Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 192

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiercenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The long road of development of cementing technology, which ensured the development of cement compositions, methods of preparation, chemical treatment and transportation of binder material into the annular space of the well, did not solve all the problems of high-quality isolation of the layers. A reasonable physical criterion and exact methods for assessing the quality of fastening have not been found either as it is very difficult to reproduce downhole conditions during experimental work in order to establish a large number of simultaneously acting factors on the durability of the borehole lining. In this regard, there is no generally accepted method for testing cementing materials in the world and the issue of the necessary strength of stone from various cementing materials intended for cementing columns and installing cement bridges has not been resolved. The world's leading drilling service companies (Schlumberger, Halliburton, etc.) do not use special cements such as UCG, OCG, etc., but prepare their mixture specifically for each cementing process, based on one base cement selected for these oil and gas fields. Various types of weighting agents, lighteners and other mixing additives with the base cement provide the well-specific grouting system. All over the world, these systems are being prepared at specially equipped bases. The conducted studies give grounds to assert that high-quality normal, lightweight and weighted cement mortars can be obtained on the basis of local raw materials, provided that modern technology and equipment are available.
PL
: Długa droga rozwoju technologii cementowania, która zapewniła opracowanie składów cementu, metod jego przygotowania, obróbki chemicznej i transportu materiału wiążącego do przestrzeni pierścieniowej odwiertu, nie rozwiązała wszystkich problemów związanych z wysokiej jakości izolacją warstw. Podczas prac eksperymentalnych bardzo trudno jest odtworzyć warunki panujące w otworze wiertniczym, aby można było ustalić i przebadać szereg działających równocześnie czynników, mających wpływ na trwałość warstwy rur okładzinowych w otworze. W związku z tym na świecie nie ma ogólnie przyjętej metody testowania materiałów cementowych, a kwestia niezbędnej wytrzymałości kamienia z różnych materiałów cementowych przeznaczonych do cementowania kolumn rur okładzinowych i instalowania mostów i korków cementowych w odwiercie nie została rozwiązana. Wiodące na świecie firmy świadczące usługi wiertnicze (Schlumberger, Halliburton itp.) nie stosują specjalnych cementów, takich jak UCG, OCG itp., lecz przygotowują swoją mieszankę specjal- nie do każdego procesu cementowania, bazując na jednym rodzaju cementu wybranym dla tych konkretnych złóż ropy i gazu. Różne rodzaje środków obciążających i innych dodatków mieszanych z cementem bazowym zapewniają stosowanie specyficznego dla danego złoża systemu cementowania. Na całym świecie systemy te są przygotowywane w specjalnie wyposażonych bazach. Przeprowadzone badania dają podstawę do stwierdzenia, że wysokiej jakości normalne, lekkie i obciążone zaczyny cementowe można uzyskać na bazie lokalnych surowców – pod warunkiem dostępności nowoczesnej technologii i sprzętu.
2
Content available remote Wpływ chłodzenia ciekłym CO2 i MQL na efektywność wiercenia
PL
Podczas wysoko wydajnego wiercenia narzędziami z węglików stosuje się zwykle chłodzenie emulsją dostarczaną pod wysokim ciśnieniem przez narzędzie. Konieczność odchodzenia od płynów obróbkowych na bazie oleju mineralnego powoduje poszukiwanie rozwiązań oferujących optymalne chłodzenie i smarowanie. Jednym z nich może być minimalne chłodzenie ciekłym dwutlenkiem węgla (LCO2) wstępnie zmieszanym z olejem.
PL
Główną specjalizacją firmy Compensus jest projektowanie oraz produkcja maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego, soli kamiennej i potasowej, zarówno w kraju, jak i za granicą. W artykule przedstawiono wybrane przedsięwzięcia spółki zrealizowane na zamówienie kontrahentów, dla których zaprojektowano rozwiązania „szyte na miarę”.
PL
Przemysł wydobywczy złóż surowców skalnych jest ważną gałęzią polskiej gospodarki. Znaczna część surowców skalnych wykorzystywana jest bezpośrednio w budownictwie kubaturowym, drogowym i kolejowym. Po przetworzeniu surowce skalne wykorzystywane są w przemyśle cementowym oraz w rolnictwie. Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na wpływ czynników nie mających bezpośredniego związku z technologią robót strzałowych lecz, zdaniem autora, odgrywających istotną rolę w tematyce zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych.
EN
The rock mining industry is an important branch of the Polish economy. Much of the rock raw materials are used directly in road and railroad construction. After processing, rock raw materials are used in the cement industry and in agriculture, for the production of fertilizers. The article aims to draw attention to the influence of factors that are not directly related to blasting technology but, according to the author, play an important role in the topic of flyrock hazard.
EN
In the present study, the arithmetical mean roughness (Ra) values obtained as a result of drilling glass fiber reinforced polymer (GFRP) composite material produced in fiber orientation angles (0º/90º) with different drill bits in a 5-axis CNC controlled vertical machining center, were analyzed. The experimental design was applied with the Taguchi method. The drilling experiments were performed using Minitab 19 software according to the Taguchi L18 orthogonal array. The test results were evaluated based on the signal-to-noise (S/N) ratio. Two different drill bits (HSS and carbide), three different spindle speeds (750, 1000, 1500 rpm) and three different feed rates (0.05, 0.10, 0.15 mm/rev) were selected as the control factors. The effect levels of the control factors on Ra were found by applying analysis of variance (ANOVA). A confidence level of 95.62% was obtained with ANOVA analysis. The lowest Ra value was 1.279 μm at the spindle speed of 1500 rpm and the feed rate of 0.05 mm/rev using a carbide drill bit. The drill bit type was obtained as the parameter with the highest effect with a rate of 61.33%.
EN
In recent years, manufacturing industries have demanded high-performance materials for structural components development due to their reduced weight, improved strength, corrosion, and moisture resistance. The outstanding performance of polymer nano-composites substitutes the use of conventional composites materials. This study is concerned with the machining of MWCNT and glass fiber-modified epoxy com posites prepared by a cost-effective hand layup procedure. The investigations were carried out to estimate the generation of the thrust force (Th) and delamination factors at entry (DFentry) and exit (DFexit) side during the drilling of fiber composites. The effect of varying constraints on the machining indices was explored for obtaining an adequate quality of hole created in the epoxy nano-composites. The outcome shows that the feed rate (F) is the most critical factor influencing delamination at both entry and exit side, and the second one is the thrust force followed by wt.% of MWCNT. The statistical study shows that optimal combination of S (1650 Level-2), F (165 Level-2), and 2 wt.% of MWCNT (Level-2) can be used to minimize DFentry, DFexit, and Th. The drilling-induced damages were studied by means of a high-resolution microscopy test. The results reveal that the supplement of MWCNT substantially increases the machining efficiency of the developed nano-composites.
PL
W artykule przedstawiono nową kategorię urządzeń wiertniczych włoskiego producenta Drillmec SPA, opisując zalety, jakie oferuje w/w urządzenie, odbiegające od standardowych, opartych na wieżomasztach. Jest to urządzenie hydrauliczne, wyposażone w maszt teleskopowy. Zaprezentowano również podstawowe parametry urządzenia oraz opisano sposób działania poszczególnych elementów wchodzących w jego skład (podbudowa urządzenia, magazyn przewodu wiertniczego z automatycznym podajnikiem, platforma urządzenia z masztem teleskopowym, górna głowica napędowa TOP DRIVE, osprzęt szybowy, centralna jednostka hydrauliczna HPU, sprężarkownia, zestaw generatorów prądotwórczych wraz z centralną rozdzielnią elektryczną PCR, pompy płuczkowe, zbiornik ON). Ponadto przedstawiono działania, jakie poczyniła firma Exalo Drilling S.A. (inwestor) w celu przygotowania urządzenia do pracy, wprowadzając istotne modernizacje i zmiany, wpływające na całokształt funkcjonowania urządzenia oraz możliwości wykorzystania go, dostosowując do potrzeb rynku krajowego (modernizacja wysokości masztu, zakup elektrycznego TopDrive, wykonanie zbiorników płuczkowych, zminimalizowanie rozmiaru zabudowy pomp płuczkowych, zakup systemu CRT firmy Volant, zakup przewodu wiertniczego w kategorii API-R3). Opisano także zaplecze techniczne oraz nowo zakupione zaplecze socjalno-biurowe.
EN
The article presents the new category of drilling rigs produced by the Italian company Drillmec SPA. It gives an overview of the functionality of the drilling rig including its advantages going beyond the standard rigs based on rig’s derrick. It is a hydraulic drilling rig, equipped with a telescopic mast. The article also presents basic parameters as well as it describes the mode of action of its individual elements such as substructure, drill pipe ramp with automatic pick-up layout design, rig floor with telescopic mast, top drive system, rig floor equipment, hydraulic system HPU, compressor room, set of power generators control room VFD, mud pumps, diesel tank. Moreover, the paper presents all the activities that were performed by an investor, the Exalo Drilling S.A., in order to prepare the drilling rig to utilize by introducing important modernisation and exchange works, which were to influence the functionality of the entire drilling rig as well as its potential use adapted to the regional market’s needs (mast height modernisation, purchase of electric TopDrive, made by Exalo Drilling its own mud pits system, minimizing mud pumps footprint, purchase of CRT from Volant as well as drill pipes API-R3 range). The article also describes maintenance workshop and newly acquired social and office supplies (rig camp).
PL
W artykule przedstawiono tematykę związaną z często pomijanym wpływem kierunku urabiania na generowane opory urabiania skał. Na etapie prac związanych z rozpoznaniem złoża lub doborem sposobu eksploatacji przeprowadzane są badania określające własności mechaniczne calizny. Najczęściej przeprowadza się badania wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie oraz czasami urabialności skał. Bardzo często wyniki tych badań silnie zależą od kierunku ich realizacji. Ponadto w zależności od sposobu urabiania (frezowanie, struganie, wiercenie) oraz miejsca pobierania próbek (ocios ściany, czoło lub ocios chodnika) kierunek skrawania zazwyczaj nie jest zgodny z kierunkiem realizacji badań. W artykule zwrócono uwagę na występujące w praktyce kierunki skrawania oraz przedstawiono, opracowane w tym celu dla górnictwa podziemnego, zalecenia dotyczące kierunku prowadzenia badań w celu prawidłowego określenia własności calizny. Zaprezentowano również autorskie wyniki badań węgla kamiennego, soli kamiennej oraz piaskowców, łupków i dolomitów, przeprowadzonych w trzech prostopadłych kierunkach. Ponadto dokonano przeglądu literatury w tym aspekcie, prezentując wybrane badania. Wyniki badań potwierdzają występowanie kilkukrotnych, czasami prawie pięciokrotnych, różnic wartości własności mechanicznych w zależności od kierunku obciążania. Wiedza dotycząca planowanego kierunku skrawania oraz kierunku realizacji badań jest warunkiem koniecznym prawidłowej interpretacji wyników i doboru techniki urabiania, rodzaju narzędzi, parametrów procesu oraz spodziewanej efektywności i energochłonności.
EN
The paper is concerned with the influence of cutting direction on rock cutting resistance, which is a frequently neglected issue. Investigations into the mechanical properties of unmined rock are carried out at the stage of works involving deposit identification or mining method selection. The most frequently performed tests include uniaxial compressive strength and, sometimes, mineability of the unmined rock. The results of these tests are strongly correlated with the direction in which they have been carried out. Additionally, depending on the method of mining (cutting, planning, drilling) and the site of sampling (sidewall, face), the direction of cutting is usually inconsistent with the direction of testing. In the article, the author has drawn attention to the commonly applied directions of cutting and presented recommendations on the direction of testing to be followed in underground mining plants in order to properly determine the unmined rock properties. The results of author’s research into hard coal mine, rock salt and sandstones, shales and dolomites, conducted in three perpendicular directions have also been quoted. Furthermore, the subject literature in this field has been reviewed and selected investigations presented. The research results confirm that depending on the cutting direction, there may be considerable, even fivefold differences in the value of mechanical properties. Knowing the planned cutting direction and the direction of testing is a necessary condition for interpreting the results in a proper way, choosing a suitable mining technique, the type of tools and process parameters, as well as achieving the projected efficiency and energy consumption.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analiz numerycznych osiadań hiperboloidalnej chłodni kominowej bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Obliczenia osiadań bazowały na wynikach sondowań statycznych CPTU i testów DMT. Grunty w symulacjach numerycznych opisano modelem Coulomba-Mohra.
EN
The paper presents the results of numerical analysis settlements of hyperbolic cooling tower of the 910 MW power unit in the Power plant Jaworzno III – Power plant II. The calculation of the settlements based on results of CPTU and DMT tests. The grounds in the numerical simulations were described using the Coulomb-Mohr model.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań geotechnicznych podłoża budynku głównego bloku energetycznego o mocy 910 MW w elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II. Wyniki badań były podstawą do projektowania fundamentów budynku głównego.
EN
The paper presents the results of the geotechnical tests of the subsoil of the main building 910 MW power unit in Power plant Jaworzno III - Power plant II. The test results were the basic for design foundation of the main building.
PL
Głównym celem projektu było skonstruowanie i wykonanie prototypu urządzenia wspomagającego wykonywanie operacji wiertarskich na wysokościach i w utrudnionych warunkach pracy. Maszyna miała za zadanie w sposób samodzielny wykonywać otwory w materiałach ferromagnetycznych z bezpiecznej odległości od powierzchni obrabianej, bez konieczności niebezpiecznych wychyleń operatora. Istotą działania wiertarki miały być zwiększenie bezpieczeństwa operatora i wydajności pracy, obniżenie kosztów związanych z nieprawidłowym przeprowadzeniem operacji skrawania (łamanie wierteł, zwiększona moc pobierana przez elektrowrzeciono) oraz zwiększenie dokładności wykonywanych otworów.
13
Content available remote Opracowanie własnej receptury płuczki olejowej przez Exalo Drilling S.A.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań Laboratorium Płynów i Cementów oraz Działu Badań i Rozwoju Exalo Drilling S.A., które doprowadziły do opracowania własnej receptury płuczki olejowej (syntetycznej). Obszarem, na którym przede wszystkim stosowane są płuczki olejowe w Polsce jest Flisz Karpacki. Podstawą do opracowania własnej receptury były wymagania przedstawione przez Inwestora na jednym z otworów wierconych w tym rejonie. W badaniach nad recepturą płuczki olejowej uwzględniono budowę geologiczną oraz właściwości skał z obszaru, na którym miał być planowany otwór. Doświadczenie i wiedza pracowników Laboratorium Płynów i Cementów oraz Działu Badań i Rozwoju pozwoliły na zdefiniowanie autorskiej płuczki, która z powodzeniem została użyta w trakcie wiercenia planowanego otworu.
EN
In this paper are presented Exalo Drilling S.A. Mud and Cementing Laboratory and R&D Department researches which led to the formulation of personalized oil base (synthetic) mud. The region in Poland where oil base mud is usually used is the Carpathians flysch. The basis for developing the recipe were requirements of the Investor for performing one of several wells in this region. Researches on the recipe of OBM also considered geological structure and rock’s propeties in the region in which the well was planned. The background and knowledge of Exalo Drilling S.A. Mud and Cementing Laboratory and R&D Department has allowed for defining own Oil Base Mud, which has been used while Drilling the well.
PL
Exalo Drilling S.A. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw z branży wierceń lądowych w Europie środkowo-wschodniej. Poza podstawową działalnością spółki jaką jest dostarczanie usług wiertniczych i serwisowych, w strukturach Exalo działa akredytowane laboratorium badawcze, tj. Laboratorium Płynów i Cementów, wykonujące zaawansowane pomiary i badania w zakresie technologii płynów wiertniczych i zaczynów cementowych.
EN
The paper presents the analysis of navigation processes used in wells and around-drilling processes. Most common navigation systems used in drilling processes are described. The authors have presented a concept of applying navigation to operations supporting drilling processes, including operations ensuring the safety of drilling staff. Also, they have discussed around-drilling processes which have not been supported by navigation systems. Finally, they have presented ideas of their possible applications as well as benefits resulting from using navigation systems.
16
Content available Pale i mikropale
PL
Posadowienia głębokie w budownictwie należą obecnie do powszechnie stosowanych praktyk. Coraz więcej inwestycji wymaga przekazania obciążeń zewnętrznych na warstwy zalegające w głębi podłoża gruntowego lub polepszenia jego cech mechanicznych. Inżynierowie mają do dyspozycji szeroki zakres pali, co zawdzięczają transferowi nowych technologii oraz aktualnym możliwościom sprzętowym.
17
Content available remote Wiertło do materiałów kompozytowych redukujące zadziory i delaminację
PL
Podczas wiercenia materiałów kompozytowych, takich jak tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFRP), dochodzi do delaminacji oraz powstawania zadziorów na wejściu wiertła w otwór i jego wyjściu z otworu. W artykule zaproponowano projekt wiertła, które mogłoby ograniczyć te niekorzystne zjawiska.
EN
From ancient days to till today manufacturing industries, especially making of holes on the parts during drilling process for precision assembling of parts facing problems with burr formation. Drilling operation is one of the finishing operation in the production cycle, removing of burrs during drilling process is a time consuming and non-value added process to the manufacturing sector. So reducing the size of burrs is the main aim of the present study. In the present work, optimization of burr size is considered during drilling of aluminium 7075 alloy. In this connection, experiments are conducted based on Grey based Taguchi. From Grey relational grades of responses selected optimal combination of parameters to attain multiple performance characteristics of responses with a corresponding higher grey relational grade. For identifying the most significant input parameters that influence the output responses ANOVA is conducted. Based on interaction effect plots of data means of responses from results of ANOVA, confirmation tests are conducted by choosing most significant parameters. Finally, observations reveals that feed rate, point and clearance angles are the most influential factors on burr size and also experimental results divulge that the lower the thrust force causes to decrease the burr height. The proposed approach is helpful to the budding entrepreneurs in the related areas to select optimal combination of drilling parameters to attain multiple performance characteristics of responses especially in burr size to prevent the post finishing operations up to certain extent.
EN
The longwall mining system with fall of the roof is still the most common hard coal extraction system in Polish mining. Its utilization for selective coal seams’ mining results in the development of post-extraction gobs at different depths. Methane desorption phenomena from the coal seams in the stress release zones and migration of gas towards the area of operations, result in methane accumulating also after completion of coal exploitation. Methane which is not exploited from the gobs can migrate directly to the atmosphere e.g. through overlying layers, faults, workings or directly via an operated ventilation grid of an adjacent coal mine – contributing to the Greenhouse Gas effect. One of the methods to capture methane (Abandoned Maine Methane) from abandoned coal mines is to drill vertical wells through several post-extraction gobs from the surface. This paper presents the results of drilling operations at the AGH-Wieczorek-1 well, where first time in Poland, down-the-hole-hammer (DTH) with casing-while-drilling (CwD) technology were used to drill through several post-extraction gobs. The AGH-Wieczorek-1 well with 440.0 m MD was successfully drilled without any complications. Finally, three post-extraction gobs and two coal seams were drilled. Additionally, results from drillability tests, which were performed during drilling operations, are presented.
EN
Stemming plugs are one of the widely used accessory in surface mining operations. Stemming plugs assist conventional stemming material in gas retention and help in better fragmentation and explosive utilization. Effective use of the stemming plugs results in economic benefits and enhance the efficacy of the project. Economic and productive viability of stemming plugs have been conducted in depth by different researchers. Addition of stemming plugs to a new system requires ergonomic challenges for operators conducting drilling and blasting operation. Induction of a newer product in already established system is subject to overall positive feedback. This work investigates ergonomics of three different stemming plugs introduced to a limestone quarry in Pakistan. The stemming plugs were evaluated based on extra time needed, workers feedback, failures during operation, recovery time after failure and number of extra equipment required to carry out the operation. Points based matrix was established with likeliness of each plug and based on overall scores stemming plug 1 was most acceptable followed by stemming plug 3. Stemming plug 2 was disliked by operation and did not reach the level of acceptability of operators. This work will help stemming plug making industry in adapting to best practices by incorporating ergonomics of plugs in designing. Literature shows no previous work on ergonomics of stemming plugs.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.