Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Nonlinear static analysis of air cushion in SolidWorks Simulation 2016
EN
The paper presents the results of research for load lifting process for a single pneumatic cushion. The load lifting process has been simulated in SolidWorks Simulation using the model of Mooney-Rivlin for hyperelastic material. Research was conducted based on a simplified 3D model and drawn up a mathematical model of pneumatic cushions determining of non-linear static characteristics for the lifting height depending on the weight of the load and supply pressure. The results compare with the results of laboratory tests conducted for the platform equipped with four air cushions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dla procesu podnoszenia ładunku dla pojedynczej poduszki pneumatycznej. Proces podnoszenia ładunku zasymulowano w programie SolidWorks Simulation, wykorzystując model Mooney-Rivlin’a dla materiału hiper-sprężystego. Bazując na uproszczonym modelu 3D i opracowanym modelu matematycznym poduszki pneumatycznej, przeprowadzono badania statyczne nieliniowe, wyznaczając charakterystyki dla wysokości podnoszenia w zależności od masy ładunku i ciśnienia zasilającego. Otrzymane wyniki porównano z wynikami badań laboratoryjnych, przeprowadzonymi dla platformy wyposażonej w cztery poduszki pneumatyczne.
EN
The subject of this paper concerns the search for structural solutions of pneumatic cushions [1, 2] in order to minimize the air consumption, operate at the lowest admissible pressure and compensate for the unevenness of the floor. The paper presents the solution with a multi-nozzle air outflow. This solution was obtained by a theoretical analysis, then a prototype of the device was made and laboratory tests were carried out.
PL
Tematyka podjęta w referacie dotyczy poszukiwania rozwiązań konstrukcyjnych poduszek pneumatycznych [1, 2] w celu minimalizacji zużycia powietrza, pracy przy możliwie niskim ciśnieniu oraz uniezależnienia poduszki od wrażliwości na nierówności posadzki. W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązanie z wielostrumieniowym wypływem powietrza. Rozwiązanie to uzyskano w wyniku analizy teoretycznej, następnie wykonano prototyp urządzenia i przeprowadzono badania stanowiskowe.
EN
This paper is devoted to research of high-density polyethylene (HDPE), which belongs to one of three main biomaterial groups, i.e. polymeric materials. Hence, due to its unique properties, it still plays an important role in biomedical applications – especially in the production of medical equipment, implants and parts of prostheses. This publication deals with the effect of selected conditions of processing which involved injection moulding on the mechanical properties and structure of HDPE mouldings. Samples for tests were produced on a Krauss - Maffei injection moulder on the basis of a research plan prepared using the STATISTICA program. According to this schedule, the following variable parameters of the injection process were selected: injection temperature Tw [°C], mould temperature Tf [°C] and injection velocity vw [mm/s]. In addition, a part of the moldings was subjected to a few processings. Then the samples obtained were subjected to different tests: tensile, impact and hardness tests, Differential Scanning Calorimetry (DSC) and the melt flow rate (MFR) test in order to determine the influence of selected injection conditions and the multiplicity of processing on the mechanical, rheological and structural properties of HDPE.
PL
Artykuł jest poświęcony polietylenowi wysokiej gęstości (HDPE), który należy do jednej z trzech głównych grup biomateriałów, tj.: materiałów polimerowych. W związku z tym, ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, wciąż odgrywa ważną rolę w zastosowaniach biomedycznych - zwłaszcza w produkcji sprzętu medycznego, implantów i części protez. Publikacja dotyczy wpływu wybranych warunków przetwarzania, jakim było formowanie wtryskowe, na właściwości mechaniczne i strukturę wyprasek z HDPE. Próbki do testów zostały wyprodukowane na wtryskarce Krauss - Maffei (KM65-160 C4) na podstawie planu badawczego przygotowanego w programie STATISTICA. Zgodnie z tym harmonogramem wybrano następujące zmienne parametry procesu wtrysku: temperatura wtrysku Tw, °C, temperatura formy Tf, °C i prędkość wtrysku vw, mm/s. Ponadto część wyprasek poddano kilku obróbkom. Następnie otrzymane próbki poddano różnym testom: rozciągania, udarności, twardości, różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i szybkości płynięcia stopu (MFR) w celu określenia wpływu wybranych warunków wtryskiwania i wielokrotności przetwarzania na mechaniczne, reologiczne i strukturalne właściwości materiału badawczego.
PL
Dynamicznie rozwijające się społeczeństwo wykazuje coraz większą potrzebę przemieszczania i to zarówno osób, jak i ładunków. W konsekwencji prowadzi to do zwiększenia zapotrzebowania na środki transportu, które będą w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby. Pośród podmiotów mających potrzeby transportowe są mieszkańcy miast. Na całym świecie można w tej grupie zaobserwować tendencję wzrostu zapotrzebowania na własny środek transportu. Jednym z kryteriów branych pod uwagę przy wyborze własnego środka transportu jest ekonomiczność. W przypadku samochodów wykorzystywanych na co dzień przez mieszkańców miast będzie to równoznaczne z ilością spalanego paliwa. W artykule przedstawiono rzeczywiste wartości spalonego paliwa wybranych samochodów. Dane te zostały porównane z deklarowanymi przez producentów samochodów.
EN
Dynamically developing society shows a growing need for mobility, both people and cargo. Consequently, this leads to an increase in demand for means of transport, which will be able to satisfy all needs. Among the entities having transport needs are urban residents. All over the world can be observed in this group of the upward trend in demand for their own means of transport. One of the criteria taken into account when choosing their own means of transport is the economy. In the case of vehicles used every day by the inhabitants of the cities that would be equivalent to the amount of combusted fuel. The article presents the real value of combusted fuel of selected cars. These data were compared with the declared by the car manufacturers.
PL
W artykule przedstawiono krótką definicję identyfikacji i identyfikowalności zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009. Opisano ich metody i sposoby na przykładzie tworzyw polimerowych oraz wyrobów z nich produkowanych. Przedstawiono, na co zwracać szczególną uwagę przy ich ocenie do użytkowania.
EN
This paper presents a brief definition of identification and traceability in accordance with PN-EN ISO 9001: 2009. Describes their methods and ways for example polymer materials and products are produced. Presented on what to pay particular attention in their assessment for use.
PL
W artykule dokonano analizy mikrostruktury oraz wyznaczono procentową zawartość struktury krystalicznej (Sk) dla przędzy wykonanej z mieszaniny PP/PE mającej zastosowanie do produkcji tkanin filtracyjnych. Badania przeprowadzono przy użyciu elektronowej mikroskopii scanningowej oraz dyfraktometrii rentgenowskiej XRD. Opisano technologię wytwarzania materiału badawczego - przędzenia ze stopionej masy polimeru.
EN
This article analyzes the microstructure and determination of the percentage of crystalline structure (Sk) for a yarn made of a mixture of PP/PE applicable to the production of filter fabrics. Studies were conducted using electron microscopy and X-ray diffractometry scanningowej XRD. Described manufacturing technology research material - spinning the molten polymer.
PL
W artykule przybliżono rodzaje polimerów, które stosowane są do wytwarzania tasiemek oraz środki pomocnicze - barwniki i stabilizatory. Zaprezentowano ponadto wytłaczarkę, przy pomocy której produkowane są tasiemki. Zwięźle opisano wyroby, które powstają z tasiemek polipropylenowych, jak również ogólne ich zastosowanie. W części badawczej przybliżono parametry procesu technologicznego. Próbki tasiemek na bazie polimerów syntetycznych poddano badaniu starzenia promieniowaniem UV, po czym zbadano ich strukturę i właściwość jakościową - barwę.
EN
The article brought closer types of polymers, which are used to produce ribbons and additives - pigments and stabilizers. They presented further extruder with which tapes are produced. Briefly describe the products that are produced from polypropylene tapes, as well as their general use. In the research part approximated parameters of the process. Comp tapes based on synthetic polymers were subjected to UV aging, and examined its structure and property of quality - color.
PL
W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki analizy rozkładu grubości ścianki butelki wytwarzanej w procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem w formie. Celem analizy było uzyskanie założonej minimalnej grubości ścianki, jej równomiernego rozkładu oraz zminimalizowanie masy wyrobu.
EN
The results of an analysis of an extrusion blow moulded bottle wall thickness distribution were presented in this paper. The aim of this analysis was to obtain the assumed minimal wall thickness, its even distribution in the entire bottle and to minimize the mass of the product.
PL
Hałas będący jednym z najpowszechniejszych zagrożeń dla zdrowia człowieka w miejscu pracy przyczynia się do wielu zaburzeń funkcjonalnych systemu człowieka. W tym celu stosuje się różnego rodzaju zabezpieczenia przed ich szkodliwym hałasem. W artykule przedstawiono metody oraz materiały stosowane w celu wyciszania pomieszczeń przemysłowych.
EN
Noise which is one of the most common threats to human health. Workplace contributes to many functional disorders of human system. For this purpose, various types of protection against harmful noise. The paper presents the methods and materials used to mute the industrial premises.
EN
The cycle time is a very important issue in manufacturing processes, especially in packaging industry. It depends on the product shape and size, particularly on the wall thickness, but also on tool design and process settings. One of the most important factors influencing the cycle time is cooling system efficiency in the tool. In case of extrusion blow moulding not only the product should be cooled rapidly but also the flash material in the pinch-of zone. The results of an PE-HD bottle extrusion blow moulding simulation were presented in this pa-per. The simulation was done with the use of ANSYS Polyflow software. The cooling efficiency in, the pinch-of zone was evaluated for different profiles of the flash pocket by comparison of the temperature distribution after cooling time. It was found that the triangled and semicircular profile is more efficient than trapezoidal and flat shape.
PL
Czas cyklu jest niezwykle istotnym czynnikiem w procesach wytwarzania, szczególnie w przemyśle opakowań. Zależy on od kształtu i wymiarów wyrobu, szczególnie od grubości ścianek, ale także od konstrukcji narzędzia i warunków procesu technologicznego. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na czas cyklu jest efektywność chłodzenia wyrobu w narzędziu. W procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem nie tylko należy szybko chłodzić wyrób, ale także odpad w strefie zgniatania. W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki symulacji procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem butelki z tworzywa PE-HD. Symulację wykonano z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS Polyflow. Oszacowano efektywność chłodzenia w strefie zgniatania dla różnych kształtów profilu formy w kieszeni odpadowej poprzez porównanie rozkładu temperatury po czasie chłodzenia. Ustalono, że profile o kształcie trójkątnym oraz półkolistym są bardziej efektywne niż profile płaski oraz trapezoidalny.
EN
This paper presents the stages of the production process resulting yarn of polypropylene fibers used for the production of filter fabrics. Attention was drawn to the spinning technology, which in recent years has increasingly been developed by different research centers and universities. In brief also describes fabrics and their application.
EN
The paper presents the non-woven filter media used in the pre-filtration processes in particular needled nonwoven fabric and glued shrinkage of enjoying great interest among non-woven filter. Morphology of respondents nonwovens showing the differences between them. It is noted that non-woven fibers bonded together by binders exhibit high stiffness and low porosity, making it the most common use are difficult to filter media: heavy industrial gases, oils, fuels.
PL
Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej części zaprezentowano szczegółowy przegląd literatury dotyczący zagadnień związanych z właściwościami mechanicznymi kompozytów, a także zamieszczono dotychczasowe wyniki badań nad kompozytami wzmocnionymi włóknami opublikowane w kilkudziesięciu artykułach branżowych oraz w najważniejszych dostępnych na polskim rynku książkach opisujących te zagadnienia. W części drugiej podano wyniki własnych badań wpływu ilości włókna szklanego na właściwości mechaniczne oraz udział fazy krystalicznej kompozytów na osnowie poliacetalu i poliamidu 6.
EN
The article is split into two parts. The first part presents a detailed review of the literature concerning issues related to the mechanical properties of composites and the results of polymeric materials reinforced with glass fiber, and contains the results of previous studies on reinforced composites filled with fibrous, published in several professional articles available on the Polish market books. The second part gives the results of the influence of the amount of glass fiber on the mechanical properties and the participation of the crystalline phase of composites based on polyacetal and polyamide 6.
PL
W artykule dokonano oceny wpływu rodzaju skrętu przędzy na jej skurcz termiczny. Przebadano nawoje jedwabiu polipropylenowego o grubości 500 den w czterech postaciach: bez skrętu i o skręcie Z-40, Z-80 i Z-120. Udowodniono, że im skręt przędzy większy tym mniejszy jest jej liniowy skurcz termiczny, co korzystnie wpływa na jakość produkowanych z niej tkanin filtracyjnych.
EN
The article was assessed the impact of the type of yarn turning its on the thermal shrinkage. Polypropylene silk coils tested a thickness of 500 den in four forms: without turning and turning Z-40, Z-80 and Z-120. It has been proved that the higher twist yarn, the smaller is the linear thermal contraction, which reduces the quality of products produced from the filter fabrics.
PL
W artykule omówiono dwie technologie produkcji włóknin filtracyjnych oraz ich wpływ na właściwości elektrostatyczne. W sposób zwięzły opisano proces wytwarzania włóknin: igłowano – wykurczanej i klejonej. Przedstawiono wyniki pomiarów wartości czasu połowicznego zaniku ładunku elektrostatycznego oraz przedstawiono charakterystyki ładowania/rozładowania włóknin pod wpływem przepływu powietrza. Celem doświadczeń było poznanie wpływu struktury materiału (gęstość i układ włókien) na szybkość odprowadzania ładunku elektrostatycznego.
EN
This article discusses two producing nonwoven filtration technologies and their impact on the electrostatic properties. Concisely describes the process of producing nonwovens: needling – shrinkage and glued. Presents the results of measurements of the half-decay test of electrostatic charge.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zjawiska termicznego skurczu liniowego na wytrzymałość na rozciąganie tasiemki, która jest półproduktem do produkcji worków do przewozu materiałów sypkich na statkach kontenerowych. Zbadano tasiemki polipropylenowe o losowo wybranych grubościach (masach liniowych tex). Udowodniono, że wraz ze wzrostem grubości badanych tasiemek maleje termiczny skurcz liniowy. Jest to cecha pozytywna dla badanych tkanin. Przyczynia się jednak do spadku wytrzymałości na rozciąganie i zmniejszenia parametrów wydłużenia (Lmax, Lzryw.), co jest zjawiskiem niekorzystnym dla opisywanych tkanin, dla których wymaga się jak najlepszych właściwości wytrzymałościowych przy jak najmniejszej ich kurczliwości.
EN
This article presents the impact of the phenomenon of thermal linear shrinkage on tensile strength of ribbon, which is an intermediate for manufacturing of sacks for container ships. Polypropylene ribbons were examined of randomly selected thickness values (tex linear weights). It has been proven, that with the increase in thickness of the test ribbon thermal linear shrinkage decreases. This is a positive feature for the tested materials. It contributes to the decrease in tensile strength and decrease in elongation parameters at maximum force and break (Lmax, Lzryw.), that is a negative phenomenon for the described fabric, for which as good as possible strength properties with a minimum of shrinkage are required.
PL
W artykule omówiono wyniki badań wpływu napełniacza na wytrzymałość zmęczeniową i strukturę kompozytu poliacetalu (POM) z 25% zawartością włókna szklanego. Badania wykonano dla próbek przed i po procesie wygrzewania. Badania wykazały, że proces obróbki cieplnej powoduje zmiany w badanym kompozycie. Na skutek wygrzewania zauważono wzrost wytrzymałości zmęczeniowej badanych materiałów. Struktura badanych tworzyw również uległa zmianie na skutek wygrzewania. Próbki do badań zostały uzyskane technologią wtryskiwania.
EN
This paper discusses the results of the influence of filler on the fatigue strength and structure of the polyacetal composite with 25% glass fiber content. The investigations were carried out for the samples before and after annealing. Investigations have shown, that a heat treatment process causes changes in the composite. As a result of annealing, increase of fatigue strength was observed. The structure of the investigated polymer was changed by annealing. The test specimens were obtained injection technology.
PL
W artykule omówiono wyniki badań wpływu napełniacza włóknistego na wybrane właściwości kompozytu poliacetalu. Badaniom poddano kompozyty poliacetalu o zawartości 10, 20 i 30% włókna szklanego. Badania obejmowały: właściwości mechaniczne, termiczną analizę dynamicznych właściwości mechanicznych oraz różnicową kalorymetrię skaningową. Badania właściwości dynamicznych przeprowadzono metodą DMTA. Badane próbki zginano trójpunktowo z częstotliwością 1 Hz i 10 Hz w zakresie temperatur od -110°C do 140°C, przy szybkości grzania 2°C/min. Wyznaczono przebiegi zmian wartości modułu zachowawczego E’ oraz tangensa kąta stratności mechanicznej tgδ w zależności od temperatury. Zbadano stopień krystaliczności metodą DSC oraz określono zakres temperatury topnienia fazy krystalicznej. Badania przeprowadzono dla poliacetalu o nazwie firmowej Tarnoform 300.
EN
The aim of the article is to present the results of the influence of filler content on selected properties of the polyacetal fiber composite. Polyacetal composites containing 10, 20 and 30% glass fiber were tested. The investigations included: mechanical properties, thermal analysis of dynamic mechanical properties of thermal analysis. Dynamic properties were conducted using the DMTA method. Test samples were three-point bend at a frequency of 1 Hz and 10 Hz in a temperature range of -110°C to 140°C, with a heating rate of 2°C/min. The courses of changes in storage modulus E’ and the mechanical loss tangent tgδ was determined depending on the temperature. The degree of crystallinity and the melting range of the crystalline phase was determined using the DSC method. The investigations were conducted for the polyacetal (Tarnoform 300).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kompozytu poliacetalu z dodatkiem piasku kwarcowego. Przedstawiono wyniki badań oraz sposób wykonania kompozytów. Badania obejmowały termiczną analizę dynamicznych właściwości mechanicznych, różnicową kalorymetrię skaningową oraz pomiary barwy i połysku. Przeprowadzono analizę struktury kompozytów z wykorzystaniem mikroskopii optycznej. Określono właściwości termomechaniczne metodą DMTA, zmiany wartości entalpii topnienia metodą DSC, zakresu topnienia oraz wartości temperatury przy maksymalnej prędkości topnienia fazy krystalicznej. Zarejestrowano mniejsze wartości entalpii topnienia dla kompozytów oraz zawężenie zakresu topnienia fazy krystalicznej. W badaniach mikroskopowych kompozytów zaobserwowano zmniejszenie elementów strukturalnych poliacetalu. Zarejestrowano zmiany barwy z białej na szarą oraz odnotowano zmianę jasności próbek, z których poliacetal niemodyfikowany odznaczał się największą jasnością. Wyniki pomiarów zostały zweryfikowane w oparciu o paletę barw. Przeprowadzono badania połysku pod kątem 20° dla kompozytów i tworzywa bazowego. Pomiary wykazały, że dodatek napełniacza zmniejsza połysk badanych próbek.
EN
This paper presents the results of polyacetal composite with quartz sand addition. The results of research and the way of making composites were presented. The study included analysis of dynamic thermal mechanical properties, differential scanning calorimetry and measurements of color and gloss. An analysis of the structure of the composites under the optical microscope was performed. DMTA method was used to determine the influence of a filler content on thermomechanical properties of polyacetal with quartz sand. Using this equipment, dynamical properties of polyacetal with the filler addiction in relation to the temperature were determined. The increase of the value storage modulus for composites was observed. Investigations of crystallization degree by means of DSC method as well as investigations of the structure using optical microscope have been conducted. The DSC investigations prove the increase in the crystallization degree of polyacetal during addition of the filler. Recorded the color changes from white to gray, and has been changing the brightness of the samples, which was characterized by an unmodified polyacetal highest brightness. The measurements showed that the addition of filler reduces the gloss of samples.
20
Content available remote Analiza wpływu ognia na palność wybranych gatunków folii PET
PL
W artykule opisano technologie produkcji folii polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem techniki współwytłaczania, za pomocą której produkowanych jest wiele gatunków folii. Zbadano palność wybranych gatunków folii PET skupiając się na wyznaczeniu wskaźnika tlenowego oraz przeanalizowano sposób zachowania się folii podczas spalania. Wykazano, iż najlepiej podczas spalania zachowuje się folia GAG, zawierająca 10% czystego granulatu i aż 80% żywicy termoplastycznej G-PET (folia ta paliła się wolno, spokojnie, nie występowały „kapiące krople”). Również analiza organoleptyczna tej folii po procesie palenia wykazała nieznaczny, w porównaniu do pozostałych folii, ubytek masy.
EN
The article describes the technology of production of polymer films, particularly co-extrusion techniques, which are produced by many species of the film. Flammability of selected species examined PET film focusing on the appointment of oxygen index and analyzed the behavior of the film during combustion. It has been shown that the best combustion behaves GAG film containing 10% of pure granules and 80% of the thermoplastic resin G-PET (foil is burned slowly and quietly, there was no „dripping drops”). Also the organoleptic analysis of the film showed the smoking process, negligible compared to the rest of the film, the loss of weight.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.