Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this work, weathering performance and durability of a commercial automotive acrylic polyurethane topcoat samples exposed at a natural testing station in an industrial atmosphere (Police, Poland) were studied. After a 16-month outdoor aging process, surface morphology and general appearance of the clearcoat were investigated by means of optical and scanning electron microscopes, an optical profilometer and by a glossmeter. For further investigation of the samples surfaces chemistry X-ray photo-electron spectroscopy (XPS) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) were utilized. Test results showed that the outdoor exposure changed the appearance of the acrylic polyurethane topcoat surface because protuberant spots of various sizes were observed. Quantitative profilometric analysis indicated an apparent increase of surfaces roughness, however, no signs of chemical degradation of the studied topcoat were revealed by XPS and FTIR analyses. Finally, it was apparent that the surface protuberances observed after the ageing test resulted by atmospheric deposits consisting mainly of oxygen, calcium, phosphorus, iron, and silicon compounds and elemental carbon. Additionally, it was revealed that a detailed cleaning process of the clearcoat surfaces may remove the detected contaminants.
PL
W niniejszej pracy zbadano trwałość próbek komercyjnej akrylowo-poliuretanowej nawierzchniowej powłoki samochodowej w trakcie ich ekspozycji w atmosferze przemysłowej zakładów chemicznych (Police, Polska). Morfologię powierzchni i ogólny wygląd powłok lakierowych (po 16 miesiącach testu) zbadano za pomocą mikroskopu optycznego i skaningowego mikroskopu elektronowego, profilometru optycznego oraz połyskomierza. Do badań składu i struktury chemicznej powierzchni wymalowań wykorzystano rentgenowską spektroskopię fotoelektronów (XPS) oraz spektroskopię w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR). Ekspozycja w atmosferze przemysłowej zmieniła wygląd powierzchni powłok gdyż zaobserwowano wypukłe plamy o różnej wielkości. Dodatkowo, ilościowa analiza profilometryczna wykazała wyraźny wzrost chropowatości powierzchni, chociaż wyniki badań metodami XPS i FTIR nie wykazały żadnych oznak chemicznej degradacji testowanych próbek. Ostatecznie okazało się, że wypukłości obserwowane na powierzchniach starzonych powłok były osadami atmosferycznymi składającymi się głównie ze związków tlenu, wapnia, fosforu, żelaza, krzemu oraz węgla. Dodatkowo wykazano, że dokładne umycie powierzchni powłok powoduje usunięcie wspomnianych zanieczyszczeń.
EN
The article concerns the evaluation of the possibility of using the optical profilometry method in the analysis of the destruction process of acrylic coatings exposed at a climate station in an industrial-urban atmosphere. It was found that the observed changes do not allow to clearly assess the durability of the tested coatings. It seems that the method used may play a supporting role in assessing the quality of the coatings because the surface maps show the number and size of pores in the coating. Therefore, this method can be used, for example, to help determine the optimal parameters of the coating process (e.g. spray pressure).
PL
Artykuł dotyczy oceny możliwości wykorzystania metody profilometrii optycznej w analizie procesu destrukcji renowacyjnych powłok akrylowych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego eksponowanych na stacji klimatycznej w atmosferze przemysłowo-miejskiej. Stwierdzono, że zaobserwowane zmiany nie pozwalają jednoznacznie ocenić trwałości badanych powłok. Wydaje się, że zastosowana metoda może odgrywać rolę pomocniczą w ocenie jakości powłok, ponieważ mapy powierzchni wyraźnie pokazują liczbę i wielkość porów w powłoce. Można więc zastosować tę metodę przykładowo jako wspomagającą ustalenie optymalnych parametrów procesu nakładania powłok (np. ciśnienia natrysku).
EN
The state of the surface layer and biocompatibility are the key parameters contributing to successful implantation of prostheses such as bone implants which are now increasingly often produced by means of DMLS technologies. The analysis of these factors and proper selection of material are required in order to determine the most favourable technological parameters contributing to long term functioning in course of their presence in human body. Therefore, the purpose of the present paper is to investigate the effect of shot peening on the state of the surface layer and corrosion resistance of specimens made of Ti-6Al-4V titanium alloy produced in Direct Metal Laser Sintering (DMLS) process. The specimens have been produced by means of EOSINT M280 system dedicated for laser sintering of metal powders and their surfaces have been subjected to the shot peening process under three different working pressures (0.2, 0.3 and 0.4 MPa) and by means of three different media i.e. CrNi steel shot, crushed nut shells and ceramic balls based on ZrO2. It has been found that the process conditions i.e. working pressure in course of shot peening and proper selection of applied shot will make it possible to achieve the properties in modified material sufficient to ensure that assumed functions associated with the improvement of surface layer condition are invariable during required period in specified implant operation conditions. In such case, these factors have been determined in course of microhardness tests, evaluation of surface development degree as well as potentiodynamic tests. The increase of working pressure caused deteriorated corrosion resistance. Simultaneously, it has been found the corrosion resistance was most satisfactory for the surfaces modified by means of: ceramic balls based on ZrO2 > crushed nut shells > CrNi steel shot correspondingly.
PL
Stan warstwy wierzchniej i biozgodność to podstawowe czynniki mające wpływ na efektywną implantację. W przypadku wyrobów medycznych takich jak: implanty kostne, które obecnie są coraz częściej wytwarzane z wykorzystaniem technologii przyrostowych, analiza tych czynników oraz właściwy dobór materiału jest niezbędny do określenia najbardziej korzystnych parametrów technologicznych przyczyniających się do długotrwałego działania podczas ich eksploatacji w organizmie. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu obróbki nagniataniem strumieniowym (ang. shot peening), na stan warstwy wierzchniej i odporność korozyjną próbek ze stopu tytanu Ti-6Al-4V wytworzonych technologią przyrostową DMLS (Direct Metal Laser Sintering). Przy zastosowaniu systemu laserowego spiekania proszków metali EOSINT M280 wykonano próbki, których powierzchnie następnie poddano obróbce nagniatania strumieniowego przy trzech rożnych ciśnieniach roboczych (0.2, 0.3 i 0.4 MPa) z wykorzystaniem trzech różnych mediów tj.: śrutem ze stali CrNi, rozdrobnionymi łupinami orzechów oraz kulkami ceramicznymi na bazie ZrO2. Stwierdzono dla wszystkich badanych powierzchni, że warunki procesu tj. ciśnienia roboczego obróbki nagniataniem strumieniowym oraz odpowiedni dobór śrutu pozwolą na uzyskanie takich właściwości w modyfikowanym materiale, że założone funkcje poprawy stanu warstwy wierzchniej będą niezmienne przez wymagany czas w określonych warunkach eksploatacji implantu. W tym przypadku wskaźniki te określono podczas badań mikrotwardości, oceny stopnia rozwinięcia powierzchni oraz testów potencjodynamicznych. Wzrost ciśnienia roboczego powodował pogorszenie odporności na korozję. Przy czym najbardziej korzystnie pod względem odporności korozyjnej zachowywały się powierzchnie modyfikowane kolejno: ceramiką na bazie ZrO2> łupinami orzechów> śrutem stalowym CrNi.
PL
Trolejbusy są pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób w systemach komunikacji zbiorowej. Integralną częścią systemu komunikacji trolejbusowej jest sieć trakcyjna, która służy do zasilania trolejbusów energią elektryczną o określonych parametrach w zmiennych warunkach eksploatacji. Istotnym elementem dla funkcjonowania sieci trolejbusowej są przewody trakcyjne, które tworzą tor jezdny. Przewody służą do zasilania trolejbusu energia elektryczną. W niniejszej pracy dokonano oceny eksploatacyjnego zużywania się wybranych przewodów trakcyjnych Djp 100, wykorzystywanych w trakcji trolejbusowej w Lublinie. Analizowano zmiany geometrii przewodów w wyniku zużywania. Określono pozostałą wytrzymałość mechaniczną przewodów zużytych. Ponadto wykonano badania chropowatości przewodów i badania mikroskopowe stanu warstwy wierzchniej przewodów. Badania miały charakter porównawczy, próbę referencyjna stanowiły przewody nowe – nieużywane.
EN
Trolleybuses are vehicles used for transport people in public transport systems. A traction network is an integral part of the trolleybus communication system. The traction network is used to supply trolleybuses with electricity with specified parameters in changing operating conditions. Important elements for the functioning of the trolleybus network are traction wires that form the roadway. The wires are used to supply the trolleybus with electricity. In the paper, operating wear of selected traction wires Djp 100 used in trolleybus traction in Lublin was evaluated. Changes in wires geometry as a result of wear were analyzed. Residual mechanical strength of used wires was determined. In addition, roughness measurements and microscopic studies of the condition of the wires surface were conducted. Studies were comparative nature, the reference specimens were new - unused.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.