Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the analysis was to investigate how smoke would spread in the building in the case of fire, and how to protect staircases without a pressure differential system (PDS). It was assumed that a ventilation system should: – prevent the staircase against complete smokiness. The part of the staircase located below the level covered by the fire should be smoke-free to the extent allowing the evacuation of people from the fire compartments; – remove smoke from the staircase as fast as possible to prevent a significant increase in the level of pressure in the staircase. Project and methods: Research was conducted in a full-scale 9-storey building. Three real fires were simulated. Typical apartment furnishings were used in the fires. A smoke ventilation system was installed in the staircase with variable make-up air supply. Tests were carried out for the following configurations of smoke ventilation systems: – natural smoke exhaust with natural/gravitational make-up air; – natural smoke exhaust with a mechanical (fixed volume of 14000 m3/h) make-up air inlet; – natural smoke exhaust with a variable mechanical make-up air inlet. The position of the door between the staircase and the apartment was used as an additional variable. The measurements included temperature, light transmittance in the staircase, pressure difference between the staircase and the external environment, and the flow of the air and smoke through the smoke damper. Results: The results of the research show that the system of gravitational smoke ventilation is susceptible to ambient conditions such as temperature. In some tests, it was observed that smoke could descend below the storey covered by the fire. The conducted research helped determine the best way to reduce the amount of smoke in the staircase. The use of mechanical air supply in the smoke ventilation system facilitated fast smoke removal from the staircase, and the proper air and smoke flow direction (from the test room to smoke exhaust devices). The use of mechanical make-up air supply in the smoke ventilation system prevented the smoke from descending below the storey covered by the fire, so that the staircase on the floor covered by the fire could remain free from smoke in the lower part, providing a way of escape from the level covered by the fire. Conclusions: The conducted tests have revealed that the best solution to protect staircases without PDSs is to use a smoke ventilation system comprising a smoke vent mounted at the top and mechanically adjusted make-up air supply on the ground level.
PL
Cel: Celem badań była analiza rozprzestrzenia się dymu pod kątem oceny skuteczności różnych systemów oddymiania klatki schodowej. Założono, że działanie takiej instalacji powinno: – zapobiegać zadymieniu części klatki schodowej, znajdującej się poniżej kondygnacji, na której zlokalizowany jest pożar, – po odcięciu napływu dymu na klatkę schodową, oczyszczać tę przestrzeń z dymu w krótkim czasie – realizacja oddymiania klatki schodowej nie może prowadzić do znacznego wzrostu nadciśnienia w klatce schodowej. Projekt i metody: Badania przeprowadzone zostały w 9-kondygnacyjnym budynku rzeczywistym. W ramach badań wykonano m.in. trzy prawdziwe pożary w pełnej skali. Każdy z pożarów inicjowany był w zaadaptowanym pomieszczeniu wyposażonym każdorazowo w identyczny zestaw mebli i elementów wyposażenia. Na klatce schodowej zainstalowano system oddymiania ze zmiennym dopływem powietrza uzupełniającego. Testy przeprowadzono dla następujących konfiguracji systemów oddymiania: – naturalny układ oddymiania z naturalnym / grawitacyjnym powietrzem uzupełniającym; – naturalny układ oddymiania z mechanicznym (stała wartość objętości 14000 m3/h) wlotem powietrza uzupełniającego; – naturalny układ oddymiania ze zmiennym mechanicznym wlotem powietrza uzupełniającego. Dodatkową zmienną było położenie drzwi między klatką schodową a mieszkaniem. Podczas testów rejestrowano: temperaturę (72 punkty pomiarowe), transmitancję światła (poziom zadymienia), różnicę ciśnień między klatką schodową a otoczeniem zewnętrznym oraz przepływ powietrza i dymu przez klapę dymu. Dodatkowo stale monitorowane były podstawowe parametry atmosferyczne (siła i kierunek wiatru, temperatura i wilgotność powietrza). Wyniki: Wyniki badań wykazały wysoką wrażliwość grawitacyjnego systemu oddymiania na warunki otoczenia (zaobserwowano, że w niekorzystnych warunkach dym może opaść poniżej kondygnacji objętej pożarem). Najskuteczniejszą i najbardziej odporną na zakłócenia metodą oddymiania był mechaniczny dopływ powietrza. Pozwolił on na szybkie usunięcie dymu ze schodów oraz prawidłowe, stałe i właściwe ukierunkowanie przepływu. System ten nie dopuszczał do opadania dymu poniżej kondygnacji objętej pożarem, zaś regulacja wydajności w zależności od przepływu na klapie zabezpieczała przestrzeń klatki schodowej przed wzrostem nadciśnienia. Wnioski: Najlepszą metodą oddymiania klatki schodowej jest zastosowanie klapy dymowej oraz mechanicznie regulowanego dopływu powietrza uzupełniającego na poziomie wyjścia z budynku.
PL
Zbadano właściwości dymotwórcze pianek poliuretanowych elastycznych (6 próbek) i półsztywnych (8 próbek), w których składzie znajdowały się uniepalniacze (Fyrol PNX i grafit ekspandujący) oraz zmielony odpad gumowy. Badania wykonano metodą testu jednokomorowego w procesie spalania płomieniowego i bezpłomieniowego wg normy. Wyznaczono doświadczalnie maksymalną gęstość optyczną właściwą (Dsmax), czas do osiągnięcia Dsmax i gęstość optyczną właściwą w czwartej minucie badania (Ds4). W trakcie spalania płomieniowego pianek półsztywnych powstawał dym o większej wartości Dsmax niż w trakcie spalania pianek elastycznych. Odwrotną zależność zaobserwowano podczas spalania bezpłomieniowego. Przeprowadzone badania doświadczalne potwierdziły tezę, że o właściwościach dymotwórczych pianek poliuretanowych decyduje nie tylko ich skład chemiczny (rodzaj polioli, diizocyjanianów) i zastosowane dodatki (Fyrol PNX, grafit ekspandujący, zmielony odpad gumowy), ale również rodzaj i warunki ich spalania (płomieniowe, bezpłomieniowe).
EN
Six flexible polyurethane foams and 8 semi-rigid foams were prepd. under addn. of com. flame retardants (a P-contg. additive and flexible graphite) and ground rubber waste and tested for smoke formation during combustion performed using by single-chamber test method under flame and flameless conditions. The max. values of proper optical d., time of its achievement, and the values of proper optical d. after 4 min of combustion were detd. The flame combustion of semi-rigid foams resulted in formation of smoke of a higher d. after 4 min than during the combustion of rigid foams. A contrary relationship was obsd. during the flameless combustion. The smoke generating ability of polyurethane foams depended not only on their chem. compn. (type of polyols or diisocyanates) and the additives, but also on the type and conditions of flame or flameless combustion.
PL
W artykule omówiono stan prawny zachęcający do stosowania w jednokondygnacyjnych budynkach produkcyjnych i magazynowych samoczynnych urządzeń oddymiających. Wskazano na cele, jakie powinny spełnić te systemy, aby ich zastosowanie miało uzasadnienie techniczne i ekonomiczne. Porównano zalety i wady standardów projektowych najczęściej wykorzystywanych przy projektowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających. Ponadto wskazano materiały źródłowe, które mogą być pomocne dla projektantów tych urządzeń.
EN
The article discusses regulations encouraging the use of automatic smoke exhausting devices in one-storey production and warehouse buildings. The goals to be met by these systems in order to achieve the technical and economic justifi cation of their use have been pointed out. The advantages and disadvantages of the design standards used the most frequently in the design of automatic smoke exhausting devices have been compared. Moreover, source materials that may be useful for the designers of these devices have been indicated.
PL
Gęstość dymu wydzielanego przez palący się wyrób ma znaczący wpływ na możliwości ewakuacji osób i dostęp do miejsc gaszenia pożaru. Jest to związane z obniżeniem widzialności w zadymionym pomieszczeniu lub strefie, a co za tym idzie możliwością odnalezienia i odczytania znaków ewakuacyjnych i zlokalizowania dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz stałych urządzeń gaśniczych.
EN
This paper presents the basic information about the use of air curtains in fire safety, as a barrier for heat and smoke. The mathematical model of an air curtain presented allows to estimate the velocity of air in various points of space, including the velocity of air from an angled air curtain. Presented equations show how various parameters influence the performance of an air curtain, thus allowing for better understanding of its principle of operation. Further, authors present results of their previous studies on air curtain performance and validation studies on various turbulence models used in CFD analysis. Results of new studies are presented with regards to the performance of an air curtain in case of fire, and final remarks on its design are given.
EN
Aim: The purpose of this article is to help designers of fire detectors with the selection of a carbon monoxide (CO) sensor for a multi-sensor fire detector. Academic work on detectors provides an abundance of material about sensors suitable for CO analysis. Each sensor has its advantages and disadvantages. Therefore, choosing a suitable sensor is quite difficult. The authors, based on their extensive experience in the development and production of devices for gas analysis and fire detectors, propose most adequate solutions. Introduction: Current devices for discovering a fire, work on the principle of detecting smoke, often incorporating a temperature sensor. However, these have many disadvantages. They do not function in a discerning way in relation to smoke (aerosols, water vapour, cooking vapour and dust are all identified as smoke). A CO fire detector is free of these shortcomings, since it is selective and reacts to CO. For this reason many perspective European norms and international standards emerged, which recommend CO analysis for detection of fires. Obviously, high concentrations of CO can occur in areas where people smoke, where heating appliances utilising solid and gaseous fuels are used, in garages and in underground car parks. Multi-Sensor Detectors with two methods of detecting fire, CO and smoke, compensate shortcomings of each method. It can be confidently stated that through a simultaneous response from both detection methods, a fire will be dealt with at an early stage of development and resources will not be sidetracked by dust, water vapour, aerosols or high concentration of CO. For detection of CO, existing standards recommend the use of electrochemical sensors. Methods: The article describes the technical parameters of the most appropriate electrochemical sensors for monitoring of CO. These are electrolytic, based on acidic electrolyte and metal oxide semiconductors, namely Nap-508 (505) and TGS2442. The principles of operation and recommended circuit connection are suitably described in the article. The sensors are specially designed for use with gas fire detectors and were tested in accordance with requirements for fire detectors. It is noted that metal-oxide sensors have the most acceptable performance characteristics, across the broadest temperature range, long period of validity and absence of aggressive substances in composite elements. Among its disadvantages is a relatively high power consumption ~ 15 mW. Conclusions: Examined prospects for the development and production of metal oxide semiconductor sensors. It is indicated that the use of micro and nanotechnology in the manufacture of sensors will solve the problem of reducing energy consumption to a level sufficient for the production of self-contained smoke detectors powered by batteries. At present, Figaro has developed a sensor TGS8410 with an average power consumption of 0.087 mW.Aim: The purpose of this article is to help designers of fire detectors with the selection of a carbon monoxide (CO) sensor for a multi-sensor fire detector. Academic work on detectors provides an abundance of material about sensors suitable for CO analysis. Each sensor has its advantages and disadvantages. Therefore, choosing a suitable sensor is quite difficult. The authors, based on their extensive experience in the development and production of devices for gas analysis and fire detectors, propose most adequate solutions. Introduction: Current devices for discovering a fire, work on the principle of detecting smoke, often incorporating a temperature sensor. However, these have many disadvantages. They do not function in a discerning way in relation to smoke (aerosols, water vapour, cooking vapour and dust are all identified as smoke). A CO fire detector is free of these shortcomings, since it is selective and reacts to CO. For this reason many perspective European norms and international standards emerged, which recommend CO analysis for detection of fires. Obviously, high concentrations of CO can occur in areas where people smoke, where heating appliances utilising solid and gaseous fuels are used, in garages and in underground car parks. Multi-Sensor Detectors with two methods of detecting fire, CO and smoke, compensate shortcomings of each method. It can be confidently stated that through a simultaneous response from both detection methods, a fire will be dealt with at an early stage of development and resources will not be sidetracked by dust, water vapour, aerosols or high concentration of CO. For detection of CO, existing standards recommend the use of electrochemical sensors. Methods: The article describes the technical parameters of the most appropriate electrochemical sensors for monitoring of CO. These are electrolytic, based on acidic electrolyte and metal oxide semiconductors, namely Nap-508 (505) and TGS2442. The principles of operation and recommended circuit connection are suitably described in the article. The sensors are specially designed for use with gas fire detectors and were tested in accordance with requirements for fire detectors. It is noted that metal-oxide sensors have the most acceptable performance characteristics, across the broadest temperature range, long period of validity and absence of aggressive substances in composite elements. Among its disadvantages is a relatively high power consumption ~ 15 mW. Conclusions: Examined prospects for the development and production of metal oxide semiconductor sensors. It is indicated that the use of micro and nanotechnology in the manufacture of sensors will solve the problem of reducing energy consumption to a level sufficient for the production of self-contained smoke detectors powered by batteries. At present, Figaro has developed a sensor TGS8410 with an average power consumption of 0.087 mW.
PL
Cel: Celem artykułu jest udzielenie wskazówek konstruktorom czujek pożarowych odnośnie wyboru czujników tlenku węgla w komorze wielosensorowej czujki pożarowej. W monografiach poświęconych tej tematyce znaleźć można wiele czujników nadających się do analizy CO. Każdy czujnik ma swoje zalety jak i wady. W związku z tym wybór odpowiedniego czujnika jest dość trudny. Autorzy, na bazie wieloletniego doświadczenia w projektowaniu i produkcji przyrządów do analizy gazowej i czujek pożarowych, zaproponowali najbardziej adekwatne rozwiązania. Wprowadzenie: Obecnie do wykrywania pożarów bardzo często wykorzystywane są czujki dymu (zwykle z czujnikiem temperatury). Mają one jednak wiele wad – nie działają w sposób selektywny na dym (rozpoznają jako dym aerozole, parę wodną, parę powstającą przy gotowaniu, kurz). Czujka pożarowa CO nie ma takich wad, ponieważ reaguje wyłącznie na CO. Dlatego powstało wiele perspektywicznych norm europejskich i standardów międzynarodowych, które do wykrywania pożarów przewidują analizę CO. Oczywiście, duże stężenia CO mogą powstać w pomieszczeniach, w których pali się papierosy, również tam gdzie znajdują się urządzenia ciepłownicze na paliwo stałe lub gazowe, w garażach i parkingach podziemnych. Wielosensorowe czujki, wykorzystujące dwie komory wykrywania pożaru – CO i dymu, rekompensują wady każdej z tych komór. Przy jednoczesnej aktywacji obu, można z pewnością stwierdzić, że mamy do czynienia z pożarem we wczesnym stadium rozwoju, a nie z kurzem, parą wodną, aerozolem lub po prostu dużym stężeniem CO. Do wykrywania CO odpowiednie nomy rekomendują użycie czujników elektrochemicznych. Metody: W artykule opisano parametry techniczne najbardziej odpowiednich do kontroli CO czujników elektrochemicznych na bazie elektrolitów kwasowych i półprzewodników tlenkowych, a dokładnie Nap-508 (505) и TGS2442. Opisano również zasady pracy i zalecane schematy połączeń. Czujniki te były opracowywane specjalnie do wykorzystania w pożarniczych czujkach gazu i przeszły wszystkie badania zgodnie z wymogami dla czujek pożarniczych. Zaznaczono, że czujniki tlenkowe mają najbardziej akceptowalne charakterystyki eksploatacyjne – najszerszy zakres temperatur, długi termin ważności, brak w składzie elementów środowiska agresywnego. Do ich wad należy względnie duże zużycie energii ~ 15 mW. Wnioski: Rozpatrzono perspektywy rozwoju technologii produkcji półprzewodnikowych czujników tlenkowych. Wskazano, że zastosowanie mikro- i nanotechnologii przy produkcji tych czujników rozwiązuje kwestię zmniejszenia zużycia energii do poziomu dostatecznego do przygotowania autonomicznych czujek pożarniczych zasilanych baterią. Już teraz firma Figaro opracowała czujkę TGS8410 za średnim zużyciem prądu 0,087 mW.
PL
Cel: Celem publikacji jest ocena zagrożenia pożarowego sal kinowo-widowiskowych wyposażonych w siedziska tapicerowane (fotele) spełniające aktualne wymogi techniczno-prawne. Fotele w salach mieszczących powyżej 200 osób dorosłych lub 100 dzieci bada się przy użyciu źródeł ognia o małej mocy (tlący się papieros, płomień zapałki). Należy ustalić jak zareagują fotele i jaki będzie miał przebieg pożar, gdy zastosujemy inne źródło ognia (np. palącą się złożoną gazetę). Materiał i metody: Badania przeprowadzono na pełnowymiarowych fotelach oraz ich układach tapicerskich, które są ogólnodostępnymi wyrobami handlowymi na rynku europejskim spełniającymi wymagania zapalności mebli tapicerowanych, które są zgodne z metodą EN-PN 1021-1 Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: tlący się papieros oraz EN-PN 1021-2 Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki. W celu ustalenia zagrożenia pożarowego siedzisk tapicerowanych od innych źródeł zapłonu, poddano je badaniom według wymagań normy kolejowej PN-EN 45545-2 Aneks B, C, PN-ISO 9705, ISO/TR 9705-2 (kalorymetr meblowy). Dodatkowo wyznaczono profile temperatur na powierzchni podpalanych foteli wykorzystując do tego celu kamerę termowizyjną. Wyniki: Stopień zagrożenia pożarowego w pomieszczeniach wypełnionych fotelami spełniającymi wymagania (PN-EN 1021-1/2) wzrasta w zależności od rodzaju użytego źródła zapłonu. Fotel uważany za bezpieczny i spełniający wymagania zapalności mebli przebadano na kalorymetrze meblowym i uzyskano następujące wyniki: maksymalną intensywność wydzielania ciepła fotel 1 – 10,78 kW, fotel 2 – 356,83 kW; ciepło wydzielone przez fotel 1 – 635,8 kJ oraz fotel 2 – 81605,6 kJ; MAHRE fotel 1 – 1,62 kW, fotel 2 – 204,37 kW, które świadczą o bardzo dużym zagrożeniu pożarowym. W czasie badań laboratoryjnych zaobserwowano bardzo duże zadymienie pomieszczenia, w którym prowadzone były badania. Potwierdziły to wyniki całkowitej ilości wydzielonego dymu: fotel 1 – 5,3 m2, fotel 2 – 750,3 m2, a osłabienie wiązki światła w fotometrze wyniosło prawie 91%. W czasie pożaru fotela nr 2 temperatura jego powierzchni przekroczyła 900°C. Wnioski: Zaleca się modyfikację i rozszerzenie palety źródeł zapłonu w obowiązującej normie. Za wzór można przyjąć angielską normę BS 5852, zgodnie z którą rozpatrywanych jest osiem różnych rodzajów źródeł zapłonu w zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia. Przegląd mebli tapicerowanych pod względem oceny palności wskazuje, że powinny one być przebadane w pełnej skali z uwzględnieniem większych źródeł zapłonu, jak np. kule z gazety lub stosy z drewna.
EN
Aim: The purpose of this paper is to evaluate potential fire hazards in cinemas and theatres, equipped with upholstered furniture, which satisfy prevailing technical requirements. Introduction: Upholstered seating in public places, which accommodate above two hundred adults or one hundred children, are tested in laboratories with the aid of small fire sources (a smouldering cigarette or ignited match). However, it is appropriate to determine the behaviour of upholstery material and potential development of a fire when other fire sources are applied, such as a folded burning newspaper. Materials and methods: The study was conducted on upholstered furniture, which is generally available on the European market and, which satisfies fire safety standards for upholstered furniture in accordance with EN-PN 1021-1. The fire source used for tests was a smouldering cigarette in accordance with EN-PN 1021-2 and the equivalent of a burning match flame. In order to determine the fire hazard of upholstered seating from other ignition sources, research was performed in accordance with test standards; EN 45545-2, Annex B and C, PN-ISO 9705, ISO/TR 9705-2 (Furniture Calorimeter). Additionally, temperature profiles were identified on the surface of ignited armchairs with the aid of thermal cameras. Results: The fire hazard level in premises furnished with upholstered furniture, which satisfy standards (PN-EN1021-1/2), increases, depending on the employed ignition source. Upholstered furniture, which was considered safe and satisfied fire safety standards was further exposed to tests on a furniture calorimeter with following results: The maximum intensity of heat release for armchair 1 = 10.78 kW, armchair 2 = 356.83 kW; total heat release for armchair 1 = 635.8 kJ, armchair 2 = 81605.6 kJ; MAHRE armchair 1 = 1.62 kW, MAHRE armchair 2 = 204.37 kW, which demonstrates a high risk of fire. During laboratory tests a large volume of smoke was observed in the room where research was performed. This is borne out by the total volume of smoke output for armchair 1 = 5.3 m2, armchair 2 = 750.3 m2. and the reduction in intensity of light rays, measured by the light meter, was approaching 91%. During a fire of armchair 2 the surface temperature exceeded 900°C. Conclusions: It is recommended that the range of ignition tests utilised in current standards is modified and extended. United Kingdom (UK) provides such an example with the BS 5852 standard, where eight different sources of ignition are employed, depending on type and use the premises are put to (cinema, hospital, hotel, museum). An examination of upholstered furniture, involving an evaluation of flammability, should be performed within a full range of the most significant sources of ignition, such as balls of newspaper or piles of wood.
EN
A new fire detection system for use on passenger trains, based on a multifunction pointtype sensor, is described. The full development process of the new system is described, and all the choices made in order to make a railway specific product explained. The basic concepts of the system described are: • full compliance to all the standards for safety-related electronics on rolling stocks, • detection performances derived from existing standards for commercial buildings, with adaptation, • multifunction sensors, capable to measure the smoke obscuration and the air temperature, and to control external devices, and also able to drive signal and power outputs, • detection criteria delegated to a central supervisory unit, receiving the real-time information from the multifunction sensors over a safe and robust communication link, redundant CAN bus, • commands to actuate the sensor's output sent selectively over the same communication link. A comparison with other traditional fire detection systems is made, and examples of application and of installation are given, both for fixed and variable composition trains. Reference is made to several existing applications on trains in many countries, like Italy, Switzerland, Finland, Russia, China and Poland. A table is presented with field data from thousands units in operation, demonstrating an MTBF in excess of 20 millions-hour.
PL
Opisano nowy układ wykrywania pożaru do zastosowań kolejowych, który oparty jest na wielofunkcyjnym czujniku typu punktowego. Opisano cały proces opracowania nowego układu oraz omówiono wszystkie dokonane wybory w aspekcie specjalistycznego rozwiązania kolejowego. Zasadnicze założenia przyjęte dla tego układu są następujące: - Pełna zgodność ze wszystkimi normami dla elektroniki układów bezpieczeństwa taboru kolejowego. - Charakterystyki wykrywania pochodzące z istniejących norm bezpieczeństwa budynków i odpowiednio zaadaptowane. - Zdolne do oceny zaciemnienia od dymu oraz pomiaru temperatury powietrza czujniki wielofunkcyjne sterujące urządzeniami zewnętrznymi, a także zdolne do sterowania sygnałami i zasilaniem. - Kryteria wykrywania przekazane do centralnego modułu dozorującego, odbierającego z czujników informacje w czasie rzeczywistym za pośrednictwem bezpiecznych i solidnych łączy komunikacyjnych, zapasowej magistrali CAN. - Polecenia uruchomienia sygnału wyjściowego czujnika są przesyłane selektywnie przez to samo łącze komunikacyjne. Dokonano porównania z innymi tradycyjnymi układami wykrywania pożaru i podano przykłady zastosowań i instalacji. Przywołano szereg zastosowań kolejowych w takich krajach, jak Włochy, Szwajcaria, Finlandia, Rosja, Chiny i Polska. Przedstawiono tabelę z danymi pochodzącymi z eksploatowanych urządzeń, które pokazują, że średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) przekracza 20 milionów godzin
9
Content available Badanie palności mebli tapicerowanych
PL
Coraz więcej produktów wyposażenia wnętrz poddawana jest badaniom palności, a zwłaszcza meble tapicerowane. Podczas tych testów w ustalonych warunkach określa się wiele parametrów pozwalających na sklasyfikowanie danego o materiału, a następnie na dopuszczenie go bądź nie do odpowiedniego zastosowania. Tradycyjne metody badań palności dostarczają z reguły jeden konkretny wynik, który nie pozwala na obiektywną charakterystykę materiału. Podstawowym i najważniejszym parametrem w badaniach palności jest szybkość wydzielania ciepła (HRR). W poniższej pracy przedstawiono dwa rodzaje badań, wykorzystując kalorymetr meblowy oraz użycie tlącego się papierosa i równoważnika płonącej zapałki.
EN
Flammability testing is undergoing more and more home furnishing products and most of all upholstered furniture. During these tests is determined by parameters which allow to o classify the material and admit it or not for the proper application. Traditional methods of testing the flammability usually provide a single e result, not allowing the objective characteristics of the material during fire. Therefore, the article compares modern colorimetric method with the traditional testing using cigarette and match flame.
10
Content available remote System of object display in conditions of smoke screening
EN
Paper presents results of investigations of increased visibility with help of electrooptical system APIS in a smoky environment in outdoor conditions. A comparative assessment of visibility in smoke with use of this system is given as well as posibility of the visibility increase with help of the APIS system is considered.
11
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe problemy mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowników budynków mieszkalnych wielorodzinnych w warunkach pożaru. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym rozwoju pożaru w tego typu budynkach, jego dynamiki, podstawowych parametrów charakteryzujących środowisko pożarowe z uwagi na miejsce powstania (kuchnia, pokój dzienny, sypialnia, przedpokój) oraz wymaganiom polskich przepisów związanych z ewakuacją ludzi z budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a w szczególności dotyczących dróg ewakuacyjnych. Omówiono wymagania, jakie muszą spełniać takie budynki w zakresie zagadnień związanych z ewakuacją ludzi. Większość przepisów dotycząca ewakuacji została zawarta w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na końcu zamieszczono podsumowanie i wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.
EN
Basic problems connected with fire safety of occupants in residential buildings are presented in the paper. Particular attention was given to issues relating to the development of the fire in this type of buildings, its dynamics, the basic parameters characterizing the fire environment due to the location of fire source (kitchen, living room, bedroom) and the requirements of Polish legislation concerning the evacuation of people from residential and apartment buildings, especially escape routes. The requirements which must be met by such buildings related to the evacuation of people are discussed. Most of the regulations concerning the evacuation has been included in the government order of Ministry of Infrastructure dated 12 April 2002, on the technical specifications, which should correspond the buildings and their location. Conclusions and final remarks can be found at the end of the work.
12
Content available remote Combustion hazards from building materials
EN
Fire smoke has a highly variable composition which is dependent on several factors, including oxygen supply, heating rate, temperature and the chemical structure of the materials that are burning. One area that is particularly important is the determination of volatiles that can have a negative effect on the environment as well as posing a serious hazard to human health. Prediction of toxic fire hazard depends on two parameters: time-concentration profiles for major products. These depend on the fire growth curve and the yields of toxic products; toxicity of the products, based on estimates of doses likely to impair escape efficiency, cause incapacitation, or death. Toxic product yields depend on the material composition, and the fire conditions. The most significant differences in fire conditions arise between flaming and non-flaming combustion. The burning of an organic material, such as a polymer, is a complex process, in which volatile breakdown products react, to a greater or lesser extent, with oxygen, producing a cocktail of products. These range from the relatively harmless carbon dioxide (CO2) and water, to products of incomplete combustion, including carbon monoxide (CO), hydrogen cyanide (HCN), organoirritants etc. In addition, depending on the other elements present, halogen acids, oxides of nitrogen, and sulphur, may be formed. The fire toxicity of building materials were investigated under a range of fire conditions, oxidative pyrolysis (smouldering) and well-ventilated flaming to under-ventilated flaming. The yields of the major toxic products, carbon monoxide, hydrogen cyanide and irritant gases nitrogen dioxide, hydrogen chloride and hydrogen bromide together with polycyclic aromatic hydrocarbons are presented as a function of fire condition. The toxicities of the effluents, showing the contribution of individual toxic components, are compared using the fractional effective dose (FED) model and LC50, (the mass required per unit volume to generate a lethal atmosphere under specified conditions).
PL
Poprawnie zaprojektowana instalacja wentylacji pożarowej ma za zadanie zapewnić ludziom bezpieczną ewakuacje z obiektu, w którym rozwija się pożar. Największym zagrożeniem dla ewakuujących się ludzi jest rozprzestrzeniający się dym. Jest on nośnikiem substancji toksycznych a dodatkowo powoduje, że ludzie tracą orientację i ich szybkość ucieczki spada. Na kierunek przemieszczania się dymu w budynku ma wpływ wiele czynników, do których zaliczyć można wiatr, temperaturę, instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz układ architektoniczny obiektu. W artykule opisano badania w czasie, których sprawdzano wpływ położenia pożaru projektowego na warunki panujące na drogach ewakuacyjnych. Badano obiekt typu atrium, w pierwszym wariancie pożar rozwijał się w centralnym jego punkcie a w drugim – w pomieszczeniu przyległym. W przypadku rozwoju pożaru w pomieszczeniu przyległym do atrium na najwyższym balkonie pojawiają się warunki niekorzystne ze względu na mniejszą widzialność oraz podwyższoną zawartość sadzy i podwyższona temperaturę w okolicach balkonu pierwszego. Rozpatrzenie wszystkich niekorzystnych scenariuszy jest bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom na wypadek wybuchu pożaru.
EN
Properly designed fire ventilation system should provide people with a safe evacuation from the building where a fire is developing. The biggest threat to the evacuating people is the spreading smoke. It is a carrier of toxic substances and also causes people to lose their orientation and their chances of escape decreases. The direction of the movement of the smoke in a building is affected by many factors including wind, temperature, ventilation and air conditioning and the architectural layout object. The paper describes the study on the impact of the fire location on the conditions at the escape routes. Two cases of the fire outbreak in the atrium have been studied: in the first variant, a fire is developing in the central section and in the second - in the room adjacent. In the latter case there are unfavorable conditions both at the top balcony due to the low visibility and in the vicinity of the first balcony due to increased soot mass fraction and the increased temperature. Consideration of all adverse scenarios is very important to ensure the safety of people in the event of fire.
PL
W referacie przedstawiono metody projektowania systemów grawitacyjnej wentylacji oddymiającej oraz zastosowanie narzędzi komputerowej mechaniki płynów (CFD) jako narzędzia je uzupełniającego. W celu porównania skuteczności funkcjonowania systemów oferowanych przez różnych producentów przeprowadzono serię obliczeń numerycznych dla tych samych założeń (prędkość wiatru, kierunek działania wiatru). Analizy prowadzono z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS Fluent w wersji 14.5 i modelu turbulencji RNG k-ε. Otrzymane wyniki poddano analizie porównawczej, na podstawie której przedstawiono wnioski do praktycznego wykorzystania.
EN
In the paper the author presents some chosen methodologies used in the design process of natural smoke and heat ventilation systems and the use of Computational Fluid Dynamics (CFD) tools. Comparison of the performance of various systems was conducted on the basis of performed CFD analyses. The analysis was prepared with the use of ANSYS Fluent 14.5 package, with the use of RNG k-ε turbulence model. The results of analysis are presented, together with the additional design recommendations.
EN
Aim: Optical point smoke detectors have a number of significant drawbacks. The foremost are: dependence on the sensitivity of average smoke particle size, of different smoke variety, detection of the smoke emission path, dispersed by given particles, and reaction lead time, determined by the speed of convective air flow and design characteristics of the smoke detector chamber. These drawbacks are absent in linear optical smoke detectors, where the reaction to a fire is determined by the control of flow intensity of transmitted rays (non-dispersed) from smoke emissions. The purpose of this research is to improve the optical design of laser smoke detectors by exploiting traditional fire detection methods (intensity level of rays dispersed by smoke particles), and techniques used by linear smoke detectors. Methods: The project aim is realized with the aid of mathematical techniques and experimental modeling of energy transfer processes, by recording light beam expansion in an optically disparate environment, using aerosol smoke. Results: A two-channel laser smoke detector model was produced and tested for effectives. The main focus of tests was on the sensor’s sensitivity threshold. Tests were conducted in a flow through smoke chamber, with transverse dimensions of 500-500 mm2. The optical smoke density in the channel was controlled by a smoke control block. Sawdust was applied to create smoke. The lowest average unit value of optical smoke density during tests revealed a stable deviation for measured signals in both channels of the sensor. During an absence of smoke the value was identified as 0.11 dB/m. The optical smoke density measurements in the testing chamber, for dispersed ray emissions of the test model, revealed a reading of 0.065 dB/m.. Conclusions: Sensitivity research results for the enhanced laser smoke detector confirmed the potential for improving reliability, by increasing the proportion of detected emissions dispersed at small angles. The special structure of the detector light beam allows for the creation of an effective algorithm used for processing of registered signals, thus improving the sensor’s resistance to noise interference.
PL
Cel: Punktowe optyczne czujki dymu, jak wiadomo, mają wiele istotnych wad. Główne z nich to: 1) zależność czułości od średnich rozmiarów cząsteczek różnorodnych dymów i kierunku rejestrowania promieniowania, rozproszonego przez dane cząsteczki; 2) zależność czasu reakcji od prędkości strumieni konwekcyjnych powietrza i właściwości konstrukcyjnych komory dymowej czujki. Wymienione niedoskonałości nie dotyczą liniowych optycznych czujek dymu, których reakcja na rozgorzenie pożaru polega na kontroli intensywności przechodzącego (nierozproszonego) przez dym promieniowania. Celem pracy jest udoskonalenie optycznego schematu laserowej punktowej czujki dymu, pozwalającego na jednoczesne zastosowanie tradycyjnej metody wykrywania pożaru charakterystycznej dla czujek tego typu (stopień intensywności promieniowania rozproszonego przez cząsteczki dymu) oraz metody stosowanej w liniowych czujkach dymu. Projekt i metody: Aby zrealizować ten cel, wykorzystano metodę matematycznego i eksperymentalnego modelowania procesu przenoszenia i rejestrowania wiązek świetlnych poprzez optycznie niejednorodne środowisko typu aerozol dymowy. Wyniki: Przygotowano model punktowej dwukanałowej laserowej czujki dymu, na którym przeprowadzono badanie jej skuteczności. Podstawową badaną cechą modelu czujki była jej czułość progowa. Badania prowadzono w dymowej komorze przepływowej o rozmiarach poprzecznych 500 x 500 mm2. Optyczna gęstość dymu w komorze była kontrolowana przez blok kontroli zadymienia. Do wytworzenia dymu zastosowano trociny. Najmniejsza średnia wartość jednostkowej optycznej gęstości dymu w komorze badawczej, przy której odnotowano stabilne odchylenie wartości sygnałów mierzonych w obu kanałach modelu czujki od ich średnich wartości przy braku dymu, wyniosła 0,11 dB/m. Przy tym optyczna gęstość dymu mierzona w kanale rejestrowania rozproszonego promieniowania modelu czujki wyniosła 0,065 dB/m. Wnioski: Wyniki badania czułości udoskonalonego modelu laserowej dymowej czujki świadczą o możliwości poprawienia jej niezawodności poprzez zwiększenie udziału rejestrowanego promieniowania rozproszonego na małe kąty. Specjalna struktura wiązki świetlnej w czujce pozwala na sformułowanie skutecznego algorytmu przetwarzania rejestrowanych sygnałów w celu poprawy odporności czujki na zakłócenia.
PL
W pracy analizowano wpływ wybranych środków ogniochronnych na parametry emisji energii cieplnej i dymu z materiałów polimerowych określone za pomocą kalorymetru stożkowego oraz na parametry strefy zadymienia w układzie pomieszczeń. Jako materiał badawczy wybrano konstrukcyjne materiały polimerowe niemodyfikowane i modyfikowane ogniochronnie, takie jak drewno dębowe, żywice epoksydowe na bazie Epidianu 5 oraz materiały wyposażeniowe, jak pianki poliuretanowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz uzyskano pozytywną korelację między parametrami otrzymanymi za pomocą kalorymetru stożkowego, a parametrami zadymienia modelowanego jedno- i dwustrefowo dla prostego układu dwóch pomieszczeń.
EN
The paper has analyzed the influence of selected fire resistance agents on the parameters of heat and smoke release from the polymer materials defined by the conic colorimeter and on the parameters of smoke logging zones in the rooms system. For the research material , the authors selected the polymer structural materials which are not modified and fire resistant modified such as : oak timber, epoxide resins on the basis of Epidian 5, and fitting materials such as polyurethane foams. On the basis of conducted analysis the positive correlation between the parameters obtained by the conic colorimeter and the parameters of one or two zones modeled smoke logging for the simple system of two rooms, has been obtained.
EN
All concept calculations that are made for smoke management system need to be done based on design building shape analysis. Very important is to verify all manual calculations by CFD on a preliminary design stage and by hot smoke tests on as-build stage. CFD simulations are very helpful in verification of assumed hot smoke exhaust efficiency. Hot smoke tests are also very important, especially in verification of smoke control system that detects of fire and controls many important devices like smoke curtain, fire dumpers and shutters or any other in case of fire.
EN
All concept calculations that are made for smoke management system need to be done based on design building shape analysis. Very important is to verify all manual calculations by CFD on a preliminary design stage and by hot smoke tests on as-build stage. CFD simulations are very helpful in verification of assumed hot smoke exhaust efficiency. Hot smoke tests are also very important, especially in verification of smoke control system that detects of fire and controls many important devices like smoke curtain, fire dumpers and shutters or any other in case of fire.
PL
W artykule przedstawiono opisy pożarów taboru kolejowego w Polsce i na świecie oraz schemat rozprzestrzeniania się pożaru w wagonie spowodowanym zapaleniem się siedziska. Materiały do badań zostały pobrane z aktualnie poruszającego się po torach wagonu kolejowego (produkcja 1990) i zostały przebadane wg norm ISO w Laboratorium Badań Cech Pożarowych Materiałów pod względem działania tlącego się papierosa, działania małego płomienia zapałki oraz dymotwórczość i toksyczność wg projektu nowej normy europejskiej ISO 45545.
EN
The article includes the description of fire in the passenger carriage in the Poland and in the world and the chart the spread of fire in the car caused by inflammation of the seat. Materials for the study were taken from the carriage (production 1990) and have been tested according to ISO standards Materials Fire Properties Testing Laboratory in terms of a smoldering cigarette, action of the small flame of a match and the resulting smoke, toxicity according to the design of the new European standard ISO 45545. The results of the study are described.
PL
W referacie przedstawiono wybrane nowoczesne metody szacowania ilości dymu wpływającego do zbiornika dymu w określonym układzie przegród budowlanych składającym się z pomieszczenia, w którym wybuchł pożar, ściany z otworem i nadprożem oraz balkonem, wewnątrz wielkokubaturowego obiektu budowlanego. Wyniki obliczeń analitycznych porównano z wynikami obliczeń numerycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem metody obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) i na ich podstawie przedstawiono wnioski dotyczące praktycznego wykorzystania przedstawionych metod.
EN
In the paper author presents chosen analytic formulas for determining mass flow of heat and smoke into smoke reservoir in prescribed layout of vertical and horizontal wall boundaries, which include room where the fire starts, a wall with an opening and a downstand, and a projecting balcony, all fit inside a large volume building. Results of analytical calculations were compared to the results of performed numerical studies using CFD method, and the final design guidelines are given.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.