL
Podczas montażu powierzchniowego podzespołów z małym rastrem konsystencja i objętość pasty nałożonej w procesie drukowania są parametrami krytycznymi, które decydują w dużej mierze o jakości powstałych połączeń lutowanych [1]. Pasty lutownicze najczęściej używane w montażu powierzchniowym zawierają stop SnAgCu z wielkością ziaren proszku typu 3 i 4 (odpowiednio 25...45 i 20...38 μm). Wydaje się jednak, że dla małych rozmiarów pól lutowniczych pasta z proszkiem typu 5 (20...38 μm) będzie łatwiejsza w nadruku przez szablon [2]. Przedstawiono rezultaty oceny bezołowiowych past lutowniczych zawierających stop SnAgCu o rozmiarach ziaren proszku typu 3, 4 i 5, które były drukowane przez szablon z oknami o małych rozmiarach. Badano właściwości reologiczne i technologiczne wybranych past. Wykonano testy: zwilżania, osiadania, korozyjności topnika i obserwację past po nadruku i po procesie lutowania.
EN
Stencil printing is a first step in surface mount assembly process. For small apertures, solder paste consistency and deposited volume are critical parameters whose decided about solder joint quality [1]. The solder pastes which are most often used in surface mount technology contain SnAgCu alloy with type 3 or 4 powder size (25...45 and 20...38 μm, respectively). It seems that for small apertures the paste with type 5 powder particle size (20...38 μm) will have better release from stencil apertures than pastes with larger particle size [2]. On the other hand reduction in the particle size diameter of the solder powder leads to an increase in the metal oxide content and consequently to the formation of solder balls during reflow [3]. In the paper the results of assessment of lead free solder pastes with SnAgCu alloy and powder particle size type 3, 4 and 5 printed by the small stencil apertures are presented. The rheological and technological properties of those pastes were investigated. There were made: wetting test, viscosity test, slump test, copper corrosion test and reflow process tests. All of the investigated solder pastes pass the slump test. However, results of wetting test show that solder paste with powder particle size type 4 and 5 is more adequate for fine-pitch assembly. But it should be noticed that the solder pastes type 5 are more prone to oxidation and are more expensive.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.