Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trucks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The truck dumpers/tippers are designed to unload bulk wood materials such as biomass, wood chips, bark, and any flow-able bulk wood material. Truck dumpers are available in drive-through and back-on configurations for both grade-level and elevated discharge. The wood chip dumper’s feature advanced engineering and heavy-duty construction that result in fast cycle times and improved productivity. Truck dumpers uses the power of gravity to empty them quickly and efficiently. Dump trucks are widely used in industrial mills in the United States and Canada.
PL
Przeciętne nakłady inwestycyjne na transport technologiczny w górnictwie surowców skalnych stanowią 20-30% łącznych nakładów na budowę kopalni, w tym koszty samego transportu kształtują się w granicach 60% kosztu wydobycia, w zależności od odległości transportowania i innych uwarunkowań.
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
PL
W artykule scharakteryzowano wpływ rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na system bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. To około 10–12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obroną państwa polskiego.
PL
Artykuł odnosi się do zmian definicji pojazdu ciężarowego zawartych w aktach prawnych związanych z procesem homologacji pojazdów. Prawo w tym zakresie było zmieniane wielokrotnie poprzez zmianę podstawowego aktu oraz jego wielu nowelizacji. Jednocześnie zmiany objęły wymagania odnośnie możliwości uznania pojazdu ciężarowego kategorii N1 do pojazdów terenowych. Prawo w zakresie homologacji i definicja pojazdu ciężarowego ulega ciągłym zamianom, które należy monitorować. Od drugiej połowy 2020 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie UE w zakresie homologacji pojazdów.
EN
The article refers to the definition change of a light commercial vehicle prescribed in the legal acts relating to the type approval of vehicles process. In this respect the law has been amended several times by the change of a basic act and its amendments. At the same time, the changes applied to requirements regarding the possibility of recognizing a N1 category vehicles as a off-road vehicles. The type approval law and definition of category N1 vehicles is undergoing constant changes, which needs to be monitored. From the second half of the year 2020, a new EC Regulation will be applicable to the type approval of vehicles.
5
Content available Granice oporów ruchu w pojazdach : opór toczenia
PL
W artykule omówione zostały granice oraz przykładowe metody minimalizacji oporu toczenia.
EN
In the paper limitations and exemplary methods of rolling resistance minimization are described. Changes of value of rolling resistance coefficient during years and values for exemplary rolling pairs are presented. Conclusions about future progress are formulated.
PL
W artykule omówione zostały granice oraz przykładowe metody minimalizacji oporu aerodynamicznego.
EN
In the paper limitations and exemplary methods of aerodynamic drag force minimization in different kinds of vehicles are described. Changes of value of aerodynamic drag coefficient during years are presented. Conclusions about future possible new solutions in different kinds of vehicles are formulated.
7
PL
W artykule omówione zostały przyczyny niesprawności pojazdów ciężarowych na podstawie danych statystycznych pozyskanych z GITD oraz firmy transportowej. Znajomość wyników przeprowadzonych analiz pozwoli na wskazanie podzespołów czy części pojazdów, które ulegają najczęściej uszkodzeniom. Dzięki takim informacjom można będzie w przyszłości zapobiegać przestojom pojazdów spowodowanym usterkami oraz zminimalizować zagrożenie, jakie stanowi niesprawny samochód ciężarowy na drodze.
EN
The article discusses the causes of failures of trucks based on statistical data obtained from GITD and a transport company. Knowledge of the results of the conducted analyzes will allow to indicate the components or parts of vehicles that are most often damaged. Thanks to such information, it will be possible to prevent vehicle stoppages caused by defects in the future and to minimize the risk posed by a failure.
PL
Scharakteryzowano ogólnie możliwości uszkodzenia ładunków przewożonych samochodami ciężarowymi. Przedstawiono przykłady uszkodzonych ładunków w skrzyniach ładunkowych. Przedstawione przykłady dotyczą ładunków przewożonych przez małą firmę transportową z okolic Szczecina. W końcowej części opisano przyczyny uszkodzeń ładunków i możliwe przedsięwzięcia służące ich usunięciu.
EN
The possibility of damage of goods transported by trucks is generally described. Examples of damaged cargo in cargo boxes are presented. These examples refer to loads carried by a small transport company from town near Szczecin. The final part describes the causes of cargo damages and the possibilities of preventing them.
PL
Tradycyjnie, na początku grudnia, firma Scania podsumowała mijający rok na specjalnej konferencji z udziałem dziennikarzy. Konferencja ta odbyła się w przepięknym pałacu w Żelechowie - klasycystycznym budynku z końca XVIII wieku, znajdującym się na terenie parku krajobrazowego. Kolejny raz Scania uzyskała rekordowe wyniki w sprzedaży samochodów ciężarowych i pojazdów używanych. Za zadowalające uznano wyniki sprzedaży autobusów. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze osiągnięcia Scanii w 2015 r.
PL
W artykule dokonano oceny ergonomiczno-ekspolatacyjnej wybranych samochodów ciężarowych wykorzystywanych w rodzinnej firmie transportowej. Uwzględniony został przedział mocy od 206 KW do 397 KW. Zakres pracy obejmował analizę teoretyczno–praktyczną badanych samochodów ciężarowych z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technicznych przekładających się na komfort i bezpieczeństwo pracy kierowcy zawodowego. Ponadto przeprowadzona została ocena ergonomiczna, dotycząca geometrii stanowiska pracy kierowcy oraz trudności obsługi urządzeń i stopnia skomplikowania urządzeń sygnalizacyjnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najlepszym z badanej grupy samochodów ciężarowym w obrębie właściwości eksploatacyjno–ergonomicznych jest DAF XF105.460 oraz Volvo FH16.540.
EN
The aim was operational and - ergonomic assessment truck used in the family business to carry freight transport on short and long-haul routes. Included is a power range from 206 kW to 397 kW. The scope of work included analysis of theoretical - practical surveyed trucks including modern technical solutions translate into comfort and safety professional driver. In addition, the ergonomic assessment has been carried out concerning the geometry of the job of the driver and the difficulties operating and the complexity of the signaling equipment. The analysis shows that the best truck taking into account the operational and performance - ergonomic is XF105.460 DAF and Volvo FH16.540.
PL
W artykule przedstawiono analizę przyczyn niezdatności układów wtrysku paliwa pojazdów ciężarowych. Opisano i omówiono najczęściej występujące w eksploatacji powody niezdatności. Praca powstała na podstawie danych pochodzących z praktyki reklamacyjnej i szkoleniowej wiodącej na rynku polskim firmy zajmującej się naprawą układów wtryskowych.
EN
The article presents an analysis of the causes of damage occurring in the injection systems of trucks. It described and most often used in the operation of damage to the moldings. It was based on data collected from practice complaint and training market leading company dealing with repair of injection systems.
PL
W pracy przedstawiono przykłady zastosowania technologii RFID w przedsiębiorstwie logistycznym. Zbadano przydatność oprogramowania ComAx, a także pokazano sposób modyfikacji magazynu przystosowując go do wykorzystania technologii RFID zautomatyzowanego systemu transportowego realizowanego przez autonomiczne wózki transportowe. Dokonano analizy możliwości pracy wózków transportowych oraz przedstawiono sposób ich programowania, sprawdzając jego poprawność na miniaturowym, funkcjonalnym modelu wózka transportowego, który został wykonany przez autora pracy.
EN
The thesis presents the examples of the use of the RFID technology in the logistics company is, examines the usefulness of ComAx software, as well as a method of modification and adaptation of the warehouse to the use of RFID technology within automated transport systems implemented by autonomous trucks. An analysis of the potential of the usage of the trucks is made and the method of their programming is presented, checking its validity on a miniature, functional model of the truck, which was made by the author of the master's thesis.
EN
The article presents the most important technical solutions used in heavy duty diesel engines powering commercial vehicles – namely tractors – that meet the requirements of the Euro 6 norm. A comparative analysis of selected structural and operational parameters was also made on the example of engines with typical displacement close to 13 dm³ used in long-distance tractors.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze rozwiązania techniczne stosowane w silnikach wysokoprężnych dużej mocy służących do napędu ciągników siodłowych, spełniających wymagania normy Euro 6. Dokonano również analizy porównawczej wybranych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych na przykładzie silników o objętości skokowej 13 dm³ stosowanych w ciągnikach transportu dalekobieżnego.
EN
When Lithuania joined the European Union, ensuring the road traffic safety became one of the most important problems. In Lithuania, official data collection is arranged if a traffic event caused an injury or a death of a traffic participant. In addition, the total number of traffic events is calculated. However, no data on tangible damage caused by a traffic event are fixed, if the event caused such damage only. In addition, there are no official data on traffic events where nobody suffers and the traffic participants agree on the circumstances of the event. For systematization of collected data, certain data accounting measures are applied and the results are provided to the final data managers. This article consist of theoretical and practical research on the factors that predeterminate the accident rate in Lithuania heavy transport sector.
PL
W celu przestrzegania przepisów o drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa i przeciążenia pojazdów instalowany jest w Polsce inteligentny system dynamicznego ważenia pojazdów w ruchu – Weight in Montion (WIM). W artykule przedstawiono jego istotę oraz wybrane wyniki badań na temat przeciążenia pojazdów poruszających się po drogach. Badania oparto na pięciu lokalizacjach, a na potrzeby artykułu przeanalizowano ruch w okresie jednego tygodnia.
EN
In order to be in compliance with the provisions on public roads in the field of vehicle safety and overload, the dynamic weighting system Weigh in Motion is being installed in Poland. The article presents the essence of the system and selected research regarding the vehicle overload. The study was based on five locations, and for the needs of the article, the analysis of the traffic is limited to one week.
PL
W artykule przedstawiono problemy dotyczące modelu systemu informacyjnego o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla pojazdów ciężarowych, dostawczych oraz innych w Polsce. Potrzeba implementacji takiego systemu wynika z wymagań Dyrektywy2010/40/UE oraz Rezolucji Rady UE z 2010 roku oraz. Aktualnie w Polsce brak jest takiego systemu, a nawet ograniczona jest liczba miejsc parkingowych. W referacie przedstawiono także wymagania funkcjonalne i techniczne dla systemu informacyjnego.
EN
The paper refers to some problems of information system model of safety and protected parking places for trucks, commercial and other vehicles in Poland. The need of implementation this kind of system is required by Directive 2010/40/EU and Resolution of the European Union Council from 2010. There is no actually his kind of system and the number of parking places in Poland is limited either. Furthermore the functional and technical requirements of information system were presented.
PL
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane bezpieczeństwem użytkowania wojskowych pojazdów mechanicznych. Opisano podstawowe sposoby transportu żołnierzy na samochodach ciężarowych oraz najważniejsze czynniki wpływające na ich bezpieczeństwo. Przeanalizowany został wpływ umieszczenia żołnierzy na samochodzie ciężarowym na poziom ich bezpieczeństwa. Obliczenia zrealizowano dla małej prędkości zderzenia.
EN
The paper presents selected issues related to safety of use of military vehicles. Basic methods of soldiers transportation on military trucks was described as well as the most important factors affecting their safety. An impact of soldiers’ location on a truck on the level of their security was analysed. Calculations were carried out for low speed collision.
18
Content available Dobry rok Scanii
PL
13 grudnia 2013 г. - na świątecznym spotkaniu z dziennikarzami - Scania podsumowała kończący się rok. Zdaniem Kjella Örtengrena – dyrektora generalnego Scania Polska S. A. - był to jeden z najlepszych okresów w historii Scanii w Polsce. Firma odnotowała przyrost sprzedaży samochodów ciężarowych, autobusów i pojazdów używanych. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze osiągnięcia Scanii w 2013 r.
PL
W referacie przedstawiono problemy dotyczące modelu systemu informacyjnego o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla pojazdów ciężarowych, dostawczych oraz innych w Polsce. Potrzeba implementacji takiego systemu wynika z wymagań legislacji UE [1,2]. Aktualnie w Polsce brak jest takiego systemu, a nawet ograniczona jest liczba miejsc parkingowych. W referacie przedstawiono także wymagania funkcjonalne i techniczne dla systemu inforamcyjnego.
EN
Paper refers some problems of information system model of safety and protected parking places or trucks, commercial and other vehicles in Poland. The need of implementation this kind of system is required by EU legislation. There is no actually mentioned kind of system and the number of parking places in Poland is limited either. Furthermore the functional and technical requirements of information system were presented.
EN
The article presents an analysis of the current risk of accidents resulting from road freight transport. This includes calculations that led to the numerical characteristics of the risk caused by the movement of trucks. The characteristics of the threat are presented, taking into account the circumstances of time (day, week, month). The significance of this risk increases with the persistence of a strong and sustained upward trend in road freight transport in Poland. The growth rate of truck traffic for the last 10 years is almost two times higher than passenger car traffic. Estimation of risk indicators and risk of fatalities was based on an analysis of the collection of accident extracted for this purpose. The event analysis period covers the years 2010-2011 and the numerical values were referred to classical measurements of drivers' working lives. The calculations made it possible to show not only the participation of this category of vehicles in the creation of a substantial part of the accident risk. First of all, they showed a changing nature of this participation and indicated periods of time when there is a concentration of the accident risk and the highest indicator of the mortality risk in accidents involving trucks.
PL
Dokonano analizy aktualnego zagrożenia wypadkowego, które wynika z drogowego transportu ładunków. Przeprowadzono obliczenia, które pozwoliły na liczbową charakterystykę zagrożenia, spowodowanego ruchem samochodów ciężarowych. Charakterystykę tego zagrożenia przedstawiono z uwzględnieniem okoliczności czasu (doba, tydzień, miesiące). Znaczenie tego zagrożenia rośnie wraz z utrzymywaniem się silnej i trwałej tendencji wzrostu drogowego transportu ładunków w Polsce. Tempo wzrostu ruchu samochodów ciężarowych za ostatnie 10 lat jest prawie dwa razy większe niż w ruchu samochodów osobowych. Estymacja wartości wskaźników zagrożenia oraz ryzyka ofiar śmiertelnych została przeprowadzona na podstawie analizy wyodrębnionego do tego celu zbioru danych wypadkowych. Okres analizy zdarzeń obejmuje lata 2010-2011, a wartości liczbowe odniesiono do klasycznych miar czasu aktywności zawodowej kierowców. Przeprowadzone obliczenia umożliwiły pokazanie nie tylko udziału tej kategorii pojazdów w tworzeniu istotnej części zagrożenia wypadkowego. Przede wszystkim pokazano zmienny charakter tego udziału oraz wskazano okresy czasu, w których występuje koncentracja zagrożenia wypadkowego oraz są największe wartości wskaźnika ryzyka śmierci w wypadkach z udziałem samochodów ciężarowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.