Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd zabytkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nabycie i rejestracja samochodu zabytkowego w polskim systemie prawnym
PL
Artykuł naukowy poświęcony jest tematyce pojazdów zabytkowych w polskim systemie prawnym. W pracy zaakcentowano brak precyzyjnej definicji pojazdu zabytkowego, w którejkolwiek z ustaw. Ponadto zwrócono uwagę także na sposoby nabycia takiego pojazdu, przywileje jego posiadania oraz wiążące się z tym wady. W drugiej części artykułu opisana została sama procedura rejestracji pojazdu zabytkowego. W praktyce jest to proces odmienny, niż w przypadku innych samochodów. W Polsce w głównej mierze jest kojarzony jako kosztowny, czasochłonny i skomplikowany, przez co w wielu przypadkach jest skutecznie zniechęcający dla właścicieli pojazdów kwalifikujących się jako zabytkowe.
EN
The scientific article is about vintage vehicles in the Polish legal system. The article mainly shows the lack of a precise definition of a historic vehicle in any of the legal acts. Moreover it shows how to buy such a vehicle, the advantages and disadvantages of owning it. The second part of the article only describes the procedure for registering a historic vehicle. In practice, this is a different process than for other cars. In Poland, it is recognized as expensive, time-consuming and complicated, which in many cases is effective as a warning to owners of vehicles qualifying as historic.
PL
Przeprowadzono pomiary skuteczności hamowania w warunkach różnych stacji kontroli pojazdów. Celem przedsięwzięcia było porównanie wyników z uzyskanych pomiarów. Na tej podstawie pozyskano dane umożliwiające opracowanie założeń do koncepcji metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych w stacjach kontroli pojazdów.
EN
Measurements were made of braking efficiency in the conditions of various vehicle inspection stations. The aim of the undertaking was to compare the results from the obtained measurements. On this basis, data were obtained enabling the development of assumptions for the concept of the methodology of technical testing of historic vehicles at vehicle inspection stations.
PL
Opracowano model samochodu zabytkowego z wykorzystaniem metody masa-sprężyna, służącego do symulacji procesu hamowania pojazdu zabytkowego z możliwością pomiaru drogi hamowania. Konfiguracja sieci połączeń między punktami mas elementów zawieszenia oraz opony okazuje się mieć bardzo duży wpływ na zachowanie symulowanego samochodu podczas hamowania. Poprawność symulacji sprawdzono porównując wyniki uzyskane z symulacji oraz z pomiarów eksperymentalnych. Zaproponowany model po pozytywnej walidacji może stanowić narzędzie umożliwiające przewidywanie drogi hamowania pojazdu zabytkowego dla założonej prędkości początkowej.
EN
The physical model of the historic car was created with usage of mass-spring approach, to create simulation of the braking process of historic vehicle for estimation of braking distance. The configuration of network, connecting the elements mass-points, turned out to be crucial for the resulting behavior of simulated vehicle during braking process. The correctness of simulation was verified with comparison of braking distance obtained from the simulation and braking distance measured in real experiments. The proposed model can be used to estimate the braking distance of the real car for given initial velocity, after positive verification.
EN
Brake system, as well as efficiency clamping the suspension were tested on over fifty vehicles. The goal of this research was to compare the effects of the above mentioned systems in cars from different years of production and to the conformity to the technical conditions. We did the research of the braking system with three methods. On the plate machine НЕKА H2000, roller machine CARTEC and we measured brakling delays with AMX 520 machine. We examined the effectiveness of the suspension damping on the line diagnostic VIDEOline 2000.
PL
Artykuł traktuje na temat użycia nowoczesnych technik inżynierskich zastosowanych do odbudowy i renowacji pojazdów zabytkowych. Na rzeczywistych przykładach opisano w nim efekt prac inżynierów dla projektu odbudowy mostu napędowego ciągnika artyleryjskiego C2P oraz budowy repliki czołgu rozpoznawczego TKS. Doświadczenia zdobyte podczas prac potwierdzają zalety projektowania wspomaganego komputerowo oraz użycia narzędzi pomiarowych takich jak skaner i maszyna współrzędnościowa.
EN
This paper focuses on modern engineering techniques applied to the reconstruction and renovation of historic vehicles. The actual examples describe the effect of the engineers' work in the reconstruction project of the bridge drive C2P artillery and reconnaissance of the built of TKS replica tank. The experience gained during the work confirms the advantages of computer-aided design and the use of measuring tools, such as a scanner and CMM.
6
Content available Badanie techniczne pojazdu zabytkowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sił hamowania oraz opóźnienia hamowania samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Badania wykonano dla pojazdów współczesnych oraz dla pojazdów zabytkowych. Pomiary są elementami składowymi okresowego badania technicznego każdego pojazdu przeprowadzanego raz do roku na Stacjach Kontroli Pojazdów. Omówiono zasady dopuszczania pojazdów zabytkowych do ruchu drogowego. Wnioski z tej pracy posłużyły do wstępnego zaplanowania nowych procedur dopuszczania do ruchu po drogach publicznych pojazdów zabytkowych.
EN
In the article there are presented specific test results concerning braking force and braking delay for cars up to 3,5 tons axle load. Tests were performed on modern vehicles and monument vehicles. The above mentioned tests are elements of the standard periodic motor vehicle inspection to be run once a year for each cars at vehicle inspection stations. The article then discusses current regulations for participation of monument vehicles in the public traffic. Conclusions made on basis of the work presented here were used in order to plan new procedures for permitting monument vehicles to participate in the traffic system.
PL
125 lat temu Robert Bosch założył swój "Warsztat Mechaniki Precyzyjnej i Elektrotechniki" w Stuttgarcie. Od tamtej pory przedsiębiorstwo opracowało wiele rozwiązań i komponentów dla układu napędowego, koncepcji bezpieczeństwa i komfortu, które były stosowane w kolejnych epokach rozwoju motoryzacji.
PL
Artykuł omawia użycie zaawansowanych narzędzi CAD, w połączeniu z tradycyjnymi technikami modelarskimi, podczas rekonstrukcji historycznych pojazdów wojskowych. Stosowanie obydwu metod pozwala w pełni wykorzystać potencjał zespołu młodych inżynierów pod kierownictwem doświadczonego szefa mgr. inż. Zbigniewa Nowosielskiego.
EN
The article depicts the usage of highly developed CAD tools in combination with traditional modelling techniques while reconstructing historical military vehicles. Applying both methods fully allows to use the potential of young engineers under the guidance of their experienced leader, MSc Zbigniew Nowosielski.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.