Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sulphate attack
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Korozja siarczanowa betonu, analiza problemu
PL
W artykule omówiono czynniki decydujące o odporności betonu na korozję siarczanową, do których należą przede wszystkim przepuszczalność betonu, zawartość cementu oraz jego skład. Przypomniano, że zawartość żużla większa od 60% w cementach hutniczych nie wymaga przestrzegania małej zawartości Al2O3 w żużlu ani C3A w cemencie. Natomiast w przypadku mniejszej od 50%, zawartość Al2O3 w żużlu powinna być mała, maksymalnie 11%, a C3A w cemencie nie przekraczać 8%. Wyjaśniono, że korozja siarczanowa powoduje przede wszystkim zmniejszenie pH, a zaczyna ono być groźne już przy pH mniejszym od 11,5, przyspieszając znacznie odwapnienie fazy C-S-H. Poruszono także najbardziej agresywny rodzaj korozji siarczanowej połączonej z karbonatyzacją betonu i prowadzącej do zniszczenia fazy C-S-H przechodzącej w thaumasyt, nie posiadający właściwości wiążących.
EN
The factors influencing the resistance of concrete to sulphate attack, namely permeability, cement content and its phase composition were discussed. It was remained that the slag content in cement higher than 60% makes the limiting of Al203 content in slag and C3A in clinker unnecessary. However, the lower slag content in cement than 50% the content of Al203 in slag should be lower than 11% and C3A in clinker 8%. It was explained that sulphate attack primarily the decrease of pH is causing and it became dangerous if pH falls below 11.5 and the decalcifying of C-S-H is accelerating. The most dangerous sulphate corrosion, linked with concrete carbonation, the transformation of C-S-H to thaumasite without binding properties is also presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości, ekspansji w roztworze Na2SO4, dyfrakcji rentgenowskiej oraz mikroskopii skaningowej zapraw napowietrzonych i nienapowietrzonych z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego i wapiennego. W roztworze Na2SO4 napowietrzone zaprawy uległy szybszej ekspansji i rozpadowi niż zaprawy nienapowietrzone. W zaprawach napowietrzonych wykryto większą ilość ettringitu, który występował w porach powietrznych i w mikrostrukturze zaczynu oddalonego od porów. Zastąpienie 20% cementu popiołami lotnymi przyniosło znaczącą poprawę odporności zapraw na korozję siarczanową. Zaprawy z popiołem wapiennym wykazały najmniejsze odkształcenia i największą trwałość. We wszystkich zaprawach produktami korozji siarczanowej były gips i ettringit.
EN
The effects of entrained air on sulphate resistance of fly ash blended cements mortars long term immersed in Na2SO4 solution were investigated. The expansion strains and decrease in strength of air entrained mortars were faster than those of non-air entrained ones. It was found with SEM and XRD analyses that ettringite and gypsum were the main sulfate attack products. The SEM studies of mortars microstructure showed that the highest amount of ettringite observed occurred in air voids partially filled with this phase. The sulphate resistance of AE and nAE mortars containing high or low calcium fly ash blended cements was significantly higher compared to plain OPC mortar.
3
Content available Some aspects and mechanisms of sulphate attack
EN
Consideration of the concrete durability should take into account sulphate attack which may be significantly various. The destruction of concrete under sulphate attack is particularly related to expansion, however, the dissolution of cement matrix may by considerable. The way of destruction is dependent on the type of salt, its cation and solution pH. The most reactive phases of cement paste are alumunoferrite hydrate phases (AFm) and calcium hydroxide. The expansion is directly connected with formation of gypsum and ettringite. The ultimate product of total destruction of concrete is gypsum. Mechanism of sulphate attack is a subject of discussion and hypotheses. The test results of expansion of mortar immersed in 5% Na2SO4 and SEM analysis indicate that ettrinite formed in air pores may not affect the value of the expansion. Ettringite formation inside small pores of the microstructure (eg C-S-H) can cause expansive force and destruction of mortars.
4
Content available remote Siarczanowo-węglanowa korozja betonów w niskich temperaturach
PL
W pracy omówiono tworzenie się thaumasytu w wyniku korozji siarczanowej zaczynów i betonów cementowych zawierających glinian trójwapniowy - C3A, węglan wapnia i wodorotlenek wapnia.
EN
In this work the thaumasite formation as result of sulfate attack in cement pastes and concretes containing calcium aluminate - C3A, calcium carbonate and calcium hydroxide are described.
5
Content available remote Korozja siarczanowa cementów portlandzkich zawierających popioły denne
PL
W pracy badano wpływ najnowszej generacji odpadów energetycznych w postaci odpadowego złoża fluidalnego, na odporność siarczanową cementów otrzymanych z ich udziałem. Celem pracy było badanie cementów otrzymanych w oparciu o dwa klinkiery portlandzkie wykazujące różne zawartości C3A. Wykorzystując wspomniane klinkiery przygotowano do badań cementy CEM II/A i CEM II/B zawierające dodatki mineralne w postaci popiołów dennych pochodzących ze spalania węgla kamiennego i brunatnego. Właściwości otrzymanych cementów były porównywane z cementami referencyjnym CEM I. Należy podkreślić, że składy surowcowe omawianych cementów zostały tak dobrane, aby w każdym przypadku poziom zawartości SO3 nie przekraczał dopuszczalnej dla cementów powszechnego użytku wartości 3,5%. W sumie do badań korozji siarczanowej przygotowano 10 cementów, których odporność siarczanową badano metodą polegającą na monitorowaniu zmian wytrzymałości na ściskanie i zginanie belek wykonanych z zapraw normowych i przechowywanych w roztworach korozyjnych, a w celach porównawczych, w wodzie. W charakterze agresywnych środowisk były stosowane wodne roztwory Na2SO4 i MgSO4. Próbki zapraw przed umieszczeniem ich w roztworach korozyjnych dojrzewały w warunkach normowych, niskoprężnego naparzania oraz w autoklawie.
EN
This study deals with the influence of new generation of waste produced in power plant in the installation with fluidized bed on the chemical stability of cements containing this waste. The target of this study was to examine some cements based on two different Portland clinkers containing different amount of C3A phase. Basing on these two clinkers, the cements type CEM II/A and CEM II/B with additions of fluidized bed material coming from brown and black coal were prepared. The properties of cements were compared with the properties of reference cements type CEM I. It should be underlined that the composition of all cements was calculated in such a way that the maximum tolerable amount of SO3 - 3.5% was achieved. These 10 cements have been prepared and tested. The chemical corrosion resistance was studied. The sulphate resistance of cements was studied by method consisting in the measurement of changes of compressive and flexural strength of the bars made from standard mortars and kept in water and corrosion environment. The Na2SO4 and MgSO4 water solutions were used as a corrosive environment. The samples were cured in standard conditions and subjected to low pressure steam curing or autoclaving.
EN
Rapid development of slurry wall technology in the underground constructions caused a noticeable increase in interest, cut-off walls well known in the past. Introduction of hardening slurry to this technology makes their construction easier and creates new possibilities for their application. Current challenge lies in subsoil insulation in order to avoid contamination spread into the ground waters. Thus, besides the already well known problems, new ones appeared, in that the issue of corrosion, especially of a chemical nature, to which the cut-off walls are exposed in the environment of aggressive groundwater. The paper focuses on the assessment of the hardening slurries to sulphate attack. The results of own investigations of cement-bentonite hardening slurry and cement-bentonite-ash hardening slurry prepared with the addition of aggressive liquid, as well as, with tap water and kept in a sulphate ion medium for 1 year are presented. Contamination spreading in non-filtration conditions was modelled. Tests of samples made with tap water and stored in tap water are considered as controls. The paper presents results of tests of liquid slurries properties and results of assessments of hardened slurries. Changes in mass of slurries, compressive and tensile strength and changes in sample storage environment chemistry were measured. Thermographic investigations of slurries were also conducted. The results of investigations and review of literature data on hardening slurries corrosion resistance to sulphate attack are presented. Practical suggestions in relation to the application of cut-off walls made of hardening slurries are made.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.