Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 395

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
The study aims to estimate the air travel demand forecast for domestic passengers' travels in Nigeria from 2002-2016. Data resourced from the Central Bank of Nigeria, the National Bureau of Statistics, and the Federal Airport Authority of Nigeria. The study utilized a multiple regression model using a Stata-Graphic software solver to analyze the data. From the analysis, the result shows that there is a significant relationship between the explanatory variable (passengers) and unexplanatory variables National Disposable Income, Population, Average Airfare, Gross Domestic Product, Exchange Rate, Total Expenditure, and Crude oil price, accounted for adjusted R of 93.624% relationship with demand for domestic air travel of passenger. The R-square statistic shows that the fitted model explains the variability in the number of passengers (NPAX), which is 96.8124%. The Hypothesis testing reveals that National Disposable Income and Airfare have a strong statistically significant relationship with the demand for domestic air travel with a P-value of 0.0013. Mores, a statistically significant relationship exists between National Disposable Income, Average airfare, and Crude oil price with P-values of 0.0017 and 0.0445, respectively. Furthermore, a forecast of the number of passengers and average airfare was carried out using ARIMA (1,0,0) model, which made available the future predicted values for the number of passenger movements and average airfare for the next 10-12 years to come. Thus, the study recommends that stakeholders in the air transport sector should work towards improving the capacity and infrastructure to accommodate the growth of air travel demand for domestic air travel in Nigeria. Policy implications were made on regulating the sector by having a good pricing policy to control the air fare for the industry.
2
Content available Air transport safety in UAV operational conditions
EN
The article presents the possibilities of using unmanned aerial vehicles in air transport. The use of UAVs in the airspace has become widespread, despite many implemented legal regulations, there are many incidents that threaten not only aircraft during the flight, but also the airport infrastructure. The potential threats and the chances of implementing remedial measures were analyzed. An attempt to evaluate the possibility of maintaining aviation safety at an appropriate level in the conditions of UAV operational conditions has been done. The main research problem was defined as follows: How would implementing unmanned aerial vehicles into the air transport system influence the acceptable level of safety? The article uses theoretical methods such as: system analysis, analysis and synthesis in the field of literature, analogy, comparative method. In terms of empirical methods, an original diagnostic survey was carried out, based on a selected group of people related to the explored topic. In addition, the observation method was used by the feedbacks and observations of the group of air traffic controllers from civil airports (located in Poland). The article describes the current transformation of air transport, taking into account the planned modernizations. It presents the Pansa UTM system as one of the countermeasures, monitoring and securing the movement in the airspace. Furthermore, the transponder issue was raised in relation to the enhancement of the UAV identification system, with a detailed explanation of the importance of the TCAS (Traffic Collision Avoidance System). Referring to the prospects for the development of air transport, the latest design concepts for cargo drones were presented. The issue of full transport autonomy of UAVs was analyzed based on the requirements of legal regulations. The comparison of benefits and threats in conjunction with the conducted empirical methods allowed for the development of conclusions confirming the research hypothesis and indicating the possibility of using remedial measures in the process of UAV evolution.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w transporcie lotniczym. Dokonano analizy potencjalnych zagrożeń oraz szans wdrożenia środków zaradczych. Podjęto próbę ewaluacji możliwości utrzymania bezpieczeństwa lotnictwa na należytym poziomie w warunkach operacyjności BSP. Główny problem badawczy został zdefiniowany następująco: W jaki sposób implementacja bezzałogowych statków powietrznych do systemu transportu lotniczego wpłynie na utrzymanie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa? W artykule zastosowano takie metody teoretyczne jak: analiza systemowa, analiza i synteza w obszarze literatury, analogia, metoda porównawcza. W zakresie metod empirycznych przeprowadzono autorski sondaż diagnostyczny, transEngin 2023, Volume 5 Issue 1 23 realizowany w oparciu o wytypowaną grupę osób związaną z badaną tematyką. Ponadto zastosowano metodę obserwacji, realizowaną dzięki opiniom i spostrzeżeniom grupy kontrolerów ruchu lotniczego lotnisk cywilnych(rozlokowanych na terenie Polski). Artykuł opisuje obecną transformację transportu lotniczego z uwzględnieniem planowanych modernizacji. Przedstawia system PansaUTM jako jeden ze środków zaradczych, monitorujących i zabezpieczających ruch w przestrzeni powietrznej. Ponadto poruszono kwestię transpondera w odniesieniu do wzmocnienia systemu identyfikacji BSP, ze szczegółowym wyjaśnieniem znaczenia systemu zapobiegającego zderzeniom statków powietrznych TCAS (Traffic Collision Avoidance System). W nawiązaniu do perspektyw rozwoju transportu lotniczego zaprezentowano najnowsze koncepcje konstrukcyjne dronów cargo. Analizowano kwestię pełnej autonomii transportowych BSP w oparciu o wymogi regulacji prawnych. Porównanie korzyści i zagrożeń w połączeniu z przeprowadzonymi metodami empirycznymi pozwoliły na wypracowanie wniosków potwierdzających hipotezę badawczą oraz wskazanie możliwości zastosowania środków zaradczych w procesie ewolucji BSP.
PL
W Polsce brakuje danych dotyczących zapotrzebowania na energię niezbędną do utrzymania systemów wentylacyjnych, grzewczych i chłodniczych. Duże wartości strumieni powietrza wentylującego, wysokie wymagania dotyczące jakości oraz parametrów cieplno-wilgotnościowych powietrza w obiektach szpitalnych i służby zdrowia wpływają na wysokie koszty ich utrzymania. W dobie kryzysu politycznego, energetycznego oraz globalnie zmieniającego się klimatu, każda metoda ograniczania energii niezbędnej do transportu i uzdatniania powietrza musi być rozważona i uwzględniona zarówno w procesie projektowym, remontowo-modernizacyjnym jak i w codziennej eksploatacji budynków. Celem artykułu było wykazanie w jakim stopniu można ograniczyć roczne zapotrzebowanie na energię określone dla 1 m3/s powietrza zarówno w aspekcie jego transportu jak i uzdatniania. Takie jednostkowe określenie energii jest niezależnym wskaźnikiem, który można wykorzystać do każdej wartości strumienia powietrza wentylującego. Do wyznaczenia rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną do uzdatniania powietrza przygotowano wykresy t-tz obrazujące roczny cykl pracy urządzenia wentylacyjnego z odzyskiem ciepła z wymiennikiem o sprawności 50% i 80%. Przyjęto 10 różnych profili sterowania pracą urządzeń. Do wyznaczenia możliwości ograniczenia energii niezbędnej do transportu powietrza wykonano obliczenia dla wentylatorów o mocy właściwej określonej zgodnie z Warunkami Technicznymi. W artykule wykazano, że zapotrzebowanie na energię do uzdatniania powietrza jest ściśle zależne od właściwie przyjętej metody sterowania pracą urządzenia oraz przyjętych wartości temperatury powietrza nawiewanego i/lub w pomieszczeniu. Przedstawiono tu także możliwe scenariusze ograniczenia strumienia powietrza wentylującego w wypadku pomieszczeń nieużytkowanych, w których należy zachować przepływ powietrza przez pomieszczenie. Wskazano także konieczność dostosowania cech architektoniczno-budowlanych budynku do maksymalnego ograniczenia zysków i strat ciepła pomieszczeń.
EN
Poland has no data concerning the energy demand to maintain ventilation, heating, and cooling systems. High values of mechanical ventilation and air-conditioning air flow and high requirements regarding indoor air quality, temperature, and relative humidity in hospital and healthcare facilities result in high maintenance costs. In the time of political and energy crisis and the globally changing climate, any method of reducing the energy demand for transport and air treatment must be considered and included in the design, renovation, and modernisation process as well as in the daily operation of buildings. The aim of the article is to show how to limit the annual energy demand, specified for 1m3/s of airflow volume, both in terms of its transport and treatment. This unitary determination of energy can be an independent indicator that can be used for each value of the ventilation air flow. To determine the annual energy demand for air treatment, t-tz charts were prepared. They show the annual operation cycle of a ventilation unit with heat recovery, with a 50% and 80% efficiency, exchanger. 10 different ventilation system control profiles have been analysed. In order to determine the possibility of reducing the energy demand for air transport, calculations were made for fans with a specific power determined in accordance with the Technical Conditions. The article shows that the energy demand for air heating and cooling is strictly dependent on the properly adopted method of controlling the operation of the device and the assumed values of supply and indoor air temperature. It also presents possible scenarios of limiting the energy demand for air transport with respect to unused rooms, where air flow through the room should be maintained. It was also indicated the need to adjust the architectural and construction features of the building to minimise the heating and cooling loads for the rooms.
EN
The COVID-19 pandemic has affected all areas of our society. The effects of the pandemic on the economy have not only affected mainly the development of transport and tourism but most especially air transport. Many airports in Europe and around the world have experienced a drop in passengers and cargo due to the COVID-19 pandemic. For many airports, this period, which began in 2019, meant huge losses due to a drop in passengers, leading to the collapse of several airlines. Despite the gradually improving situation, the impact of the pandemic is still being felt, and the number of passengers at airports is growing rather slowly. Thus, airports had to deal with the current situation and adapt their future operation to the current conditions. Even the leading airport in Central Europe - the Schwechat Airport in Vienna - was not spared from the effects of the current pandemic. This article aims to evaluate the effects of the COVID-19 pandemic on Schwechat airport. It focuses on the analysis of the development of the airport before and during the pandemic up to the present. Further, this article describes the problems that Schwechat airport dealt with throughout the period, with the loss of passengers, delays and the collapse of carriers. Subsequently, this article is part of a study aimed at identifying the negative effects of the pandemic on air transport and related industries worldwide. Predicting the development of the airport is a very important aspect, especially for the company's management and should be part of the risk management of every company.
EN
The development of measures in civil aviation protection against illegal acts is based on the analysis of incidents, which can be divided into four development stages. Before 9/11, civil aviation entities were mostly reactive; only new threats warranted a proactive approach to mitigating air threats. The present article’s aim was to analyse the development of methods for checking passengers and objects intended for air transport. The analysis of selected incidents, control processes, and the level of security achieved confirm that the implemented security methods and proactive approach to working with air traffic risks are a suitable compromise between passenger comfort, technological development of detection devices, and processes at the airport.
6
Content available remote Air transport of medical supplies by Preighter aircraft in the Covid-19 pandemic
EN
Air transport plays a significant role in supply chain cargo. It is used for the carriage of dangerous goods e.g., medical supplies. Its role gained particular importance when the Covid-19 pandemic led to a drastic decline in air operations. In response to the crisis, many air carriers temporarily converted passenger aircraft to preighter aircraft. Due to safety regulations, rising freight prices and easing of restrictions on travel, there is a perceived decline in interest in transporting cargo using such a type of aircraft. The aim of the research was to indicate the role of preighter aircraft in the transport of medical supplies in the Covid-19 pandemic. The research problem was formulated in the form of a question: What conditions made preighter aircraft play a leading role in the transport of medical supplies in the Covid-19 pandemic? The publication adopted the following hypotheses: 1. The participation of preighter aircraft in the Covid-19 pandemic depends on the increase in infections. 2. International and European aviation regulations only regulate guidelines for the carriage of cargo using passenger seats. 3. Due to the specific nature of the transport of Covid-19 vaccines, their safe delivery is guaranteed by thermal shipping container. The following research methods have been used in the publication: analysis and synthesis, comparison, search of normative acts and literature on the subject, abstraction, and inference. The authors hope the results obtained from the conducted research and the presented considerations will constitute a starting point for further scientific research on the discussed subject.
PL
Transport lotniczy odgrywa znaczącą rolę w łańcuchu dostaw ładunków. Służy do przewozu towarów niebezpiecznych, np. artykułów medycznych. Jego rola nabrała szczególnego znaczenia, gdy pandemia COVID-19 doprowadziła do drastycznego spadku liczby operacji lotniczych. W odpowiedzi na kryzys wielu przewoźników lotniczych tymczasowo przekształciło samoloty pasażerskie w samoloty preight. Ze względu na przepisy bezpieczeństwa, rosnące ceny frachtu i złagodzenie ograniczeń w podróżowaniu, obserwuje się spadek zainteresowania przewozem ładunków tego typu samolotami.Celem badań było wskazanie roli samolotów preighter w transporcie zaopatrzenia medycznego w pandemii COVID-19. Problem badawczy został sformułowany w formie pytania: jakie warunki sprawiły, że samoloty preight odgrywają wiodącą rolę w transporcie środków medycznych podczas pandemii COVID-19? W publikacji przyjęto następujące hipotezy: 1. Udział samolotów preighter w pandemii COVID-19 zależy od wzrostu infekcji. 2. Międzynarodowe i europejskie przepisy lotnicze regulują jedynie wytyczne dotyczące przewozu ładunków z wykorzystaniem siedzeń pasażerskich. 3. Ze względu na specyfikę transportu szczepionek COVID-19 ich bezpieczną dostawę gwarantuje termiczny kontener transportowy.W publikacji zastosowano następujące metody badawcze: analizę i syntezę, porównanie, wyszukiwanie aktów normatywnych i literatury przedmiotu, abstrakcję i wnioskowanie. Autorzy mają nadzieję, że wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań oraz przedstawione rozważania będą stanowić punkt wyjścia do dalszych badań naukowych nad omawianą tematyką.
EN
It is critical to develop a picture of the airlines’ economic and social characteristics to comprehend the growth potential of air transportation. In this context, sustainable reporting is a type of information report that emerges from the enterprises' economic, environmental, and social activities. Especially in recent years, airlines have preferred sustainable reporting to monitor the sustainability levels of their economic, environmental and social performances and to gain a competitive advantage. In this regard, sustainability reports disclose accurate, understandable, and sufficient information, particularly about environmental issues. Despite a boundless amount of literature on airline business models, there is a lack of studies related to the sustainable practices of airlines. One of the academic methods used to measure sustainability performance is the sustainable value-added approach, which provides for the opportunity cost. The project tries to explain the sustainable value-added method in measuring the sustainability performance and also to calculate the sustainable value-added of the first ten airlines in rankings estimated by the IATA report in 2020. This paper examines sustainable value-added results among the top ten airlines. A newly recent approach will be employed, using a content analysis of ten airlines’ documentation including sustainability and annual reports.
8
Content available Functioning of selected airports in Poland
EN
Nowadays, air transport is treated as a dynamically developing sector of the world economy. The technological solutions used in this kind of transport are highly advanced; thus, generate high costs, ranging from research through production to the implementation phase. Due to its technological advancement, air transport has several significant advantages over other kinds of transport. This paper presents the characteristics of selected airports in Poland together with statistical data characterising the functioning of the airports. In addition, the plans in recent years regarding the development of air transport infrastructure in Poland were summarised.
EN
The paper presents statistical research results regarding the occurrence of which dangerous aviation events in 1919-2018. The source of the information about the events was the AviationSafetyNetwork website. With the use of Excel 2016 and Statistica v. 12 computer programs, five-time intervals were identified in which hazardous aviation incidents took place.Characterizing the distribution of these events in all periods, due to the technological advancement and capabilities of airplanes, the distribution of dangerous events in the last three periods was compared. The following tests were used to verify the statistical hypotheses: , Shapiro-Wilk, Brown-Forsythe, Kruskal-Wallis. When choosing the appropriate test, the following factors were taken into account: the type of measurement scale, the dependence/independence of samples, and their number. The standard significance level was assumed to be α = 0.05. The consequences and repeatability of aviation events in the identified time intervals were analyzed. The research questions that were posed were the following: in which seasons of the year, months, days of the month, and days of the week did the most dangerous events deaths occur? How often did dangerous events take place? Was the distribution of events similar in the identified periods? The results of the conducted research allowed to identify five periods in which hazardous events took place and demonstrate that in particular periods the distribution of hazardous air events in subsequent seasons, months, and days of the week was not the same.
EN
Aviation is the youngest of the transport industries, yet despite its short history, it is considered one of the most important spheres of transport, both in terms of passenger and cargo transportation. Civil aviation is used by an increasing number of people, and the number of aircraft used by airlines around the world continues to grow. An inherent element that is a particularly important aspect of this mode of transportation is security. In civil aviation, there are numerous dangers associated with events occurring before the flight, during the flight, as well as those associated with the landing process. The events need to be controlled and their causes actively sought and ultimately prevented. The Polish Civil Aviation Authority, as part of the creation of the National Civil Aviation Safety Program, developed the National Safety Plan 2020-2023. The document covers threats identified in the Systemic, European, and National Areas. They are characterized and classified based on the materiality (significance) of the event. The aim of this article is to characterize and analyze selected factors (e.g. collisions with birds, helicopter events) that affect the number of safety incidents in civil aviation. The background of the study was the analysis and synthesis of the literature on the subject, while the main research method was the statistical analysis of historical data on aviation incidents. The data provided in Poland's National Security Plan 2020-2023 were used to distinguish the factors associated with the threats present and synthetically evaluate their impact. The analyses made it possible to identify areas of particular safety risks and form the basis for further detailed research.
EN
The study presents a multidimensional comparative analysis of the decline in the number of passengers transported by air in Germany in 2020. The number of passengers in 2019 and 2020 as well as the forecast of the number of passengers transported in Germany for 2020 with actually transported passengers this year were compared. The Holt-Winters’ exponential smoothing method was used for forecasting. The obtained research results are important in terms of planning and ensuring the economic security of the air transport sector in Germany.
PL
W opracowaniu przeprowadzono wielowymiarową analizę porównawczą spadku liczby pasażerów przewiezionych transportem lotniczym w Niemczech w 2020 roku. Zestawiono liczbę pasażerów w 2019 i 2020 roku oraz wykonaną prognozę liczby pasażerów przewiezionych w Niemczech na 2020 rok z faktycznie przewiezionymi pasażerami w tym roku. Do prognozowania wykorzystano metodę wygładzania wykładniczego Holta-Wintersa. Uzyskane wyniki badań są ważne w aspekcie planowania i zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego sektora transportu lotniczego w Niemczech.
EN
In the article, the authors reviewed the arresting gears used in military aviation. The second part of this part describes the operation concept that is used in the Polish Air Force, in relation to the two types of gears, namely the post-Soviet ones that are still in service, and the second one: of U.S. production obtained due to the purchase of F-16 aircraft. The authors emphasize that in the case of an appropriate operation system, it is possible to extend the service life of devices and maintain safety of the air operations.
PL
W artykule autorzy dokonali przeglądu urządzeń awaryjnego hamowania użytkowanych w lotnictwie wojskowym. W drugiej części został opisany system eksploatacji tych urządzeń, jaki funkcjonuje w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, w odniesieniu do dwóch rodzajów tych urządzeń: eksploatowanych jeszcze poradzieckich oraz produkcji amerykańskiej, pozyskanych w związku z zakupem samolotów F-16. Autorzy zaznaczają, że w przypadku właściwego systemu eksploatacji istnieje możliwość wydłużenia okresu użytkowania urządzeń ponad określony przez producenta bez obniżenia poziomu bezpieczeństwa zabezpieczanych operacji lotniczych.
PL
W artykule przedstawiono dane dotyczące liczby pasażerów przewiezionych pasażerskim transportem lotniczym krajowym i międzynarodowym w Stanach Zjednoczonych w ujęciu miesięcznym w latach 2003–2020 i ich prognozowania na 2021 r. Badania rozpoczęto od analizy i oceny dwóch szeregów czasowych dotyczących liczby pasażerów przewiezionych transportem lotniczym pasażerskim w Stanach Zjednoczonych w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Zbudowano model Kleina, za pomocą którego wykonano prognozowanie szeregu czasowego liczby pasażerów przewożonych transportem lotniczym krajowym w ujęciu miesięcznym na rok 2021. Zbudowany model jest połączeniem prognozowania ilościowego i jakościowego .
EN
The article presents data on the number of passengers transported by domestic and international passenger air transport in the United States on a monthly basis in the years 2003–2020 and their forecasting for 2021. The research began with the analysis and evaluation of two time series concerning the number of passengers transported by passenger air transport in the United States in terms of national and international approach. The Klein model was built, which was used to forecast the time series of the number of passengers transported by domestic air transport on a monthly basis for the year 2021. The constructed model is a combination of quantitative and qualitative forecasting.
EN
The article (part 1) contains an analysis of Polish passenger transport in regular and charter traffic specifically relating to airports, cities and countries for the years 2011–2018. The aim of this article is to deepen the knowledge on this topic. The trend occurring in the examined period was analyzed and conclusions relating to the changing transport structure were made. The compilation of statistical data made it possible to carry out the analysis based on the available resources of the Central Statistical Office and the Civil Aviation Office. This enabled the current gap in literature to be filled, where previously information was compiled only for each year separately.
PL
Niniejszy artykuł (część 1) zawiera analizę polskich przewozów pasażerskich w ruchu regularnym i czarterowym ze szczególnym uwzględnieniem: portów lotniczych, miast oraz przewoźników w latach 2011–2018. Celem artykułu jest pogłębienie wiedzy na ten temat. Zbadana została tendencja zachodząca w badanym okresie i wysunięto wnioski związane ze zmieniającą się strukturą przewozową. Zebranie danych statystycznych potwierdziło możliwość przeprowadzenia analizy opierając się na dostępnych zasobach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu została uzupełniona luka w literaturze, gdzie informacje zestawiono tylko dla każdego roku osobno.
EN
This article contains an analysis of Polish passenger transport in regular and charter traffic with the specification of carriers for the years 2011–2018. A forecast of traffic growth in the aviation market until 2035 is presented. Took into account situation of the pandemic in early March 2020 was addressed. The trend occurring in the examined period was analyzed and conclusions relating to the changing transport structure were made. The compilation of statistical data made it possible to carry out the analysis based on the available resources of the Central Statistical Office and the Civil Aviation Office. This allowed to fill the gap in the literature, where previously information was compiled only for each year separately.
PL
Niniejszy artykuł (część 2) zawiera analizę polskich przewozów pasażerskich w ruchu regularnym i czarterowym z wyszczególnieniem państw w latach 2011–2018. Przedstawiono prognozę wzrostu ruchu na rynku lotniczym do 2035 r. Odniesiono się do sytuacji związanej z pandemią na początku marca 2020 r. Zbadana została tendencja zachodząca w badanym okresie i wysunięto wnioski związane ze zmieniającą się strukturą przewozową. Zebranie danych statystycznych potwierdziło możliwość przeprowadzenia analizy z wykorzystaniem dostępnych zasobów danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu została uzupełniona luka w literaturze, gdzie informacje zestawiono tylko dla każdego roku osobno.
EN
The authors assessed the real threat to civil aircraft traffic in Poland resulting from bird strikes. It was found that in the period 2013–2018, the probability of such events increased by four times. Data for this work were downloaded from the ECCAIRS database maintained by the Civil Aviation Authority. Air traffic events have been collected for several years in this database. An assessment of the energy of bird collision with the aircraft, resulting from the bird’s mass and relative speed of movement, was also presented. Ways to minimise the risk of collision were described by introducing crew warning systems and means to scare off birds from the airport grounds. The method of testing the resistance of turbine engines to the foreign body’s absorption was also shown, as well as design methods for increasing the engine resistance to bird strikes.
EN
This article is a continuation of the authors’ study on the ways to ensure safety in the Air Traffic Management (ATM) system. It directly refers to the processes of risk management involving, in particular, risk management in (air) transport. The mai aim of this paper is to present and indicate the hazard identification and risk assessment tools that can be used in air transport and to apply one of them for a risk analysis of a specific ATM originating case. This is why, after a short introduction, describing the background of the research as well as literature review, the risk management process as such is characterized. It is shown in a schematic way and its main components are identified. At the same time, from the entire management process, the risk assessment procedure is highlighted as its most crucial part. Then, general hazards identification techniques, risk analysis and assessment tools are described, with an indication that they can also be implemented in air transport, if compatible with ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs). In the following part, the process of risk assessment in air transport, based on the Safety Management Manual, using a safety risk tolerability matrix, is characterized. Finally, in this article, an exemplary risk analysis is carried out, focusing on a selected case arising from the ATM field. For the analysed case, safety risk hazards and their possible effects are identified and then assigned to the Intolerable, Tolerable and Acceptable regions. The entire paper is summarized and conclusions are drawn in relation to the publication’s main goal. Attention is also paid to the potential causes of appearance of hazards including, first of all, lack of adequate verification procedures, as well as people’s competence and last but not the least human errors, being the reason for 70-80% of unwanted transport accidents.
EN
Air transport, like every economic branch, strives for development. Air traffic is growing dynamically, which means that the natural environment is increasingly being polluted each year. Therefore, entities operating in the air transport sector should care for the environment. One of these entities - airports - introduces many restrictions for aircraft with high CO2 (carbon dioxide) emissions. At the same time, they introduce many ecological activities. Every year, also at the largest Polish airports, managers carry out activities aimed at caring for the environment. The main goal of the article is to evaluate the implementation of ongoing projects related to environmental protection at selected Polish airports. For this purpose, a survey was conducted at Polish airports in March 2020. The main research thesis is that as a result of the development of air traffic, airports will start investing more in innovative solutions related to environmental protection, including solar panels. This issue is extremely important from the point of view of economic, environmental, and corporate social responsibility. The main problems of the environmental policy are areas related to waste, water, and energy management. Some airports take up challenges related to the implementation of innovative solutions, including sustainable energy management. Tasks related to reducing energy consumption and increasing the use of green energy at airports will be of key importance.
PL
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków- Balice to port lotniczy, który rozwija się bardzo dynamicznie. Z roku na rok liczba obsłużonych pasażerów wzrasta. Z tego względu lotnisko jest ciągle rozbudowywane. Pod koniec roku 2016 oddano do użytku nowy terminal pasażerski, a obecnie zakończono remont płyty postojowej. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy wykorzystania płyty postojowej przed rozpoczęciem prac budowlanych i reorganizacji płyty. Obliczenia miały na celu sprawdzenie wykorzystania płyty, a w przyszłości porównania analiz sytuacji sprzed i po remoncie płyty. Analizę wykonano na podstawie udostępnionych danych zawierających informacje o liczbie operacji lotniczych zarejestrowanych w ciągu okresu jednego roku, rzeczywistych oraz rozkładowych czasach operacji lotniczych – przylotów i odlotów wraz z przydzielonym numerem stanowiska postojowego na płycie lotniska. Przeprowadzono analizę wykorzystania poszczególnych stanowisk w całym analizowanym okresie oraz wielkości czasów postoju samolotów na płycie, w tym z podziałem na linie lotnicze tradycyjne oraz niskokosztowe. Przeanalizowano wykorzystanie płyty i jej poszczególnych stanowisk w dniu, w którym lotnisko przyjęło największą liczbę samolotów. W podsumowaniu zawarto najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy oraz wyliczone wartości charakteryzujące: wykorzystanie płyty w dniu o największej liczbie operacji, zajętość poszczególnych stanowisk w badanym okresie, średnie czasy postojów samolotów na płycie.
EN
Kraków John Paul II International Airport is an airport that is developing very dynamically. The number of serviced passengers increases year by year. For this reason, the airport is constantly being extended. At the end of 2016, a new terminal was opened, now also the apron is being renovated. The article is to analyse the use of the apron before construction works and reorganization of the plate. The calculations were made to check the apron use and, in the future, to be able to compare them with the analysis of the renovated apron. The analysis was performed on the basis of the data containing information on the number of aviation operations registered during one year, including actual and scheduled times of flight operations – arrivals and departures along with the allocated number of the parking stand at the apron. The analysis includes the usage of apron and its individual aircraft stands throughout the entire analysed period and the size of aircraft standstill times, including the division into traditional and low-cost airlines. The use of the apron and its individual stands on the day of the largest number of aircrafts accepted by the airport was analysed. The summary contains the most important conclusions from the analysis and the calculated values that characterize: the use of the apron on the day with the largest number of operations, the occupancy of individual positions in the examined period, the average aircraft standstill times.
PL
Przewozy lotnicze są najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Z uwagi jednak na wysokie koszty środków transportu, infrastruktury oraz paliwa, skomplikowane procedury obsługi i bezpieczeństwa są jednocześnie jedną z najdroższych. Dążeniem przewoźników jest podjęcie działań mających na celu minimalizacje kosztów własnych i maksymalizację zysków. W transporcie lotniczym działania te sprowadzają się do zmian w zakresie infrastruktury transportu, czyli wprowadzania nowoczesnych, zużywających mniej paliwa i zabierających na pokład więcej pasażerów lub towaru samolotów oraz uproszczenie i skrócenie procedur obsługi w reżimie czasu.
EN
Air transport is the most dynamically developing branch of transport. However, due to the high costs of means of transport, infrastructure and fuel, complicated service and safety procedures, it is also one of the most expensive. The carrier’s objective is to take measures to minimize their own costs and maximize profits. In air transport, these activities are reduced to changes in the field of transport infrastructure, i.e. introduction of modern, less fuel-consuming aircrafts that are able to take more passengers or cargo on board and simplification or shortening of service procedures in the time regime.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.